Sagaleewwan Warraaqoo

Aside

Seife Nebelbal Radio: Interview with Obboo Jemal Ibrahim

Simbirtuu-18-04-2013

SBS: Interview with Jaal Boruu Barraaqaa, Spokesperson of the OLF

Cuuraa Manguddootaaf:-Walaloo Jaal Ibsaa Guutama:

Voice of Oromiyaa: Gaafif Deebii Jaal Galaasaa Dilboo Waliin Goone

Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15,2013 Ilaalchisee Yuuniversitii Finfinnee fi Bakkoota Adda Addaatti Barruun Warraaqsaa Maxxanfame

Aside

Qeerroon bilisummaa guyyaa gootota Oromoo Ebla 15,2013 ilaalchisuun barruulee warraaqsaa fi waamicha qabsoo ummata Oromoo bakkoota adda addaatti maxxansan.

Yuunivarsiitii Haramaayaa fi naannoo isheetti guyyaan gootota oromoo hordoffii mootummaa wayyaanee jalaa bifa miliqeen Ebla 16/2013 haala ho’aan ayyaaneffatame.

Aside

Ebla 18,2013 Haromaya

Hub:- Gabaasi kun suuraa fi Vidiyoon waan jiruuf  Qeerroon  barruu qofaan baasuuf dirqame)

Miseensotnii fi deeggartootni qeerroo Yuunivarsiitii Haramaayaa fi naannoo ishee Ebla 15 guyyaa gootota oromoo hordoffii diina jalaa miliquuf Ebla 16/2013 haala hoaan ayyaaneffatanii jiran.Mootummaan garboomfataa wayyaanee Ebla 15 irratti ayyaanni kun akka hin ayyaaneffatamneef basaastotaa fi federaalota ganda keessa gadhiisuun sakattainsa gaggeessaa kan ture yoommuu tahu sabboontotni barattoota oromoo fi jiraattootni naannoo kanaa Ebla 16/2013 walitti dhufuun haala hoaan ayyaaneffatanii jiran.Qophii isaaniif yaadannoo gootawwan wareegamaniif gochuun eegalan.Marii balaa erga gaggeessanii boodas ibsa ejjennoo qabxii toorba of keessaa qabu baafatanii jiran.Ibsawwan ejjennoo kunneen

1. Akeeka gootawwan keenya itti wareegaman bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan geessisuuf wareegama barbaachisaa ni baana.

2. Dhaaba keenya dhugaa ABO jalatti hiriirree hiree murteeffannaa uummata keenyaa mirkaneessuuf hanga dhumaatti ni hojjenna.

3. Gantootaa fi ayyaan laallattootaaf harka hin laannu.Kanneen uummata oromoo dogoggorsuuf sochoanis dura ni dhaabbanna.

4. Saaminsa

5. Qaalainsa jireenyaa,hojii dhabdummaa fi malaammaltummaa mootummaa bicuu wayyaanee irraa nu mudate ni morminaqabeenya Oromiyaa,hidhaa fi ajjeechaa ni mormina.

6. Waraana bilisummaa Oromoo ni deeggarra.Waan qabnu maraan cinaas ni dhaabbanna.

7. Qotee bulaa,barataa,barsiisaa osoo hin jedhiin ilmaan oromoo marti mirga isaaf akka dhaabbatu gahee keenya ni baana.

Kanneen jedhani dha.Dhuma irratti alaabaa ABO qabachuun waadaa walii seenuun ayyaana guyyaa gootota oromoo diina jalaa bifa miliqaa taheen ayyaaneffatanii jiran.QBO galmaan geessisuufis maallaqa 275.00(dhibba lamaa fi torbaatamii shan) walitti qabatanii jiran.

 

 

Hojjettootni 1300 east industrial Zone akkumas 500 kan waasrhaa sukkaara Fincaa’aa sirna bulchisaa mormuun hojii dhaaban

Aside

Ebla 18,2013 Finfinnee

Gaaffiin hojjettootaa Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufuun diddaan hojii dhaabuu itti fufee jira.Diddaa hojjettoota oomisha abaaboo Godina shawaa kibba lixaa aanaa walisoo ganda diilallaa oomisha abaaboo kaarraa Tureetti fufuun hojjettootni Godina shawaa bahaa Duukam company chaayinaa East Industrial Zone keessaa hojjetan 1700 keessaa 1300 diddaa kaasuun hojii dhaabanii jiran.Hojjettootni company alagaa kunneen dhiibbaan alagootaan nurratti gaggeeffamu nurraa haa dhaabbatu,Hojii humnaa ol hojjennuu fi kaffaltiin kaffalamu wal hin madaalu,Alagootni kabaja nuuf haa kennan jechuun hojjettootni kunneen hojii dhaabuun mormii hiriira nagaa taasisanii jiran.Mootummaan wayyaanees federaalota naannoo kanatti erguun tasgabbeessuuf yaalus hojjettootni company kanaa 1300 tahan hojii dhaabanii jiran.Haaluma wal fakkaatuun Hojjettootni waarshaa sukkaara Fincaaaa 500 tahan Bakka Village B tahan seera malee olii fi gadi hojjettoota oofuu fi jijjiiruun haa dhaabbatu jechuun mormii dhiyeessuun hojii dhaabanii jiran.Bakkaattii bakkatti sababa ittiin jijjiiramnu osoo nuu hin ibsiin akkasumaan namni horii miti jechuun gamtaan gaaffii dhiyeessanii jiran.Dabballootni mootummaa wayyaanee mormii kana irratti argamanis waadaa sobaa yoommuu jijjiiramtan baasiin baastan isinii herregama jechuun sobuu irratti argamu.

HUNDA DURA,BIYYAA FI UMMATA KIYYAAF !!!!

Aside

Y.G. (2005)*

barruuNamni ykn humni yk Biyyi tokko , Qabsoo gaaffii mirgaa wayita gaggeessu, bu’urri murannoo isaa mata duree har’aa kana ta’uu, kan haalu jira natti hin fakkaatu. Humni ykn namni ejjannoo kana irratti hin hundoofne, adeemsi isaa fixeensa ganamaatii. Namoonni ykn murni ykn dhaabni ejjannoo kana akka dhaadannottis itti hin gargaaramiin hin jiru. “HUNDA DURA BIYYAA FI UMMATA KIYYAAF!” sadarkaa addunyaattu jechuudha. Ejjannoo kanatu namni tokko murteeffatee Qabsoo saba isaatti akka makamu taasisa. Yk deeggaraa fi sagaleen ummata isaa akka dhaga’amuuf karaa gara garaa carraaqa. Ykn yaadaan ykn Dingdeen ykn bifa gara garaan akka carraaqu isa taasisa. Faallaa kanaa ejjannaan firii ol aanaa argamsiisu danda’u kun garuu waanuma rakasaa tokkon danqamu danda’a. Namni “hunda dura Biyyaa fi Ummata kiyyaaf ” jedhu tokko , gaafa waan dhuunfaa keessa fiduu eegalee , ejjannaan kabajaa Ummata biraa nama goonfachiisu kun, biyyeetti makamti. Abbaa sanas salphifti. Mata dureen kabajamaan kun, waanuma dhuunfaan summooftee, saba tokko ykn qabsoo saba tokko gaaga’uu dandeessi jechuudha. Kanatu umama namaa kumaantamaan dirree salphinaa hiriirse.

Biyyoonni gurguddanne jedhanii Addunyaa kana akka fedha isaanii hammacaa jiran hundi, Mata duree kana ejjannaa isaanii taasifatanii ,badhaaftootaa fi hundeessitoota Dimokiraasii of taasisan, ejjannaan isaanii kun isa kaan keessa akka hin jiraanneef irratti hojjatan. Biyyaa fi Ummata isaanii har’aa mitii, isa waggaa 200 booda dhufaniif jecha, isa kaan hiyyummaa fi sirna wal nyaachuu keessa akka jiraatan taasisu. Isaaniif sabni ykn dhaabni ykn Biyyi ejjannoo kana qabu, saamichaa fi ol aantummaa isaaniif yaaddoooodha waaaannn jedhaniif bara lakkaawwatanis haa ta’u irratti duulan. Adeemsa kana kan wallaalu jira natti hin fakkaatu. Adeemsi kun garuu kaleessa fageenyaan qabsoo keenya irrati baawuzaa ibsee nu tu’ataa turee, har’a ofitti nu makatee nu dhamaasuuf jedhaatii of eeggachuun gaariidhaa, Qabsoon Maanguddoonni keenya cichoomiinaan asiin ga’an kan har’aaf bu’uraa, inni har’aa ammo isa boriif hundeedhaa, inni borii isa hegareef firiidhaatii waan fageessinee ilaaluu qabnu har’a mata duree kana jalatti waliif dhaamuun dansaa ta’aa jedhee yaade.

HUNDA DURA , BIYYAA FI UMMATA KIYYAAF !!!!.docx

Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo Ilaalchisuun Barruulee Warraaqsaa Qeerroon Maxxanse Wayyaanee Yaaddesse

Aside

Ebla 16,2013 Finfinnee
Ebla 15 Guyyaa Gootota oromoo sababeeffachuun waraqaa;eem dhaadannoo hedduumminaan Yuunivarsiitiilee fi magaalawwan Oromiyaa keessatti hedduumminaan maxxanfamanii jiran.Waraqaaleen dhaadannoo loogoo qeerroon kuulamanii fi diimaa magariisa diimaan barreeffaman hedduumminaan maxxanfamuun mootummaa wayyaanee rifaatii guddaa keessa seensisee jira.Waraqaaleen kunneen magaala Finfinnee yuunivarsiitii Finfinnee,Kotobee,Koollejjiiwwanii fi bakkeewwan bulchinsaatti ifaan maxxanfamanii jiran.Magaala Amboo,Magaala Naqqamtee, Yuunivarsiitii Amboo fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa,Sabbataa,Hoolotaa,Dirree Dawaa,Adaamaa,Jimmaa fi Harar keessatti hedduumminaan maxxanfamanii jiran.Waraqaaleen dhaadannoo
1. Nama seenaa dagate seenaan hin dagatu!
2. Ebli 15 guyyaa gootota oromooti!!
3. Gantuuf harka hin laannu!
4. Mootummaan wayyaanee garboomfataa fi abbaa irree dha!
5. Qeerroo walabummaa Oromiyaaf kai!
6. Ilmaan oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu!
7. Oromia shall be free
8. Qeerroon bilisummaa Oromiyaaf wareegama nurraa eegamu kamuu ni baana!
9. ABO dhaaba siyaasaa ilmaan oromooti!
10. WBOn gaachana ilmaan oromooti!!
Kanneen jedhanii fi kanneen biroon magaalaa fi dhaabbiilee barnootaa akkasumas bulchinsa mootummaa wayyaaneen bixxilaman fuulduratti maxxanfamuun mootummaa garboomfataa wayyaanee rifaatii guddaa keessa buusanii jiran.Mootummaan wayyaanee naannoo waraqaaleen maxxanfamanitti sakattainsa boorsaa fi waan namni qabatee deemu gaggeessaa jira.Bulchinsoota naannoo waraqaaleen kun itti maxxanfaman wayyaaneen osoo isin maal hojjettanii ABO nu dhuunfata jechuun qorannoo eegalee jira.

Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti Gumiin aadaa fi seenaa Afaan oromoo akka hin dhaabbanne dhorkame.Eyyamni Bulchinsa magaala Dirree Dawaa irraa kennames doorsisaan akka deebi’u taasifamaa jira.

Aside

Ebla 16,213 Dirree Daawaa

Dhiibbaan guddina aadaa fi seenaa ilmaan oromoo irratti gaggeeffamu mootummaa garboomfataa mootummaa wayyaaneen yeroodhaa gara yerootti daran jabaachaa deemaa jira.Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti Gumiin aadaa fi seenaa Afaan oromoo akka dhaabbatuuf barattootni oromoo iyyannoo kan galchan yoommuu tahu bulchinsi Yuunivarsiitii Dirree Dawaa isin Miseensota ABOti,ABO as keessatti dhaabuuf deemtu jechuun dhorkee jira.Sabboontotni barattoota oromoo iyyannoo isaanii bulchinsa Dirree Dawaatti Gumiin Afaan oromoo dhaabbatu aadaa fi seenaa guddisuu cinaatti hojii misoomaa biyyattii keessatti hirmaachaa akka hojjetu ibsuun galchanii jiran.Bulchinsi magaala Dirree Dawaa fi Biiroon galii fi Misoomaa magaalaas Gumiin kun akka dhaabbatuuf kan eeyyama kennan yoommuu tahu bulchinsi yuunivarsiitii ABO nu keessatti dhaabuuf eeyyama kennituu jechuun eeyyama duraan kennan akka deebisan godhanii jiran. Bulchisi Magaala Dirree Dawaas eeyyama duraan kenne gaabbuun hojii guddina aadaa fi afaan oromoo dura dhaabbachuu hojjechuu irratti dirqamee jira.Bulchinsi Yuunivarsiitii Dirree Dawaa barattoota oromoo dhimma kana kaasnaan barnoota irraa ariiamtu jechuun ifaan doorsisa eegalee jira.Barattootni oromoos doorsisaaf harka hin laannu jechuun gamtaan falma eegalan jabeessanii jiru.

Godina Horroo Guduruu aanaalee garaa garaa keessatti Guyyaan Gootota oromoo maadheelee garaa garaan qophii maanguddoota irraa imaanaa fuudhuu fi buusuu maallaqaan haala ho’aan kabajame

Aside

Ebla 16,2013 Shaambuu

Godina Horroo Guduruu aanaa garaa garaa keessatti Guyyaan Gootota oromoo qophiilee garaa garaan kabajamee jira.Waraqaaleen dhaadannoo aanaa Amuruu fi Jaardagaa Jaartee keessatti hedduumminaan bittinfamanii jiran.Waraqaaleen dhaadannoo

1. Ebli 15 Guyyaa gootota oromooti!

2. Gootota keenya bara baraab yaadanna!

3. Gootatu Goota beekas yaadatas

Kanneen jedhanii fi waamichi ilmaan oromoo mirga isaanii falmachuuf akka kaan maxxanfamee jira.Magaala Amuruu keessatti maadheen Oborraa fi Gumaabaas Jireenyaa Raggaasaa lakkoofsa 1 akkasumas aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti maadheeleen Aliboo 01,02,Maadhee pilaattee,Maadhee tuulluu car,Maadhee Asattii fi deeggartoota QBO biratti ayyaanni Guyyaa gootota oromoo haala hoaan kabajamee jira.Maadheeleen kunneen walitti dhufuun alaabaa ABO qabachuun irbuu isaanii haaromsuun diinni QBO yoomuu QBO duuba deebisuu hin dandau jechuun waadaa isaanii haaromsanii jiran.Dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuunii fi maanguddoota irratti affeeruun barattootni maanguddoota irraa qophii imaanaa fuudhinsaa taasisanii jiran.Maanguddootni ayyaana Ebla 15 irratti ilmaan isaanii waliin hirmaatanis qotee bulaanis tahe barsiisaan,Barataanis tahe daldalaan QBO irratti gaaffii seenaa jalaa bahuuf hirmaannaa oromummaa akka taasisu dhaammatanii jiran.Maadheeleen walitti dhufanis QBO galmaan gahuuf gumaata maallaqaa qarshii 1760.00(kumaa fi dhibba toorbaa fi jaatama) taasisanii jiru.

Haaluma wal fakkaatuun aanaa Horroo magaala Saqalaa fi Shaambuu akkasumas Fincaaaa keessatti maadheeleen ABO fi sabboontotni oromoo guyyaa gootota oromoo haalaan kabajanii jiran.aanaa Horroo magaala saqalaa keessatti maadheeleen bosona caatoo lakkoofsa 1,2 fi 3 walitti dhufuun dhimma qabsoo irratti haasaa balaa gochuun ayyaana kana ayyeessanii jiran.Magaala Shaambuu keessattis barattootni yuunivarsiitii Naqqamtee dame shaambuu guyyaa gootota oromoo qophii garaa garaan kabajanii jiran.Doormii keessatti dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuun akkasumas barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa shaambuu waliin walitti dhufuun ayyaanessanii jiran.Walumaa galatti Godina Horroo guduruu dhaabbiilee barnootaa fi caasaa hedduu keessatti guyyaan gootota oromoo haala ajaaibsiifamaan ayyaaneffatamee jira.Ibsawwan ejjennoo maadheelee garaa garaan baafaman keessattis mootummaan wayyaanee cunqursaa daangaa hin qabne gantoota qabatee gaggeessus gaaffii mirgaa irraa akka hin dhaabbanne ibsanii jiran.

Dhaabin Sochii Bilisummaa Ummata Sidaamaa(Sidama Liberation Movement) Filmaata Wayyaanee Keessaa If Baasuu Isaa Beeksise

Aside

Logo SidaamaEbla 16,2013 Finfinnee

Sidaamaa LMFilannoo dharaa Impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachuun irbuu uummataaf seename cabsuudha jechuun Sochiin Bilisummaa Sidaamaa(Sidama Liberation Movement)(Sidaamu Wolaphote millimillo) filannoo irratti akka hin hirmaanne ifaan beeksisuun filannoo keessaa bahuu beeksisee jira.Mootummaan wayyaanees kutannaa ilmaan Sidaamaa kanaan kan baarage dargaggoota Sidaamaa yeroo ammaa Godina sidaamaa keessa naannawuun mana hidhaatti ukkaamsaa jira.Diddaa jabaan dargaggoota Sidaamaa irraa mootummaa wayyaanees kan dhaqqabe yoommuu tahu ilmaan Sidaamaa mana hidhaatti ukkaamsan isin Sochii Bilisummaa Sidaamaa akka filannoo keessaa kan bahu kan gootan Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) waliin walitti hidhachuun jechuun reebichaan hiraarsaa jiran.Yeroo ammaa kanatti ilmaan Sidaamaa hedduumminaan mana hidhaatti kan guuraman yoommuu tahu isaan keessaa

1. Obbo Laggasee Laakamoo

2. Obbo Wosharaa Agalaa

3. Obbo Damissee Daasaa

4. Dargaggoo Nuuraddiin Maatamoo

5. Dargaggoo Unuunaa Arusaa

6. Dargaggoo Dastaa Dukkoo

7. Obbo Qooqii Laaqibbee

8. Obbo Shaallamoo Bookkaa

9. Dargaggoo Shumbulloo Marraasaa

10.        Obbo Baqqalee Bakkalloo

11.        Dargaggoo Taaddalee Hooshee

12.        Obbo Lammaa Buxxaashoo

13.        Obbo Laallasee Maggaanee

14.        Dargaggoo Tasfaayee Taammiruu

15.        Obbo Amaare Taaddesee

16.        Dargaggoo Birhaanuu Kiflee

Jedhaman aanaa Buursaa irraa funaanamuun mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti ukkaamsanii jiran.Obbo Laggasee Lakaamoo irratti murtiin dabaa hatattamaa hidhaa ji’a 6 fi qarshii 500 kan itti murteeffame yoommuu tahu Obbo Woshaaraa Agalaa irratti ammoo murtiin dabaa ji’a afurii fi qarshii 500 murteeffamee jira.Mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti kanneen ukkaamsamanis yeroo ammaa qorannoo fi reebichaan gidiraa keessatti argamu.Mootummaan wayyaanee filannoo dharaa gaggeessuun dimokiraatawaa tahuu isaa fakkeessuuf kan socho’u yoommuu dura akka dhaabbatan Koreen gamtaa Qeerroo fi Dargaggoo Sidaamaa ayyaana GGO irratti marii taasiseen lafa keewwatee jira.

Qeerroon Oromoo Yuuniversitii Hawaasaa fi Qeerroon Sidaamaa Walitti Dhufuun Ebla 15, GGO Haala Dinqisiisaan Kabajatan.

Hub:- Gabaasi kun suuraa fi Videon waan jiruuf nageenyaaf jecha hin maxxanfamne.

Ebla 16,2013 Hawaasaa.

Baratoonni oromoo mooraa yuunivarsiitii hawaasaatti argamnu sababa bobaa diinaa jala jirruuf guyyicha haala fedhii keenyan kabajuu bannus hanga danda’amee barattoonni mooraa guddichaa fi barattoonnii mooraa saayinsii fayyaatti argaman waliin taanee tokkummaadhaan mooraa saayinsii fayyaa keessaatti haala nama boonsuun guyyaa kaleessaa ayyaanicha ayyaaneffannee jirra.Ayyaanichi akkuma Oromoon bara duriis ta’ee har’as sagantaa isaa kamiiyyuu   eebba maanguddoon banatu sagantaan keenyas eebba maanguddoon eegalamtee jirti.Itti aansuun sagantaa dungoo qabsiifannaatu itti fufe.

Akkuma beekamu nuti ilmaan Oromoo hanga bilisummaa keenya gonfannee alaabaa keenya fannifannutti guyyoota akkanaa kana dungoo bifa diimaa,magariisa diimatiini fi waraqaalee dhaadannoo tokko tokko bifa alaabaan barreesinee maxansuudhan hawwii keenya mul’ifanna.Saganticha irratti haala ayyaanichaa ilaalchisee namootni tokko tokko yaada akkas jedhu laatan; Guyyaan kun guyyaa yaadannoo jaallan keenya bilisummaa saba isaanif jecha itti wareegamaniiti, nuti immoo asitti walitti qabamnee seenaa gootota wareegamanii kana qofa walitti himnee gargar facaana osoo hin ta’in gumaa jaallan keenyaa kana haala akkamiin yoo sochoone baasuu dandeenya kan jedhu irratti akkas jechuun irra ejjetanii biradarban; nuti osoo dhimma dhuunfan, amantii fi lagaan wal hin qoodin irree tokkummaatin gumaa jaallan keenyaa baasuuf irbuu waliif seenna jedhan.Hirmaattota sagantichaa keessaa jaalli tokko jecha gootichi oromoo Maammoo Mazammir dubbate irra deebi’ee dubbachuun haasa’a isaa goolabe Dhiigni koo har’a ragaa sobaan dhangala’e kun cal jedhee kan dhangala’e osoo hin ta’in kabajamummaa mirga ummata oromootifi. Gumaan koo lafatti hin hafu jabina qabsoo ilmaan oromootiin gumaan koo ni baati.

Saganticha irratti sirboonni siyaasaa fi walalooleen onnee namatti horan hedduun dhiyaatanii jiru.Waraqaaleen warraaqsaa hedduun bifa hallutin barreeffamanii galma sagantichi itti qophaa’e keessatti maxanfamanii jiru. Haata’u malee akka karoora keenyatti barruulee warraaqsaa kana mooraa yuunivarsiitichaa keessatti illee maxansuuf ture garuu barattooni saganticha irratti hirmaatan hedduun isaanii sababbii eeggumsa jala jiraniif osoo irratti walii hin galamin hafee jira.

Barattoonni Hawaasaa Yuunivarsiitiii mooraa lamaan irraa walittidhufan gara fuulduraatti maal hojjechuu akka qaban ibsa ejjannoo haala armaan gadiitti lafa kaa’achuuf yaalanii jiru:

1,Tokkummaa barattoota oromoo mooraa yuunivarsiitichaa keessatti argaman cimsanii itichuuf qixa kamiinuu tooftaa mataa isaanii fayyadamanii akka socho’uu qaban walii galanii jiru.

2. Qabsoon bilisummaa oromoof jedhee oromootaan qabsiifame hanga kaayyoon ummatichaa galma ga’utti dhaamuu akka hin qabnee fi qabsoo tana finiinsuf immoo gita kamiinuu wareegama qaqqaalii kafaluun malu kamiiyyuu kafaluuf kutannoo fi murannoo qaban kakuu walii galuun raggaasifatanii jiru.

3. Adeemsa ijaarsa mandhee keessatti namni maallaqa garmalee jaallatuufi namni araada garagaraa qabu gara miseensummaatti akka hin dabalamne cimsanii walhubachiisanii jiru. 4.Buusii ji’aa kan warra ijaarsaa irraa eegamu  ji’a ji’aan buusuf murteeffatanii jiru.

5.Ijoolleen bara kana eebbifaman immoo gaafa eebbifamanii moorichaa bahanis sabboontota mooraa keessatti hafan yaadanis ta’ee maallaqaan hanga humni isaanii isaanif eeyyameen gargaaruf waadaa galanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Walaloo Qeerroo Sidaamaa :-

Walaloo Qeerroo Oromoo:- 

Qeerroon Magaalaa Naqamte Madhe Madheen Walitti Dhufuun GGO Ebla 15,Kabajan.

Qeerroon magaalaa Naqamtee bakkoota adda addaa irraa walitti dhufuun guyyaa gootota Oromoo Ebla 215,2013 magaalaa Naqamteetti kabajatanii jiru,Guyyaa kana irrattis qophii adda addaa erga godhaniin booda ibsoota ejjennoo armaa gadii baafatan.

Nuti Qeerroon leeqaa yaadannoo Gootota oromoo darbaniif walitti qabamnee haala hordoffii diinaa jala teenyee kabajannus ibsa ejjennoo dhaaba keenyaaf qabnu kanaa gadiin dhaamnee jirra.

  1. Murnootaa yeroo amma maqaa jijjiratanii,kaan immoo maqaa dhaaluu barbaaduun garagartummaa QBO keessatti babal’isuu,kaayyoo gootota ammaa kabajaa jirruu fi jaalleewwan keenyaa bilisummaa fi walabummaa oromiyaaa jechaa wareegaman irraanfachuun,daandii ganama itin mana ba’an dagachuun impaayera gabroonfata tiksuuf carraaqqii godhaa jiran guddisnee ni balaalefannaa.
  2.  Gochaa ykn mormii lammiwwan keenyaa biyyaa keessaa fi alaa mootummaa abba  hirree wayyaaneerrati godhaa turee fi jiruu ni dinqisiifanna.
  3. FDG karaa qeerroowwan biyyaa Ibsaa ejennoo maandhee bakkalchaa Oromiyaa(sanyii leencaa) keessaa fi alaa nyaaphaa diinaa dadhabsuuf godhaa jiran faana hiriirun,tarkaanfii barbaachisuu ni fudhanna.
  4. Lammiiwwaan keenyaa yeroo amma mana hidhaa mootummaa abbaa hirree wayyaanee keessati sbaba siyaasan daraarfama jiran gargaarsa barbaachisuu ni goona
  5. Mooraa QBO keessatti sochii WBO karaan hidhannoo diinaa irrati fudhataa jiru kallatti ni agarsiisna,tarkaanfiin kan kana duraa caalaa akkaa cimuuf hamlee fi dandeettii qabnuun ni gargaarra.

 

Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa keessatti uummata oromoon qophiilee garaa garaan kabajame

Aside

Ebla 15,2013 Finfinnee

 

Guyyaa WBO

Guyyaa WBO

Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti uummata oromoon qophiilee garaa garaan kabajame.Jala bultii ayyaana kanaa irratti magaalawwan Oromiyaa kanneen akka Finfinnee,Adaamaa,Amboo,Gudar,Ginc,Dirree Dawaa,Harar,Naqqamtee,Shaamboo keessatti waraqaaleen dhaadannoo heddumminaan maxxanfamuun kabajni ayyaana kanaa eegalee jira.Dhaadannoowwan maxxanfaman.

1.      Oromiyaan kan Oromooti!

2.      Nama seenaa dagate seenaan hin dagatu!

3.      Akeeka gootawwan keenyaa galmaan ni geenya!

4.      Ebla 15 guyyaa gootota oromooti!

5.      Maqaa Oromoo fi Oromiyaan Itoophiyaaf hin falminu!

6.      Qeerroon Bilisummaa Oromiyaaf wareegama kamuu baasa!

7.      Mootummaan wayyaanee garboomfataa dha!

8.      ABO gaaachana ilmaan oromooti!

9.      Oromia shall be free!

10.   Hidhaa fi ajjeechaan haamilee nu hin cabsu

Kanneen jedhanii fi kanneen biroon diimaa magariisa diimaan kan barreeffaman loogoo qeerroo kan hammateen magaala keessatti hedduumminaan maxxanfamanii jiran.Waraqaaleen dhaadannoo fi alaabaan ABO yuunivarsiitiilee Finfinnee,Amboo,Adaamaa,Bishooftuu,Haramaayaa,Hawaasaa,Arbaminc,Madda walaabuu,Miizan Teeppiii fi koollejjiiwwan garaa garaa keessatti hedduumminaan maxxanfamuun Guyyaan gootota oromoo haala ajaa’ibsiifamaan ayyaaneffatamee jira.Maadheeleen dhaabaa bakka mijeeffachuun walitti dhufuun barattootni yuunivarsiitiilee keessattii fi doormii isaanii keessatti dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuun alaabaa ABO qabachuun waadaa isaanii haaromsachuun ibsa ejjennoo garaa garaa baafatanii jiran.Ilmaan oromoo uffata aadaa uffachuun Guyyaa gootota oromoo Oromiyaa keessatti haala ho’aan kan ayyaaneffatan yoommuu tahu barataan,barsiisaan,Qotee bulaan,hojjetaa fi hojii dhaaban dhimma QBO duuba deebisuuf mootummaan wayyaanee shira xaxu dura dhaabbachuuf waadaa isaa haaromsatee jira.Mootummaan wayyaanee ayyaana kana uummata oromoo biratti akka kabajamu beekus uummata hedduumminaan ayyaaneffatamuu fi waraqaaleen dhaadannoo ifaan maxxanfamuu irraa ka’uun haamilee kutuun waraqaalee dhaadannoo dabballoota funaansisiisuutti bobba’ee jira.Ayyaanni kunis Ebla 15 irraa kaasee hanga Ebla 20 qophiilee garaa garaan kabajamuu itti fufa!

Hub: Ibsawwan ejjennoo fi qophiilee maadheelee irraa kanneen akka walaloo fi suuraa  viidiyoon gama fuula duraa  edite ta’ee ummata dhaqaba.

Goototni Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Ebla 15 GGO Kabajatan

Aside

Ebla 15,2013 Jimmaa

Bifa Addaa fi haala ajaa’ibsiisaa ta’een  Guyyaa Goototaa Oromoo  (GGO) Kabajatan, Jalbultii Ebla 15 Goototni Ilmaan Oromoo Baratootni Yuunivarsiitii Jimmaa Ebla 13/2013 fi Ebla 14/2013 Galgala Barreeffamotaa Suuraawwaan Goototaa Oromoo of irraa qabuu fi Dhaamsaa Goototaa Oromoo Qabatee Magaalaa Jimmaa Fi Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaatti Maxxaansuun guyyaan kun uummaata birattii sirnaan kabajamee akkaa oluu taasisuun ofiifis Guyyaa kanaa Sabboontootni  Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Muummee barnotaa garaagaraa baratan barnotaa dhaabuun Rakkoo Siyaasaa fi Waanjoo Garbummaa Ummataa keenyaa irraattii fe’amee jiruu FDG jabeessiinee itti fufuun,  qabsoo dhiigaa fi lafee goototaa keenyaan gadi dhaabbamtee; ni jajjaabeessiina, Imaanaa goototaa keenyaa galmaan ni geenyaa, Goototni Oromoo Nuti gargar hin baanuu jechuun boollaa tokkootti wareegamaanii nutis Biyyi keenyaa Oromiyaa, Sabni keenyaa Ummaata Oromoo Kaayyoon keenyaa Bilisummaa fi walabummaa Jechuun FDG jaabeessaanii ittii fufuu murteeffaatan,

Goototni Ilmaan Oromoo Kaleessaa Bilisummaa Ummataa Keenyaa fi Walabummaa Biyyaa kiyyaa Oromiyaaf dhiigaa isaanii dhangalaasuun lafee isaanii itti cabsuunii fi Lubbuu isaa nuf wareegan ni yaadanna. Fajjii isaaniis ni kaafnaa, Kaayyoo Goototaa keenyaa galmaan ga’uuf yoomiyyuu kutaannoo fi murannoon ni qabsofna,

Sochiin warraaqsaa Baratootaa Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo irraa garaa yeroottii jabaachaa kan dhufee, warraaqsii qeerroon baratootni Oromoo gaggeessaan guyyaa har’aa sababa Yaadannoo Goototaa Oromoon walqabatee Mooraan Yuunivarsiitii Jimmaa fi bulchitootni Moorichaa muddaamaa cimaa keessaa seenaanii jiraachuun hubatame jira, Mootummaan Abbaa Irree Waayyaanee guyyaa har’aas Mooraalee Yuunivarsiitii Jimmaa Main Campus, Mooraa Qonnaa, fi Saayinsii fi Teekinoloojii  humanotaa poolisaa fi basastotaa isaa galchuun egsiisaa olee,ajajaan  Poolisii Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Kaalid Abbaa Tamaam goototaa baratoota Oromoo ID isaanii fudhuun doorsiisaa Olee, baratootni haala kanaan doorsifamaa olaan:

1ffaa Barataa Getaachoo Darajjee mummee barnotaa Governance waggaa 2ffaa fi

2ffaa barataa Cimsaa Abdiisaa barataa Injiineeriigii waggaa 3ffaa

Ta’uun yeroo beekamu. Barattoota kana irratti ammo sobaan kan raga bahe basaasa Wayyaanee kan ta’e Barataa Badhaasaa Firirjaa jedhamu ta’uu qeerroon gabaasa.

Qeerroon Yuunivesitiii Adamaa Ebla 15 GGO Bifa Addaa fi Gammachiisaan Kabajatan.

GGOGuyyaa jala bultii Gootota Oromoo Ebla 25,2013 waraqaaleen warraaqsaa fi waamicha qabsoo mooraa Yuuniversitii Adaamaa keessatti bal’inaan maxxanfamaa bule.Bakkoota muldhatoo fi argamutti waamichi qabsoo fi dhadannoon GGO barattootaan maxxanfamaa bulee. Ganama Qeerroon wal gurmeessuun gaaraa Tullee Shanee bakka Irreefannaa Bonaatti bahuun lafa kabajamaa Oromoon itti irreeffatu irratti wal gurmeessuun bifa addaan guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15,2013 Ayyaaneffatanii jiru.

Video fi suuraan ayyaana kana irratti gahaatti waraabame waan jiruuf nageenyaaf qeerroon hin maxxansine.Sagalee irraa hamma tokko kunoo dhiheessine.

Jala Bultiin Guyyaa Gootota Oromoo Qeellam Wallagga Keessatti Kabajame

Aside

Gabaasaa godina Qellem irraa addeessuun guyyaa gootota oromoo jala bultii isaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Oliiqaa Dingilitti gootota Oromoo darban faarsuun qabsaa’ota darban wal yaadachiisaa turaniiru.
Keessattuu qabsaa’ota darban kan akka Eebbisaa Addunyaa akkana jedhuun wal yaadachiisuu isaanii gabaasaan nuun gahanii jiru.
…..Eebbisa Addunyaa seenaan si yaadata Uummanni Oromoo yoom si irraanfataa Iimaanaakee eenyutu dagataa? jedhuun galgala keesaa sa’a 5:00 irraa kaasanii manicha barumsaa keessatti waraqaa adda addaa maxxansuun Gootota Keenya Darban Haa Yaadannu! jechaa mooraa keessa dubgoo qabsiisanii kabajaa ayyaana gama isaaniitin akka eegalan nuuf dhaamanii jiru. Akkasuma walaloo kanaan gadii miidiyaa irratti nuuf dhiyaatu jedhuun dhaammatanii jiru.                   

WBO Leecha Oromoo (Walaloo dhihaate)

           Ilmoon leencaa leenca leenci maal sodaata.

                               Jagni ija abiddaa saafaa keessa kaata.

                               Du’aa raqa miti fayyaa qabee nyaata.

                               Sanyii isaatti boonee bilisaan jiraata.

                               Kan du’a sodaatee qabsoorraa hin deebine sanyii warra gootaa.

                               Nutis kan abdannu biyyaaf kan dhaabatu qabna dargaggota.

 Dadaa lafaa kutee humna gaara ba’u.

 Jagna lubbuu laatee lammisaaf dhama’u.

 Hawwiin hadhaa kuusee kan isaan malaatu.

 kan nurraa qolatu keenyaaf kan wal haatu.

 Kan garaatti baannee hawwiidhaan kajeellu.

 kottaa dargaggootaa qabsootti haa qajeellu.

 Lollee injifachuuf galtuu haa aleellu.

 Kana gochuu baannaan baraan hin qajeellu.

 Keessummaa olgaluuf gola nugaafatu.

 Isa lafee nyaatee dhiiga lolaafatu.

 Keenyaaf maree taa’ee karoora baafatu.

 Nama boriif ta’u goota galaafatu.

 N u gogiirra dhaabee ofii lolaafatu.

 Gurmuun yoo waltaane hadhaa malaafanna.

Dubbiis dhoksaan qabnee galtu galaafanna.

    Ormaaf mana dhiifnee maaf keessaa baqanna.

Maaf addaan fagaachuuf karoora baafanna.

 Godiinaan walqoonnee lagaan adda baasuu.

 Iccitii iriyyaa alagaatti asaasuu.

 Nama boriif ta’u arrabaan kolaasuu.

Hameedhaan walnyaannee maqaa wal qoraasuu.

Jabaan dargaggoodha kan kana hundeedhaan nukeessaa calaasu.

      Teenyee hidhii xuuxuu kan kaleessaaf gaabbii .

                                         Maaliif garba taana alagaadhaaf yaabbii.

mataashee dhokfatti qocaan abshaalummaa.

Nu tokkummaa dhabuun madda wallaalummaa.

Mee tokkummaa uumna galii bilisummaa(2x)

Magaala Dirree Dawaa keessatti tooftaa bulchinsa mootummaa Wayyaanee irratti miseensotni OPDO ifaan mormii kaasan

Aside

15,2013 Dirree Daawaa

Magaala Dirree Dawaa keessatti tooftaan bulchinsa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo addaan kukkutaa ture daandiin jalaa dhokatee jira.Magaala Dirree Dawaa keessatti yeroo dheeraaf dhaaba ilmaan Oromoo bakka bua jedhee wixine OPDO lammiiwwan amaaraa fi Tigiree bakka buutota jedhee kan lafa kaawwate irratti mormiin Miseensota OPDO oromoo tahaniin isaan dhaqqabe.Magaala Dirree Dawaa keessatti ilmaan Oromoo miseensa OPDO tahan kanneen Amaaraa fi Tigiree tahan akkamitti dhaaba ilmaan oromoo bakka bua jedhee mootummaan lafa kaawe nuuf hoogganuu dandau? Isaan aangoo ilmaan oromoo irratti argatu taanaan nuyiifis aangoon dhaabawwan amaaraa fi Tigiree keessaa nuuf haa kennamu! Kanaan ala ammoo miseensotni OPDO hooggantootni amaaraa fi Tigireen wixinaman kunneen nurraa haa buan jechuun mormii jabaa dhageessisaa jiran.Wal gahiin OPDO yeroo ammaa kanas haala Filannoo magaala kanaa waliinii fi dhimma kanaan wal qabatee mootummaa wayyaaneef hojii fardii tahee jira.Mootummaan wayyaanee ilmaan oromoo magaala kanaa lammiiwwan Tigiree fi Sumaaleen dhiibbaa irratti goosisuuf kan jiru sabboontota miseensa OPDO tahan irraan iccitiin wayyaanee kan saaxilame yoommuu tahu miseensotni OPDO ilmaan oromoo tahan mootummaan wayyaanee gaaffii gaafanneef hatattamaan akka deebii kennu jechuun ifaan dhiyeessanii jiran.Mootummaan wayyaanees gaaffii mirgaaf ulee fi hidhaan deebii kan bare basaastota bobbaasuun doorsisa eegalee jira.

Ilmaan Oromoo 2000 ol tahan dhiibbaa mootummaa Wayyaaneen rakkoo hamaa keessa seenan

Aside

Ebla 15,2015 Finfinnee

Uummatni Oromoo dhiibbaa mootummaa abbaa irreen gaggeeffamaa jiruun wal qabatee qeee irraa buqqaaa,hidhamaa fi ajjeefamaa turuun isaa beekamaa dha.Qaalainsa jireenyaa dhiibbaa malaammaltummaa fi rakkoo siyaasa fi dinagdee waliin wal qabatee maqaa qubannaa jedhuun mootummaan wayyaanee qeee irraa buqqisaa ammas itti jiraachuun beekamaa dha.Ilmaan oromoo qabeenya uumamaan badhaatuu biyyaa irra osoo jiruu mootummaa saba bicuun qeee irraa buqqifamuu irraan darbee bakkeewwan qubatan irratti dhiibbaan haamilee fi rakkoowwan garaa garaa irra garaa irraan gahaa jira.Haalli kunis ilmaan oromoo Godina Harargee bahaa fi lixaa irratti hedduumminaan kan hammaate Godina Gujii aanaa Shaakkisoo ganda Walaabuu keessatti ilmaan Oromoo 2000 ol tahan rakkisuu irratti argama.Ilmaan oromoo naannoo kanatti mootummaa wayyaaneen sobamuun maqaa misoomaan naannoo kanatti akka qubatan taasifaman yeroo ammaa milishoota mootummaa wayyaaneen reebamaa jiru.Ilmaan oromoo naannoo kanatti qubsiifaman rakkoo fayyaa irraan darbee milishoota mootummaa wayyaaneen ajaja hin fudhattaniin rakkamuu irratti argamu.Gaaffiiwwan mirgaa gaafataniifis akka shororkeessaatti ilaalamaa kan jiran yoommuu tahu dhiibbaan mirga namummaa jabaan garboomfataan irratti gahaa jira.

Dhiibbaan mootummaa Wayyaanee uummata Impaayera biyyattii irratti gaggeessaa jiru daran jabaate

Aside

Ebla 15,2013

Dhiibbaan mootummaa wayyaanee uummata Impaayera Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiru haalaan jabaatee jira.Haaluma kanaan wal qabatees naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Suugee keessatti miindaan barsiisota 197 irraa cituun barsiisotni qaalainsa jireenyaan wal qabatee rakkoof saaxilamanii jiran.Aanaa kana keessatti barsiisotni sadarkaa digirii qaban 45 kan Dippiloomaa 122 kan certificate ammoo 30 kanneen tahan rakkina kanaaf saaxilamanii jiran.Mootummaan wayyaanee barsiisota aanaa kanaa buqqauu uummata naannoo kanaan wal qabatee hojii hin hojjenne jechuun miindaa irraa kutanii jiran.

Naannooma kana keessatti uummata qeee buqqisuun haalaan hammaachaa kan dhufe yoommuu tahu ilmaan oromoo hojiidhaan naannoo kana keessa jiraataan isin ABO deeggartu odeeffatas dabarsitu jedhamuun mana hidhaatti ukkaamsamaa jiru.Ilmaan oromoo

1. Taammiruu Tolaa fi

2. Dirribaa Magarsaa

Jedhaman namoota doorsifaman keessatti argamu.Mootummaan bittaa umrii isaatti sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessaaf mirga kan hin eegne yoommuu tahu ilmaan oromoo addatti mana hidhaatti guuraa fi qeee buqqisuun bittaa umrii isaa dheeressuuf tattaafachaa jiru irratti yoomuu qeerroon akka hin jilbeeffanneef qeerroon gabaasa isaa waliin addeessee jira.

 

A REASONABLE DOUBT – The Case of Abyssinian Elite’s Political Culture and Oromo Collaborators

Aside

By Galmo Mulataa | April 8, 2013

Barreessaa dhugaa baasa!Tradition and culture are determiners of people’s behavior. They are key factors that shape a given society’s behaviour. If you know the culture and tradition of a given group of people you will certainly be better equipped to know this people’s way of life and behaviour. The arrival of 21st century would not have much effect on such comportment. In the following paragraphs I will attempt to deal mainly with some aspects Abyssinian/Habasha political culture or tradition.  I will describe what I see exists in reality among the Abyssinian political elites. Mind you, I am not biased against any group of people, including Amharas and Tigreans, whom I respect, but I do despise their political elite.

A good knowledge of the past should enable us to see better into the future. And the further one searches into the past, the further one will be able to see into the future. Thus it is said that the past is a good teacher of the future. If we look back into the political history and culture of Abyssinians over the last one and a half century, we will discover one very important fact. That is, there never has been a peaceful transfer of political power or loosening of their grasp on the Oromo and others. It is not in Abyssinian political culture to accommodate others’ political views, even of their kin.  Suspicion is part of their tradition. It is common for a man to be suspicious of his wife, his sons, brothers or any other members of his family leave alone outsiders. I have a reasonable doubt that this political culture has changed.

In the Abyssinian political tradition, it is not unusual for a father to kill his son(s), brothers and their sons and other close relatives whom he suspects of aspiring for political power. Or a son or brother may conspire to get rid of the father or brother in order to clear the way for political power. Or an individual holding political power may imprison others who may have legitimate claims to power. There are several examples of such misdeeds in Abyssinian political tradition. There are cases in which a king castrated young boys who might have had legitimate claim to the throne so that they and their descendants would not be a threat to himself and his own descendants. Abyssinian court chronicles are full of such evil deeds. I have a reasonable doubt that the modern Abyssinian political elites will willingly abandon this political culture.

The priority of Abyssinian rulers has always been to keep themselves in power at any cost. Never have they exercised peaceful transfer of political power. They have never represented the people, including the people they originate from, and thus have had popular accountability. Democracy is alien to them. This is what the Tigrean elites ruling the Empire today represent. I have a reasonable doubt that Tigreans will ever allow Oromos and others to be free from under their rule without demand.

Perhaps we can start from Tewodros’s time. This was the man Amhara Abyssinians almost worship as the architect of the idea and ideology for their empire building – the greater Ethiopia. He was a rebel who ousted his own father and mother in-laws from power.

Yohannes, a Tigrean, destroyed Tewodros by assisting the British army to enter the region and locate Tewodros. The Gondares, who still regard Tewodros as their hero and love him, never forgot or forgave the destruction the traitor Yohannes brought upon them. When Yohannes became the emperor of Abyssinia, he followed Tewodros’s plan to build a greater Abyssinia (that later became Ethiopia); particularly by using his vassal king Minilik to conquer a large part of the present Empire. Minilik, on the other hand, used European mercenaries and local collaborators to conquer Oromia and the rest and in the end eliminated the leading Oromo collaborators. At Minilik’s demise, there was conflict concerning the legitimate inheritance of power between Iyasu and the Abyssinian core. The Iyasu group was liquidated and his descendants were kept in chains for over half a century. I have a reasonable doubt that Habasha political elites will be different this time around and free from political greed.

When Haile Sellassie ran away at the arrival of Italians, Oromos fought and defeated the occupying European power almost single handedly, yet it was the Abyssinians who returned to power. The case of the TPLF is not much different. There was no feeling of shame at all. They used the myth of their origin and simple lies to defraud Oromos.  In Oromo culture, a lie (sobduu) is a taboo. However, among some Abyssinian groups a lie is a virtue. This is evident in the Tigrean group now ruling the Empire. Unfortunately the Oromos have yet to learn from their own experiences. Of course the collaborating Oromos are sell outs. I have a reasonable doubt that Abyssinian political elites will run short of Oromo collaborators soon.

In the mid-1970s, when only very few Oromos formed or joined the OLF, several brilliant young Oromo sons and daughters innocently joined young Abyssinians hoping to change the nature of the Empire to better serve the inhabitants of the Empire, including the Oromo people. They were swindled and many were slaughtered; others perished in the prisons and still others were exiled. The few who regretted their involvement at some stage have come back and joined their own people’s liberation struggle. In 1989-91 in particular, the Tigreans (TPLF) recruited many Oromo war prisoners and used them to fight the Derg army, particularly in Gondar, Gojam, Wallaggaa, Shawa, etc. The same group was later used as camouflage to trick and mislead the Oromo people. This Oromo group, just like its predecessors, was used as a decoy by the Tigrean political elites. Then one would think that other Oromos would learn from the misdeeds of this group. Instead we continue to see Oromo groups aspiring to join the occupiers to give false hope to the Oromo people. This group’s imprudent acts will only prolong the suffering of our people under alien rule. It is evident that this is a curse the Oromos must overcome (falachu qabna!). I have a reasonable doubt that Oromos can liberate themselves by collaborating with the same group that enslaved them in the first place. Political power is not given but demanded and seized.  Frederick Douglas once said – “power concedes nothing without demand”.

Oromos have a long time relationship with their neighbours including the Habasha.  For the past 5-7 generations or more, the Oromo leaders have tried to work with Abyssinian leaders in an attempt to regain their lost rights. Without exception they were all swindled.  We also cannot forget those who have denied or hidden their identity and committed to serving their masters, working against their own people for selfish reasons.

In animal communities, including human, when it comes to preservation it starts with ‘you’, the family and your community or group. Those of you who have flown recently must have heard part of the instruction of the lead flight crew which in essence goes something like this: …if there is shortage of oxygen in the cabin the oxygen mask will drop down.  Put the mask on yourself first and then help others …. There is also an Oromo saying that goes like this:  Haati dursitee qaanqee if irraa buuftee boodarra dhala iseerraa buufti.  Of course, this is not selfishness.  It is evident that the ABO is following this sensible guide in its struggle for freedom and peace. On the other hand, ABO, just like the society it came from, greatly cares for its neighbours.  It fully understands that in the absence of peace and stability in its neighbourhoods Oromos may not have a lasting peace and prosperity. On the other hand, if Oromos are not free they may not possibly talk or care about their neighbours. As far as I could understand, the OLF has from the start always sought and in many instances obtained the cooperation of its neighbours and tirelessly continues to work to maximize this.

Recent development shows that a certain Oromo group who worked hard during their youth to maintain the Empire through their membership in EPRP, MEISON, WPE, etc., doesn’t seem to have lost hope in the Empire and has come back to mislead our people, particularly the Oromo youth, proclaiming that the road to salvation for Oromos is through the Empire. There seems to be no logic to the efforts they are making except that it is for the ‘crumb’ of power that the owners of the Empire might throw at them. Their path will lead nowhere except to create confusion among Oromos that could only be advantageous to the adversary and may delay the arrival of the inevitable BILISUMMAA!I have a reasonable doubt that these Oromos who labor at courting Abyssinian cooperation to set the Oromo people free will ever succeed.

There are those who incessantly remind us that we are in the 21st century, as if the rest of us are on another planet. They should be reminded that time is a continuum and knowledge is cumulative. More importantly, the longing for and the pursuit of bilisummaa (freedom) is eternal.

Biyya Ethiopia Qulqullinni Daandii Dhibuu Irraan Balaan Konkolaataa Ummata Gaaga’aa Jira

Aside

Gabaasa Oduu Gaddaa: Godina Jimaatti Ebla 10/2013 Balaan Konkolaataa qaqqabee irraa kan ka’ee namoonnii hedduun lubbuun wareegaman. Konkolaataan ‘Salam Bus” Jedhamuu Magaalaa Jimmaa irraa gara Finfinneetti namoota 60 fee’ee utuu adeemuu godina Jimmaa aanaa Sokorruu keessaatti garagalee lubbuun namotaa 45 batalummatti galafataman,namoonnii 10 akka malee madaa’uun du’aaf jereenyaa gidduutti argamu.

Balaa koonkolaataa kanaan namoonnii lubbuun galafataman irraa Caalaan Ilmaan Oromoo yoo ta’uu beektotaa fi Dokteroonnii akka
Dokteer Warquu Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa Mooraa Qonnaa Keessaatti Dokteraa Veternary hayyuu cimaa kan ta’anii fi Sabboonaa Oromoo dargaggoo Tarraafaa Matakkaa dabalatee ilmaan Oromoo sabaabaa jiruu fi Jireenyaaf oliif gadii deemaan ta’uun hubatame jira, akkasumaas Baratootni Yuunivarsiitii Jimmaa bara kanaa ebbiifamaanii fi hojii research garaagaraa hojjeechuuf deemaan kannee keessaatti argamaan balaa kanaan du’uu Gaddaa Guddaa Nutii dhagaa’ame ibsina, sabboonaa Dargaggoo Oromoo Tarrafaa Matakkaa Godina Lixaa Shawaa Magaalaa Amboo Ganda 06 keessaatti dhalatee Barumsaa sadarkaa 1ffaa Mana barumsaa Carii sadarkaa tokkoffaatti baratee sadarkaa 2ffaa mana barumsaa Amboo sadarkaa 2ffaatti baratee, sanaa boodaa pooliisii ta’uun humna poolisii federaalaa keessaa hojjeechaa kan turee fi achii keessaatt illee sabaabaa Oromummaa isaattiin yeroo yerootti angawootaa wayyaaneetiin qoratamaa kan ture, fi ammas achumaa keessaa humnotaa Poolissii Feederaalaa Magaalaa Jimmaa keessaa qubsiifamanii jiran keessaa hojjeechaa utuu jiruu dhimmaa hojiif utuu konkolaataa kanaan garaa Finfinnee Deemaa jiruu balaa qaqqabe kanaan Umrii isaa wagga 27tti Lubbuun isaa darbuu gaddaa guddaa nutti dhaga’ame ibsina.
Dargaggoo Tarraafaa Matakkaa Sabboonuummaa fi Oromummaa isaaf umrii mana barumsaa Carii sadarkaa 1ffaa irraa egalee gumachaa qabsoon nama irraa barbadduu dargaggotaa Oromoo waliin qooda fudhachuun beekama, yeroo ammaa kanaattiis harka Lafa jalaan Sochii Qeerroo Dargaggootaa Oromoo keessaattii ijaaramuun dirqamaa Oromummaa isaa bahachaa utuu jiruu balaa akka tasaa mudatee kanaan wareegamuu isaa fi Ilmaan Oromoo utuu karaa deemaanii balaa tasaa maatii isaanii irraa gargar isaan baasee kanatti Hoggaansii Qeerroo Godinaa Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa Gaddaa Guddaa nutti dhaga’amee ibsanna, Maatii sabboonaa Oromoo Tarraaffaa Matakkaa fi Firootaan isaa akkasumaas Maatii fi Firoottaan Ilmaan Oromoo jiruuf jireenyaaf jedhanii utuu deemaa jiraanii balaa kanaan gaga’amaniif waqayyoo jajjabinaa haa kennuu jechuun gaddaa nutti dhaga’ame ibsina.
Biyyaa ammaa Ethiopia jedhamtuu fi Keessaattuu Oromiyaa keessaa daandiin konkolaataa sirriin hojjetamuu dhabuun Lubbuu lammiilee balaa kana fakkaatuuf saaxilaa jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee kan maqaaf biyyaa bulchaa jirraa jedhuu maqaan daandii konkolaataattiin deeggarsaa biyyootaa Duuromaan kanneen akka China, Jaabbaan, Xaaliyanii, Amerikaa fi Biyyootaa dhiyaa irraa deeggarsii maqaa daandii konkolaataatiif kadhatamuu qarshii Biiliyoonaa hedduuttii tilmaamaama, Deeggarsaa kadhaa fi liiqiin biyyoota duuromaan kana irraa dhufuun mootummaan wayyaanee dantaa dhuunfaa isaaf olchuun Uummaannii biyyaattii mana ba’aanii deebii’anii galuu dadhabuun kunoo hedduun daandii irraatti wareegamanii hafaa jiru, Egaa Wayyaanee deegarsaa maqaa dandii konkolaataa, Bishaan Dhugaatii fi Fayyaa jechuun argachaa jiruu, gara qabeenyaa Dhuunfaa isaaniitti naanneeffaachuun duuromaa jiru.

Kutaalee biyyaattii keessaa yeroo ammaa kanaa rakkoo dandii konkolaataa, bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuu fi buufataa fayyaa kanneen qorichii fi ogeessii sirriin keessaa jiruu dhabuun kan midhamaa jiruu Oromiyaa Fi Ummataa Oromoo ta’uu dhugaan jiruu fi ta’iiwwaan qabatamaan mul’achaa jiran ragaadha, Liqii biyyotaa Duuromaan irraa maqaa dandii konkolaataa, bishaan fi
fayyatiin liqeeffaatamee 80% deebistee kan kanfaltuu garuu Oromiyaa ta’uun beekamaadha.

Nuti Qeerroon Dargaggoonnii Oromoo Ummatni keenyaa karaa dinagdee, karaa jireenyaa jireenyaa hawwaasummaa,karaa misoomaa, qabinsaa mirgaa dhala namaa , siyaasaa fi Bulchiinsaa sirna Dimookiraasii dhugaa dhabuun miidhamaa guddaa keessaa waan jiruuf qabsoo FDG egallee jabaannee itti fufuun haawwaasaa keenyaa rakkoo kana keessaa baasuuf kutannoon ni hojjennaa, Ummaannii keenyaas rakkoo Ulfaataa kanaa keessaa ba’uuf akka tokkummaan nu cina dhaabbatuu ni gafannaa jechuun dhaamsaa keenyaa dabarsina.

 

Godina Qeellam Ona Yettii Konqii Irraa Oromooti Hedduun Oromummaan Hidhaman.

Aside

Ebla 11,2013 D.Dolloo

Gabaasaa godina Qellem Ona Anfilloo ganda Yatti-Koonqii irraa  Ebla 11,2013 Oromoota nagaa manaa fi bakka hojii isaanii irraa hedduminaan qabuun mootummaan Wayyaanee hidhaa buuse.

Sababaan hidhamuun namoota kanaa waraana ABO godinicha keessa sosso’uf gargaarsa ykn tinnisa gootaniittu sababa jedhuun namoota qabanii hdiahaa busuun gabaasi Qeerroo naannicha irraa dhufe addeessa. Kanneen hidhaman keessa namni lammiin isaa Sudanii ta’e tokko akka keessa jiruu fi sochii WBO gochinicha keessaa harka qabda yaada jedhuun hidhamuun isaa beekame.

Qeerroon gabaasa ummata Oromoo Jimulaan hidhaman kana gabaasa isaa guutuu qirrerroon qindaayee akka gabaafamu addeessa.