Godina Shawaa Lixaa Keessatti Ayyaanni Bokkuu Cittuu fi Guyyaan WBO Sirna Howwaan Kabajame.

Aside

Amajjii 5,2014 Amboo

Gabaasaa: Amajjii 5/2014 Godina Shawaa Lixaatti Sirni kabajaa Bokkuu Cittuu bifa howaa ta’een ilmaan Oromoo kumootaan lakka’amaniin kabajame. Bokkuun Ccittuu Aamboo irraa gara kibbaatti 15km fagaattee kan argamtu Sirni kabaja Bokkuu Cittuu akka Gadaa Oromootti bakka olaanaa kan qabuu fi Aamajjii garajalqaba Amajjii Guyyaa WBOtti aansuun Amajjii gafaa guyyaa shani kan kabajamu yoo ta’uu kan bara kanas 5/2014 bifa baay’ee miidhagaa ta’een kabajame jira.Sirna kabajaa Bokkuu Cittuu bara kanaa kan asiin fulduraa irraa wanti adda godhuu Ummaanni Oromoo Godina Shawaa Lixaa heddumminaan irraatti argamuun aadaa, seenaa, dhuudhaa, gootummaa, Amaantaa, Afaan fi eenyummaa isaa faarsuu isaati. keessaattuu Sabboontotni Qeerroon Yuunivarsiitii Aamboo, Yuunivarsiitii kolleejjii RiftiVallii Damee Aamboo, Sabboontootni Magaalaa Amboo fi Gudar gamtaan hirmachuu fi Sabboontotni Oromoo Aanotaa Aakka Aanaa Amboo, Tokkee Kuttaayee, Xiiqur Incinni, Geedoo , Jalduu, Wancii, Walisoo fi Giincii irra heddumminaan irraatti argamuun Oromumma fi Sabboonummaa Oromoo sadarkaa duratti olkaasuun leellifatan.Gabasaasa Godina Shawaa Lixaa

Koreen bakka bu’oota dhaabbilee barnoota ol’aanoo Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatii fi Obbo Johan Doyer,General Manager of Heineken Ethiopiaf xalayaa barreesse.

Aside

Guyyaa Mudde 30,bara 2013. barreefame

Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif/BMNOf/.
Finfinnee

Dhimmi Isaa:-Faarfannaa waggaa dhibbaffaa Miniliik Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeeffamuuf deemu ittisuuf.

Nuti kanneen maqaa fi mallatoon keenya armaan gaditti eerame dhimma atattamaa kana bakkaan ga’uuf bakka buutota dhaabbilee barnoota ol’aanoo irraa koree ariifachiisaa ta’uun muudamnee jirra.

-Iyyannoon kun ariifachiisaa ta’uu irra darbee qaama dhimmi isaa ilaallatu hundaan furmaata yeroo hin kennine kan barbaadu ta’uu dursnee jabinaan hubachiisuu barbaanna.

Dhimmi harma muraa ayyolee Oromoo fi harka muraa abbootii Oromoo namticha mootii ofiin jedhu Miniliik 2ffaan gochi gara jabinaa Oromoota irratti gaggeeffamaa ture seenaa yeroo dhiyoo fi Oromoota biratti yoomuu kan hin dagatamne ta’uu isaa duubatti deebinee seenaa wal barsiisuu otoo hin ta’iin wal yaadachiisuun qofti ga’aa fakkaata. Kun ammo kan akka Oromoottiis ta’ee akka namaatti boqonnaa nama hin kennine ta’uu isaa namni akka namaatti yaadu hubachuu dhiba jennee hin amannu.

Egaa dabni yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture kun akkanaan otoo jiru Oromoota biratti waan dagatame fi dhokate fakkeessuun namoonni hawwii bulchiinsa namticha kanaa qabanii figochaa isaa kanaaf deeggarsa fi gammachuu qaban har’a kabaja ykn faarfannaa waggaa dhibbaffaa mootii Miniliik jechuun Oromoo fi Oromiyaa irra naanna’uun maqaa konsertiin ispoonsarummaa waarshaa biiraa baddalleen wal ta’uun faarfachuuf qophii xumuranii akka jiran kan eenyu jalaa iyyuu hin dhokannee fi ifatti hubatamaa jiru dha. Kun immoo uummata miidhame isaa kana seenaaf jedhee qabatee obsaan taa’e kana madaa isaa yeroo irratti gammachuun faarfatan callisee obsaan dhaggeeffata jedhanii yaaduun ykn eeguun gara laafina irra tufii ta’uu hunda keenya jalaa waan dhokatu hin fakkaatu. Tarii gochaan maal dhibdiin ykn maaltu dhufaan gaggeeffamuuf jiru kun mootummaa ykn sirni biyya bulchaa jiru addattu mootummaan naannoo Oromiyaa akkamiin irraa callisee ilaala? kan jedhu gaaffii uummata Oromoo ta’uus, gochaan kun uummata Oromoo saboota kaan waliin kabajaa fi obsaan jiraachaa jiru seenaa badaa kana myeroo irratti faarfamu of irraa ittisuun waan dirquuf kallattii hin barbaachisne qabachuun dirqama ta’uun hundi keenya hubachuu feesisa.

Kanaaf,qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundi addatti mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii keenya kaanf deebii kennuu qofaa otoo hin ta’iin, akka abbaa dhimmaattiis hal dureen fuula dura dhaabbachuun gochaan kun Oromiyaa irratti gonkumaa akka hin dandahamiin jabinaan ittisuun akka irraa eeggamu hubachiifna.Gaaffiin karaa seera qabeessaan eegale kun gama qaama dhimmi ilaallatu hundaatti marsaa marsaan haga bulchiinsa aanaatti itti fufuun deebii akka argatu qabsoon ykn gaaffiin keenya akka itti fufuus gamanumaa hubachiisuu irra dabree gaaffiin karaa seeraa fi mirgaan gaafatamaa jiru kun atattamaan furmaata argatee warri gochaa kanaaf tirtiraniis addatti weellisaa Teedii Afroo fi waarshaa biiraa Baddallee gochaa isaanii kana irraa dhaabbatanii seera fuula duratti yoo hin dhiyaannee fi gochaa isaanii tuffiin itti fufanii argaman Oromoon kamuu kanaa ol obsa kan hin qabne ta’uu hubatamee miidhama ga’u kamiifuu gaafatamaan sirna biyya bulchaa jiru addatti mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa,Waarshaa biiraa Baddallee fi weellisaa Teedii Afroo akkasumaas kanneen duubaan deeggarsa gochaa jiran hundaa akka ta’e jabeessinee hubachiifna.

Maqaa  fi Mallattoo………..

Mudde,bara 2013.
Koree bakka bu’oota dhaabbilee barnoota ol’aanoo

Bulchiinsa naannoo Oromiyaaf:– scan0001.pdf

Heineken Ethiopiaf:- Untitled-2 (1)