About Qeerroo

Welcome to Qeerroo Bilisummaa webiste! We are here to serve Qeerroo generation who are seeking freedom in their new emerging life.We are Hope for Oromians and lead by example. We have a saying, Follow the Kuusaa and do what the Yuubaa says. http://qeerroo.com

Wareegamtoota keenya yaadachuun, akeeka isaan irratti kufan galmaan gahuuf kutannoo horachuudha!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Sadaasa 9,2020
Finfinnee Oromiyaa
Qabsootu wareegama gaafata. Wareegama qaalii gootonni saba irraa dhalataniif kaffalantu firii ta’ee sabicha gadadoof waanjoo abbaa irree jalaa baasa. Qabsaa’aan aarsaa dhufu mara ofitti fudhatee qabsootti seena. Aarsaan du’aa, dhiiga fi lafee caccabuu akkasuma hidhaan hiraarfamuu akka jiru beeka.
Dararaaf ajjeechaan akka jiru beekuun qabsoo saba isaaf taasisu irraa duubatti hindeebisu. Waan qabsaa’eef sana dhugoomsuuf, saba isaatti kabajaa horuuf waan irraa eegamu mara nii bahata. Adeemsa qabsoo keessatti wareegamni lubbuu, aarsaan jaallan qabsoo dhabuus namatti dhufa.
Jaallan qabsoo of biraa humna diinaan dhabuun daranuu kutannoon qabsicha galiin gahuuf nama kakaasa. Ilmaan Oromoos addatti dargaggeessi Oromoo biyya abbaa isaa Oromiyaatti kabaja horee birmadduu baasuuf, saba isaa waanjoo halagaa jalaa baasee bilisoomsuuf qooda irraa eegamu bahataa as gahaniiru.
Yaadannoon Saadasa 9 guyyaa wareegamtoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo itti yaadannudha. Bara dukkanaa, bara hamtuu Sadaasa 9, 2005 warraaqsa qabsoo karaa nagaa ABO’n labseen hiriira nagaa bahanii jaallan qabsoo aarsaa lubbuu kaffalan irraa eegaluun guyyaa kana yaadanna.
Sadaasa 9 yoggaa yaadannu dargaggoota Oromoo kanneen akka Jaagamaa Badhaanee fi Shamarree Dirribee Jifaar dabalatee qaaliiwwan hedduu bara 2005 asitti aarsaa lubbuu kaffalan yaadanna.
Guyyaan kun kan bara 2005 wixinee ykn bu’uura ka’umsa taasifamee ha yaadatamu malee Qeerroo hanga har’a bara 2020 aarsaa qaalii biyya abbaa isaanii Oromiyaaf Oromummaa isaaniif kaffalaa jiran gootota dargaggoota aarsaa lubbuu kaffalan ittiin yaadanna.

Continue reading

Jaafar Yusuuf waajjira poolisii Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti kan hidhamee jiru yoo ta’u, reebicha isarratti raawwatameen ol jedhee dhaabbachuullee hin danda’u jechuun hiriyaan isa OMN-tti hime.

Jaafar Yusuuf waajjira poolisii Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti kan hidhamee jiru yoo ta’u, reebicha isarratti raawwatameen ol jedhee dhaabbachuullee hin danda’u jechuun hiriyaan isa OMN-tti hime.
Weellisaa Jaafar Yusuuf walleewwan warraaksaa Oromoo adda addaa hojjechuun kan beekamu yoo ta’u, jijjiirama bara 2018 booda qabsaa’ota gara Oromiyaatti deebi’an keessatti argama. Weellisaan kun erga gara biyyaatti deebi’ee, marsaa shanii oliif kan hidhame yoo ta’u, ajjechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa booda marsaa lammaffaaf hidhamuusaa hiriyaasaa kanarraa qulqulleeffanneerra.
Akka hiriyaansaa kun jedhutti, Jaafar Yusuuf yeroo ammaa kana reebicha poolisii humna addaa Oromiyaatiin isarratti raawwatameen miidhama hedduuf saaxilamee jira. Miillisaa cabuudhaan ol jedhee dhaabbachuu kan hin dandeenye yoo ta’u, waldhaansa argachuufillee hayyama dhabee jira.
“Namoonni Jaafar dubbisuuf dhaqan keessaa namni 7 ol Buraayyuutti hidhamanii jiru” kan jedhu hiriyaansaa, “Jaafar Yisuuf yeroo ammaa kana haala Yaaddessaa keessa jiraatus, mana murtiittillee hin dhihaatin jiraaachuu” OMN odeeffateera

Guyyaa Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Waggaa 15ffaa Sadaasa 9,2005 akkamiin yaadanna?

seenaa qabeessi Warraaqsi FDG Sadaasa 9 bara 2005 waamicha Qabsoo karaa nagaa ABO uummata Oromoo hundaaf godheen qabsiifame keessatti dargaggootni Oromoo, Barattootni Oromoo fi qonnaan bultootni bifa qindaa’ee fi İjaarameen itti hirmachuun wareegama qaalii baasuun mootummaa abbaa irree boqonnaa dhorkuun bilisummaa ofiifi walabummaa biyya jecha bara Oromoon gamtaan waamicha godhameef simatee falmachuutti jabaate dha.
Goototni Oromoo wareegama qaalii gootummaan hiriiruun lubbuu deebitee bakka buusaa hin qabne kennuun saba isaaniif falmachuun mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO durfamu biyya keessatti gadi jabeessuun uummata gidduu jiraachisuu danda’uu irra darbee Qeerroo Bilisummaa Oromoo har’a bifa jaarmiyaan ijaaramee qabsich bifa qindaa’een gaggeessuun sochii FDG irraa gara Sochii warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXGtti tarkaanfachiisuun qabsoo hadhaawaa gaggeeffameen Mootummaa Mataa keenyaa fi biyya mataa keenyaa akka qabaannuuf abbaa irreetti xummura gochuufi Uummata Oromoo balbala Bilisummaa irraan gahee jiruuf bu’uura kana buusuun danda’amedha. Continue reading

     Pathogenicty of the pathogen

                By Dr. Baaroo Keno Deressa

March 10, 2017 I wrote this: Revelation of enemy secret plan to destroy the great nation of Oromo through mutagenic process. Today, 42 months later the assessment become real. In order to avert this devastation the lonely chose is strengthen our home based power base.

In medical terminology: Pathogen is an agent causing disease or illness to its host. Pathogens are mostly microscopic, such as bacteria, viruses, protozoa, and fungi. Pathogenicity the qualitative capacity of a pathogen to infect and cause disease on a host that can cause high human morbidity and mortality.

Today I am going to talk about the macroscopic pathogen of the humanity of PP government (mafia gangs in Arat killo, FINFINNE). I said this because of my profound belief that, the PP government and their leaders  are very much aware of the real situation in Oromia which is quite different from what they were trying to portray to the Ethiopian empire nations and international community. Before I am going to enter to my main point I would like to quote the universal declaration of humanity. Continue reading

All Oromia Qerro’s stand for freedom and equality structure

We have made the decision that the Oromia Qerro that is found in different parts of Oromia has made for freedom and equality structures for this country, ethnicity and nationalities and the following decisions for the Oromia citizens.
We will discuss that OLF will be beneficial to the wide Oromo people, ethnicities, and Oromia citizens and Oromia regional states by accepting the decision that OLF has made for all its efforts.
The Oromo people have reached this point because of the pressure they have done in the Ethiopian Empire system and the people who are leading the system and the system.
But this is love and hateful people who don’t know and don’t know how to live with others, who don’t know how to pretend and stop pretending to be hated, have put out different proclamations on the Oromo people.
For example, for example.
Anti-terror proclamation, Land Liz proclamation, Investment proclamation, Masters plan proclamation and similarity.
More than this in this country’s transition government in 1983 it is possible to see the documentary they have done in different areas of Hararge and Arsi.
It is not new for Oromo and Oromia people who write that the Ethiopian Empire is doing this every time.

Continue reading

Ejjennoo Caasaalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Goleelee Oromiyaa!

Caasaaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoo Golee Oromiyaa gara garaa keessatti marii taasisneen, goolama siyaasaa (political Violence) biyya kana mudate irraa ka’uun qabxiilee murteessoo biyya kanaaf, sabaa fi sab-lammoota Oromiyaa/lammiilee Oromiyaa tiif ta’an irratti murtiiwwan armaan gadii dabarfanneera.
1. Faayiidaa Ummata bal’aa Oromoo fi sabaaf sablammoota/Lammiilee Oromiyaaf akkasumas naannoolee daangaa Oromiyaa jiraniifis akka bu’aa qabu mari’annee murtii dhaabni keenya ABO’n dabarse fudhachuudhaan hojiirra oolmaa isaatiifis mariin hunda hammate akka geggeeffamu ni hojjenna.
2. Uummanni Oromoo sirna Impaayira Itiyoophiyaa keessatti ummata jaalalaan haa ta’uu dhiibbaa sirnichaan irra bulee tureen Ummata sirnichaa fi Ummattoota sirnicha jala bulanis baadhatee asiin gahee dha.
Haa ta’u malee, ummata jaalala malee jibba hin beekne ummata Oromoo hammataa fi ummata nama wajjiin buluu hin dandeenye jibbamaa fakkeessuun rakkoolee sirna dhufaa darbaan dhalatan hunda Ummata Oromoo irratti fe’uun labsiilee garagaraa nurratti baasuun hojii irra oolchaniiru.
Fakkeenyaaf:-
labsii shororkeessummaa, labsii liizii lafaa, labsii invastimentii, labsii master pilaanii fi kkf kaasuun ni danda’ama.

Continue reading

Responding to the Press Statement of the Chairperson of African Union Commission

(OLF Statement -November 4, 2020)
[VOL – November 04,2020] We would like to express our appreciation to the statement issued by the Chairperson of the African Union Commission, H. E. Moussa Faki Mahamat, on 3 November 2020 regarding the current Situation in Ethiopia.
The OLF had predicted the looming danger and repeatedly appealed to the Ethiopian Government for the last two and half years to shape and properly manage the reform process. We had been suggesting to provide timely solution to the crises and conflicts and to involve stakeholders in dialogue and the democratisation process. We specifically expressed our concerns of security crises and related inter-communal conflicts.
We also have provided several proposals to the government on our own as well as jointly with other opposition groups to shape the reform process leading to democratic avenues through inclusive national dialogue to build a national consensus.
We have been continuously informing the international community on dangers coming up if the reform process is not properly managed and if the grievances of diversified nations and peoples is not soberly and genuinely addressed.

Continue reading

Abidda guutuu manaa qabateef rakkoo siyaasaa wiirtuu hogganootaa qabate dhaamsuun hindanda’amu!

Qalbeessaa Dhangi’aatiin
Sadaasa 4,2020
Qabxii ijoo:
Egeree biyya keenya Oromiyaa fi Xoophiyaa irratti, maaltu itti aana? Balaan biyya kana gaaga’uuf deemu balaa akkamiiti? Furmaati akka Oromootti balaa kana irra aanuuf qabnu maali?
Addi Bilisummaa Oromoo waan amma adeemaa jiru kana jala bu’ee hordofaa turuu bira taree, haala furmaata rakkoo siyaasa Xoophiyaa kana akeekaa as gahe.
Hogganni ABO erga biyya galee as akka dhaabaatti, badiif qiisasama har’a adeemaa jiru kana hanbisuuf qabxiileen furmaataa siyaasaa ABO dhaan lafa kaahamaa ture marti maal na dhibdee qofaan akkasuma akka qoosaatti ilaalamee bira darbuutu rakkoo ammaa kanaaf sababa ta’e.
Rakkinni biyya Impaayera Xoophiyaa keessatti dhalate kun, rakkoo sabummaa ykn rakkoo amantaa utuu hintaane rakkoo siyaasa biyyattii ta’uu fi rakkoon siyaasaa ammoo siyaasa qofaan kan furamu ta’uu dubbataa fi akeekamaa ture. Furmaata lafa kaahame sana irra tarkaanfatanii gara lolaa fi hololaatti tarkaanfatame.
Impaayera Xoophiyaa keessa rakkinoota wal xaxaa baroota dheeraaf dhaalmaan as gahantu jira. Rakkinichi rakkoo PP fi TPLF qofa utuu hintaane, Impaayera loogummaan ijaarame waan ta’eef wiirtuu rakkinaa isaa furuun baay’ee ulfaata. Rakkoo Impaayera Xoophiyaa furuun loogummaa barbadeessuudhaan saboota hundaaf mootummaa ta’u hundeessuutu furmaata bu’uuraa ta’a. Impaayera Loogummaa dhabamsiisanii mootummaa uummataa gadi dhaabuun ammoo akkuma ABO’n dhiyeenya labsaa jiru kana mootummaa Ce’umsaa barbaachisa.
Rakkinoota kana furuu utuu qabuu mootummaan, siyaasa Qawweedhaan furuudhaaf rakkoo siyaasaa irree isaan balleessuu barbaaduutu ittuu rakkina dhalate kanaaf balaa guddaa ta’e.

Continue reading

Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa miseensota Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin mari’atan

Guyyaa har’aa (Sadaasa 1/2020) miseensonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo mana Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa deemuun haala yeroo fi adeemsa Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti marii taasisanii hubannoos argataniiru.
Marii kana keessatti Hayyu Dureen ABO adeemsa Qabsoon Bilisummaa Oromoo keessa darbee as ga’e erga ibsanii booda kallattii gara fuulduraas akeekaniiru.
Miseensonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo kun irra guddaan isaanii barattoota Yuunversiitii yommuu ta’an gariin isaanii ogummaa isaaniin kan uummata tajaajilaa jiranidha.
Xumura marii kanaa irrattis Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa Qeerroowwan kun bakka deeman hundatti dirqama dhaaba isaanii akka hojjetaniifi labsii Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ABOn labse akka hojiitti hiikuuf hojjetan dhaamaniiru.