Walga’iin Wayyaaneen Yuunivarsiitii Jimmaatti Eebbifamtotaaf qopheesse Diddaa Qerroon Fashalaa’e.

Aside

Muddee 27/2013 Ebbifamtootni Baratootni Yuunivarsiitii Jimmaa Walgaii eebbifamtootaf jedhuu mootummaan Wayyanee Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Kolleejjii Qonnaa keessaatti qopheessuun wamee irratti ebbifamtootni argaman mootummaa Wayyaanee balaaleffachuun guutummaatti walgaii Wayyaanee dhiitani kaan. Mootummaan Wayyanee Walgaii guddaa eebbifamtoota baratoota Yuunivarsiitii Jimmaaf Walgaii eebbifamtoota miseensummaa Wayyanee fudhachiisuuf kaayyeeffatee qopheessuun eebbifamtoota maqaa hojiitti ramadamtuu jedhuun kayyoo dhoksaa rakkoo siyaasaa biyyaatti hudhee isa qabee jiruu fi warraaqsaa qeerroo bilisummaa Oromoo isa raasaa jiruun raafame eebbifamtotaa sossobachuuf yaalus baratootni Yuunivarsiitii Jimmaa kanneen miseensummaa OPDO fi wayyaanee qaban illee utuu hin hafiin yeroo Dabballoonni sirnicha ajendaa siyaasa wayyaanee gadi fuudhaan guutummaatti nuti olola sobaa fi shiraan guutame hin barbadnu biyyii keenyaa mootummaa hin qabdu jechuun walgaii dhiituun kaani.

Walgaii kana keessaatti adda durummaan Qeerroon dargaggotni Oromoo dabbalota wayyaanee dubbii dhorkuun walgaiin wayyaanee kun milkii malee akka hafuu gochuun,boodarra barattoota ilmaan sabaa fi sablamoota cunqurfamoo biyyaatti dabalachuun barataan tokkoo illee galma walgaii guddaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Koolleejjii qonnaa keessatti argamuu duwwaatti hambisuun walgaii wayyanee fashaleessan.

Mootummaan wayyaanee durumaan iyyuu of shakkii guddaa keessaa seenuun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa human poolisaa fi waraanaan eegaa kan jiru, baratootaa waltajjii wayyaanee cabsanii kaan poolisotaan dura goree sossobuuf yaalus baratootni diddaa isaanii jabeessuun gonkuma siyaasa wayyaaneen ofaa jirtuu hin fudhannu jechuun walgaii wayyaanee gutummatti fashaleessan. Walgaii kana irratti harkii guddaan baratootaa miseensuma mootummaa wayyaanee warraa turan tauun mirkanaaera.

Dabbaalloonni mootummaan Wayyaanee dirqama baratoota Oromoo fi ilmaan Cunqurfamoo biyyaatti miseensummaa wayyaanee fi jaladeemtota wayyaaneetti ijaaruuf ramadamaan walitti deebiuun qoraannoo fi walshakkii wal irraatti kaasuun wal dhabdee guddaan gidduu dhabbolee
siyaasaa wayyanee TPLF, OPDO, warraa Amahraa fi warraa kibbaa gidduutti waldhabdeen guddaan uumamuun wal nyaachaa jiru. Keessaattuu warraa OPDO irratti dhabboleen sadan TPLF, Amahraa fi warri kibbaa , Walgaii miseensota keenya fi warraa miseensummaf kaadhimamuu dandaan waamaa jennan ABO nutti waamtani jechuun irra deedeebiuun OPDO irratti yaada kaasan, ergamtuun wayyaanee OPDOn immoo walgaicha dhiitee kan kaee Oromoo qofaa miti baratoota waliigala eebbifamtoota jechuu ille sodatani argaman.

Gamtaan Qeerroo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa jarraa 21ffaa keessaa utuu beekanii dhugaa qabataman sirni abbaa irree Wayyaanee EPRDF murna xiqqaan biyya bulchaa jiruu kun qabatee jiru utuu arginuu abbaa irruummaaf tolee jedhanii miseensa fi deeggaraa tauun doofummaa, walaalummaa, garbummaa sammuu qabachuu, qarooma addunyaa irra fagaachuu, gaaddidduu walalummaa keessaa jiraachuu fi boodatti hafummaa tauu barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa fi barattoota waliigala biyyaatti hundaaf dhamsaa guddaa dabarsuu, hanga mootummaan abba irree wayyaaneen human afaan qawweetiin angoo biyyatti dhuunfatee jiru hundeen buqqautti sochiin warraqsaa biyyoleessaa qeerroon durfamu jabaatee bifa qindaaeen kan itti fufu tauu hubachiisan.

Yuunivarsiittii Hawaasaatti barattootni Civil Engineering waggaa shanaffaa sagalee diddaa dhageessisaa jiran

Aside

Muddee27,2013

Diddaan barattootaa Impaayera Itoophiyaa keessaa mootummaa wayyaanee irratti jabaachaa kan dhufe barattootni Yuunivarsiitii Hawaasaa Civil Engineering waggaa 5ffaa baratan sagalee diddaa dhageessisan. Mootummaan wayyaanee imaammata barnootaa jijjiiruun barattootni keessumaa barattootni Oromoo wayita eebbifamanitti hojii dhabdummaan rakkisuu irraan darbee humna waraanaa isaa gabbifachuuf itti deemu barattootni gamtaan dura dhaabbatanii jiran. Muummee barnootaa Civil Engineering tahe Civil and Urban Engineering tahuu qaba kan jedhan jala deemtotni mootummaa wayyaanee qacarrii barattootaa irratti dhiibbaa uumuuf tahuu hubachuun barattootni diddaa dhageessisanii jiran. Yuunivarsiitii Arbaamincii fi Haramaayaa keessattis diddaa wal fakkaataan dhalachuun mootummaa wayyaanee fi imaammata ishee barattootni gamtaan fashalsuu irratti argamu.

Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaala Aliiboo keessaa diddaa uumameen mootummaan wayyaanee jiraattotaa magaalaa fi hojjettoota mootummaa mana hidhaatti ukkaamse

Aside

Muddee 27,2013

Godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti diddaa dargaggootaa dhalateen Mootummaan wayyaanee fi jala deemtotni mootummaa wayyaanee jiraattota magaala Aliiboo isintu qindeesse maqaa jedhuun mana hidhaatti Ukkaamse. Mootummaan wayyaanee yeroo hedduuf ilmaan Oromoo magaala Aliiboo keessaa funaanuun mana hidhaatti ukkaamsaa kan ture yoommuu tahu yeroo ammaa kanas duuba keessan ABOtu jira, Isin mootummaa warren falmudha jechuun mana hidhaatti ukkaamsuun darara irraan gahaa jira. Mootummaan wayyaanees yeroo ammaa kana shakkii keessa isaatti uumamaa dhufe irraa xiyyeeffannoon hojjettoota aanaa kanaa mana hidhaatti ukkaamsee jira. Ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsaman keessaa

1. Obbo Takkaa Galataa Afayaaii aanaa Jaardagaa Jaartee
2. Obbo Fiqaaduu Namarraa Jiraataa magaala Aliiboo
3. Obbu Duushee Namarraa Jiraataa Ganda Akkayyuu
4. Obbo Nagarii Goobanaa Dura taaaa Boordii Filannoo Aanaa
5. Obbo Rattaa Taaddasaa Jiraataa Magaala Aliiboo
6. Obbo Mootummaa Filee Hojjetaa dargaggoo fi Ispoortii aanaa Jaardagaa Jaartee

Keessatti argamu. Mootumman wayyaanee shira kamuu dalagus qabsoon hanga bilisummaa duuba akka hin deebine qeerroon aanaa Jaartee addeessee jira.

Diddaa Uummatni Oromoo Godina Gujii saaminsa warqee dura dhaabbataniin wal qabatee hojjettootni 3000 ol tahan hojii dhaabuun shira wayyaanee fashalsan

Aside

Muddee 26,2013

Diddaan mootummaa wayyaanee irratti gaggeeffamu daran jabaachaa dhufe. Godina Gujii Oomisha Warqee Adoolaatti ilmaan Oromoo saaminsa qabeenyaa fi lafa Oromiyaa dura dhaabbachuun saaminsa mootummaan wayyaanee gaggeessaa jirtu dura dhaabbachuu irratti argamu. Haala kanaanis hojjettootni baasa warqee irratti bobbaan diddaa kanaan wal qabachuun 3000 ol tahan hojii kan dhaaban yoommuu tahu mootummaan wayyaanee hojiitti hin deebitan taanaan miindaan jiaa isinii hin kaffalamu jechuun doorsisa jabaa gaggeessaa jira. Diddaa kana dura dhaabbachuufis wayyaaneen Ilmaan Oromoo isintu kana qindeessa jechuun doorsisa jabaa gaggeessaa jira. Sabboonaan Oromoo Dambii Qumbii jedhamus darara mootummaa wayyaanee kana keessatti argama. Mootummaan wayyaanee shira kamuu gaggeessus qabeenya keenya hin laannu jechuun Uummatni Oromoo diina dura dhaabbachuu irratti argama.

Gumii Aadaa fi Afaan Oromoo /GAAO/ University Finfinnee Diiguuf Mootummaan Wayyaanee Shira Xaxaa Jiraachuun Beekame.

Aside

Muddee 25,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee diigumsa waldaalee maqaa Oromoon ijaaraman irratti aadeffate har’as qaanii tokko malee itti fufee jira.Haala kanaan Gumii Aadaa fi Afaan Oromoo /GAAO/ University Finfinnee keessatti hundeeffamee waggoota dheeraaf ture shira Wayyaaneen diiggamuuf tattaaffiin godhamaa jira.Kuniis sodaa gumii kana irraa qabaniin Koree gumii kanaa yeroo yeroon waamuun gumii kana diiguun gumii saboota kaanii waliin walitti maknee gumii biyyooleessaa/national/ tokko dhaabuun barbaachisaadha,kun garaagarummaa babal’isaa jira malee tokkummaa guddisaa waan hin jirreef diigamuu qaba jechuun doorsisaa jiraachuun beekame.

Koreen gumii kanaa yaada mootummaan isiniin jedhu kana fudhattanii miseensotaa fi deeggartoota amansiisuun dhimma kana irratti hojjechuu qabdu jechuun halkanii guyyaa doorsisuun jiru.doorsisinni ykn shirri kun karaa nama Dr. W/Amanu’eel jedhamu irraan tika Wayyaaneen wal qabatee gaggeeffamaa jira.kun akkanaan haa deemu malee koreen gumii kanaas ta’ee miseensonnii fi deeggartoonni kun yoomuu gonkumaa akka hin ta’iiniifii fi tattaaffii bifa hundaa deemsisuun gumii kana akka dagaagasan hubachiisanii jiru.

 

 

Barattootni godina Harargee aanaa Gooroo Guutuu kutaa 11 fi 12 baratan hojii qabsoo irratti ummataaf barruu facaasan.

Aside

Muddee 25,2013 Dirree Daawaa

OromiaALutaContinua2011FDGGabaasaa Qeerroo godina Harargee aanaa Gooroo Guutuu irraa Muddee 21 addeessuun mana barumsaa qophaayinaa kutaa 11 fi 12 kanneen baratan guyyaa boqonnaa isaanii har’a Muddee 21 uummata keessa deemuun barsiisaa fi leenjii siyaasaa kennuu irratti argamanii jiru,hanga gandaatti gadi bu’uudhaan yeroo isaanii kennanii shira wayyaanee dura dhaabbachuuf uummata aanichaa kakaasaa jiraachuu isaanii Qeerroon gabaasaa jira,kunis bakka san qofa osoo hin taanee bakka hundaatti xiyyeeffatanii akka ka’an,akkasuma qaama qabsoo irratti argamu cina dhaabbachuuf,ABOf deeggersaa fi hundee isaa jabeessuun waliin hiriiruu,qote bulaa gara qabsootti dabaluu irratti kan hundaa’een fedha isaaniitii barattootni barruu gamaggamaa Qeerroo irar fudhachuun hojii kana irratti bobbahanii akka jiran gabaasaan Qeerroo aanaa Gooroo addeessa. Kaayyooo keenyas jedhu hanga jiraattoota aanaatii gandaa fi hawaasatti uummata keenya miseensaa keenya ABOtti guuchisuu fi qabsoo irratti qaama tokkoon,yaada tokkoo fi waan qabuun akka ka’uuf hojii keenya itti fufna jedhu.gabaasaan isaanii torbee fi waan hojjetan guduunfuun akka yeroodhaan dhaammataniin booda gabaasaa waliin dhiyeessaa deemna.