Wareegamtoota keenya yaadachuun, akeeka isaan irratti kufan galmaan gahuuf kutannoo horachuudha!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Sadaasa 9,2020
Finfinnee Oromiyaa
Qabsootu wareegama gaafata. Wareegama qaalii gootonni saba irraa dhalataniif kaffalantu firii ta’ee sabicha gadadoof waanjoo abbaa irree jalaa baasa. Qabsaa’aan aarsaa dhufu mara ofitti fudhatee qabsootti seena. Aarsaan du’aa, dhiiga fi lafee caccabuu akkasuma hidhaan hiraarfamuu akka jiru beeka.
Dararaaf ajjeechaan akka jiru beekuun qabsoo saba isaaf taasisu irraa duubatti hindeebisu. Waan qabsaa’eef sana dhugoomsuuf, saba isaatti kabajaa horuuf waan irraa eegamu mara nii bahata. Adeemsa qabsoo keessatti wareegamni lubbuu, aarsaan jaallan qabsoo dhabuus namatti dhufa.
Jaallan qabsoo of biraa humna diinaan dhabuun daranuu kutannoon qabsicha galiin gahuuf nama kakaasa. Ilmaan Oromoos addatti dargaggeessi Oromoo biyya abbaa isaa Oromiyaatti kabaja horee birmadduu baasuuf, saba isaa waanjoo halagaa jalaa baasee bilisoomsuuf qooda irraa eegamu bahataa as gahaniiru.
Yaadannoon Saadasa 9 guyyaa wareegamtoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo itti yaadannudha. Bara dukkanaa, bara hamtuu Sadaasa 9, 2005 warraaqsa qabsoo karaa nagaa ABO’n labseen hiriira nagaa bahanii jaallan qabsoo aarsaa lubbuu kaffalan irraa eegaluun guyyaa kana yaadanna.
Sadaasa 9 yoggaa yaadannu dargaggoota Oromoo kanneen akka Jaagamaa Badhaanee fi Shamarree Dirribee Jifaar dabalatee qaaliiwwan hedduu bara 2005 asitti aarsaa lubbuu kaffalan yaadanna.
Guyyaan kun kan bara 2005 wixinee ykn bu’uura ka’umsa taasifamee ha yaadatamu malee Qeerroo hanga har’a bara 2020 aarsaa qaalii biyya abbaa isaanii Oromiyaaf Oromummaa isaaniif kaffalaa jiran gootota dargaggoota aarsaa lubbuu kaffalan ittiin yaadanna.

Continue reading

Jaafar Yusuuf waajjira poolisii Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti kan hidhamee jiru yoo ta’u, reebicha isarratti raawwatameen ol jedhee dhaabbachuullee hin danda’u jechuun hiriyaan isa OMN-tti hime.

Jaafar Yusuuf waajjira poolisii Bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti kan hidhamee jiru yoo ta’u, reebicha isarratti raawwatameen ol jedhee dhaabbachuullee hin danda’u jechuun hiriyaan isa OMN-tti hime.
Weellisaa Jaafar Yusuuf walleewwan warraaksaa Oromoo adda addaa hojjechuun kan beekamu yoo ta’u, jijjiirama bara 2018 booda qabsaa’ota gara Oromiyaatti deebi’an keessatti argama. Weellisaan kun erga gara biyyaatti deebi’ee, marsaa shanii oliif kan hidhame yoo ta’u, ajjechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa booda marsaa lammaffaaf hidhamuusaa hiriyaasaa kanarraa qulqulleeffanneerra.
Akka hiriyaansaa kun jedhutti, Jaafar Yusuuf yeroo ammaa kana reebicha poolisii humna addaa Oromiyaatiin isarratti raawwatameen miidhama hedduuf saaxilamee jira. Miillisaa cabuudhaan ol jedhee dhaabbachuu kan hin dandeenye yoo ta’u, waldhaansa argachuufillee hayyama dhabee jira.
“Namoonni Jaafar dubbisuuf dhaqan keessaa namni 7 ol Buraayyuutti hidhamanii jiru” kan jedhu hiriyaansaa, “Jaafar Yisuuf yeroo ammaa kana haala Yaaddessaa keessa jiraatus, mana murtiittillee hin dhihaatin jiraaachuu” OMN odeeffateera

Guyyaa Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Waggaa 15ffaa Sadaasa 9,2005 akkamiin yaadanna?

seenaa qabeessi Warraaqsi FDG Sadaasa 9 bara 2005 waamicha Qabsoo karaa nagaa ABO uummata Oromoo hundaaf godheen qabsiifame keessatti dargaggootni Oromoo, Barattootni Oromoo fi qonnaan bultootni bifa qindaa’ee fi İjaarameen itti hirmachuun wareegama qaalii baasuun mootummaa abbaa irree boqonnaa dhorkuun bilisummaa ofiifi walabummaa biyya jecha bara Oromoon gamtaan waamicha godhameef simatee falmachuutti jabaate dha.
Goototni Oromoo wareegama qaalii gootummaan hiriiruun lubbuu deebitee bakka buusaa hin qabne kennuun saba isaaniif falmachuun mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO durfamu biyya keessatti gadi jabeessuun uummata gidduu jiraachisuu danda’uu irra darbee Qeerroo Bilisummaa Oromoo har’a bifa jaarmiyaan ijaaramee qabsich bifa qindaa’een gaggeessuun sochii FDG irraa gara Sochii warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXGtti tarkaanfachiisuun qabsoo hadhaawaa gaggeeffameen Mootummaa Mataa keenyaa fi biyya mataa keenyaa akka qabaannuuf abbaa irreetti xummura gochuufi Uummata Oromoo balbala Bilisummaa irraan gahee jiruuf bu’uura kana buusuun danda’amedha. Continue reading