Godina Arsii Keessatti Waraanni Wayyaanee Dhumaatii Ummata Oromoo Irraan Gahaa Jiru.

 

cropped-qeerroo-edit.jpg

Labasii Wayyaanee Hojii Irra Oolchuuf Jecha  Godina Arsii Lixaa fi Arsii Bahaa Keessatti Waraanni Agaazii Wayyaanee Gaga’ama Ajjeechaa fi Hidhaa Ummata Oromoo Irra Gahe Daran Ulfaataa Ta’uu Qeerroon Saaxile.

Onkoloolessa 29,2016

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

 1. Nageellee Arsii irraa kanneen hidhamaan *335*, kan ajjeefaman *70*, kan dhabaman hin beekkamne.

2. Kofale irraa kanneen hidhaman nama *87*, kan ajjeefaman *6 *kan dhabaman hin beekkamne.

3. Shaallaa fi Ajjee irraa kanneen hidhaman *400*, kan ajjeefaman *85*, kan dhabaman hin beekkamne.

4. Adaabbaa irraa kanneen hidhaman *65*, kan ajjeefaman *3*, kan dhabaman hin beekkamne.

5. Dodola irraa kanneen hidhaman *77*, kan ajjeefaman *17*, kan dhabaman hin beekkaman.

6. Jaju irraa kanneen hidhaman *97*, kan ajjeefaman *5*, kan dhabaman hin beekkamne.

7. Saddiiqa irraa kanneen hidhaman *361*, kan ajjeefaman *16*, kan dhabaman hin beekkamne.

8. Munessa irraa kanneen hidhaman *345*, kan ajjeefaman *12*, kan dhabaman hin beekkamne.

9. Xiyyo irraa kanneen hidhaaman *180*, kan ajjeefaman *2*, kan dhabaman hin beekkamne.

10. Heeban Goljootaa irraa kanneen hidhaman *213*, kan ajjeefaman *2*, kan dhabaman hin beekkamne.

11. Digalu fi Xiijoo irraa kanneen hidhaman *235*, kan ajjeefaman *3*, kan dhabaman hin beekkamne.

12. Qoree irraa kanneen hidhaman *311*, kan ajjeefaman *25*, Isaan keessaa Fayyisoo Gammadaa Xabboo fa’aadha. kan dhabaman hin beekkamne.

13. Leemmoo fi Bilbilloo/Boqqojjii irraa kanneen hidhaman *300, *ajjeefamanii fi dhabaman hin beekkamne.

14. Shirka Xannaa irraa kanneen hidhaman 700, kan ajjeefaman 2, kan dhabamn hin beekkamne.

 1. Yeroo gabaabaa kana keessatti naannoo murtaawaa kana qofa keessaa Oromootni
  waraana waayyaanneen qabamanii hidhaman 3000 ol hennaa ta’an kanneen
  ajjeefaman ammoo 250 ni ta’u. Kun odeessa qabatamaa mirkanwwaadha. Kanaan
  alatti kan qabamanii achi buuteen isaanii wollaame wayyaannee fi Rabbiin
  qofatu beeka malee namni beeku hin jiru.Aanaa Muneessaa fi Digluu fi xiijoo jala Mayibaasota jiran keessaa namoota
  hidhaman keessaa hamm tokko fakkeenyaaf:1.AMAAN TUNUNII RAFFISOO,2. MOHAMMAD FAYYISOO,3. JAMAAL DAALUU,4. AADAM WAAYYUU,5. ABDURROO BAATIRII DHAQABOO,6. DOKTOREE DHEEKKAMAA,

  7. ASII GALATOO MAAGADOO,

  8. BARIISOO QAABATOO SI GEDAA,

  9. HAJI MOHAMMAD DHAQABO,

  10. TAWAAQII QAABATOO SIGEEDA,

  11. BATIRII QAABATOO SIGEEDA,

  12. HUSEEN QABATOO SI GEEDA,

  13. OBBO AMAANI fi

  14. ABABA Oromtittii jedhamtu faadha.

  15. QAASIM DHAABI

  16. JAMAAL HAJI GANAMOO,

  17. HUSEEN HIRPHOO

  18. HAJI HUSEEN HAJI HAJJI,

  19. MUSXAFAA OSOLEE,

  20 ARABUU MUHAMMAD,

  21. BARUU KADUU,

  22. HUSEEN HIRPHOO,

  23. ASRAS MAKURAA,

  24. HAJI QAASIMI DHEEKKOO,

  25. HAJI MOHAMMED DHEEKKOO,

  26. JAMAAL GALATOO,

  27. GABII GALATOO,

  28. ABDULLAAHII GALATOO,

  29. ABDULJABAR GALATO,

  30. SHEK MOHAMMED IDIRIIS,

  31. KADIROO TUSAA,

  32, MILKEESSOO KADIROO,

  33. AYYUB TULLU,

  34. GOBEE MAKURAA,

  35, HAJI GAMMADOO WOYYOO,

  36, HAJI DARASAA HASOO,

  37. HAJI URGEESSAA HORDOFOO,

  38, NASHUU BADHAANEE,

  39, NASHUU MAGARSAA,

  40, MOOSISAA WAAKKANNEE,

  41. MAAMMOO QAABATOO,

  42. JAMAAL AMAAN,

  43. MOHAMMAD WOYYUU,

  44.  TOGAA SAAFAWOO itti gaafatamaa abbootaa gadaa fa’a hennaa ta’an lukkeeleen diinaaf ijaa fi gurra ta’uudhaan ummata naannoo kanaa ficcisiisaa jiran keessaa ammoo hammi tokko kanneen,

  1. Abdoo Fayyisaa Makaraarsaa, hojjataa wajjira aadaa fi turisimii

 2. Binoo Baqataa, hojjataa hospitala Laqichaa horii qabaa fi bulchiinsa ganda sanaa,3. Fayyisoo Waashii Baatii, hidhataa ganda naannoo magaalaa Laaqichaa,4. SHAALLOO BUKURII HOJJATAA WAAJJIRA GALIWWANII,5. MUUSSAA ARGOO HOJJATAA WAAJJIRA SPORTII,6. FAYYISOO DAALFFEE HOJJATAA MOOTUMMAA,7. QAASIM HAJI QUUBSAA HOJJATAA GAMTAA,8. MUSXAFAA HULLUUQAA HOJJATAA WAAJJIRA QONNAA,9. GAZAANYI DHAQABAA HOJJATAA WAAJJIRA JALLISII,

  10, KADUU BESESEE HOJJATAA WAAJJIRA IMX,

  11. MOHAMMAD DHAQABOO AJAJAA COMMED POST,

  12. BARIISO BARREESSAA COMMED POST

  13, KADIIR NAMOO MISEENSA COMMED POST. faadha. namootni
  kun warruma dhalootaan naannoo sanaa ta’uu isaaniiti.

  Hidhamtoota keessaa harki caalaan dargoota ta’anis laakkofsi abbootaa fi haawwan dhiiraas salphaa miti. Sababaan hidhamaniif inni guddaan ammo ilmaan keessan ni fixnaa harka nutti kennachiisaa kan jedhuudha. Akka kanaan mangoddootni sobamanii ilmaan isaanii diinatti harka kennachiisan hireen isaan mudate gaddisiisaadha. Garii isaanii ilmaan isaanii fula dura isaaniitti ajjeesanii isaan ammoo hidhatti hennaa dabarsan, garii ammo ilmaanuma waliin hidhatti guuran. Kana irraa kan ka’e haawwotaa fi abbootni harki caalaan ilmaan isaanii harka isaaniitiin qaqqabanii woraabessatti kennuu irra bakka isaanii ofii bu’anii ajjeechaa fi hidhaa keessummeessaa jiru.

  Yeroo ammaa ummatni keenya sodaa du’aaf bakka kennuu lagatee jira. Nyaaphaaf boquu gadi qabatuu dhiisee jira. Hawwan dhiiraa uleedhaan Agaazii sheeramaa du’a dhandamaa jiru. Dhala Oromoof duuti taadhii taatee jirti. OPDO irraa kan hafe Oromoon cufti murtii dhumaa irra gahee jira.
  Dhaadatnoon isaa guututti dhabamuu ykn of bilisoomsuu fi of walaboomsuun qaama hawaasa addunyaatti of dabaluu kan jedhu ta’ee jira.

  Hiriirri karaa nagayaan godhamaa turame diina keenya qullaa dhaabee waaroo salphinaa hawaasa addunyaa duratti itti uwwisus, galmatti nu dhiheesse malee galmattiin nu hin geenye.Garuu eenyummaa Oromoo sadarkaa hawaasa addunyaan akka  beekkamu gochuu danda’ee jiira. Kun sadarkaan dammaqiisa Oromoo ol ka’uu mirkaneessa. Dhala Oromoo sobuuf yaaluun ammaa achi hin kajeelamu Kanaaf dhaaba Tigreen ijaarteef OPDO guututti balfee jira. Dhaaba abbaan Oromiyaa sihi osoo jedhamuun abbaan Oromiyaa Tigreedha malee anaa miti jechuudhaan ummata ofii diina jalatti fixu irraa waan eegu hin qabu.

  Gochaan suukaneessaan diinaan itti fufiinsaan ummata keenya irratti raawwatamaa jiramu guyyaa irraa guyyatti dabaluu malee hir’achaa hin jiru. Kun wareegama ulfaataa nu baasiisaa jiraatullee galma keenya kan nu hanqsuu miti. Salphinni dhaaba intalishee raqa diinqa kaachuun ummata keenya fixaa
  jirtuuf haa ta’u. Akka aangoo biyyattii qabataniin gara laafoo of fakkeessuuf lafee boollaa yaasuun ummata itti boochisuun akeeka amma itti jiran kanaaf haala aanjeffachuuf akka ta’e amma ifa bahee jira. Reeffa boollaa baasanii jiraa bakka buusuun awaaluun dhala Oromoo irratti raawwatamaa jiramu seenaa addunyaa keessatti waan hin jirreedha.

  Kanaaf haalaa kana itti dhiheenyaan addunyaan akka quba qabaattu gochuu irratti qaamonti ummata keenyaaf dhimman cufti akka nuuf dirmatan dhalli Oromoo martuu bakka jran maraa sochii gosa hundaa akka jabeessan itti fufan waamicha keenya Orommmaa dhiheessina.

  Keessattuu sab-qunnamtiileen dhimma saba keenyaa duukaa bu’anii gurra hawaasa addunyaa mara dhaqabsiisaa jiran cufti yeroo ammaa ugguramanii waan jiraniif odeessa qabatamaa argachuu hin danda’an.
  Oromiyaan dukkana hamaa keessa seentee jirti. Bahanii galuu fi galanii bahuun waan kejeelamne tahee jira. Kan hidhame gaafachuun, kan miidhame waldhaanchuun, kan du’e awwaalachuu fi kan dhabame barbaadachuun dadhabamee har’a reeffi ilmaan Oromoo bakka maratti saree, allaattii fi waraabessaan nyaatamaa jira.

   

1 thought on “Godina Arsii Keessatti Waraanni Wayyaanee Dhumaatii Ummata Oromoo Irraan Gahaa Jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s