Onkolooleessa 4,2015 Ayyaanni Irreechaa Bara 2015 Hora Arsadeetti Uummataa Oromoo Miliyoonotaan irratti Argamuun Kabajate Diddaa Sirna Abbaa Irree Wayyaaneef Qabu Dhageesisuun Dirree Qabsoo Bilisummaa Fakkeessuun ABO FI Qabsoo BILISUMMAA OROMOO Leellifachuun Kabajatan!!‏

Hora

Onkolooleessa 4,2015 Ayyaanni Irreechaa Bara 2015 Hora Arsadeetti Uummataa Oromoo Miliyoona guddaan kan irratti argamuun kan kabajamee fi Addaatti Uummatni Oromoo Sagalee diddaa guddaa Sirna Abbaa Irree Wayyaaneef qabu dhageesisuun Dirree qabsoo bilisummaa fakkeessuun ABO FI QABSOO BILISUMMAA OROMOO Leellifachuun kabajatan!!
Uummatni Oromoo ulee garbummaaf harka hin kennine Ayyaana Irreechaa kana irratti Miliyoonota hedduun walitti dhufuun Wayita Ayyaana Irreechaa kabajachuuf socho’anitti Shirrii ulfaataan aayyanaa Irreechaa ugguruuf mootummaan Wayyaanee dalaguus tokkummaa fi gootummaan dura dhaabbachuun akeekaa fi kaayyoo mootummaan wayyaanee cabsuun Ayyaanni irreechaa dirree qabsoo fakkachuun kan durii irraa bifa qindaa’ee fi tokkummaa fi jaalala guddaa qabuu fi mormii sirna abbaa irree wayyaaneef qaban ifatti calaqisiisuun uummatni Oromoo Ayyaana Irreechaa Kabajachuu danda’ee jira. Labsiin Caffeen mootummaa OPDO fi Wayyaanee waliin ta’uun ‘’ Maqaa Master planii Finfinnee fi Magaalotaa oromiyaa irratti raggaasifamee uummata oromoo miliyoona guddaa guyyaa kana Ayyaana irreecha irratti argamaniin ifatti balaaleffatamuu eegalee jira, uummatni keenyaa Qabsoo hadhawaa gochuun labsii kana fashaleessuun mirga isaa kabachiifachuuf murtii dabarfate jira.

Ayyaanni irreecha baranaa kan hawwannaa fi simannaa uummata Oromoo hundaa argate kun Seenaa Oromoo keessatti isa jalqabaa fi isa qaroomina Aadunyaa keessatti bakka guddaatti galmeeffamuu qabu ta’uu uummatichi miliyoonaa hedduun ba’ee kabajatee sagalee isaan
mirkaneessuu irra darbee Uummata bilisummaa dhabee bilisummaa barbaaduu fi uummata yoom iyyuu abbootii irreef harka hin kenninee, Uummata dhaaba isaa tokkicha ABO waliin qabsoo bilisummaatti jiruu ta’uu ifaan ifatti bakka aangawootni fi loltootni mootummaa abbaa irree wayyaanee jiranitti ifatti ABO waliin jiraachuu fi uummataa qabsootti jiruu, uummata mootummaa mataa isaa barbaaduu fi uummataa sirna bittaaf harka kennaa hin jirre ta’uu mirkaneesse jira.

Ayyaa Irreecha guyyaa kaleessaa hora Arsadeetti kanbajame kana irratti uummatni Oromoo gamtaan gootummaa guddaa Argisiisuun shira guddaa mootummaan abbaa irree qopheesse tokkummaa uummata keenyaa fi Qindoomina Qeerroo Bilisummaa Oromoon fashalaa’uu danda’ee jira. Uummatni Oromoo Murtii diinummaa fi abbaa Irrummaa Caffeen Oromiyaa dhimma Master Plaanii Finfinnee fi Magaaloota addaa Oromiyaa raggaasisen wal qabatee arii fi dheekkamsa guddaan keessi isaa kan guggubate walitti dhufuun Oromummaa,eenyummaa, sabboonummaa cimsachuun Qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamuuf jaalalaa fi kabajaa guddaa qaban ifatti muldhifachuun ABO, WBO fi Qeerroo bilisummaa Oromoo faarfachaa kan Oolan yoo ta’uun ibsame jira.
Addatti dargaggootni Qeerroon barattootni Oromoo fi sabboontootni fi Qabsaa’otni Oromoo walitti dhufuun dhimmoota Labsii murtii duuguuginsa Sanyii Caffeen Oromiyaa Uummata Oromoo irratti dabarsee irratti marii adda adda waliif gochuun Adeemsi diinaa kun qabsoo bilisummaa Oromoo kan finiinsuu malee duubatti kan hin deebifne ta’uu waliif dhaamuun sagalee Guddaan dhaadannoo Labsii Master Planii Finfinnee balaaleffatuu fi mootummaa abbaa irree garboomsaa wayyaanee balaaleffatu dhageessisan. Walleelee Warraaqsaan ABO, WOB faarsuun qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga’uuf Adda Bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruu fi jabeessuun, waraana Bilisummaa Oromoo jabeessuu ijaaruu, fi jalatti ijaaramuun dhimma murteessaa ta’uu jala muruun diinaafis ta’ee firaaf walleelee warraaqsaa fi dhaadannoolee garaagaraan ibsatan. Guutummaan Gabaasaa kanaa waraabbii vedio,audio, fi Suuraan Deeggaramee waan jiruuf itti Fufinsaan torbee tokko guutuu itti fufa…….

 

Ummanni 150,000 Aanaa Zuwwaay Dugdaa Jiraatu Beelaan Shororkaaya Jira

zuwaay22Aanaan Zuwaay Dugdaa Godina Arsii  qarqaraa haroo dambalii dheerina naannawa harichaa walakkaa ol irra naannofte tan argamtu fi lagni kataar aanicha wallakkatti kutee kan darbu dha. Finfinnee irraa kiloomeetira naanno  150 irratti argamti. magaalli guddoon  aanatti ogolchoo jedhamti  .  aanan kun bahaan Aana xiyyoo(Asallaa), dhihaan Aanaa Adaami Tulluu jiddoo kombolchaa(hara Dambalii ), kaabaan Aaana Heexosaa(Itayya), Kaaba dhihaan Aana dugdaa fii Aanaa Boorra (Maqii ), kibbaan Aana Arsii nageellee fi muunessaa daangoftee kan argamuu yoo tau, ballinni lafa aanicha kiloomeetir iskuweeri 1269 , qilleensi aanicha Gammoojjii giddu galeessa fi gogaa, teessumni lafaa diriiraa yoo tau aanattiin guutumatti SULULA  QIINXAMAA GUDDICHA keessatti argamti.  baayinni ummataa aanichaa 150,000 kan tilmamudha .   odeefanno aanattii kan sirritti ibsuu barbaadeef sila aana tana MOTUMMAA qofa moo ummatummatu hin bakne kan jedhu irra shakkii waan godheef .
 Yeroo ammaa hongee ykn caama rooba bara kana keessaa muudateen lafti daanga aanicha keessati argamu guutumaan guututti midhaan irraa dhabamee jira. Aana kana bara darbe bara 2014 (2007) illee oomishni isaa kan baayyee gadi bue ykn wallakka lafa aanichaa ol irraa kan bade dha. Yeroo ammaa kana ummanni 150,000 tti tilmaamamu beelaan darara gudda keessa akka jiru waan ofii koo keessaa jiraadhe argaa jiruudha.
Fakkii midhaan lafa aanichaa irraa bade agrasiisu ilaala fi kanneen kaan gabaasa kana waliin qabatee jira.
 
Umanni bara dheengadda(2014) gara bulchiinsa aanatti rakkoo(beela) isaa kan deddeebi’ee gabaase yoo tau ; bulchiinsi aanicha amma yeroon kan misoomatti, biyyattiin jijjiramtee jirti  nuti baruma hunda beela himachu hin qabnu jechuudhaan irra fuudhuu kan dideefi umanni akkasumatti loon(beeylada) isaa gurgurataa, kan loon hin qabne bosona ciree cilee fi qoraan gurgurata, guyyatti yeroo tokko nyaata gaaf dhabe qooqa bulaa, bara dhufu nuuf dabara(midhaan nuuf gaya) jedha abdii isaa nyaacha kan ture yoo tauu barri itti aanus isaa duraatu hanqatee hongeen takku arganii hin beekne isaan muudatee abdiin itti dukkanooftee jirti.Zuwaay44
Umanni bara kanas(2015) amma nuttu jabaatte dubbiin akka duriimi akka biri jechuudhan ganamaafi galgala motummaa tti iyyaannoo isaani dhiyeessaa kan turan  yoo tau kaabinootni DHDUO iyannoo ummataa of cinaa kaayuudhaan lafa sulula(dhooqa) bishaan irra ciisu lafa oolcha tokkoo (1/4 hektar) kan daandi Ogolcho gara Gotoo irratti argamu  irratti midhaan akka carraa jiidha qabu suura kaasuudhaan aanaan teenna misomaan fooyyee irra jirti jedhaa ganna darbe kana gaabasa kan turanii fi bara darbe (2014) illee xaafii walakkaa hektaara irratti geette sanuu akka aanatti iddoo tokko qofa jirtu suura kaasudhaan gabaasaa kan bayan tauun beekamaadha.
Gargaarsi erga umanni iyyee waan godhu dhabe booda kan jalqabe ta’ullee gargaarsi kenamaa jiru kan dagutti ummata fixu ta’u isaaf ummatni soda guddaa keessa seene hurgufamaa jira. Haalli kennama gargaarsa  lubbuu nama tokkof kilograma 15 kan turtiin isaa hin beekamne jia tokkof ta’ee, lamaaf taee, sadiif tae, wanti beekamu hin jiru haalli hanga amma jiru yeroo jia tokkof ture kenname jira, Namni tokko maati saddeti yoo qabaate kilo 45 qofatu kennamaf kana jechuun kan nama sadii qofa jechuudha namootni hafan haa du’anii jechuu yoo ta’e male namni tokko kiiloograama 5 nyaate sanuu bishaaniin unatee kan waan jiifatuun hinqabne  jia tokko haa eeguu jechuun haa ulatuuf yoo tae malee nyaataaf kan hin taane tauufi  ilaalcha dadhabaa bira darbee gara jabinnaan ummatni akka beelaan dhumu dhaabbatanii ilaalu jechuudha.
 Umaatni kun zayita nyaata, midhaan ittoo fi midhaan nyaata akka isaan barbaachisu deddebian gara bulchiinsa aanichatti iyyatanii fooyyee yoo dhaban ummata keessa nama filuudhaan hanga mootumma federaalatti akka nuuf iyyatan jedhanii yoo qopheessa seeraan ala ummata irraa qarshii gurtanii  essa deemtu jechuudhaan koree ummatni filee lubbuu teenna baraara jedhee qopheesse illee akka hirpha garaa isaanitiif hin iyyatne sodaachisee kan dhoorke ta’u ummatni raga baha. Ammas haalli kun akkanaan itti fufa taanan ummatni aanicha ji’a muraasa booda beelaan lafa irra dhumna jedhee soda beelaan shororkaaya kan jiru yoo tau osoo hin dune dura nuti ummatni hundi yaane akka biddeena jedha iyyinnu jechuun sochii isaa asiif achitti kan geggeessa jiru yoo tau motummaan akka hiriira bayani biddeena hin kadhanne kara garagaraan gufuu itti ta’aa jira.

Gabaasa guutuu argachuuf as tuqa;  2222

Irreechi Bishooftuu Hora Arsadii Bifa Howwaa Ta’een Kabajame. Mootummaan Wayyaanees Uummata Sakatta’uu fi Hidhuun Beekame.

Onkoloolessa 04,2015 ,Irreechi Hora Arsadee Bishooftuu kan 2015 haala aja’ibsiisaa ta’een kabajamee jira.Uummanni Oromoo godinaalee mara keessaa heddumminaan irratti argamuun ayyaana waggaatti Oromoon wal argu kana bifa qindaawaa fi miidhagaan kabajatanii jiru.

Addatti roorroon kan itti hammaate sabi Oromoon walleelee warraaqsaan diddaa mootummaa Wayyaanee irraa qaban muldhifataa oolan.

Mootummaan Wayyaanee Uummata danuu irreecha nagaan kabajachuuf dhaqe qabanii hidhuu fi sakatta’uun hanga ammaa itti fufee jira.Haala kana sababaa network gahaa dhabuun Qeerroon Bilisummaa hanga ammaa uumataaf dabarsuu yaalaa jira waan ta’eef yeroo gabaabaa keessatti bifa qindaaween ni dabarsa.

Jalabultiin Ayyaana Irreecha Bishooftuu Bifa Howwaa Taheen Galgala Kana Kabajamaa Jira.

Galagala kana gara Bishooftuutti sakatta’insi cimaatu daandii irra jira. Namni tokko ykn Oromoon hundi otoo hinsakatta’amiin hindarbu.

Ummanni garuu yoo xinnaate har’uma jala bultii argaman namoota miiliyoona tokkoo gad hin taane magaalittii itti guutaniiru. Qeerroon wallee warraaqsaan soda tokko malee dhiichisaa jira.

Mooraa bal’aa WAAJJIRA ABBOOTII GADAA KAN OROMIYAA BISHOOFTUUTTI ARGAMU KEESSATTI QOFA NAMOONNI KUMAATAMATTI LAKKAA’AMAN HEDDUUTU GUUTEE WALLEE ABO FI WBO,QEERROO FAARSUUN ITTI JIRU.

Qeerroon Oromoo ykn  dargaggoonni marsanii tuuta tuutaan dhiichisaa jiru! Walleen isaanii irra guddaa kan warraaqsaati. Ispaaltiin Magaalittii dhiichisa ilmaan Oromoon socho’aa jira Bakki hundi dhiichisadha. Hooteelonni fiixeetii hamma fiixeetti Oromoon guutameera. Walleen Afaan biraan dhagahamu mana kam irraayyuu hindhagahamu! Haaftis laftis hunduu Afaanuma Oromoo sirba. Guyyaa Bilisummaa fakkaata. Namni hunduu gammachuu machaayeera! Koreen qindeessituu irreechaa Qeerroon miidhagina kanaaf jabinaan hojjetaa jiru.Gabaasa caaluun walitti deebina.

Roorroon Kan Itti Hammaate Uummanni Oromoo Godina Lixa Shaggar Aanaa Ada’aa Bargaa, Mirga Abbaa Qe’ee Fi Biyyummaa Gaafachuu Itti Fufee Namoonni 75 Waraana Wayyaaneen Ukkaamfamuu Qeerroon Gabaase.

Gabaasa Qeerroo Onkoloolessa 2,2015

diddaa9Onkoloolessaa 12, 2015 Godina Dhiha Oromiyaa AANAA ADAA’AA BARGAAtti Fincillii diddaa gabarummaa ka’een Ummatni gaaffii  abbaa qe’ummaa fi biyyummaa isaaf qabu kaashisuun egalame daran jabachuun itti fufee ilmaan Oromoo nagaan 75 olitti lakka’aman humna waraana Wayyaaneetiin ukkanfaman. Fulbaana 30, 2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa Ada’aa Bargaa Magaalaa Mogor keessatti fincilli Ummataa daran cimaa dhufuun mootummaa Wayyaanee yaaddessaa jira! Fulbaana 27, 2015 halkan keessaa sa’aa afuriin booda Waraanni mootummaa Wayyaanaa Ummatatti dhukaasa banuudhaan namoota hedduu madeessaniiru. Waraanni mootummaa Wayyaanee yoo xiqqaate rasaasa 330 ol halkan tokkotti ummata irratti dhukaasuu kan eegalee hanga ammaatti qawween uummata dura dhaabbachaa jira.
Waraanni Agaazii jedhamus gaasii boochiftuu ummatatti gadi dhiisuun namoota lakkoofsaan hedduu tahan humnaa ol reebuun daangaa du’aa fi jireenyaa gidduu akka jiranis himame. Manneen namootaa irra deemuun caccabsanii saamaa akka jiranii fi uummata jumlsaam hidhatti guuraa jiraachuun ibsamera..Haala kanaan yeroo ammaatti nammootni 75 ol nama hidhaa Wayyaaneetti dararamaa jiraachuu fi waraanni motummichaa nama karaarra deemu kamuu arginaan gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame .Maqaa ilmaan Oromoo nagaa Oromummaan yakkee Wayyaaneen hidhaatti guuraa jiru keessa muraasa nu qaqqabee jiru:
1. Obbo Daawwit Tafarii
2Obbo .Seefuu Tafarii
3.Obbo Alamuu Ajabii
4.Obbo Abbush Masfin
5. Obbo Saamu’eel Kabbadaa
6. Dargaggoo Fiqaaduu Amaaraa
7. Dargaggoo Nawaay Tasfaayee
8. dargaggoo Fayyisaa Raggaanee
9. dargaggoo Qattuu Dalasaa
10.dargaggoo Abbush Balaay
11 obboo .Katamaa Baayyuu
2. Obbo Fiqaaduu Tolasaa
13.Obbo Daani’eel Taarraqanyi
14.Obbo Asaffaa Kabbadaa
15. obbooTolasaa Abdiisaa
16. Muluu Baalchaa
17. Kaasuu Baqqalaa
18. Daani’eel Tasfaayee
19. Biraanuu fa’adha.kanneen jedhaman kan keessatti argaman ilmaanOromoo nagaan gaaffii mirga isaanii kabachiifachuu fi qe’eef qabeenyaa
keenya irratti halagaaf qawween dirqamnee hin bulluu waan jedhaniifi.

Mootummaan Wayyaanee Yuuniversitii Jimmaa Keessatti Leenjii Siyaasaa Barattootaa Jechuun Guyyoota Afuriif Karoorfate Ture Diddaa Gootota Barattoota Oromoon Har’a Irree Eegalee Fashaluu Qeerroon Gabaase.

Onkololeessa 1,2015 Jimmaa

DiddaaMootummaan Wayyaanee maqaa walga’ii Leenjii Barattoota jechuun Yuunibarsiitii Jimmaatti  eegalee guyyoota afuriif  goototni barattootni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mormii master Planii Finfinneetiin hudhanii waan qabaniif har’a irraa eegaluun  fashaalee jiraachuu Qeerroon gabaase.

Onkololeessaa 01/2015 Goototni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa har’aa barruulee warraaqsaa gaaffii mirga abbaa fi mormii master planii Finfinnee qabu facaasuun  leenjii walga’ii Wayyaanee guyyoota afuriif mormii guddaa barattootni godhan cabsuuf  akkataa department barattootaatiin bakkoota 22 olitti qooduun teesisuuf yaaliin wayyaaneen goote milkii malee kan fashalaa’ee fi  mootummaan Wayyaanee yaaddoo keessa seenuun  waan qabee gadhiisuu dhabuun FDG narratti ka’aa jira jechuun walga’iin leenjii barattoota kun guyyaa har’aa irraa eegaluun akka dhaabbatu godhee jira. Yaaliin Mootummaan Wayyaanee walga’ii barattootaa Yuunivarsiitii Jimmaa teesisuun olola siyaasaa afaan faajjii isaan barattoota burjaajessuuf godhee bu’aa tokko malee dura dhaabbannaa qeerroon barattootni Oromoo godhaniin  guyyaa har’aa fashalaa’uun dhaabbatee jira. Mootummaan Wayyaanee Abbaa irree yakka duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti rawwachaa jiruu soda guddaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa waan qabuuf  walga’iin Leenjii Wayyaanee kun bu’aa tokko malee gaaffii ka’eefis deebii tokko utuu hin kenniin fashalaa’ee jira.

Gaaffiiwwaan gootota barattoota oromoo Yuunivarsiitii Jimmaan dabballoota Wayyaanee irratti finiinfaman keessa:

 1. Walga’iin kamuu Oromiyaa keessatti Afaan Oromoon kan gaggeeffamuu yoo ta’ee malee hin dhaggeeffannu!!
 2. Labsii fi karoorri duula duguuginsa sanyii uummata Oromoo irratti baroota dheeraa dalagamaa ture bara darbe 2014 ifatti as ba’ee maqaa ‘’Master Plan Finfinnee’’ kan jedhu kun akeekaa diinaa fi Oromoo fi Oromiyaa balleessuu waan ta’eef atattamaan akka uummata keenya irraa dhaabbatu gaafanna!!
 3. Gaaffii mirga Abbaa biyyummaa isin gaafachaa turreef dursa deebiin sirnaa fi seeraa qabeessii yoo nuuf kenname malee walga’ii keessaan hin fudhannu jechuun dura dhaabbatan.
 4. Barattootni, dargaggootni fi Waliigalatti uummatni Oromoo gaaffii mirgaa Finfinnee fi Master Plan Finfinnee mormuun karaa nagaa gaaffii waan dhiyeeffanneef rasaasan reebamne ajjefamnef mootummaan kun seeraatti nuuf dhiyaachuu qaba, Uummata keenyaa ajjeefamaniif ifatti gumaan kanfalamuu qaba, kanneen hidhaman gaaffii tokko malee hiikamuu qabu!!
 5. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa, kabajamuun mirga namummaa fi mirga dimookiraasii uummata keenyaaf haa kabajamuu!!
 6. nuti uummatni oromoo mootummaa mataa keenyaa nu bulchaa jiru hin qabnu!!
 7. OPDO’n dhaaba uummata oromoo bakka bu’uu hin dandeenye dhaaba maseeneedha,mirga uummata oromoo sarbisiisuu malee kabachiisuuf aangoo hin qabu!!
 8. Sobdanii ABO hin abaariina, ABO carraa biyya bulchuu argatee qabeenyaa Oromoo saamsiseeraa? Oromoo hidheeraa? Barattoota Oromoo itti dhukaasuun kan ajjeesaa jiruu loltuu mootummaa TPLF mitii?ABO sobaan arrabsuu fi jibbuun akka Uummatni Oromoo jaalatuu fi abdatu godha malee hin miidhu,  ABO’irree ,abdii fi gaachana uummata Oromooti!! Kana beeka.
 9. Yeroo mootummaa ce’umsaa 1991 illee ABO murtiin aangoo harka uummataa waan jiruuf filannootti seenee sagalee uummataan mirgi uummataa kabajamee mootummaa ijaarranna jedhe malee maal balleesse?? Shira xaxuun dhiibee ABOn biyya akka ba’uu kan godhee wayyaanee mitiree? Dhugaa dubbadhaa jechuun dabballee wayyaanee ABO arrabsuu fi maqaa balleessuuf karoorfatte afaan qabachiisan.
 10.  nuti uummatni Oromoo akka bay’ina keenyaa fi qabeenyaa keenyaa fi baldhina lafa keenyaatti
 11. qooddannaa aangoo siyaasaa hin qabnu!!
 12. humna raayyaa itti biyyatti keessatti aangoo hoggansa hin qabnu!
 13. qoodannaa dinagdee hin qabnu!, balaa beelaaf saaxilamneerra!!

4   Waliigalatti walga’iin leenjii barattootaa fi barsiisota jechuun oftan kun mootummaa uummata Oromoo bakka hin buuneen waan qophaa’ee fi gaggeeffamaa jiruuf qabsoo Oromoon mirga isaa kabachiisuuf godhu danquuf kan qophaa’ee malee uummata Oromoo fayyaduu fi biyyaa guddisuuf kan qophaa’ee waan hin taaneef hatattamaan nurraa dhaabbachuu qaba jechuun guyyoota 4f itti fufinsaan haala wal fakkaatuun barattootni oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa department garaagaraatti qooduun bakka 22 olitti hirtee wayyaaneen tessisuuf yaaltullee guyyaa hardhaa gaaffii barattoota irraa itti dhukaafamaa jiru jala dhaabbachuu dadhabuun guutummatti dhaabbatee, fashalaa’ee jiraachuu madden Qeerroo Bilisummaa Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa gabaasan.

Wallagga Aanaa Haaruu Magaala Jiituu Keessatti FDG Guyyaa Kaleessaa Ka’een Wal Qabatee Oromoonni 10 Dararamanii Hidhaman,

Okoloolessa 1,2015 Haaruu

diddaa9Mootummaan Wayyaanee Ebla bara 2014 keessaa kaasee mormiin Master Pilaanidhaa oormiyaa guutuu kan hirmaachise keessatti dura dhaabbachuudhaan uummanni oromoo FDG finiinsaa ture. Haatahu malee godinaalee garagaraa keessatti farra FDG kan tahan poolisootaa fi jalee OPDO keessatti addatti nama qindeeffatee of dura dhaabaa jira.
Gara madden gabaasaa keenyaatti yoo deebinu yeroo mormii Master pilaanii qonnaan bulaa hedduun hidhamani mana hidhaa keessa jiraachuun waan ifaadha. Kanumaan godina Lixa wallaggaa aanaa Haaruu irraa hidhamanii kan bahan asitti isin ABO deggertu jechuudhaan halkanii guyyaa uummata Oromoo kan rakkisan irrayyuu mana jireenyaa keessan gubna jedhanii doorsisa uummata irratti banaa fi dargaggoota Oromoo
reebichaan yeroodhaa yerootti dhiphisaa kan jiran tahuu madden gabaasa Qeerroo achii nu gahe ibsa. Kanneen uummata dararan akka walii galaatti aanaa Haaruu irraa:
1. Abshiruu Tolaa
2. Tolaa Haayiluu
3. Habtaamuu Bushuraa
4. Zakkaariyaas Kabbadee
5. Rattaa Atoomaa
6. Abbabee Taakkalee
7. Abarraa Besendaa
8. Miratuu Qalbeessaa
9. Diinee Mohaammad,
10. Abaadir Abduu
Isaan jedhaman kun uummata Oromoo jiraattoota godina Wallagga lixaa aanaa Haaruu keessaa kan dararaa jiranii fi hidhan  yoommuu tahu isaan keessatti addatti uummata oromoo balaa guddaa kan tahanii fi qonnaan bulaan jiraachuu hanga hin dandeenyetti kan dararaa jiran Magaalaa Guyii fi Naannowaa isheetti an beekamoo tahan ammoo namootuma kana keessaa Diinee Mohaammad kan jedhamu qonnaan bulaa, maanguddoo oromoo irraa ulfina kan fuudhu aangoo qabu poolisummaatti fayadamuu kan reebu fi kanneen ifatti Maaster Pilaanii Finfinnee morman ammoo isin balleessina mana keessan gubna jechuudhan itti dhaadatuudha.

 

Mormiin Murtii Master Plan Finfinnee Irreecha Hora Arsadii Irratti Ni Ka’a Sababaa Jedhuun Mootummaan Wayyaanee Irreecha 2015 Bacancarsuuf Shiroota Gurguddaa Wixinachuu Isaa Qeerroon Saaxile.


486182_3899652972005_1219895082_nMormiin Murtii Master Plan Finfinnee Irreecha Hora Arsadii Irratti Ni Ka’a Sababaa Jedhuun Mootummaan Wayyaanee Irreecha 2015 Bacancarsuuf Shiroota Gurguddaa Wixinachuu Isaa Qeerroon Saaxile.

Shiroota mootummaan Wayyaanee EPRDF Ayyaana Irreechaa Bara 2015 Hora Arsadii Bishooftuutti Kabajamuuf jiru bacancarsuuf wixinatee itti jirtu keessaa akka armaa gadii ta’a.

 1. Uummataa Oromoo Aadaa, Duudhaa ,amantaa, fi eenyummaa isaa kabajachuu fi Addunyaatti beeksifachuuf hedduminaan socho’aa jiruu irraa naasuu guddaa keessa seenuun heddummina uummataa sirna kana hirmaatanii xiqqeessuuf sadarkaa Godinaa, Aanaa, fi magaalotaatti baayinni namoota sirna kana irratti argamuu karaa Waajjira aadaa fi Turizimii OPDO’n hundeessiteen waraqaan kennamee fi konkolaataan
  ramadameefii sadarkaa Aanaa fi Magaalotaatti namoota 120 hin caalleef akka eeyyamni hirmannaa sirna kanaa kennamuuf shirri ukkaamsaa Uummata keenyaa irratti dalagamaa jiraachuun beekamee, Namoota Waajjirrii Aadaa fi Turizimii OPDO’ Wayyaanee galmeessanii ergan malee Uummatni Oromoo guddaan akka hin hirmaanneef akka dhorkamuuf shirrii ulfaataan akka Uummatni Oromoo Waaqaa isa Uumme illee hin kadhannee fi hin galateeffanneef ukkaamsaan ulfaataan uummata keenya irra kaa’ame jiraachuun saaxilame!!
 2.  Maqaa sakkatta’insa jedhuun Kellaawwaan Oromiyaa cufaa fi Kellaawwaan xixxiqoo haaraa uumuun humna Waraanaa fi Loltuu Raayyaa Waraanaa fi Poolisii maqaaf Kora Bittinneessaa Oromiyaa jedhamu kellaawwaan kana irra qubsiisuun Uummata Oromoo nagaan uffata aadaan Faayaamee gara Irreechaatti Sochoo’uu danquun akka hin hirmanneef, kaan qabanii daandii irra tursiisuu, kaan hidhuu fi kaan immoo ittisuun deebisuuf kan boba’ee ta’uu maddeen saaxilan. Shirrii uukkamsaa fi mirga namummaa/Mirga uumamaa Oromoon qabuu fi mirga Dimookiraasii Oromoon qabu ukkaamsuu kunis haala armaan gadiin sakkaatta’insa irraa eegaluun kan hojii irraa olchuuf Wayyaaneen fiigaa jirtuu ta’uu madden gabaasan.
 3.  Uummata Oromoo Godina Lixa Oromiyaa Wallaggaa Lixaa,Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Aanaa Midaa Qanyii
  irraa gara Irreechaatti socho’an AANAA CALLIYAA MAGAALAA GEEDOO irratti sakkatta’insaa, hidhaa fi qabanii deebisuuf kan jiran ta’uun
  saaxilame.
 4.  MAGAALAA AMBOO bakka Awwaaroo jedhamutti Kellaa Haarawaa dhaabuun uummata ukkamsuu, hidhuu fi Irreecha irraa hambisuuf kan
  karoorfatan ta’uun saaxilame.
 5. MAGAALAA HOLOOTAA irratti sakkatta’insaa ulfaataa, uummata ukkaamsuu fi Ayyaanaa irreechaa irratti akka hin argamneef Kellaa
  3ffaa Dhihaa Oromiyaa irratti shira guddaaf qopheessan ta’uun Saaxilamee jira.
 6. Godina Kibbaa Lixaa Oromiyaa bakkeewwaan Sakkaattaa’insii shirrii kellaawwaan diinaan xaxamaa jiran keessaa kanneen Saaxilaman keessa:
  – Magaalaa walisoo
  -Magaalaa Tafkiii
  -Magaalaa Sabbataa kanneen jedhaman irratti sakkatta’insaa guddaa gochuun Uummata ukkamsuu, hidhuu fi Qabanii deebisuun Sirna kabaja
  ayyaana irreechaa irraa hanqisuuf karoorfachuun saaxilamee jira
 7. Godina Salaalee Irraa uummata Oromoo Ayyaana Irreechaaf bobba’u danquuf Magaalaa Sulultaa irratti kellaa haarawaa banuun Uummata
  Oromoo gara sirna Irreechaatti Aadeemuu danquuf,Ukkamsuu fi hidhuuf karoorfachuun saaxilame jira.
 8. Kaaba Oromiyaa Magaalaa Shanoo fi Sandaafaa irraa kanneen gara Sirna Irreechaatti socho’an Laga Xaafoo Laga Daadhii irratti
  sakkatta’insa ulfaataa gochuun Uukkamsaa,hidhaa fi uummataa Qabanii deebisuuf qophii gochuun saaxilame!!
 9. Magaalaa FinFinnee fi Magaaloota Naannawaa Finfinnee irraa kanneen socho’an immoo Kellaawwaan haarawaa MAGAALAA GALAAN fi DUUKAM irratti Sakkatta’insa gudaa gochuun sirna Ayyaana irreechaa irraa Uummata gooluuf qophii ta’uun saaxilamera!!
 10. Uummata Oromoo Bahaa Oromiyaa irraa gara aayyaana irreechatti Socho’an MAGAALAA ZIWAAY fi MAGAALAA ADAAMAA irratti sakkatta’insa guddaa gochuun Uummata gara Irreechaatti Socho’uu ukkaamsuu, hidhuu fi Burjaajeessuun gara qe’ee isaatti deebisuuf shira ulfaataa uummata keenya irraatti dalagamaa jiruu ta’uu madden Qeerroo bilisummaa Oromoo Saaxilan.Qeerroon Bilisummaa Oromoo Shira ulfaataa Uummatni Oromoo waaqa isaa Uumee kadhatee AADAA,DUUDHAA, SEENAA , AFAA, EENYUMMAA fi Oromummaa isaa illee akka hin jabeeffanneef DUULA DIINUMMAA FI SHIRA SANYUMMAAN QOPHAA’AA JIRU IRRA AANUUF GAMTAAN WALQABATEE Gara Irreecha Hora Arsadee bara kanatti akka socho’uu fi Shira Diina dura gamtaan akka dhaabbatnu jechuun Uummata Oromoo hundaaf Dhaamsa dabarsee jira!!

Barattooti Yuunibarsiitii Jimmaa Leenjii fi Walgahii Wayyaanee Diddaa Dura Dhaabbatan.

Fulbaana 30,2015  Gabaasa Qeerroo Jimmaa

GGO Ebla 15 JimmaGootootni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Walga’ii Wayyaanee hin fudhannuu, ololli siyaasaa maqaa leenjiin gaggeeffataa jirtan barnoota keenya waliin wal hin argu, maqaa leejiin fedha uummata Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeessan sababaa jedhuun dura dhaabbatan.Gama biraan barsiisoti Yuuniversitii Jimmaas akkaataa walgahichi gaggeeffamu irratti  Walga’ichii Oromiyaa keessatti :
1ffaa afaan Oromoon gaggeeffamuu qaba.
2ffaa Gaaffii Mirgaa abbaa biyyummaa gaafannuuf deebiin sirnaa nuuf kennamuu qaba, yoo kana hin ta’iin duula Oromoo ukkamsuuf nurratti gaggeeffamu waan ta’eef hin fudhannuu jechuun Barattootni fi barsiisoti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa dura dhaabbachaa jiru.

Barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa, Amboo, Walqixxee, Mattuu, Harammayyaa, Madda Walaabuu, fi Bakkeewwan kaaniis gara Mooraatti Waamamanii deebi’aa jiru. Haalaa yuuni Barsiitii Jimmaa fi walii Gala Walga’ii Barattoota Wayyaaneen gaggeessa jirtuu irratti gabaasaa guutuun Qeerroon ni dhiheessa,

Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Ayyaana Irreechaa Hora Arsadiitti Kabajamuuf Jiru Irratti Shiroota Dhahaa Jiraachuun Saaxilame.

Fulbaana 30,2015 Finfinnee

Irreechaa 2011Mootummaan Wayyaanee Uummatni Oromoo Waaqaa Uumaa uumamaa ayyaana Irreechaa kan bara dheeraa Oromoon wareegama qaalii itti kanfaluun asiin ga’ee Uummatni Oromoo akka hin hirmaanneef jecha shiroora adda addaa raawachaa jira.

Yeroo ammaa raayyaa ittisa biyyaa fi human maqaaf kora bittinneessaa Oromiyaa jedhamuu Kellaawwaan garaagaraa Oromiyaa keessatti argamanii fi kellaawwaanduraan hin jirree kellawwaan haaraawaa illee banuun uummata Oromoo dararuu fi akka uummatni Oromoo heddumminaan sirna Irreecha Hora Arsadii irratti Argamuuf jiru akka hin argamneef qabanii karaatti deebisuu fi ukkaamsuuf karooraa dinummaa xummurachuun saaxilamee jiraachuu Odeessii keessa Wayyaanee bahee saaxilee jiraachuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo gabaase.

Barattooti Oromoo Wallagga, Aanaa Saasiggaa fi Magaalaa Naqamtee Gaaffiilee Warraaqsaan Dabballoota Wayyaanee Sardaa Akka Jiran Qeerroon Gabaase

 Gabaasa Qeerroo Fulbaana 30,2015 Naqamte

db4234bfGabaasaan Qeerroo Wallagga aanaa Saasiggaa akka ibsutti tarsimoo misooma Wayyaanee ilaalchisee mana barumsaa qophaa’inaa Saasiggaarra  ibsitti, leenjiin barsiisotaa fi barattootaaf kennamaa jiru dabballoota Wayyaanee itti gaaffii abbaa biyyummaa fi hiree ofii murteeffachuu jedhu maaliif hin mirkanaawu kan jedhu ijoo dubbii guddaa ta’ee barsiisoti fooricuu fi sagalee jabaan dabballoota kijiba mishoomaa barsiisan irratti iyyaa turan.

Addattis waayee mishoomaa wayita kaasan irratti akka fakkeenya mishooma kijibaatti kan ka’e keessaa tokkoo barattoota bara kana Yuuniversitii galan keessaa shamarri tokko qofti gara Yuunivarsiitii itti darbuun mallattoo fi ibsituu misooma keessan sobaati jedhchuun OPDO afaan qabachiisa

Oduudhuma walfakkaatuun barattoota mana barumsaa qophaa’inaa Naqamtee,biiftuu Naqamtee,biqiltuu leeqaa Naqamtee fi B/saa Daaloo Naqamtetti gaaffiin walfakkaataan Qeerroo barattootaan gaafatamuun Wayyaanee rifachiuseera gaaffilee walii galaa maaster pilaanii finfinnee tii qabee erga gaafatamee boodas rakkoon bulchiinsa fi dararaan Wayyaanee Naqamtee keessatti adeemsifamus gaafatameera

Akka fakkeenyaattis,

 1. Marfata konkolaataa Naqamteerratti ijaarsi siidaa Jawwee fakkeeffamee ijaarame diigamee siidan gootota Leeqaa kan akka Dr Hayilee Fidaa Kumaa,Geendaa Buushanii fi Ilmasaa Galataa ,Dhugumaa Jaldeessoo,Amalawarqi Bulii,Jireenyaa Ayyaanaa haadhaabbatu jechuun gaafatan.
 2. Maqaa Istaadiyoomii Wallaggaatiin uummati magaalaa Naqamtee fi uummati Oromoo Waliigalatti kan baasii guddaaf saaxilamee fi yeroo duraaf istaadiyoomii n wallaggaa akka baha Afirkaatti isa jalqabaati jechuun uummata keenya waan saamtaniifi sobdan kanaaf wayyaaneen seeraan gaafatamuu qaba.
 3. Maqaa misoomaan utuu nusobdanii wayyaaneen qabxii ittiin gulantaa itti aanutti darban akka malee ta’e jedhee dabaluun barattooti Oromoo naannoo kanirraa maqaa naannoo mijataa jedhuun akka hafan kan taasifame kun haqamuu qaba
 4. Mana diiggaa fi green erea jechuun mana dhibbaaf digdamaa magaalaa naqamtee keessaa diiguuf karoorse hanbisuu qaba jechuun jabeessanii kan gaafataniifi guyyaa leenjichi itti xumuramu kaleessan ta’ullee yaada isaanii jijjiiruu qabna maqaa jedhuun ganama har’aa kanatti barattooti magaalaa Naqamtee waamamuu Qeerroon hubachiiseera.
%d bloggers like this: