Godina Wallaggaa Aanaa Waayyuu Tuqaa Keessatti Beelli Uummata Dararaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Fulbaana 2,2015 Naqamte

ATT_1440913832941_IMG_20150829_065710Sirna bulchiisaa mootummaa abbaa irree Wayyaaneen uummati Oromoo addatti birmatnaa kan dhabe yommuu ta’u godina Wallaggaa aanaa Waayyuu Tuqaa tti uummati beelàan dararamaa jira.

Yeroo ammaa kanatti naannoo Gabaa Facaasee aanaa Bonayyaatii uummanni rakkoo beelaan guyyuu walitti qabamanii bakkee keessati nyaataa dhugaatii tokko malee dararamaa jiraachuu gabaasi Qeerroo naannichaa nu gahe addeessa. Uummani kun wagga kana guutuu birmatnaa dhabee beelaan naannoo gadhiisee deemaa jira,deggersi mootummaa naannoo waan hin jirreef jecha akkuma uummata Oromoo godina Baha Oromiyaa keessatti rakkachaa jiranii uummanni aanaa Waayyuu Tuqaas deggersa tokko illee dhabuun rakkoo adda addaan dararamaa jira.

Mootummaan Wayyaanee Bulchiisa Mataa Isaaf Jecha Olola Dhaaraa Deemsisuu Malee Rakkoo Uummataa Dhaahaa Hin Jiru Jedhu Dargaggoonni Oromoo Godina Bahaa.

Fulbaana 2,2015

Q NEWS3AAGodina Harargeetti dargaggoonni uummata waliin ta’uun rakkoo yeroo ammaa Oromoota godina bahaa irra gahaa jiru horiin waan soorattu dhabdee dhumaatii irra jirtu keessatti mootumman Wayyaanee rakkoo uummataa irra tarkaanfatee aangoo bara itti aanuuf bulchiinsaaf haala mijeeffachuu irra rakkoo uummataa waan hin hubanneef, uummanni Oromo osoo rakkina ammaan qabame kanaan itti fufe fedha mootummaa Wayyaanee tahun isaa waan hubatamaa tahuun beela guddaa kana keessa ijaajjuudhaan Mootummaan wayyaanee diina uummata oromooti, beelaan mootummaa wayyaaneef hin jilbeenffannu, fii kkf dhaadannolee Hagayya 28,29 fi 30 irratti dhageessisaa akka jiran Qeerroon achirraa gabaasaa jira. Uummanni jiraattotni Oromoo Hararge bahaas kanneen hongee kana keessa jiran Qeerroo waliin hiriiruudhaan yeroo iftoominaan sodaa Wayyaanee tokko malee ABO faarsan tahus gabaasan.

Godina Dhihaa Oromiyaa Magaallan Amboo fi Neqamtee Raafama Keessa Seenanii Jiru. Mootummaan Wayyaanee Human Waraanaa fi bBsaasota Isaa Hedduminan Bobbaase Jira.

Fulbaana 2,2015 Gabaasa Qeerroo

Ambo UniMootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF jedhamtu Uummata Oromoo irratti mana diiguun, lafarraa buqqisuu fi mirga uumamaa fi dimookiraasii irraa mulquun uummaticha haala rakkisaa keessa galchuuf shirri guddaan abbaa irree Wayyaaneetiin dalagamaa jiru uummata FDGtti kan seensisuu danda’u ta’uu Qeerroon hubachiise. Gidduu kana immoo ilmaan Oromoo nagaan magaalaa Neqemtee keessatti ajjeefamuu fi manneen jireenyaa uummata Oromoo seeraan ala ijaarame maqaa jedhuun kanfaltii tokko malee diiguun uummata dahoo illee dhorkachaa jiraachuun malattoo mootummaa garboomsaa keessa tokko ta’uun beekamadha.

Haaluma kanaan gidduu kana manneen galmaa jiraattoota magaalaa Amboo 10,000 oli diiguuf wayyaaneen murtii irra ga’uun erga ifatti saaxilamee booda, Qeerroon dargaggootni Oromoo fi uummatni Oromoo diina mana galmaa keenya diiguuf jiru dura gamtaan ni dhaabbannaa wareegama barbaachisuu baafna malee manni galmaa keenya hin diigamuu jechuun walga’ii wayyaaneen uummata amansiisuuf waamte irratti uummatni gaaffii mirga fi dimookiraasii gaafachuun walga’iin wayyaanees nu hin ilaallatu, isin bakka keenya bu’uu hin dandeessan jechuun dargaggootni fi uummatni walga’ii wayyaanee bittinnesse.

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF aantummaa uummataa hin qabne sochii uummataa dura dhaabbachuuf tajaajiloota akka ibsaa, bishaan fi Network fa’aa Magaalaa Amboo irraa balleessuun uummaatni dukkana keessa jiraachaa kan jiran ta’uun ibsame, humnootni waraanaa, poolisii federaalaa fi humnootni basaasaa magaalaa Ambootti guuramaa jiraachuun hubatame jira.

Haaluma walfakkaatuun mootummaan abbaa irree wayyaanee magaalaa Neqamteetti ,mana galmaa uummataa diigaa, ilmaan Oromoo rasaasaan reebee ajjeesaa jiraachuun uummata haalaan waan dheekkamsiiseefi uummatnis sagaalee diddaa dhageessisuu waan eegaleef abbaan irree human waraanaa heddummina qabuu fi humnoota basaasaa heddumminaan magaalaa Neqamtee galchee jiraachuun ibsame.

Qeerroon bilisummaa Oromoo yakki ulfaataa uummata keenya irratti dalagamaa jiru eenyumaaf illee boqonnaa kankennuu miti.qe’eetti manni nurratti diigamaa, qe’eetti rasaasa loltuun reebamnee ajjeefama fi qe’ee irraa buqqifamaa fi hidhaa fi torture garaagaraan dararama utuu jirruu
dhalli Oromoo kam iyyuu walga’ii mootummaa wayyaanee akka hin hirmaanne, ajaja wayyaanota irraa darbuuf akk hin jilbeeffanne, mootummaa Wayyaanee fi ergamtootni Wayyaanee hirmii uummata Oromoo ta’uu hubachuun uummatni keenya bakka jirru hundatti, tokkummaa, jaalalaa fi irree keenya jajjabeeffachuun diina yakka sanyumma irratti hundaa’ee nurratti gaggeessa jirachuu humbannee yoom iyyuu caalaa yeroon gamtaan diina of irraa gadi teesisuuf kutannoo fi murannoon qabsoo FDG jabeessuun furmaata ta’uu ni hubachiifna.

Wallagga Aanaa Anfilloo Irraa ABO Deggertuun Barattooti Boqonnaaf Galan Hidhamaa Jiru,Naannoo Kibbaa Godina Oomoo Aanaa Hamaritti Ammoo Gaaffiin Mirgaa Itti Fufe.

Gabaasa Qeerroo Hagayya 31,2015 

Because I am OromoQellem Wallaggaa aanaa Anfilloo irratti barattoota boqonnaaf galan yeroo boqonna isaanii maatii gargaaruu cinatti jireenya dhuunfaa fi
galaa mana barumsaaf hojii daldalaa irratti bobbahan hojii Kotorobaandii hojjettuu fi humna biraas bosona keessa qallabaa jirtu
jechuun daldala naannoo Gambeelatti deddeebiidhaan daldalan qabuudhaan humni waraana wayyaanee saamicha ijoollee barattoota oromoo Qellem Wallagaa aanaa Anfilloo gandoota garagaraa keessaa daldalatan harka qullaatti hambisuun saamicha gaggeessuun Qeeroo gabaasee jira.
Hanga ammaatti aanaa Anfilloo keessaa barattoota saamichi irratti rawwatee fi kanneen ABO qallabdan jedhamun hidhaman keessaa:-

 1. Abshaalaa Sanyiifan
 2. Geetachoo Nagarii
 3. Waayyuu Indaaluu
 4. Barakat Kafiyaalehu
 5. Mangashaa Abdii

Kanneen jedhaman keessatti argamu. Qabeenya gurgurtaaf daldala qabatanii deeman waraana wayyaanee naannoo gaara SS fi daangaa Gambeela irra jiruun saamamaa jiraachuu maddeen oduu Qeerroo ibsa.
Gama biraan naannoo Kibbaatti godina Oomoo aanaa Hamaritti kan argaman gandoota kanneen akka Waroo, Shaanqoo, Kufarii fi Dagaaxajaa keessa humni waraana Wayyaanee bittinneessaan uummata irratti tarkaanfii fudhachuuf gandoota kana keessa qubatee jiru gaaffii uummata kibbaa dura dhaabbachuuf qabsiifame uummanni gandoota kana irraa walitti kurfaa’ee waraanni nu keessaa haa bahu mootummaan wayyaanee aangoo fi humnattai fayadamee nu bulchuun haa dhaabatu kan kun hin dhaabbanneetti qabsoon keenya itti fufa jechuun sochii duraan jirutti dachaa dabalanii Hagayya 25,2015 irraa kaasuunis haala jabaadhaan diddaa kaasaanii jiru.
Haalonni kana fakkaatanis naannolee oromiyaa godinoota hoongeen rukutamaa jiran keessatti fincilli ka’ee jira.Beelaan miidhanillee
uummanni mootummaa wayyaanee balaaleffachuu irratti jabeessee akka jiru Qeerroon gabaasaa jira.

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.

(Ijoo Dubbii ABO)

Hagayya 31,2015

OLF,ABO Gadaan Gadaa Bilisummaati!Hawaasni addunyaa Itophiyaa empaayera ummatootni beelaan keessatti dhuman tahuutti eerga hubatee dhaloota tokko ol lakkoobsisee jira. Hundaan olitti ammoo beelli Kaaba Itophiyaa bara 1974 mul’ate, hawaasa addunyaa mara rifaasise. Ummatoota Itophiyaa dheekkamsiisee sirna Nugusummaa irratti kakaase. Barattootaa fi hojjattootas fincilsiise.

Beela bara 1974 sanaanis namootni kuma kudhanootaan akka baala mukaatti harca’an. Daa’imman harma haadha duutee osoo hodhanii addunyaan daawwate.  Kumoota dhibbaan qe’ee dhiisanii baqatuun mudate. Kun hundi oggaa tahu kanneen “Ummata keenya nu jaallatuu fi jaallannu” jechuun empaayeritti walakkaa jaarraaf bitan, rakkoo ummatootaa furuuf tattaafatuu irra beelli ummatoota harcaasaa jiru addunyaa biratti akka hin dhaga’amnee fi hin mul’atneef ukkaamsuuf tattaafataa turan.

Mootummaan barcuma nugusummaa dhaalee empaayera Itophiyaa jijjiirraa kabeebsaan jireessuuf aangootti ol bahes, mootummaa isa dura ture dhumiinsa sababa hongeen dhaqqabeef abaaruu fi balaaleffatuun aangoo humnaan argate ittiin jabeeffatuuf itti gargaarame malee furmaatni argamsiise hin mul’atne.

Mootummaan Dargiis mirgi ummatootaa kabajamuu, mirgi lammiileen walabummaan hojjatanii jiraatuu tikfamuu irraa dantaa waan hin qabneef empaayerittii keessaa beela dhabamsiisuu hin dandeenye. Waan taheef bara Dargiis beela xiqqaatu marroo lama mudateen ummatootni miidhamuu jalaa  hin baraaramne. Sababa beelaan  biyya ollaatti baqaan godaanuun itti fufe. Ijoo Dubbii ABO Hagayya 31 2015

Maal Baasuuf Dhama Raasuu??

Barreessaa dhugaa baasa!(Hariiroo Jorgootiin, Qeerroo Bilisummaa Oromoo-Oromiyaa!!)

OPDO’n DARRAA keessattan hundaaye jettee maaliif Uummata Sobaa turtee?

Boojuu waraana Darguu kan wayyaaneen walitti qabdee AADEET Tigraay keessatti hundeessite, Dhaabbanni OPDO kan hundeeffame KAABA SHAWWAA DARRAA keessattidha jechuun, Waggoota 24 oliif kan biyya sobaa turte itti fakkaattee OPDO’n of sobaa tute.

Haata’uutii isaan waan uummata sobne sehanii haa qabaxxaran malee isaanis namnis eessatti akka isaan hundaayaniifi maaliif akka hundaayan ni beeka. Waan gabaan odeessu gowwaan galee niitii dhoksa akkkuma jedhan waan hin jirre fakkeessuuf yaaluun mataa isaanii sobaa turaniiru.

Boojuun Tigirootaa kun tigirticha Taayyee Tekle Haymaanot kan Kumaa Dammaksaa ofiin jechuun of moggaase kanaan hogganamaa akkuma Oromiyaa seeneen qabsaayaa Oromoo of fakkeessuuf diraamaa gara garaa taasisaa turullee irraa hin milkoofne.

Keessaafuu, hammi beekaa Oromoo eenyummaa isaanii waan sirriitti beekuuf iyyaalota tokko tokko qarshiin mooksanii ufitti qabuun miseensota horachuuf yaalaniiru.

Garuu erga uumamte irraa kaatee namni beekaan tokko illee keessa seenuu dhabuu irraan kan ka’e kan qaaniin itti dhagahame OPDO’n iyyaalotuma walitti qabde kunneeniif Digiriifi Maastireetii badhaasaa koolleejjii ‘Civil service’ kaayyooma kanaaf hundeeffame irraa rabsaa kennuufiin gaawonii uffachiiftee suuraa kaasaa turte.Maal Baasuuf Dhama Raasuu

Ethiopia: The endless suffering of Oromo Nationals continued even after the landmark victory claim of the EPRDF in the election of May 2015

HRLHAHRLHA Urgent Action

For Immediate Release

August 29, 2015

Even though the government of Ethiopia claimed 100% of the victory during the parliamentary election of May 2015, harassment and intimidation through arbitrary arrests, kidnappings and disappearances of civilians have continued unabated in all corners of the Oromia Regional State under the pretext they voted for opposition parties and did not give their voice for the EPRDF wing Oromo organization, the Oromo People Democratic Organization (OPDO) According to HRLHA correspondents in Oromia, the major target areas of these most recent government-sponsored human rights abuse include Bule Hora (Guji zone, Southern Oromia), Dambi Dolo (Western Oromia zone), Western and North Showa Zones (Central Oromia Regional State). According to the report obtained from Oromia, more than two thousand Oromo nationals have been arrested and many have been abducted since the May 2015 election. In another incident, the Ethiopian federal police arrested over 400 farmers, men and women in the North Showa Zone Warra Jarso district from different communities on the pretext that they harbored rebels who fought against the government. The victims were picked up from their homes and confined in Warra Jarso district administrative offices and different local schools. Although it has been difficult to identify everyone by their names, HRLHA correspondents have confirmed that the following were among those arrested August 29, 2015 HRLHA UA

“Walii Haa Birmatnu” Waamicha Jaarmiyaa Qeeerroo Amboo Irraa

Qeerroo Hagayyaa 28,2015 Qeerroon Oromoo fi Uummatni Oromoo  magaalaa Amboo mootummaa Wayyaanee Uummata Oromoo mana jireenyaa irratti diigaa,ajjeesaa balaa beelaaf saaxilaa jiru irratti gaaffii mirgaa kaasuuf jecha barruu warraqsaa ‘’Waliif Haa Birmmannu’’ jedhu bittinnessuun Uummata Oromoo hundaaf waamicha  dabarsee jira.           

Waliif Haa Birmannu!!

 • ‘’Biyya mootummaan hin jirre heerrii fi nageenyi hin jiru’’
 • Oromoon ijaaruu malee diiguu hin beeku!!
 • Har’a hoo??
 • Hamma Yoomitti diinni Oromoo qe’eetti ajjeesaa, mana galmaa isaa irratti diiguun,biyyaa arii’achaa, qe’eefi qabeenya isaa irraa buqqisaa , balaa beelaaf saaxilaa jiraataa ??
 • Kunoo Akkuma godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti ta’aa jiru tibbana immoo Magaalaa Ambootti tilmaamaan gara mana 10,000fi isaa ol kan ta’ee diiguuf diinni qophii xummuree waan jiruuf salphina guddoo kana hambisuuf  haa kaanu!!
 • Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree cunqursaa fi gidiraa baroota dheeraaf ilmaan Oromoo irraan ga’aa ture har’as ittuma fufuun jibbinsaa fi tuffii uummata keenyaaf qabu ifatti muldhisuuf itti fufinsaan uummatan nagaa dhukaasee ajjeesuu, hidhuun gidirsuu,mirga namoommaa fi dimookiraasii guutummaatti uummata keenyaa irra kaasuun uummatni keenya to’annaa human waraanaa jala galfamee jira. Oromiyaan keenyaas Waraanaan eegamaa jirti.  Yeroo amma kanas Oromiyaa godinaalee cufaafi magaalotaa nannaawaa finfinneetti argaman keessa manneen galmaa ilmaan Oromoo qofa irratti qiyyaafachuun humnaan itti ba’ee diiguun Oromoo dahoo illee dhorkatee rakkoo ulfaataa keessatti uummaticha kuffisuun jibbinsa,tuffii fi abbaa irrummaa isaa maa isaa ifatti uummata keenya irratti muldhisaa jiraachuun uummata Oromoo daran dheekkamsiisaa waan jiruuf gamtaan kaanee rorroo diinaa of irraa kaasuuf furmaatni jiru FDG kaachiisuun mootummaa wayyaanee dura akka dhaabbannuu murtii irra geenyee waan jirruuf uummatni keenya waliif dirmachuun bakka hundatti wayyaanee dura ni dhaabbanna!!Waliif Haa Birmannu!!

 

Hagayya 28 Bara 2015 Waranni Mootummaa Wayyaanee Godina Wallagga Magaalaa Naqamtee Keessa Qubsiifaman Uummata Nagaa Irratti Dhukaasa Banuun Oromoota 2 Yeroo Ajjeessan Garii Madeessuu Qerroon Gabaase.

“Oromoon Mootummaa Mataa Isaa kan Nageenya Biyyaa Tiksu Dhabuun Miidhaa Nitti Heddummeessaa Jira” Jedhu jiraattoti Naqamtee.

warana wayyaane uummata goola jiru

Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee EPRDF ofiin jedhu uummata Oromoo garaa lafina tokko malee lafarraa duguuga kan jiru yakka sukkaneessaa fi gara jabinaan guutameen ilmaan Oromoo magaalaa Naqemtee keessa jiraachaa jiran Obboleeyyaan lamaan
1. Dargaggoo Faasil Daamxoo hojii konkolachisummaan kan of jiraachisuu rasaasaan reebamee ajjeefame. fi
2. Obbaa Dajanee Daamxoo waggaa tokko dura biyyaa hambaa jiraachaa ture kan gara biyyatti deebi’e biyya abbaa isaa keessatti rasaasaan reebamee yeroo amma kana Hospitaal Black Lion Finfinnee ciisee du’aaf jireenya gidduutti kan argamu yoo ta’u,
3. Namni yeroof maqaan isaa nu hin qaqqabiin tokkos rasasa loltoota Wayyaanee kanaan rukkutamee hospitaaluma kanatti kan argamu ta’uun Ibsamera.

Dargaggoo Faasil Daamxoo rasaasa humna waraanaa Wayyaanee EPRDFn akka malee reebamee ajjeefame. Gochaan suukaneessaan kun yeroo tokkoof lama utuu hin ta’iin haala wal fakkaatuun yeroo garaagaraatti uummata Oromoo irratti bakkoota garaagaraatti haala walfakkatuun rawwachaa kan jiru ta’uun beekamadha.
Tarkaanfiin hammeenyaa magaalaa Neqemtee keessatti rawwate kunis caalmaatti uummata Oromoo fi uummata magaalaa Neqemtee keessa jiraatu kan dheekkamsiisaa jiru ta’uun ibsame jira. Sabboontotni fi beektootni Oromoo magaalaa neqemtee keessatti argaman Mootummaa mataa keenyaa fi bakka nu bu’u dhabuun yeroo irraa gara yerootti uummaatni keenya akka ajjeefamuu fi yakki garaa jabeenyaan guutame fi jibbinsa sanyii qabu akka nurratti raawwatu ta’ee jira jechuun sagalee dheekkamsaa dhageesisan.

Hagayyaa 28,2015 guyyaa har’aa Barattootni yeroo gannaa mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa irraa barachaa jiran roorroo ulfaataa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ajjeechaa uummataa sivilii irratti rawwachaa jiru, fi hoomaa Waraanaan egamaa jiraachuu fi yakka waranni Wayyaanee rawwachaa jiruu fi qabinsa mirgaa mooraan Yuunivarsiitii Wallaggaa gochaa jiruu illee abbaa irrummaa wayyaanee calaqisiisa jechuun sagalee mormii dhageesisuu egaluun FDG ka’e, yeroo ammas mooraan Yuunibarsiitii wallaggaa waraana wayyaaneetiin eegamaa jiraachuun gabaafame jira.

Rakkoowwaan haala waliigalaan uummata Oromoo irratti rawwatamaa jiru kanaaf furmaatni guddaan uummatni keenyaa irree tokkoon harka walqabatnee ka’uun mirga keenyaaf falmannee yakka ajjeechaa of irraa dhaabuu qabna jechuun dhaammatan.

Barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa Yeroo Gannaa Barataniin FDG Har’a Eegaluu Qeerroon Gabaase!‏

Hagayya 28,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamtee

diddaa9Qeerroon Yuunibarsiiti Wallaggaa akka gabaasetti ajjechaa,rewbicha Poolisooti Federaalaa jiraattota magaalaa Naqamtee fi barattoota irraan ga’aa jiran,saamicha kaffaltii maqaa barnootaatiin taasisamu,saamicha maqaa vaatii jedhuun uummati saamamu,fi maasater Pilaaniin Finfinnee haqamuu qaba jechuun ganama har’aa kana hiriira mormii dhoosan!
Mooraan barnootaa Yuunibarsiitii Wallaggaa yeroo ammaa kana humnoota darbatamoon to’atamee kan jiru yommuu ta’u hiriirri kun kaabinoota OPDO barnoota gañnaa barataniin deeggaramuunsaa immoo addatti wayyaanota rifaasisuunsaa beekameera

Loltooti Feederaala Wayyaanee Magaalaa Naqamtee Keessatti Uummata Oromoo Reebuu fi Ajjeessuu Eegaleen Jiraattota Nagaa Dhorke.

Hagayya 27,2015 Naqamte IMG_20150827_092713

Mootummaan Wayyaanee ta’e jedhee uummata Oromoo fi saboota cunqurfamuu waggoota hedduuf akka daguuguu jiru beekamaadha

Halkan edaa Hagayya 27,2015 magaalaa Naqamtee kutaa boordii-bunaa Hoteela Mulaatuu Dibaabaa maqaa baar Ukkee jedhamuun beekamu keessatti loltooti Federaalaa Ethiopia  imaltootaafi keessummoota hoteelichaatti isin Oromoonni hundi keessi keessan ABO dha mootummaaf tole jettanii hin bultan,Oromoon biyya hin qabuu fi jechoota adda addaan dubbii kaasaniin jeequmsa uumanii hawaasa Oromoo nagaa wayita reebuutti ka’anitti dargaggoon shufeera ykn konkolaachisaa ta’e Faasil namni jedhamu namoota miidhamaa jiran ilaalee gara laafinaan maaloo lammii Oromoon maaluma isin godhani adaraa hin ajjeesinaa waan jedheef qofa poolisooti federaalaa Ethiopia  rasaasaan nama kana rukutanii lafa buusanii deemaan konkolaachisaan Faasil jaalala uummataa haalaan nama qabu waan ta’eef konkolaataa hedduun hanga finfinneetti imaluun reeffasaa fidanii guyyaa boruu naqamtetti kan awwaalamu yeroo ta’uu Konkolaachisaa Faasil biyyoon itti yaasalphattu roorroon akka nurraa kaatu gamtaan yaafalmannu jenna.

Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigraay Abbaay Tshaayee Dabalatee Namoota 7 Gaggeesse.Muktaar Kadir Ammoo Dura Taa’aa Dh.D.U.O Ta’uun Filatame

tplf-eprdf-politburo-member-abay-tsehaye-dozing-during-meetingHagayya 26,015Addi Bilisa Baasaa Ummta Tigraay obbo Abbay Tsaayee dabakate namoota 7 miseesumma koree jiddu galeessaa keessaa kabajaan gaggeesseera.

Akkaatuma kanaan:-

1.O bbo Abbaay Tshaayee

2.Obbo Teewoodiroos Hagoos

3.Obbo Abbaadii Zammuu

4.obbo Tsagaayee Barihee

5.Adde Roomaan Gabrasilaasee

6.Obbo Tawalda Barheefii

7 Obbo Taklawayin Asaffaa miseensummaa koree jiddu galeessa keessaa kabajaan gaggeeffamaniiru.

Addichi murtee kana kan dabarse oolmaasaa guyyaa shanaffaatiin akka ta’e beekameera.

Addichi yeroo eegalutti, miseensota koree gidduu duraan gaggeeffaman 17 deebisuun akka filanii fi filaman aangomsee jira.

Yaa’ichi  filannoo miseensoota koree jiddu galeessaa adeemsisuun xumurama jedhamee eegamaa jira.

Sochiin Demookraasummaa Saba Amaaraas obbo Addisuu Laggasafi obbo Yooseef Rattaa miseensummaa koree jiddu galeessaa keessaa kabajaan gaggeessuun isaa kan yaadatamu.

Gama biraan ammoo   Yaa’iin OPDO-DhDUO Adaamaatti gaggeeffamaa ture, dura taa’aafi dura teessuu ittaantuu dhaabbatichaa filachuun har’a xumurame.

Obbo Muktaar Kadir dura ta

Ob Muktaar Kadir

Gabaasaan keenya Adaamaa irraa akka beeksisetti, yaa’ichi obbo Muktaar Kadir dura taa’aa dhaabbatichaa gochuun yeroo lammataaf filatee jira;  Addee Asteer Maammoo immoo dura teessuu ittaantuu dhaabatichaa gochuun filateera.

Yaa’ichi miseesoota koree hojii raawwachiiftuu lakkoofsaan 81 ga’anis filateera.

Isaan keessaa immoo miseesnoota koree jiddu galeessaa 15  eeramanii ture.

 

More visit  www. Oromedia.net

Hanqina Roobaa Godina Harargee Bahaa fi Shaggar Bahaa Keessatti Uumameef Mootummaan Wayyaanee Ilaalcha Keenuu Dhabuu Irraan Uummati Gara Malee Miidhamuu Qeerroon Gabaase

deaths-of-cattle-ethiopiaHagayya 26,2015 Finfinnee ,Godina Harargee bahatti hanqina roobaan wayita ammaa kana haala yaaddessaa fi sodaachisaa keessa uummata buusee jira. Baatiwa darban Waxabajjii irraa kaasuudhaan shakkiin bokkaa baduun wal qabatee uummanni yaada kaasee dhiyeessa kan ture keessatti roobni hanqinni yoo mul’ate horii keenyaaf waan soora ittiin dhiyeessinu hin qabnu haalli jiru ammoo roobni akka hin jirreef nama akeeka jechuudhaan haasaa taasisanii mootummaa Wayyaaneetitti yaada dhiyeessa bubbulan. Garuu kan isaan jedhan hin hafne mootummaanis hanga ammaa furmaata tokko dhimma kana ilaaluun deebiseef hin jiru.

Yeroo ammmaa Oromiyaa keessa dhabamuu roobaatiin gogiinsi iddoo hedduutti itti fufeetu jira. Akka walii galaatti naannoo Harargeetti horiin dhumtee uummanni haala yaaddeessaa fi beela guddaa keessa jira. Akka biyyattiiitti bokkaan naannoo garagaraattuu kan hin jirree fi sadarkaa olaanatti miidhaa guddaan kan irra gahaa jiru Harargee fi naannoo Shaggar bahaa tahuun raga qabatamaatu jira.
1. Shaggar bahaa keessatti beeladi hedduun beelaan dhumaa jiru. Beelli guddaanis uummata irra buufatee jira. Rakkoon kun osoo mul’atuu mootummaan Wayyaanee dabalataanis kunoo oromoo akkamiin miidhu, akkamittan qabeenyaa Oromoo fi oromiyaa dhuunfachuu amuummachuu jabeeffataa jira.
Kun akka biyyaatti haala sodaachisaa kessatti nama gata. Bokkaan as dhiyootti yoo hin roobu tahe beelli jabaanis uummata irra gahu keessatti namni sadarkaa wal nyaachuutti deema kan jedhan naannole garagaraatti sodaa fi yaaddoo kanatu olka’ee dubbatamaa jira.
2. Naannoo Harargeetti akkuma olitti xuqnes kan nama gaddisiisuu daa’imnillee waan dhugan dhabuu irraan sadarkaa du’aa irra jiru. Horiiwwan waan nyaatan dhabaniiru. Yeroo darbee baatiwwa dhuma caamsaa fi jalqaba waxabajjii keecha bokkaan bakka yeroo lama sadiif roobetti uummanni midhaan facaase. Ergasii yeroo xiqqaaf bokkaan waan hin roobin jiruuf midhaan faca’es deebi’e goge. Kun rakkoo mootummaan dursa itti qophaawuun afforestation babaldhisuu dhabuu fi haqinoota adda addaa irraa dhufu akkasumas uumaman dhufu tahullee mootummaan hanga mootummaa tahe biyya bulchutti rakkina hamaa uummata irra gahaa jiru kanaaf deggersa taasisa jedhamee kan eegamu irra balaadhaaf uummata oromoo saaxiluufillee karoorsuu hin dhaabu.
Waanti nama dhibuu fi raaju mootummaan wayyaanee roobni baduu fi uummanni waan nyaatu dhabuu kana osoo arguu gatiin xaa’oo fi sanyii filatamaa isin irraa eegama jechuunis doorsisuu hin dhaabne jedhan. Irra caalmaatti Shaggar bahaa naannoo Fantalleetti,Adaamii Tulluu, Dugda Bora, Boosetti fi Adaamatti gaaffiin kun uummatatti dhiyaataa jira. Gatiin sanyii filatamaa fi xaa’oo yeroodhaan kaffalamuu qaba kan
jedhan garuu midhaan faca’ee sababii roobni bokkaa dhaabbateef karaatti hafe goguu irratti kan argamu kun mootummaa wayyaanee gaddisiisuu dhaburrayyuu gatiiwwan kanneen gaafata jira.
3. Hanqinni roobaa fi gogiinsi dhufe irra guddeessi oromiyaa keessa bahaa fi naannoo Shaggar bahaa tahullee naannoo Amaaraa keessattis kan mudatee jiru kaaba goojjam keessattis haaluma kana fakkaatuun uummanni kaan gara biyya sudaanii fi Eritrea kana baqaaf seenaa akka jiruu fi ouun guddaadhaan odeeffamaa jiru ammoo namni wal nyaachuuf deema yoo rakkoon dhufe kun yeroodhaan hin furamin itti fufe jedhamee oduun sodaachisaan jira.
Egaa kana biratti mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa diyaasporatti hirkatee saamicha lafa oromoo gaggeessuuf, lafa Oromoo qircachuudhaaf fuullefatee jira. Gama kanaan gaaffiin Oromiyaa keessatti barattootaan, hojjetaadhaanis ka’ee akka jiru waanuma hubatamaadha. Ta’ullee rakkoon kunimmoo uumata Kenya gahaa jiraachun diinaaf haamilee kaasuun hin hafne. Garuu beela keessa ijaajjee, kana hunda
dandamachaa uummanni oromoo mootummaa wayyaanee waliin wal’aansoo taasisuun dhaabbataadha. Kanattis iyyinee birmannaa barbaachisuun uummata keenya cina dhaabbachuun yeroon barbaachisaadha jenna.

Ibidda Dhaamote, Biddeena Beelaye, Bishaan Dheebote…

(Hariiroo Jorgootiin, Qoorroo Bilisummaa Oromoo-Oromiyaa!!)

Barreessaa dhugaa baasa!“Ibiddi kan silaa ofiifuu owwa guddaa qabu, kan silaa namni itti qorre illee karkarfatu, kan dheedhii bilcheessu, isa itti dukkanaayeef ibsu kkf ta’ee otoo jiruu akkamittiin dhaamotaa?…” Jechuun keessan hin oolu.

Biddeennis kan beelayaan silaa nyaatee quufudha ture, akkamittiin ofiifuu beelayee?

Bishaanis kan silaa dheebotaan dhugee dheebuu bahudha, akkamittiin ofiifuu dheebotee?

Garuu garagalloo miilli mataa hooqa akka Oromoon jettu, otoo harki inni hooquuf uumame, mataa ittillee miila caalaa itti  aanu  jiruu yeroo itti miilli mataa hooqutu argama.

Haadharra anatu itti aana jette gayyaan akka jedhanidha waansaa, barasaatu akkas ta’e.

Ilmaan Oromoo kan Oromoo irraa dhalatan, kanneen Oromoof dhugaan yaadan kanneen akka ABO diina Oromoo jedhamanii warri Oromoo saamuuf Oromiyaa weeraran ammo fira, finnaafi aantee sabaa of godhanii Isaan warra Malaa’iktoota Rabbii/ergamtoota Oromiyaa misoomsuuf Oromiyaa dhufan , qabsaa’onni qulqulluun Oromoo ammo shororkeessitoota jedhaman.

Haa ta’u malee aantummaa ilmaan TPLF tiin hogganamuufi Ergamtoonni baandaa OPDO aantummaa isaan Oromoof qaban yoomiyyuu caalaa saaxilamaa dhufaa jira!

Eenyumtiyyuu akka beekutti Tigraay biyya dhagaafi dhagaggaalee, gammoojii midhaan hin kenninedha!

Oromiyaan ammoo dirrishee albuuda, gubbaanshee  aannani  ameettii hin guunedha. Laggeenshee akka hidda dhiigaa, ganda hunda keessa adeema, magariisa uffattee magariisa cuubamte.

Midhaan gosa hundaa ni kenniti. Kan beelayeyyuu isheetti baqata. Oromiyaan biddeena namaaf kennuu bira dabartee ofiifuu biddeenadha. Garuu isheen ni beelofte. Biddeenatu beelaye.

Har’a biddeenni Oromiyaa Tigraay jira. Kun akkamitti ta’e?? Ibidda Dhaamote

Kora Gamtaa Miseensotaaf Deggartoota ABO Kaaba Noorweyii Kan bara 2015

Nuti miseensoniif deegartoota ABO kan kaaba Norweyyiitti argamnu wal-gayii gaafaa guyyaa 22-08-2015 gaaggeefanne irratti marii balla’aa waa’ee sochii biyyaa keessaa qeerroo fi WBOn gochaa jiru walumaagalatti haala yeroo irratti erga mari’anee booda ibsa ejjenno armaan gadii dabarfanneerra:

1. Waraana bilisummaa Oromoo yeroo amma kana kan yeroo kamiyyuu caala tarkaanfii boonsaa diina Oromoo irratti fudhachaa jiru baay’ee kan itti gammannu fi gara fuula duraattis akka cimsee itti fuufu gargaarsa barbaachisaa ta’een akka cinaa dhaabannu nimirkaneessina.

2. Addi Bilisummaa Oromoo kallachaa bilisummaa ummaata Oromoo ta’uu hubannee gargaarsa nurra eegamu maraan bira dhaabachuuf waada keenyaa ni haromfannaa.

3. Qeerrooniif baratoonni oromoo biyyaa keessa hawwii bilisummaaf isaan qaban abdachiisa waan ta’eef karaa barbaachisaa ta’ee hundaan bira ni dhaabana ni deeggaraas.

4. Tumsaa ABOf gochaa tureef itti jiru gara fuula duraatti kan yeroo kamiyyuu caala daraan ciimsinee itti fufnu ta’uu waada keenya ni haarofanani mirkaneesinas.

5. Kallachi qabsoo bilisumma oromoo kan tahee ABO qofa ta’uu hubannee itti amanna waan ta’eef warreen nuti ABOdha jechuun maqaa ofitti moggaassuun ergama diina fi dandaata yeroodhaaf bitamanii qabsoo bilisummaa oromoo laamshesuuf yaalani akka irra of qusatanniif waan darbee irraa hubachuun gara QBO itti akka deebi’aniifi dantaa ummataa isaani akka dursaan ciminaan ni hubachiifnaan.

6. Torbaan “Diaspora” jechuun waltajjii wayyaaneen gantootaf qopheesite keessatti kanneen hirmaatan ummata oromoo biyya hambaa jiraatan akka bakka hin buune ummaanni oromoo biyya keessa jiraatu akka nuuf huuf huubatu cimsinee ni beeksifna.

Kora ABO.pdf

 

%d bloggers like this: