Magaala Hoolotaa keessatti Mariin Afaan Fajjessaa Qondaalota Wayyaaneen dhihaate hojjettootaan fashale

Gabaasa Qeerroo Amboo Ebla 28,2012
Ebala 27,2012 Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree magaala Hoolotaa keessatti mootummaan Wayyaanee hojjettoota qonnaa maqaa marii ‘’Raayyaa Misoomaa Lafa qabsiisuu’’ jedhuun wal gahiin waamame gaaffii hojjettootaan dhiyaate jala dhaabbachuu dadhabuun fashalee oolee jira.Hojjettootni Qonnaa 70 tahan wal gahii kana irratti waamaman gaaffiilee

1. Misoomni waggaa meeqaaf odeeffame firiin isaa eessa dhaqe?
2. Ummanni Oromoo maqaa mishoomaan lafa irraa buqa’ee rakkataa fi hiyyeessa ta’ee jiraachuun mishooma hin jedhamu.
3. Mishoomi abbootii biyyaa kan ta’an hiyyoomsuu fi durreessa alagaa soromsuu dha moo hiikkaan isaa maali?
4. Maqaa Misoomaan miindaa cituun maaliif hin dhaabbatu?
5. Maqaa Hidha Abbayyaan maallaqni funaanamu nurraa maaliif hin dhaabbatu?
Gaaffiilee jedhan hojjettootni qonnaa kun dhiyeessuun ergamaan mootummaa Wayyaanee Itti aanaa Hoogganaa waajjira qonnaa kan tahe Taammiraat Zoodee jedhamu waan deebisu dhabuun mariin maqaa mishoomaan ummata afaan fajjessuu barbaaddee Wayyaanee misoomaaf waamte gaaffii hojjettoota irraa itti dhufeen fashalee jira.
Haaluma wal fakkaatuun mormiin hojjettoota mootummaa irraa leenjii guyyaa 45 jedhamuun magaala Asoosaatti dhiyaate fashalsiisaa jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s