Mootummaan Wayyaanee Seeraa Mirga Barattootaa Ugguru Baase.

Aside

Gabaasa Amajjii 30,2014 Jimmaa

Gaafa Amajjii 28/2014 Mootummaan EPRDF fi Ministerri Barnootaa EPRDF seera haaraa baasan irratti baratoota dhaabbilee barmotaa olaanoo kanneen akka Yuunivarsiitii, Kolleejjii, manneen barmotaa sadarkaa 2ffaa fi qopha’ina irraa baratan irraatti seeraa haaraa mirga baratoota biyyaatti sarbu dabarsee jira, seera kanas karaa dabballootaa fi bakka bu’oota mooraa dhaabbiilee barmoota keessatti maxxansuun baratootni dubbiisani jireenya sodaa keessaa of galchuun sodaachaa akka jiraatanif ta’e jedhee mootummaan abbaa irree kun mirgaa baratoota sarbaa jira.
Qabxii ijoo seerrii imammata barmootaa wayyanotaa waliin wal qabatu kun mirgootaa amantaa, aadaa, eenyummaa fi kabaja namummaa kan sarbudha. keessattu Mooraa dhaabbilee barmotaa caqafaman keessaatti ;
1. Uffata Aadaa uffaachuun dhorkaadha, Uffatee kan argame seeraan adabama jedha.
2. Uffataa amantaa calaqiisiisuu fi kan shammarraan hordoftotni amantaa Muslima mataatti maratanii fi golgatanii deemaan dhorkaadha, kanaan booda dhaabuu qabu jedha,
3.Baratootni Mooraa dhaabbiilee barmootaa akka Yuunivarsiitii fi
Koolleejjii keessaatti lama ol ta’anii waliin deemuun, taa’uun,dhaabbachuun, dhorkadha, kana godhee kan argamee seeraatti dhiyaate adabama jedha.
4.kitaabolee barnotaan alatti asoosamota fi barruuwwaan garaagaraa mooraa barnotaa keessa galchuun dubbisuu fi dubbisiisuun dhorkaadha jedhuu fi kkf kan of irraa qabu seeraa dorsisan guutamee fi mirga baratoota guyyaa adii sarbaa jiru fuula ja’a kan qabu dhabbiilee barmota biyyaatti Yuunivarsiitota garaagaraa keessaatti maxxaansuun mirga baratoota sarba jiru.
Barruun seeran alaa kan mirga barattoota sarbaa jiru ibsuu kun Yuunivarsiitotaa Oromiyaa kanneen akka Yuunivarsiitii Jimmaa, Amboo, Wallaaggaa, Mattuu, Adaamaa, HaraMaayyaa, Dirree Dawwaa, Bulee Horaa, Maddaa Walaabuu keessaatti maxxanfamuu bira ga’ame jira. hallii kun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa, Mattuu, Amboo fi Wallaaggaa keessaatti baratoota dheekkamsiisuu irraa darbee Mooraa Yuunivasitii Jimmaa moora arfan keessatti Gootootni sabboontotni qeerroo baratoota Oromoo seeraa mirga dhala nama sarbuu wayyaaneen maxxansuu kana buqqisaanii ciruun, kanaan boodaa akka feedhii keenyaatti hiriyootaa keenyaa waliin 10, fi isaa oliin wal duukaa sochoona, tokkummaa keenyaa caalaatti jabeeffaannee mirga keenya sarbamaa jiru ni kabachiifanna jechuun Qeerroon baratootni Oromoo seeraa dabaa Wayyaanonni waan qabanii
gadhiisan dhabuun baasaan kana balaaleffatan.

Aside

Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts to Oromia in the 16 Meter Band or on 17850 kHz at 7:00 PM local time on Mondays, Wednesdays and Saturdays

1. OVR Voice Mail Only (for comments, opinions and suggestions) call: +1 206-424-6588

2.  Listen to Oromo Voice Radio by telephone call: +1 716-748-0384

Oromo Voice Radio broadcast was posted on http://oromovoice.org, right side MP3 player (Archive for weekly broadcast)

sources.www.Ayyaantuu.com

Amajjii 26,2014 Nairobi Kenya Keessatti, Kabajaan Dhumaatii Saba Oromoo Anoolee fi Calanqoo Akkasumas Oromiyaa Bakka Gara Garaatti Tahe Kabajame

Walaloo Ayyaantuu – Afaan Oromoon

Walaloo Obbo Abdiisaa Afaan Oromoo fi Ingiliffaa

Walaloo Obbo Eebbisaa  Afaan Ingiliffaa

[audio

Walaloo Obbo Saaphaloo, Afaan Oromoon

https://qeerroo.files.wordpress.com/2014/01/9-walaloo-obboo-saaphaloo.mp3%5D

Tokkummaa jabeessaa bakka jirtan maraa,

Aside

Abdii Baalee Irra Oromiya

Saba koo Oromoo kan dhalaa fi dhiiraa,

Tokkummaa jabeessaa bakka jirtan maraa,

Keessaayyuu dargaggoon kan dubraa fi dardaraa,

Harka wal qabadhaa wal wajjiin hiriiraa,

Gabroomsaa dullacha ofirraa jijjiirraa,

Aduun nuu bahuufii,dukkannii deemaaraa,

Warri dhugaa dhokse nurraa fottoqaaraa,

Tokkummaa jabeessaa bakka jirtan maraa