Ayyaanaa Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Qeerroo Edit

 

Ayyaanaa Irreecha Bara 2014 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Fulbaana  22,2014 Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ayyaanaa Irreechaa Birraa bara  2014 Hora Arsadii fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kabajamuuf jiruu ilaalchisuun Uummatni Oromoo nagaan akka kabajatuuf qophii   fi  enyummaa, tokkummaa fi jaalaala waliif qabu akka jabeeffatuuf ibsa qabxiijaha(6) qabudabarse.

Seenaa uummata Oromoo kessaatti ayyaanni guddaa fi  kabajamaa keessaa tokko ayyaana irreechaati. Ayyaanni kun uummata Oromoo biratti Waggaa keessatti yeroo lama kabajama. Kunis Ayyaanaa Irreecha Birraa fi Ayyaana Irreecha Arfaasaajedhamuun Ayyaana Oromoon kabajatudha. Ayyaanni Irreechaa waktii Birraa baroota dhufaa darbaa fi bittaa mootota fi mootummoota abbooti irree biyyaatti bitaa jiran biratti barrii Oromoon tole jedhee nagaan manaa ba’ee nagaan ayyaaneffatee,Irreeffatee galee beeku takkaa hin turre. Ayyaannichi biyyaattii keessatti Ayyaana Oromoo ta’uu fi Waan Oromoon qofti Ayyaana kabajamaa fi jaalatamaa kana irratti walittii dhufee Ayyaaneeffatee jaalaala ,gammachuu, tokkummaa fi eenyummaa isaa waan jabeeffatuuf abbootiin Irree warrii Oromoon akka walitti hin dhufne hin barbaadne afaan qawween dura dhaabbachaa turan dhaabbachaas jiru, Sabboontota Oromoo fi jaalattoota ayyaanaa kanaa fi leellistoota ayyaana kanaa fi Amantii Waaqqeffaanna dhibbootan lakka’amanituu badii tokko malee eenyummaa isaaniin yakkamee hidhatti guurama ture, guuramas jira. Dhiibbaan hangamiituu utuma jiruu Uummaatni Oromoo bara irraa gara baraatti kan Ayyaana Irreechaa Arsadii irraatti argamu miliyoonaa hedduun dabalaa dhufuun uummatichi eenyummaa Amantii, Aadaa, Duudhaa fi Safuu isaa irraatti wareegama qaalii baasuun sadarkaa har’aa kana irraga’ee jira. Sababaa Ayyaana kanaan Wal qabatee bara Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO Uummatni Oromoo waggaa 23 guutuu dachaan hidhatti guuramee hidhamee dararama, human waraanaa itti bobbaasuun bakkeetti safuun irraa mulqamee uuffatni aadaa Oromoo illee irra baafamee badii tokko malee mana hidhatti darbama as ga’ee jira. Haalaa Suukaneessaa akkasii keessaatti Oromoon eenyuummaa isaa irratti cichuun tokkummaa isaa fi Jaalala Oromummaa waliif qabu jabeessuun kabaja Ayyaana Irreechaaf qabu jabeessuun itti fufee jira. Guutummaa ibsa kanaaf:- Ayyaana Irreechaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Fulbaana 22 2014

Views and news from the 4th New World Summit of Stateless States

The New World Summit of Stateless State was held from September 19-21 at Royal Flemish Theatre (KVS) in Brussels, Belgium. Twenty stateless political organisations have been participated on this summit. The Summit was divided in to five sessions. These are: Oppressive shigut4State, Progressive state, Global state, New States and Stateless State. Dr. Shigut Geleta has presented on the Oromo issues on the first session and his paper addressed how successive Ethiopian regimes orchestrated the notion of self-determination and attempted to blackmail genuine Oromo Liberation struggle.

Dr. Shigut Geleta speaks atmThe New World Summit-Brussels Stateless State

shigut3 shigut2

OPPRESSIVE STATE

shigut1

A Criminal State: The Blacklisting of the Oromo Liberation Struggle for Freedom and Democracy

The Oromo Liberation Front (OLF) is a political and militant organization that fights for the self-determination of the Oromo people against Ethiopian rule. As a result of the struggle that began after the Ethiopian colonization of Oromia in the late 19th century, the OLF was formed as a secular, military organization that ousted Emperor Haile Selassie during the Marxist-Leninist revolution in 1974. The OLF has also fought the subsequent Derg military regime (1974-1991) in coalition with other military nationalist organizations, such as the Ogaden National Liberation Front (ONLF), the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) and the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). When the thirty-year civil war finally led to the toppling of the Derg regime in 1991 and the independence of Eritrea, the OLF participated in the mainly TPLF’s dominated Transitional Government of Ethiopia. As the TPLF consolidated its grip on power and continued to negate the political autonomy of the Oromo, the OLF left the Transitional Government in June 1992, which leads to a violent backlash against the Oromo population. Currently, despite being a democracy in theory, both the military regime as well as the political and economical sphere is dominated by the Tigrayan minority. As a consequence, other oppressed ethnicities such as the Ogaden and the Oromo continue their military and political struggle for self-determination. Following Ethiopia’s adoption of the restrictive Anti-Terrorism Proclamation in 2009, the OLF was blacklisted as a terrorist organization along with the ONLF and the Ginbot 7 movement, which lead to large-scale arrests and prosecution of prominent members of these groups, including parliament members and candidates.

This lecture addressed the manner in which blacklisting a political movement as ‘terrorist’ functions as an ideological cover-up of the enforced administrative construct of the Ethiopian state. Apart from the Oromo, who represent the largest ethnic group in the country, many other peoples struggle for independence from the contested state. At what level can we argue that the state of Ethiopia even exists, when its main legitimacy seems to be based on its capacity to suppress the very political majorities that constitute it? The blacklisting of a people’s history thus becomes a way of evading confrontation with the criminal dimensions of the state itself.

Dr. Shigut Geleta is Head of the Oromo Liberation Front’s (OLF) Diplomatic Division.

Source: Extracted from Brochure of the summit

Related: New World Summit-Brussels Stateless State

Qellem Walaggaa , Aanaan Anfilloo Gandoonni Qonnaan Bultootaa Humna Waraana Wayyaaneen Marfamee Jiraachuu Gabaafame.

Fulbaana 21,2014 Dambi Doolloo

Oromian resistanceGabasa Qeerroo Qellem Dambi Doolloo irraa addeessuun har’a Fulbaana 21,2014 humni waraana Wayyaanee naannoo fi gandootni Aanaa Anfilloo hunduu humna waraana wayyaaneen kan marfamee ooleedha. Yeroodhaa yerootti kan gabasaa jirru torbeewwan kana mootummaan wayyaanee ajandaalee garagaraa fudhachuudhaan konfiraansiin gandoota aanaa Anfilloo keessa jiran keessatti kan gaggeeffamuuf ture,kunis miseensota dhaabaa aanaa Anfilloo hunda kan hirmaachisu ganda ganda irratti guyyoota 4f kan kaa’amee ture gandoota garagaraa hanga hr’aatt utuu hin milkaa’in hafeetu jira. Kanaan dura gandoota Shebel,Waabaa Eebbaa,Muggii,Eenechee fi kkf keessatti hin milkaa’in waan hafeef ammallee itti fufuudhaan guyaa kaleessaa Fulbaana 20,2014  kan gaggeffamuuf ture ganda Doollaa fi Kollii bakka jedhamtu keessatti miseensonni dhaabaa isaan abdatan konfiraansii isaanii hirmaachuu diduu irraan hafee jira, akka walii galaatti gabaasni Qeerroo ibsu walgayii ykn konfiraansiin mootummaa Wayyaanee dhimmoota gamaggama hojii darbanii, hojjetoota isaanii gaggeessuu, dhimma filannoo dhufuu fi ajandaalee adda addaa irratti dubbachuuf guyyoota 4f qopheessan hin milkaa’iin hafee jira kanneen gandoota adda addaa irraa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama.

Kun hunduu mootummaa Wayyaane hedduu mufachiisee jira, uummata oromoo jiraattoota aanaa Anfilloo irraa abdii dhabeera,miseensota dhaabaa jedhaman irraas abdii kutatee jira. Akka gabaasni Qeerroo har’a Fulbaana 21 addeessutti halkan edaa irraa kaasee ganda Kollii, Garjeedaa, Shebel, Waabaa Eebbaa fi Dalla Shoor jedhaman irraan humni waraana wayyaanee qubachiifamee jira.

Uummanni oromoo Anfilloo irra jiraatu WBO wajjin walii galee jira, hojjetaan mootummaa jedhamee waamamus ABOdha, kan jedhuun humna WBOtu jira kan jedhu qofa osoo hin taanee uummata Oromoo naannoo sanii waan shakkeef mootummaan Wayyaanee humna waraana isaa federaala irraa gara sanatti ergee daangaa daangaa bosonaa qabsiisaa jiraachuu gabaasni nu gahe addeessa.

Kana malees loltooti Wayyaanees ta’e bulchitooti aanaalee jiraattota Oromoo Anfilloo toohachu hin dandeenye, hojjetoonni mootummaa aanaa kana irra jiran siyaasa ABO barsiisu malee siyaasa mootummaan durfamani hin jirani, qoratamuu qabu jedhamee mootummaan wayyaanee murtooo keessa seenee jira,akkasuma poolisoota oromiyaa naannoo san jiran irraas shakkiin guutamee jira, toohannaa uummata oromoo naannoo sanaa fi hordoffii ykn sakatta’iinsa humna waraana WBOtiinis wal qabsiisee Fulbaana 19 irraa kaasee akka walii galaatti Wallagga Anfilloo qubachiisaa akka jiru gabaasni Qeerroo Dambi Dolloo irraa addeessa.

 

Gabaasa SBO:- Artiistiin Oromoo beekamtuu fi sabboontuun Meetii Jamamaa gaafii fi deebii Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) waliin taasifteen miidhaa mootummaan abbaa irree Wayyaanee ishii fi abbaa warraa ishiirraan gahaa turee fi jiru jalaa baqachuun biyyaa abbaa ishii dhiiftee godaanuu ibsite.

SBOArt. Meetii Jamamaa gaaffii deebii Fulbaan 17 bara 2014 SBO waliin taasifteen dhiibbaa fi hiraarrii mootummaan wayyaanee ishii fi abbaa warraa ishiirratti raawwachaa tureen gar malee kan miidhamaa fi hiraaraa turte ta’uu ishiitiin biyya abbaa ishee fi ummata Oromoo ogummaa ishiin ishee jaalatu dhiiftee akka baqachuuf dirqamte SBOf  ibsitee jirti. Art. Meetiin akka jettetti mootummaan wayyaanee dhiittaa mirgaa ummata Oromoorraan gahaa jiruun kan ka’e yeroo ammaa kana kan yeroo kamiyyuu caalaa ajjeechaan, hidhaa fi dararaan hammaatee jira.

Miidhaan saba Oromoorratti gahaa jiru jabaachaa deemuun wal qabatee artiistoota sabbontoota ta’anii fi kanneen rakkoo ummata isaanii ogummaa  qabaniin calaqqisiisan addatti  tika wayyaaneetiin irratti xiyyeeffatamuun hiraarfamu jechuun rakkoo artiistoota Oromoo garaaf hin bullu jedhanirra gahu ibsitee jirti.

Artiistoonni sabboontonni garaaf hin bullu jedhan akka hojii ogummaa isaaniin wal qabatu hojjetanii hin jiraannelleen dhiibbaa adda addaa irratti taasisuu fi danqaa uumuun, yeroo barbaachise ammoo hidhuu fi ajjeesuun hojii ijoo mootummaa wayyaanee waan ta’eef, artistiin Oromoo  jireenya akkasii keessa jira jechuun SBOf ibsitee jirti.

Art. Meetii Jamamaa anis akkan ogummaan qabuun ummata koo hin tajaajillee fi biyya koo keessatti hojjedhee hin jiraanne ati miseensa ABO ti jechuudhaan  humni tikaa fi qondaalonni wayyaanee/OPDO yoo guyyaa ayyaana keenyaa dhuftee nu biratti sirbite malee hin hojjettu jechuun walatajjii na dhorkachaa fi ukkaamsaa adda addaa narratti raawwachaa turan jetteetti. Itti dabaluudhaanis Art.Meetii Jamamaa  akka SBOtti himteetti heyyama baafadhee akkan  hin hojjenneefis mana qabsiisi, qarshii kuma dhibba shan argisiisi naan jechuun ta’e jedhanii waanan gochuu hin dandeenyeen jiruu fi jireenya na dhorkan jettee jirti.

Art.Meetii Jamamaa itti dabaluudhaan akka SBOtti himtetti abbaa warraa ishii  Obbo. Gammachiis Magarsaa humni tikaa wayyaanee miseensa ABO ti itti jechuudhaan waggoota 10nii oliif hidhee  akka dararaa adda addaa irraan gahaa ture  fi ishiiniis kophaa ishii daa’ima waliin akka dararamaa turte addeessite. Abbaan warraa ishii Obbo Gammachiis Magarsaa reebichaa fi dararaa irra gaheen miidhaan qaamaa guddaan kan irra gahe ta’uu ibsitee jirti.

Yakki mootummaan wayyaanee OPDO of jala oofuudhaan ummata Oromoorratti raawwacha jiru kana qophaa miti kan jette Art. Meetiin, ummata Oromoo naannawa Finfinnee qeeyee fi qabeenyarraa buqqisuudhaan lafa Oromoo gurgurachuuu fi Oromoo biyya dhablee gochuuf deemuunis kan mataa nama dhukkubsuu fi kan hundi keenyaa tokkummaadhaan irratti qabsaawuu qabnuu dha jettee jirti.

Guutuu gaaffii fi deebii Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO)n Art. sabboontuu, beekamtuu fi jaalatamtuu Meetii Jamamaa waliin taasise guutummaa isaa sagantaa SBO fuula duraa keessatti akka hordoftan kabajaan isin beeksisna.

Diqamaan Ummata Walitti Qabuun Sababa Konfiransii Jedhuun Wayyaanee Guyyoota 4f Wallagga Anfilloo Irratti Gaggeessuuf Yaale Gandoota 4 Keessatti Feshelaa’e

Fulbaana 20,2014 Gabaasa Qeerroo Dambi Dolloo

diddaa9Wallagga aanaa Anfillootti walga’ii Wayyaaneen guyyaa afuriif ganada afur, jechuun ganda Yattii, Shebel, Eenechee fi Suddii keessaa walitti qabde lakkoofsaan 400 ol ta’an irratti aragaman akka isaan yaadan osoo hin taane sabboontotaan fashale. Walga’iin kaabinoota aanaa Anfilloo lakkoofsaan 182 ta’an adeemsa hojii isaanii fi siyaasaa madaaluun ulaagaa isaanii kan hin guutne jechuun Oromoota dhalootaan naannoo sana ta’an arii’ee dhaloota naannoo biraatiin bakka buusuun karoorfatee akka ture oduun naannoo sanaa nu ga’e ni addeessa. Karoora qondaalota isaanii hojii fi siyaasa isaan barbaadanitti dadhaboo ta’an ariihuuf koroorfatanii akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama.

Walga’iin qorannoo qondaalota isaanii irratti Fulbaana 19, 2014 gandoota aanaa sanaa 28 keessatti hojii irra akka oolu saganteeffame qorannoo gandoota afur keessatti guyyuma sana eegaleen fashaluun hubatameera.

Bakkoota konfereensiin kun itti gaggeeffamu odeeffannoo fi waraqaaleen isaanii dursee Qeerroo waan dhaqqabeef sagantaan shiraa ilmaan Oromoo hojii irraa ari’uu fi kanneen dhaloota naannoo sanaa hin ta’iniin bakka buusuu jedhu kun naannoolee walga’uun kun gaggeeffamuu itti karoofame kanatti maxxansuun shirri isaan lafa keeyyatan akka fashalu taasifameera. Oromoota waajjiraalee adda addaa keessa jiran kanneen saba isaaniif hojjetan irratti xiyyeeffatamuun hojii irraa ariiyuun sagantaa isaaii isa jalqabaati. Ajandaan lammaffaan olola dhimma filatnoo yeroo ta’u qabxiin biraa ajendaa dhimma mormitootaa ta’uun isaa bira ga’ameera.

Konfereensii kana irratti wayyaaneen sabboontota uummata isaaniif dhaabbatan calalee rukutuuf kan karoofame waan ta’eef walga’iin kun milkaa’uu hin qabu, Oromoon Oromoof haa dhaabbatu, Wayyaaneen nu hin bulchu, uummata gowwomsuun haa dhaabbatu, kkf kan jedhu waraqaan Qeerroon bittimfamee ture. Haa ta’u male hidhattooni gandaa yeruma sana funaananii dhuksaniyyuu konfeereensiin isaanii gandoota arfanitti eegale ,ormiin jabaachuun diigamee gara qe’ee isaaniitti deebi’aniiru. Haaluma kanaan qondaalonni isaanii godina irraa dhufan caalaattuu mufachuun qaama oliitti bilbilanii “miseensonni keenya nuuf ajajamuu hin dandeenye, tohachuufis humna keenyaa ol ta’eera, jechuu fi walii isaanii gidduuttuu wal dhaggeeffachuun akka hin turre gabaasti Qeerroo Anfilloo irraa ni addeessa.

Iittuma fufuudhaan ganama isaa fincila uummanni mootummaa Wayyaanee waliin adeemsisu keessattuu walgayii irratti argamuu diduu, hojii misoomaa jedhamee ajajamu uummanni seeraan irratti hirmaachuu diduu, milishoota gandaa irratti tarkaanfii reebichaa raawwachuu fi adabuun, waraqaaleen mootummaa wayyaanee fi qondaalota isaanii mufaasisu barreeffamee maxxanfuu fi daandii adeemsa isaanii irratti mukeen jijjigsuu, caalmatti walgahii isaanii uummanni hirmaachuu dhiisuun mootummaa waan rifaasisaa jiru ta’uu keessaahuu Qellem naannoo gandoota Sayyoo keessatti tokkummaadhaan adeemsifaa waan jiruuf, uummannis yaada yeroo baayee kennu irraa waanni hubatamu, nuti mootummaa hin qabnu, hanga mootummaa haqaa fi mirga uummataa eegee bulchu argamu ijaan arginutti mataama keenyaan of bulchina, milishaan nun barbaachisu, poolisiin nu keessaa hin bahu, mootummaa nu saamu hin feenu jechuudhan dubbatan.

Mootummaan wayyaanee yeroo kana dhagahu aaruu fi mufachuu irraan qote bultoota irratti xiyyeeffachuu fi toohannaa gochuuf poolisooni oromiyaa kaabinoota godinaa waliin wal tahuun qorannoo fi uummata shororkeessuutti argamu. Gandoota aanaa Sayyoo hunda keessa hanga Anfillootti duulli qorannaa godhamaa fi humni waraanaas ergamaa akka jiru irra deddeebiidhaan gabaasni Qeerroo Qellem magaalaa Dambi Doolloo irraan addeessa.

የስኮትላንድ ሪፈረንደም ለኦሮሞና ለሌሎችም የነጻነት ታጋይ ህዝቦች ኣንድ የድል ምእራፍ ነው

ቦሩ በራቃ  | September 19, 2014

ባለፈው ሳምንት Essence of the Scottish Referendum in the Eyes of an Oromo Nationalist

በሚል ርእስ በእንግሊዝኛ ባቃረብኩት መጣጥፍ ላይ የዩኬዋን ስኮትላንድና የኢትዮጵያዋን ኦሮምያ የፖለቲካ ህይወት ለማነጻጸር ሞክሬ ነበር። ስኮትላንድ ከ300 ኣመት በፊት በ1707 Act of Union በተባለው ውል መሰረት ከብሪታኒያ ጋር ኣንድነት መመስረታቸውን፣ በኣንጻሩ ኦሮምያ ግን ከኣንድ ክፍለ ዘመን በፊት በኣቢሲኒያዊያን ወራሪ ሰራዊት በሃይል ወደ ሃበሾች ግዛት መቀላቀሏን ጠቅሼ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ስኮትላንድ ለ300 ኣመታት የእንግሊዝ ኣካል ሆና ስትቆይ የራሷ የህግ ስርኣት፣ የራሷ ቤተክርስቲያን፣ የራሷ የትምህርት ስርኣት እና የራሷ የሆነ ገንዘብ የማሳተም መብት እንዳላት፣ በኣንጻሩ ግን ኦሮምያ መሰል መብቶች ከቶ የራቁዋት መሆኑን ለማገናዘብ ሞክሬያለሁ።የስኮትላንድ ሪፈረንደም ለኦሮሞና ለሌሎችም የነጻነት ታጋይ

Scotland vs Oromos : When the uncomparable is compared

Hawi Chala | September 19, 2014

UK_EthiopiaSince a couple of weeks ago, I have been reading some articles and posts on social media arguing the Scotland referendum which can be a good lesson and role model for the Oromo struggle for independence. Contrary, I object this argument and rather argue that the Scottish referendum cannot be a lesson and role model to Oromo struggle for independence. There is no common historical experience that resembles our struggle to the Scottish. Neither social nor political nor economic resemblance prevails, at all, that makes it a role model for Oromo quest for independence. Here are my major points. Visit   http://www.Ayyaantuu.com

Mootummaan Wayyaanee Gaaffii Mirgaa Abbaa Biyyummaa Barattoota Irraa Ka’aa Jiruun Wal Qabatee Dhiphachuu Irraan Ona Ona Irratti Leenjii Itti Fufsiisuuf Dirqame, Gaaffiin Barataas Itti Fufe.‏

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 18,2014 Finfinnee
Q NEWS3AAWalgayiin barattootaa Yuuniversitiile kaa’amanii keessatti adeemsuma kanaan duraan kan itti fufee jiruudha. Leenjiin marsaa duraa akkuma gabaasota yeroodhaa yerootti dhiyeessaa ture irra kaasee gaaffiwwan mootummaan Wayyanee gaafatamuu qabuu fi gaaffii mirgaa kan abbaa biyyummaa fi uummata Oromoo ilaallatu hedduun ka’aa akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama.

Marsaa duraa walgayiin barattotaa Yuuniversitii 9 nuu irratti gaggeffamaa tureen gaaffiwwan hedduun ka’uudhaan mootummaan Wayyaanee deebisuu didus ka’aa turaniiru,ammas haaluma wal fakkaatuun gaaffiwwan barattootaa leenjii isaanii marsaa
lammaffaa Yuuniversitoota 5n keessatti itti fufee jira.

Mootummaan Wayyaanee baratoota dirqiin walitti qabuun yaada sirna gabrummaa daran jabeessuu fudhachiisuuf haa yaadu malee barattootooti didanii gaaffi abbaa biyyummaa fi mirgaa itti kaasaa jiru. Kana malees yeroodhaa yerootti gaaffidhuma barattootni kaasaniin barumsa irraa ugguuruu fi hidhuu irratti fuulleffatus, barataan kamuu gaaffii haqaa fi abbaa biyyummaa akka hin kaasne taasisuu hin dandeenye. Akka odeessi walgayii barattootaa marsaa lammaffaa kana irratti adeemsifamaa jiru
ilaalchise ibsutti mootummaan Wayyaanee dhiphina guddaa keessa seenee jiraachudha.

Walgayiin tibba kanaa gaggeeffamaa jiru gaaffiwwan duraan irraa jabaa fi mootummaa wayyaanee kan sodachisee fi barataan Oromoo kaayyoo isaatti cichee jiraachuu isaa mootummaa Wayayanee kan hubachiisaa jiruudha. Badii dhabeera,barattoota tasgabbeessuun sammuu barattootaa sirna mootummaa EPRDF faana  hiriirsisuu hin dandeenye,Yuuniversitiilee irratti walgayii kana itti fufsiisuun mootummaa wayyaanee furmaata waan hin taaneef jecha,akkasuma leenjii marsaa lammaffaa kana irratti walii
galteen tokkollee waan hin argamneef, kan duraa caalaa diddaan barataas dachaadhaan dabalaa waan dhufeef.

Akuma olitti ibsines gaaffiwan duraa irratti gaaffii uummata oromii irratti xiyyeeffatuu fi kan abbaa biyyummaa ilaalchisee Yuuniversitiilee Wallaggaa,Adaamaa,Amboo fi Finfinnee akkasuma Jimmaa keessatti daran jabaatee kan itti jiruudha. Qondaalonni wayyaanee yeroo itti tagsabbiidhaan gaaffii dhiyaataa jirus galmeedhaan fudhachaa hin jirreedha,duras gaaffii haqaa hedduutu dhiyaate isaaf deebiin hin argamin akeeka keessan galmaan gahachuudhaan yeroo lammee leenjiidhaaf nu waamtan saniif deebii eeggachaa marsaa duraa irratti gaaffiwwan hin dhiyaatin hafanillee dhiyeessuudhaan mootummaan Wayyaanee rifaata guddaa keessa seenee jiraachuutu dhagayama. Shakkii fi sodaa diddaa barattootaa cimuu isaa irraanis akkuma amala isaa mootummaan Wayyaanee humna waraana isaa naannoo leenjiin itti kennamaa jiru qubachiisaa kan jiruu fi yuuniversitilee kanneen akka Wallaggaa fi Amboo keessa waraqaaleen adda addaa fi barruun Qeerroo darbee darbee waan mul’achaa jiruufis, kanaan wal qabsiisee humni waraana Wayyaanee naannoo leenjiiin itti kennama jirutti ajajamaa akka jiru gabaasni Qeerroo addeessa. Haala yeroo fi filannoo dhufuunis wal qabsiisee mootummaan wayyaanee raafamaa akka jirus, wal shakkiidhaan isaanuma walgayii barattootaa kana leenjii kennuuf dirqamanii ergaman kanas dabalatee shakkuun isaa waan hubatamaa jiruuf walii galatti mootummaan wayyaanee yeroo ammaa yaaddoo kufaatii isaatii keessa kan jiruu fi leenjiin barattootaa ona ona irratti kennamuudhaaf murtoo keessa seenamee jiraachuu gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.
 

Godina Shaggar Lixaa aanota adda adda keessatti loltooti Dargii duraanii kanneen turan walgahii Wayyaanee didan. FDG Yuuniversitii Wallaggaas itti fufe.

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 18,2014 Amboo

diddaa9Fulbaana 17,2014 Godina Shaggar lixaa Aanotaa garaagaraa irraa mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo loltuu Dargii turan gandoota keessa walitti qabuun  walga’ii ololaa kan qabsoo Oromoo dura dhaabbatuu fi olaantummaa fedha Habashootaa tiksu itti fufee uumanni loltoota Dargii turan duraanii gaaffii mirgaa itti kaasan. Loltooti kun ilaalcha Ithiyoophiyuummaa ni qabaatu sababa jedhuun waamichi kun ta’es jarreen kun olola qondaalota Wayyaanee kana hin fudhatne.

Godina Lixa Shaggar Aanotaa akka Midaa Qanyii, Calliyaa Geedoo, Iluu Galaan Ijaajjii, fi Baabbicha irraa aanaa Calliyaa Geedoo irratti ilmaan Oromoo loltoota Dargii ta’an walitti kan qabaman yeroo ta’u  walga’iin Wayyaanee guyyaa tokkotti bu’aa tokko malee fashalaa’e.

Ilmaan Oromoo haala kanaan walitti qabaman kunneen nuti isin hin barbaadnu, walga’ii keessanis hin teenyu, isin warraa qe’eetti dhukaasee nama ajjeesudha, warraa barattoota rasaasaan reebudha, warra lafa irraa Oromoo buqqisuudha, warraa afaan qawweetti amanudha jechuun walga’ii wayyaanee fi akeeka Wayyaanee dura dhaabbatan.

Kana malees  Fulbaana 16,2014 FDG goototni  Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaatti maqaa walga’ii ololaa Wayyaanee marsaa 2ffaaf walitti qabaman  guyyaa kaleessaa Walga’ii Wayyaanee hin fudhannuu jechuun guyyaa guutuu galma walga’iitti seenuu diduun walga’iicha dhabaan.

Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaatti wallaggatti walitti qabaman gaaffii mirgaa gaafachuu ergamtootni Wayyaanee walga’icha gaggeessan kan Zalaalem Jamaneedhaan hogganaman akka barattootni gaaffii hin gaafatne gaaffii barattoota irraa fuudhuu diduun gaaffii barattoota ugguraa waan jiraniif  barattootni gaaffii keenya nurraa fuudhaa deebii nuuf kenna jechuun mormii kaasuun walga’ii wayyaanee dhaaban. Guyyaa Har’aa mootummaan wayyaanee humna poolisii federaalaatti fayyadamuun dirqamaan akka galma walga’ichaa seenaan ta’uus barattootni Walga’iin kun nu hin ilaallatu hanga gaaffiin keenya nurraa fuudhamuu fi gaaffiin gaafachaa turre deebii quubsaa argatutti FDG garbummaa itti fufa jechuun dhaamsa waliif dabarsan.

Yuunibarsiitii Amboottis haaluma walfakkaatuun barattootni Oromoo gaaffii mirgaa akka hin kaafneef humna waraanaatiin dhorkaman, namni gaaffii tokko gaggeesitoota Wayyaanee gaafate, walga’ii kana irraas ni arii’ama, gara mooraa Yuunibarsiitii kamii seenee barachuu hin danda’uu jechuun barattootatti yeroo dhaadatan ;Goototni barattootni Oromoo Godina Lixa Shaggar irraa  Yuunibarsiitii Ambootti walitti qabaman barnootni bilisummaa booda, ” sodaa abjuu hirriba malee hin bulan” dabbaloota Wayyaanee rifaasisan. Sochiin barattoota Oromoo daran jabaachaa adeemu mootuummaa Wayyaaneetti mataa dhukkubbii ta’aa jiraachuun ibsame jira.

 

           ልነጋጋ  ነዉና  ንቃ!

  Qeerroo  መልዕክት ዐይኖቻችሁ ላልተገለጠ፦

 1. የመከላከያ ሠራዊት አባላት ለሆናችሁ የኦሮሞ ልጆች፣
 2. የፖሊስ ሠራዊት አባላት ለሆናችሁ የኦሮሞ ልጆች እንዲሁም
 3. ለኦህዴድ ካቢኔዎች ና ለደህንነት አባላት በሙሉ

በዲሮ ዘመን አንድ ባለጠጋ ሰዉ  ዝንጀሮዎችን በግዛቱ ሥር አሰባስቦ ያስተዳድር  ነበር ይባላል። በመሆኑም በግዛቱ የዝንጀሮ ዐለቃ (the Monkeys Master) በሚል ቅጽል  ይታወቅ ነበር። ታዲያ ጥዋት ጥዋት ዝንጀሮዎቹን ይሰበስብና ከማዶ ወዲያ ባለዉ ተራራ ላይ ወተዉ ከየዛፎቹና ቁጥቋጦች  ላይ ፍራፍሬ ለቅመው እንዲያመጡ ያዛል። በትዕዛዙ መሠረት እያንዳንዱ ዝንጀሮ በዕለቱ ከሰበሰበዉ ፍራፍሬ ላይ ስሶዉን ለባለጠጋዉ ዐለቃ የመገበር ጽኑ ግዴታ አለበት። ይህንን ግዴታ የማይወጣ ካለ ከፍተኛ ቅጣት ይጠብቀዋል። ይህን ግዳጅ ተቆጣጥሮ የሚያስፈጽም ደግሞ አንዱን  ጎበዝ ከመሃላቸዉ መርጦ ይሾማል። እናማ ዝንጀሮዎቹ በሙሉ በዚህ ክፉ ስርዓት በእጅጉ ይማረራሉ።  ሆኖም ግን ዉስጥ ዉስጡን ከመጉረምረም ባለፋ ደፍሮ “በቃኝ!” የሚል ጎበዝ  አልተገኘም ነበር።

ከዕለታት አንድ ቀን አንዲት ሚጢጢ ዝንጀሮ በነገሩ ተገርማ ኖሮ፦

“ይህን ሁሉ የፍራፍሬ ተክል እኚህ ሰዉዬ ብቻቸዉን   አልምቷል  እንዴ ?” ስትል ያልተጠበቀ  ጥያቄ ሰነዘረች።

“አረ በፊጹም! በተፈጥሮ የበቀለ ነዉ።” ስሉ ሌሎቹም  በአግራሞት መለሱ።

“ታዲያ ያለእሳቸዉ ፈቃድ ፍራፍሬዉን መብላት አይቻለንም ማለት ነዋ!” ትንሿ ዝንጀሮ አከለች።

“እንዴታ! በደንብ እንችላለን እንጂ።” ሌሎቹ አሁንም  በአግራሞት መለሱ።

“እንግዲያዉስ  የሰዉዬዉ ባሪያ ሆነን መቅረታችን ስለምንድ ነዉ!” ብላ ሀሳቧን ሳትቋጭ የሌሎቹ ዓይን ተገለጠ። ነቁም። ቁጣቸዉም ተቀሰቀሳ።  በዚያኑ ለልት ዐለቃቸዉን እንቅልፍ እስክ ወስዳቸዉ ጠብቀዉ  ለአመታት የታጠረባቸዉን ግድግዳ  ሰብረዉ ወጡ። ነጻነታቸዉን አወጁ። የተወሰዳባቸዉንም ምርኮ አስመለሱ። ከጥንት ጀምሮ ስበዘብዛቸዉ የነበረ ሰዉዬ በረሃብ ሞታ ይባላል። ይህ የጥንታዊ ቻይኖች ታዋቂ ምሳለያዊ ተረት (parable) ነዉ። ዓይናችሁ ሲገለጥ ብርሃንን ታያላችሁ። ክፉዎችንም ታወግዛላችሁ። ነጻነትንም ትሹታላችሁ። በትግላችሁም  ኣርናት ይሆንላችኋል። ልነጋጋ ነዉና ንቃ

Barattootni Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Science fi Technlogy Diddaa Kaasan.

Fulbaana 16,2014,Gabaasa Qeerroo Finfinnee

diddaa9Shira mootummaa Wayyaanee leenjii barattootaa jedhu irratti barattootni Yuunivarsiitii Finfinnee damee Science fi Technlogy diddaa kaasan. Ergamaan Wayyaanee Shimallis Kamaal leenjisuuf ergamu sodaan miliqe.‏

Diddaan barattootaa bifa qindaaween sirna Wayyaanee irratti jabaachuudhaan kan itti fufe barattootni Yuunivarsiitii Finfinnee Damee Science fi Technology mooraa Qillimxoo Aqaaqii keessaa leenjifamuuf waamaman diddaa kaasuun sirna EPRDF balaaleffatan.

Mootummaan Wayyaanee diddaa haalaan jabaachuudhaan itti fufe dura dhaabbachuuf olola wal irraa hin citne barattoota irratti oofuuf karorfattus milkii dhabuudhaan diddaan haala yeroo kamuu olitti jabaatee itti fufee jira. Mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee Qillimxoo Aqaaqii keessatti dabballeen wayyaanee Leenjisuuf bakka buufame Shimallis Kamaal diddaa barattootaa fi walgahii didanii bahuu barattootaan hedduu dhiphatee hatattamaan naannoo sanaa kan dhiphame yoo tahu, diddaa barattootaa kana dhaamsuuf waraanni Wayyaanee mooraa yuunivarsiitii kanaa marsuun tiksuu irratti argama. Mootummaan Wayyaanee gocha farrummaa hamaa gaggeessus diddaa wal irraa hin citneen akka itti fufan qeerroon Yuunivarsiitii Finfinnee addeessanii jiran.

Uummatni Gambeellaa Investerootaa fi Daldaltoota Mootummaa Wayyaanee Dura Dhaabbaachuun Waraana Wayyaanee Waliin Walitti Bu’an.

Fulbaana 15,2014 Gabaasa Qeerroo Gambeela

diddaa9Mootummaan Wayyaanee Impaayera Itoophiyaa keessatti wal qixxummaa uummataa tikseen jiraachaa jira jedhee kan lallabu akkasumas  ayyaana sabaa fi sablammii kabajnee jiraachaa jirra kan jedhan yeroo garaa garaa keessatti haala olaanaadhaan fashalaa jira.

Abbaan irree Wayyaanee sirna bulchinsa biyyattii dimokiraasumaa fakkeessee bulchuu barbaadus fashalaa tahee mul’chaa kan jiru yoo tahu mirga uummataa kabajeen jiraachaa kan jira jedhu ammo walitti bu’insa sabaa fi sablammootaa kakaasuun bittaa umrii isaa dheeeffachuuf hojjechaa turuu fi ammas itti jiraachuun isaa beekamaa dha.

Haala kanaan kan wal qabate naannoo Gambeellaa aanaa Godarree jedhamee waamamu keesatti mootummaan wayyaanee qabiyyee lafaa Uummata Maazyangir jala deemtota ishee fi alagootaaf kennuun maqaa investimentiidhaaf dhimma bahuuf kan hojjechaa ture tahus uummatni kun qabeenyi kan keenya, investerootni nurraa haa ka’an, daldalootni gatii olaanaadhaan meeshaa nurratti gurguran nuuf haa gaafataman jechuudhaan diddaa kaasanii jiran. Diddaan kunis haalaan jabaachuudhaan waraanni ittisa biyyaa uummata kanatti bobbaafamuun namoota 30 ol ajjeesuun 50 ol kanneen tahan kan madeessan yoo tahu yeroo ammaa kanatti uummatni 1700 ol tahu qe’ee irraa buqqa’ee jira. Waraanni mootummaa Wayyaanee fi mootummaan Wayyaanees dhiphina hamaa keessa seenee jira.

Sababaa “Walgahii Tarsiimoo” Jedhuun Mootummaan Wayyeenee Barsiitota Oromoo Dirqiin Adaamaatti Walitti Qabe Sirnicha Mormuun FDG Kaasan.

DIDDAAGabaasaa: Fulbaana 13,2014 Mootummaan Wayyaanee waan qabee gadhiisuu dhabuun maqaa Walga’ii tarsiimoo jedhu butatee fiiguun barsiisota Oromoo Koolleejjii barsiisota Oromiyaa irraa barsiisaan dirqamaan Adaamaatti walitti qabee jiru irratti mormii guddaan isa mudate.

Mootummaan Wayyaanee kufaatii irraa waan of hambisuu itti fakkaachuun uumata afaan faajjeessuuf jecha mirga uummataa sarbee olola kijibaa ofee of jiraachisuuf fiigaa jira. Yeroo ammaa kanas maqaa walga’ii barsiisota kolleejjii jedhuun barsiisota Oromoo Koolleejjii barsiisota Jimmaa,Mattuu,Neqemtee,Shaambuu,Roobee, fi Asallaa irraa Magaalaa Adaamatti walitti qabuun ololaa afaan fajjeessaa FDG dura dhaabbachuuf qopheeffatee fi dirqamaan siyaasaa mootummaa abbaa irree Wayyaanee fudhachiisuuf walitti qabee jiru irratti barsiisotni mormii guddaa kaasaa jiru. Barsiisotni Oromoo kolleejjii barsiisotaa garaagaraa irraa walitti qabaman kun gaaffii dhimmoota kanneen armaan gadiin walqabatu kaasaa jiru:

 1. Daballii midaa hojjetootan walqabatee olola Wayyaaneen oofaa jirtu irratti , daballiin mindaa kun olola siyaasaa qofaaf kan ta’ee jedhamee dubbatamedha malee fayidaa fi jijjirama tokko illee akka hojjetootaf hin qabne kaasuun qaala’insi jireenyaa nutti ulfaatee jiruuf ololli daballii mindaan walqabatee odeeffamaa ture furmaata fiduu akka hin daandeenye ibsan.
 2. Gaaffiin barattootni Oromoo fi uummatni Oromoo kaasaa jiru gaaffii sirrii fi mirgaa waan ta’eef gaaffii keenyadha, deebii qubsaa argachuu kan qabu malee bukkeetti qabuun dhimma bira darbamu miti yaada dhiyeessan.
 3. Dhimmi master planii finfinnee mormii tokko malee master Plaaniichi haqamuu qaba, faayidaa Oromoon achii irra argatu hin jiru jechuun dhimmi kun akka ajendatti qabamu gaafatan.
 4. Barattootni Oromoo gaaffii karaa nagaa fi Dimookiraasii gaafataniif. Ajjeechaan, hidhaan reebichii fi daraaraamni hammana ga’u maaliif barbaachisee ? dogoggora ulfaata mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo fi bakkoota garaagaraatti uummata Oromoo irratti rawwachaa jiruuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun gaaffii kaachisan.
 5. Barattoota Oromoo hidhuu, ajjeesuu, barnoota irraa arii’uu fi reebuun dhaabbachuu qaba, kanneen hidhaman hiikamuu qabu, jechuun gaafatan,
 6. Uummatni Oromoo yoom iyyuu taanaan gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa dhaabuu hin danda’u, dhimmi kun immoo dhimmaa eenyummaa uummatichaa waliin walqabatudha, gaaffiin eenyummaa immoo kan uummata Oromoo hunda ilaaluu waan ta’eef gaaffii uummataa waliigalaa kanaaf deebiin kennamuu qaba, jechuun mormii sirna garboomsa wayyaaneef qaban ibsachuu itti fufani jiru. walga’iin FDG dura dhaabbachuuf wayyaneen qoppheesite ittummaa wayyaanee irratti gama hundaan FDG qabsiisaa jiraachuun hubatamaa jira.

Ergamtootni Mootummaa Wayyaanee gaaffii barsiisotaa kanatti aaruun ergamtootni ABO as keessaas, barattoota keessaas jirtuu, jechuuun gaafa isin bira geenyee hojii irraas ni arii’amtuu, mindaan keessan ni qabama, warreen diina taataan, jechuun barsiisota doorsisaa walga’ii afaan fajjee olola garbummaa obaasuu fi siyaasaa Wayyaanee dirqamaan akka deeggaraniif humnaan barsiisota teesisaa jiraachuun ibsame jira.

Hidhaa fi Ajjeechaan hammachuun Uummata Oromoo daran Mirga ofiin kabachiifachuutti Akka Seenu Isa Dirqe.

Gabaasaa: Fulbaana 13/2014 Mootummaan Wayyaanee maqaa walga’ii dhimmaa siyaasaa isaa fi tarsiimoo abbaa irrummaa wayyaanee lellisuu qopheesse ammas FDG dargaggoota barattoota Oromoon qabatee dhaabbachuu dide dura dhaabbachuuf Barasiisota Oromoo Manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa walitti qabuun olola afaan faajjii oofuu itti fufuun barsiisotni barsiisotni Oromoos diddaan dura dhaabbaachaa jiru.
Mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO ololaa afaan faajjii butatee fiiga ture; akkuma maqaa walga’ii jedhuun torbanoota darban keessa barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo irraa barachaa jiran walitti qabuun yaalii humnaan dirqisiisanii amansiisuu fi siyaasaa abbaa irree wayyaanee fudhachiisuuf godhamee FDG gootota barattoota Oromootiin fashalaa’ee, ammas abdii kutachuu dadhabuudhaan akka guutummaa Oromiyaa fi biyyattiitti haaluma walfakkaataan maqaa walga’ii barsiisota manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa’ina jedhuun qopheessee dirqamaan guyyaa 15f barsiisotni walga’ii dirqamaa kana akka taa’aan godhee jira. Goototni barsiisotni Oromoo gaaffii barattoottni dargaggootni Oromoo gaafachaa jiran dhimma biyyaati waan ta’eef erga dhimma biyyaa irratti haa maarii’annu jettanii waa’ee miniliikii, H/Sillasee ,Dargii fi Wayyaanee Odeessuu irraa dhimma Issue gaaffii mirgaa fi dimookiraasii barattootni Oromoo fi Uummatni Oromoo gaafachaa jiruu fi dhimma Master pilaanii Finfinnee irratti marii godhamee deebiin sirriin uummataa keenyaaf kennamuu qaba jechuun gaaffiin ergamtoota wayyaanee olola kana butatanii fiigaa jiran irratti kaasuun wayyaanee muddanii qabaa jiru. Wayyaanee fi ergamtuun Wayyaanee walga’ii kana irratti jeequmsa ka’uuf beekkadhaa, miindaan keessaan isin duraa qabama, namni walga’ii kana seeraan hin fudhannee hojii iraas ni arii’ama jechuun barsiisotatti dheekkamuun teesisuuf yaalii haa gootu malee, waan wayyaaneen sodaachaa jirtuu haafuufii hin dandenye. Barsiisotni Oromoos gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo jabeessuun walga’ii wayyaanee kana irratti kaasuu eegalan, gabaasaan kun itti fufa…

Du’aan boqochuu sabboontuu fi qabsooftuu Oromoo Addee Faaxumaa Galmoo  ilaalchisee ibsa ABO irraa bahe.

ADDA BILISUMMAA OROMOO
OROMO LIBERATION FRONT
ABO

Fulbaana,13, 2014

Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo biyyoota alaa keessatti beeysisuuf  qabsoo geggeeffamaa ture keessatti kan Jibuutiitti adeemsifame adda durummaan kaafama.

Qabsoo eenyummaa Oromoo beeksisuuf adeemsifame kana keessattis maqaan sabboontuu fi  qabsooftuu Oromoo Aadde Faaxumaa Galmoo sadarkaa duraatti waamama. Adda Faaxumaa  Galmoo qabsoo Oromoo alagaa biratti akka beekamuuf qabsaa’uun cinaatti ilmaan Oromoo  mootummoota gabroomfatoo dheetanii biyyaa bahan gargaaruu fi qubachiisuun gaachanaa fi  gaaddisa tahuufiin gargaaraa gochaa akka turte seenaa isii irraa dubbifama. Hundaan haadha  Oromoo jedhamtee kan beekamtu Aadde Faaxumaa Galmoo, bara jireenyaa ishii guutuu sabaa  fi biyya ishiitiif hadooddee, haara-galfii malee hojjechaa, arjummaa hambaa hin qabneen baqattoota Oromoo fi QBO gargaaraa seenaa boonsaa galmeessitee dabarteetti.

Gochaa Oromummaa isii kanaan kan Oromoo hunda biratti jaallatamtu Adde Faaxumaan Haadha Oromoo moggaafamtee ittiin waamamaa akka turte seenaa isii irraa dubbifama.  Hawaasa Oromoo biratti haadha Oromoo jedhamuun kan beekamtu Aadde Faaxumaan, abbaa
isii Obboo Aammad Muummad Galmoo fi Haadha isii Aadde Aminaa Alii irraa Bitootessa bara  1930tti Baha Oromiyaa magaalaa Dirreedhawaatti dhalatte.Ibsa_ABO_Boqochuu Sabboontuu fi Qabsooftuu F Galmoo

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Qophii Fulbaana 12, Bara 2014/ Seenaa Jeneraal Huseen Bunee fi Qophiilee Adda Addaa

Qophii sagalee Qeerroo guyyaa Fulbaana 12 Bara 2014 sagantaan Afaan  Oromoo har’aa sagataalee:-

 1.  Oduu Oromiyaa keessaa,
 2. Ibsa Qeerroo Bilisummaa filannoo bara 2015 ilaalchisee bahe,
 3. Oduu gaddaa du’a Aadde Faaxumaa Galmoo
 4. Seenaa guutuu Jeneraal Huseen Bunee Kutaa 1ffaa hammateera.

%d bloggers like this: