Ibsa Maadhee Biiftuu Barii Jidduu Galeessa Oromiyaa Irraa Kenname

Aside

Hin Sobamnu Fakkaataa Goobanaa Daaccetiin, yeroo ammaa maqaa ABOtin eegalee maqaa ADO moggaafatee saba oromoo bittaa irratti jabeessuuf motummaa wayyaaneetti firooma tahee sammuu uummata oromoof asii fi achi laaqaa kan jiru,oromoo kaayyoo hin jijjiirree fi dhaaba kaayyoo isaa ganamaatti cichee qabsoo irra jiru humna isaa laaffisuuf kae jiru kana irratti hundoofnee nuti maadheen Iftuu Barii siyaasni diinaan wal qabatee mala daldalaan hidhannoo uummata oromoo gabrummaatti hambisuuf kae kana dura dhaabbachuuf sababa godhachuudhaan hara Amajjii 27 wal geenyee ibsaa fi kaayyoo keenya jabeeffachuun qabsoon bifa biraadhaan dabalamaa,wayyaanee irratti hirkatee diina lammaaffa nutti taaa jiru kana waliin falmii gaggeessuuf,dura dhaabbachuuf, kaayyoo isaa fesheleessuufis tahee gama hundaanuu wal geenyee marii yeroo gabaabaaf akka ibsa ejjennootti lafa kaayannetu jira.

1. Alaabaa ABO qabatee,uummata oromoo gowomsuuf,diinni ilmaan oromoo ajjeesaa,hidhaa,saamaa,biyyaa ariyaa utuu jiruu maqaa oromootiin duras kan daldalaa diinaaf hojjetaa ture,ammas diinni diinuma wayyaaneef kan dalagu,qabsoo oromoo laamshessa, sammuu uummata oromoo keessaa qaamni bilisummaa oromoof qabsoo kaayyoo isaa qabate kae finiinsaa jiru yaadaa fi sammuu uummataa keessaa haquuf mala wayyaanee waliin wal hidhate kana irratti dammaqnee maqaa oromoon qabsoo jedhee biyya seenaa kan jiru,kaayyoo isaa kan dagatee fi jijjiire akka diina keenyatti dura dhaabbachuuf nuti qabsoo barbaachisaa fi wareegama nu kaffalchiisuun irratti walii gallee,daandiin ittiin darbiinsa siyaasa dhaabicha diinaaf ajajamee kae danqaraa ittti tauuf ni qabsoofna.
2. Halagaan halaguma maaltu halagaadhaan fira jedhee.? Ganamaa galgala utubaa mootummaa wayyaanee,karaa fi mijaayina bittaaf tolttee jirtu dhaaba OPDO,yoo gorsan diinaaf kan nama saaxiltu,dhimma miseensummaa dhaabichaa fi mootummaan uummata isaa irraa ilaalcha gaarii qaba jedhanii uummata baadiyaa garaa fi gara dhabsiisaa,dhugaa awwalanii soba dhaalchisaa,sammuu qabsoof of dandaa xaaoodhaan sobaa,waanuma jedhamee dubbatamuu hin dandeenyeen oromoo keessaa diina oromoo horsiisaa,;. Egaa waggaan lakkaayameera,kanuma irratti ilaalcha goonee qote bultoota jajjaboo sammuu namoota deemanii jijjiiruuf gahumsa qaban walitti qabnee isaan waliin kana hunda dadhabsiisuu,hanga dhabamsiisuu fi humna wayyaaneef hundee tae kana laamsheessuu akkasuma mootummaa wayyaanees karaa hundaan laamshessuutti ni deemna, jennee nuti maadheen Iftuu Barii qote bultoota magaalaa Sulultaa waliin taanee tokkummaa fi kaayyoo kaane waadaadhaan haaromsannee jirra,dhaabni nu waliin akka jirtan, dhaamsi jajjabinaas isin irraa karaa hoogganoota qeerrootin nu gahaa akka jiru,isin hubachiisa qabsoon keenya sochii fi adeemsa yeroo oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti kan dagatamuu fi callifamu akka hin taane dhaamsa hundaaf dabarsaa kaaa kaaa bilisummaaf yeroo gabaabsaa, dhaamsa waliif dabarsaa,jennee dhaamsa qabnu ammallee daballee dabarsina,gabaasaa keenya itti aanun walitti deebina.

Injifannoon Uummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Maadhee Iftuu Barii Amajjii 27/2014