Warraaqsi Bilisummaa Dargaggoota Oromoon Qabsiifame Godina Iluu Abbaa Booraa Magaalaa Aggaaroo fi Aanaa Adda Addaatti Itti Fufuu Qeerroon Gabaase.

diddaa9Bitootessa 28,2015 Godina Jimmaatti FDG gootota dargaggoota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaan qabsiifame jabaachuun gara uummataa magaalaa fi baadiyyaa Godina Jimmaatti babaldhachuun guyyaa har’aa Warraaqsi FDG Magaalaa Aggarootti kabaja ayyaana waggaa 25ffaa dhaaba ergamtuu Wayyaanee OPDO irratti uummatni FDG kaachisuun Ayyaanni Wayyaaneen qophaa’ee mormii guddaan fashalaa’e. Mootummaan Wayyaanee OPDO ‘n guyyaa har’aa Magaalaa Aggarootti maqaa guyyaa 25ffaa ayyaana Wayyaanee OPDO’n qopheessitee
uummata dirqamaan hojii isaanii dhaabanii akka irratti hirmataaniif humnaan baasteetti Uummatnii fi Goototni barattootni Oromoo M/B sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina Aggaaroo, M/b sadarkaa 1ffaa magaalaa Aggaaroo fi Koolleejjii Tekinikaa fi Ogummaa Aggaaroo fi Uummatni Oromoo fi sabaa fi sablamootni Magaalaa Aggaaroo, Magaalaa Gembee fi baadiyaa Aanaa Goommaa fi Aanaa Toobbaa irraa uummatni dirqamaan maqaa ayyaana hundeeffama dhaaba maxxannee fi ergamtuu wayyaanee OPDO waggaa 25ffaa kabajuu jedhuun Isteediyeemii Aggarootti uummatni kumootan lakka’amu walitti dhufuun mootummaa Wayyaanee dirqamaan fedhii uummataa malee doorsisee mana baasetti garagaluun mootummaa Wayyaanee irratti FDG kaachisaan.

Goototni Qeerroon dargaggootni barattootni magaalaa Aggaaroo fi aanaa Goommaa sagalee dhaadannoo dhageesisuun mootummaa Wayyaanee balaaleffachuun olola Wayyaaneen maqaa Filannoo kijibaan ofaa jirtuu irraatti uummaatni nuti Wayyaanee OPDO hin filannuu, Dimookiraasiin hin jiru, olola wayyaanees hin barbaadnu, mirgootni amatii keenyaa nuuf kabajamuu qaba, mirgii dimookiraasii fi namummaa nuuf haa kabajamuu, Oromoo hidhuun, ajjeesuu fi biyyaa irraa baqachiisuun dhaabbachuu qaba jechuun ifatti ba’ee uummatni Wayyaaneedhaan nuti isin hin filannuu isin hin barbaadnuu jechuun uummatni fi dargaggootni sagalee guddaan Wayyaanee balaaleffatan.mootummaan Wayyaanee walga’ii ofii isaan dirqisiisee uummata baase irrattii mormiin uummataa guddaan isa mudatee waan qabee gadhiisu dhabuun akkuma amala isaa humna poolisoota federaalaa, fi nannootti dhimma ba’uun uummata dura dhaabbate, dhukaasaa qawwee fi rookkeeta garaagaraa dhukaasuun uummaata sodaachisuuf dhukaasaa kan ture yoo ta’uu walga’iin maqaa ayyaana guyyaa dhaloota ergamtuu Wayyaanee 25ffaa kabajamuuf yaalames hoggansa Qeerroo bilisummaa Oromoo qindeessitoota warraaqsa sochii FDG karaa nagaa gaggeessuun mirga uummata Oromoo kabachiisuuf godhaniin sochiin mootummaa abbaa irree FDGtti jijjiramuun walga’iin wayyaanee bu’aa tokko malee mormii guddaan fashalaa’uu danda’e jira.

SBO Bitootessa 29 Bara 2015.

Oduu, Ijoo Dubbii ABO, Gaaffii fi Deebii Miseensa KHR – ABO Jaal.Jabeessaa Gabbisaa waliin geggeeffame, Sochii FDG Giddu gala Oromiyaa gara Lixaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee gaaffii fi deebii dargaggoo Kaayyoo Dhugaa kutaa xumuraa fi Qophiilee biroo of keessaa qaba.

Dargaggoo Bunguli (Abdiisaa)Haayilee Dararama Mana Hidhaa Keessatti Wayyaannonni Irraan Gahaniin Wareegame.

Seenaa Jaal Abdiisaa Hayilee (1986-2015)

Jaal Bunguli (Abdiisaa) Hayilee abbaa isaa obboo Hayilee Dagabaasaa Camadaa fi haadha isaa Aaddee Muluu Daammanaairraa Caamsaa 14/1986 A.L .O. ti Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jibaat ganda Gaamoo Hadaadiitti dhalate. Yeroo umuriin isaa barnootaaf gahutti, barnoota isaa sadarkaa 1ffaa achuma aanaa Jibaat mana barumsaa iichaa hadaadiitti xumure. Barnoota isaa sadarkaa 2ffaa mana barumsaa shanan sadarkaa lammaffaatti barachuun qormaata biyyoolessaa(kutaa 10ffaa) qabxii giddugaleessaa galmeessissuun gara kolleejjii teknikaa fi oggummaa Ambootti ogummaa seeraa barachuu eegale. Ogummaa seeraa baratee osoo jiruu carraa hojii waan hin arganneef ogummaa dhuunfaa isaa hojii ijaarsaa garaa garaatiin biyyoota adda addaa deemee  hojjachuu eegale. 

Jaal Abdiisaan nama qajeelaa dhaabbii fi ilaalchi isaa namatti tolu ture. Hawaasa naannoo isaa biratti taphataa kubbaa milaa cimaafi farda gulufuun beekama. Jaal Bunguli (Abdiisaa) bara 2014 yeroo ummanni Oromoo daangaa lafa Oromiyaa falmatu mirga saba isaatiif nama of kennee falmaa turee dha. Sababa kanaanis hiriira seeraan alaa gaggeesite; jeequmsaaf ummata kakaafte jedhamee yeroo dheeraaf hordofamaa ture. Innis hordoffiin itti hammaannaan bakka jireenyaa jijjirachuun  jiraataa ture. More:- http://oromedia.net/

Seife Nebelbal Radio, March 27, 2015

Filmaataaf Jecha Jijjirraa Kabeebsaan Uummata Oromoo Alaa fi Keessaa Goyyomsaa Kan jiru EPRDF/OPDOn, Abbootii Warraa 20 Ammoo Buraayyuu Keessaa Manneen Jireenyaa Irratti Diigan.

Gabasaa Qeerroo Bitootessa 25,2015 Buraayyu

17383_705293762915103_2083580466473594137_nKaleessaa Bitooteessa 24,2015 Magaalaa Buraayyuu keessaa Manneen jireenyaa abbootiin warraa lakkoofsaan maatii 20 ol ta’anii diiguun uummata  Oromoo jiraattota naannoo dirree irratti hambisee jira.10941521_705293766248436_3685175036991507200_n

Dh.D.U.O’n yeroo ayyaana dhaloota isaa biyya Tigray keessatti dhalate kabajataa jirtutti uumata Oromoo harka qalleeyyii kanneen hojii humnaa guyyaa hojechuun mana ijaarratan dachi irraa fudhachuun inversterootaaf kennee guutummaatti naannichi akka diigamee Oromooti manaa fi qe’ee maleeyyii akka ta’anii hafan taasifamee jira.

Maatiin abbaa warraa 20 ta’an dachiin irratti mana ijaaratanii turan kun osoo isaan hin beekiin inversteroota alagaatti gurguramuun hattattamaan naannoo san irraa akka ka’anii fi manni isaaniis gaafa Bitootessa 24,2015 tuutummaatti diigamee lafi sun abbootii qabeenyaaf kennamee jira.  Haala kanaan maanguddoota, daa’imman, dubartootaa fi dhiiroota Oromoo bakka jireenyaa dhabuun daa’imman isaanii waliin halkan bineensaaf saaxilamaa jiru.

Qeerroon Bilisummaa Yuuniversitii Jimmaa Warraaqsa Bilisummaa Jabeessanii Itti Fufuun Guyyaa Har’aa Seenaa Galmeessan

Photo0014_002000  Bitootessa 24/2015 Goototni dargaggootni Qeerroon Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa  FDG qabsiisan jabeessuun itti fufuun guyyaa har’aa uffata gaddaa uffachuun ilmaan Oromoo bara darbee mootummaan EPRDF waraana itti bobbaasuun mooraa  Yuunibarsiitii fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessatti fixeef gaddaa qaban mormii guddaan ibsachuun walleelee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisuun gootota ilmaan Oromoo faarsan.

   Goototni barattootni Qeerroon Oromoo hanga gaaffii keenyaaf deebiin nuuf kennamuutti warraaqsii FDG haala wal irraa hin citneen itti fufa nuti bilisummaaf falmanna, nuti mirga keenyaa fi mirga uummata keenyaa kabachiisuuf falmanna, Mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO’n bara darbee baatii Eblaa irraa eegaluun ajjeechaa jumlaa fi duula duguugginsa sanyii fi ukkaamsaa  hidhaa utuu uummata Oromoo irratti gaggeessa jiranii har’a biyya bakka buuna biyyaa bulchaa jirra, ayyaanaa hundeeffama keenyaa waggaa 25ffaa kabajna jechuun dibbee sobaan afuufamtee dhiitofte reebaa jiraachuun mootummaa wayyaanee fi ergamtoota Wayyaanee OPDO/TPLF itti gaafatamaa seeraa fi seenaa jalaa baasuu hin danda’u.
Jimma[1]Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa waraaqsa FDG egaalan jabeessuun mootummaa wayyaanee boqonnaa dhorkuun torbee dhuma kana dheengaddaa dabbaallootni mootummaa wayyaanee fi mataan mootummaa Wayyaanee jiilli abbootii irree EPRDF/OPDO/TPLF Muktaar Kadirii,Hayleemaariyaam Dassalee fi Barakt Simoonin durfaman mootummaa keenyaa warraaqsaa dargaggoota barattoota Oromoon raafamee kufuuf jiru kufaatii irraa haa baraarruu jechuun guyyaa hundeeffama ergamtuu wayyaanee OPDO kabajuu maqaa jedhuun uummata gooluu fi olola siyaasaa oofuuf gara Jimmaatti duula gochuun dhiphina keessa galanii jiraachuun hubatamera. Goototni barattoota Oromoo dhugaaf falmataan dullii olola siyaasaa  fi humni poolisaa fi waraanaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa keenyaa duubatti hin deebisuu, deebii gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafachaa jirruus hin ta’u jechuun tarkaanfii gara jabinaan mootummaan abbaa irree barattoota Oromoo nagaa irratti fudhateen gootota ilmaan Oromoo wareegamaniif gaddaa guddaa nuti dhagaa’amu ibsachaa qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga’uuf warraaqsa FDG gama kamiinuu ni finiinsina hanga gaaffiin karaa nagaa gaafachaa jirruu deebii sirrii argannuutti duubatti hin deebinu jechuun eebbifamtootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa barattoota Yuunibarsiitii jimmaa ilmaan cunqurfamoo kaan illee dabalachuun mooraawwaan yuunibarsiitii Jimmaa Saayinsii fi Teekinooloojii irraa ka’uun uuffata gaddaa uffachuun magaalaa Jimmaa keessa wallee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo faarsu fi gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman faarsaa gara mooraa Main Campusiitti walitti dhufuun nuti eebbifamtootni ilmaan Oromoo yoom iyyuu yoo eebbifamnes uummata keenyaaf jiraanna, uummata keenya waliin jiraanna, mootummaan abbaa irree uummata keenya irraan kaafna jechuun marii gabaaba godhachuun  obbolaawwaan keenya bara darbee sabaaba gaaffii mirgaa gaafatneef dhaabbilee barnoota garaagaraa keessatti wareegamaniif gadda guddaatu nutti dhagaa’ama barattoota Oromoo mootummaan EPRDF/OPDO/TPLF garaa laafina tokko malee dhukaasee ajjeeseef yoom iyyuu itti gaafatamuu qaba jechuun dhaamsa dabarfachuun walleelee warraaqsaa mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa keessa naanna’uun sirbuun qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan.

Sirni Ibidda Qabsiisuu Malee Dhaamsuu Hin Beekne Ibiddaan Dhabama.

(Ijoo Dubbii ABO)

ABOItophiyaa keessatti hannii fi saamichi haayyamamaa fi deggeramaa dha. Empaayera  qabeenyi ummatootaa fi biyyaa miliyoonotaan itti saamamu waan taateef. Empaayera Wayyaanee keessatti lubbuun lammiilee kabajaa hin qabu. Sirna garee shiftaan durfamu mormuun, mirga ofiif qabsaa’uun seeraan ala jedhamee  bakkayyutti ajjeefamuun, hidhamuun, dhaanamuu fi balaa ulfaataaf saaxilamuun gochaa guyyuu lammiilee irratti raawwatamaa jiru waan taheef. Bittaa bulchiinsa alagaa jalatti dararamni Saboota mirga uumaa fi seeraan qaban  dhaban irra gahu ammoo hunda irra ulfaata.

Gaaffiin sabummaa ummatni Oromoo kaasee waggoota dheeraaf irratti qabsaawaa jiruu fi gaaffii hangafaa tahe silaa kan deggeramuu qabu, gaaffii cubbuu taasifamee, kabajaa  ummata Oromoo xiqqeessee, salphisee fi qaanessee gaddaa fi hiyyummaa salphaatti keessaa bahuu hin dandeenye keessa isa seensisee argama. Ajjeechaa, hidhaa fi dararamni diinaan irra gahu hammaatus ummatni Oromoo gaaffii kaaseef hanga deebii quubsaa fi isaaf malu hin argannetti kan qabsoo itti fufu tahuu tarkaanfii diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatuun agarsiisaa jira. Ijoo Dubbii ABO

        Ergaa Ergamtuuf Malu!    

   Jiituu Lammii, Bitootessa 23, 2015

Barreessaa dhugaa baasa!Karoora karaarraa dabe – qeeqnii fi qorannoon hin deebisu. Doorsifnii fi sossobbaanis hin qajeelchu. “Silaas takkaa taanee…” jedhanii ija jabinaan itti deemuunis dhuma isaa hin miidhagsu. Wayyaaneen torbanneen lamaan darban kanarraa eegaltee diddaa ummataa ukkaamsuuf karoora karaarraa dabe baaftee reeraawwii isaatiif OPDO of dura qabdee  bobbaatti jiraachuu odeessi tibbana gola mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa bahe ni mirkaneessa. Akka odeessa kanaatti karoora  diddaa ummataa ukkaamsuuf akeekkate kana milkeessuuf dirqamni humnaa fi sossobbii  makate qondaalota OPDO olaanoorraa ka’ee hanga dabballee gandaatti diriirfamuu maddi kun ifatti mul’isa. Ergaa Ergamtuuf Malu Jiituu Lammii

Ayyaanni OPDO Magaala Adaamatti Kabajamuuf Ture Uummanni Argamuu Diduu Irraan Akka Karoorsanitti Hin Kabajamin Hafe, Akka Mooraa Yuuniversitii Adaamattis Feshalee Jira.‏

Gabaasa  Qeerroo Adaamaa, Bitootessa 22,2015

diddaa9Maqaa ayyaana hundeeffama DhDUOn wal qabsiisanii Oromiyaa naannoo diddaan uummataa itti jabaate keessatti uummata walgayii yaamuudhaan diddaa Qeerroo dura dhaabbachuuf karoorri OPDO bakka ayyaana itti kabajatan keessatti uummanni argamuu diduun, kan argame miseensuma isaaniin gaaffii mirgaatiin muddamuun tasgabbii dhabuun ayyaanichi haala yaadaniin hin kabajamin feshala’e.

Akka gabaasi Qeerroo Adaamaa irraa har’a Bitootessa 23 addeessuun guyyoota 4n darbab irraa kaasee maqaa ayyaana hundeeffama DhDUOtiin dahatanii ergama isaanii bahuu fi akkasuma diddaa Qeerroon oromiyaa keessatti gaggeessuun mootummaa nama nyaataa Wayyaanee dura dhaabbachaa jiru feshelsuu kan kaayyeffatanii ka’an, dabalataan dhimma filannoo barana dhufu irratti nagaadhaan milkeessuuf dursanii uummata waliin nageenya irra keessi sobaan dibame keessatti kabaja ayyaanicha gaggeessaa kan jiran naannoo garagaraatti akka karoorfatanitti uummanni Sirna EPRDF f ajajamee argamuu diduudhaan waan dhufaniif milkoomina dhabaa jiru, har’as magaala Adaamatti ayyaana kabajuuf kan argaman ergamtoota mootummaa Wayyaanee, OPDOn kanneen akka Dhaabaa Dabalee waldaalee dargaggoota waliin ayyaanicha kabajuuf kan achitti argame,akkasuma Zelaalem Jemane fi Milkeessaa Jaagamaa ayyaana kana kabajuuf magaala Adaamatti kan walgahan, kan isaan biratti argame miseensota isaanii kan tahanii fi deggertoota nama muraasaan hirmaatame, isaan deggertootni argamanis gaaffii dhimmi Master Pilani kaasuudhaan jarreen mootummaaf ergaman mataa cabsuudhaan sirni ayyaana isaanii akka yaadanitti kabajuu dhabuun feshalate.

uummanni magaalichaa fi naannoo ishee jiraatus irratti argamuu diduudhaan, akkasuma barattootni mooraa Yuuniversitii keessatti akka kabajamu bakka bu’oota dhaaba OPDO moorichaan labsame, labsiiman hafe, barataan maqaa ayyaana kana dhahu hin argamne, mooraa keessattis akka hin kabajamne barattootni mooraa yuuniversitii Adaamaa keessa jiran dhaamsa waliif dhaamuun barataan Oromoo mooricha keessatti argamu bakka kabaja ayyaana kana irratti namni tokko akka hin argamnee fi akka magaalatti uummataan kabajamuuf akeekamee deemames feshalaa’uu odeessaan Qeerroo magaala

Mootummaan Wayyaanee EPRDF Bishaanii fi Ifaa Uummata Irraa Kutuun Dheebuu fi Dukkanaan Adabaa Jira.

Bitootessa 23,2015, Gabaasa Qeerroo Qeelloo Wallagga 

Adduunyummaa ODF

Suur dhibii irraa

Godina Wallagga Aanaa Eebantuu Magaalaa Qeelloo  erga  ummatnii  Oromoo  gamtaan fincila diddaa gabrummaa kaaseen  mootummaan  Wayyaanee  uummata haaluu ba’uuf   jecha  jiraattota magaalaa Qeelloo  irraa  ifaa fi  bishaan dhugaatii  kutuun jiraattotni magaalaa Qeelloo  dheebuu n  dararamaa  fi  ifaa  malee halkan dukkana  keessa  rakkachaa  jiru. Akka gabaasi Qeerroo ibsutti haalli kun yeroo torbaan tokko  ol  lakkoobsiseera

Akka uumati naannichaa ibsutti sababni ibsaan kun  Ummata  Oromoo  irraa  cite  hidhamuu  Barsiisotaa fi Baratootaa  akkasumas  ummata jiraatotta magaalaa Qeelloo  karaa  meeshaa sab -qunnamtii  Media  Garaa  Garaa  irratti  gabaafamee ummatni  dhaga ` eef  jecha  Haati  kanaan  kan ka, ee  Bitootessa  16 / 2015  irraa  eegalee   Mootummaan Wayyaanee  umnata Oromoo Jiraattota  magaalaa  Qeelloo  ti mana  barumsaa Qeelloo sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa  irraa  ifaan  Addaan  citee  jira.

Jaarraa 21ffaa keessa yeroo addunyaa odeessa shaffeessaa fi haala qindaawaa ta’een odeessa fi qunnamtii  ammaayaa  ta’e  ummataaf  dhaqqabsiisuuf  hojjetaa  jirtutti  mootummaan Wayyaanee  akka ummatni Oromoo odeessa hin argannee fi bilbilaan wal hin qunnamee nneef qunnamtii isaa addaan kufuuf  shira hojjetaa jira.

Keessumaa tti  Ummatni Oromoo  miidhaa fi saamicha,  hidhaa fi  ukkasmsanii  ilmaan Oromoo  qee fi qabeenya, hojii fi barumsa isarraa  dhabamsiisaa  jiran  kana  ummatni  Oromoo wal hordofee  akka  hin gabaafnee fi dhagahee  waliif  hin dirmanneef  ta’e  jedhee  shira  ifaa kufuu fi  neeti network cicciruu shira Oromiyaa keessa irratti hojjetaa jira.

Walaloo Sabboonaa Oromoo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Filannoo Sossobbaa

Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Barreessaa dhugaa baasa!Haa gahuu nagaan koo,hunda Oromootaa,
Jaallaan qabsoof dhuman gootowwan goototaa,
Booranaa fi Baarentuu,ilmaan qabsaa’otaa,
Garaan hin dagannee,yoomuu ni yaadataa,
Rabbii har’aan nu gahetti galata galfataa,
Galanni haa gahuu,rabbii hundaa horataa,
Namoota hagamtuu,Aaammiiiinn jedha laata?

Ajaa’iba rabbii,gochoota Itoophiyaa,
Seerri cabe jedhee,osoo addunyaan iyyaa,
Dimookiraasii jettee,haasofti halkan guyyaa,
Waraanaa fi wareeraan jeeqaa mirga biyyaa,
Nagaan alatti,Dimookiraasiin dhugaa akkamitti tayaa???

Namni Oromummaa qabdu,ilmi Oromiyaa,
Irraa of qusadhaa,gochoota Itoophiyaa,
Harka keessaa fudhaa,gochaan keessaa bayaa,
Tokkummaa jabeessaa,irratti haasayaa,
Gaafas,gaafiin Kenya,galma isaa gayaa
Filannoon sossobaa,sun jarumaaf tayaa,
Diina biyyaa baasuuf,hundinuu qabsaayaa,
Filannoo Sossobbaa Walaloo

qeerroo-edit

Cooma Mana Ormaa Irra Raafuu Haadha Ofii Wayya

Ibsa Qeerroo Bilisummaa

Bitootessa 23,2015

Uummanni Oromoo guyyaa gaafa gabrummaa jalatti kufee kaasee diina isa gabroomseef jilbeenfatee hin beeku, kallattii fi al-kallattiidhaan diina isaa of irraa qolachaa hanga yoonaa gahe,Moototiin Habashaa dhufaa darbaa uumanni Oromoo ciqilee isaanii jalatti akka kufee hafuuf shira hin wixiniin hin jiru.Kanas ta’u sirna cunqursaa meeshaa waraanaa hagna hin qabne hidhatee jiru Oromoon harkaan lolaa mirga isaa tikfataa har’a gahe.  Har’as mootummaan Wayyaanee gaafa aangoo qabateen eegalee kuufama meeshaa ittiin Oromoo doorsisu irratti dabalee afaan sabichaan kan uummata doggogorsu dhaaba ofii isaa akka fedhetti ajajajuu fi kan walabummaa hin qabne ijaaruun OPDO jedhee itti fayadamaa jira. Dhaabuma kana kana keessattis kanneen uummata Oromoof naatoo qaban gara dabarsuu fi biyyaa arihuu kan uummataaf falman hidhuu fi hojii irraa gageessuu irratti hojjetaa umurii aangoo isaa dheerefattaa dhufe, kunis isa baasuu diduun yeroo Oromoon  FDG ifatti finiinee aangoo Wayyaaneetti xumura godhchuuf  yeroo muraasatti galche jiru kana keessatti haalli uummata Oromoo isa sodaachisee jiru kana keessatti, Oromoonni haalli FDG fi dammaqiinsi uummata Oromoo hin galiiniifii fi Oromoon akka qabsaawaa hin qabneetti ala irraa gallee sochii warraaqsa Bilisummaa hoggana jechuun afaan faajjii hawaasa keessatti  uumuun Wayyaanee waliin karaa nagaa fi heera EPRDFn qabsoofna kan jedhan gochaan kana fakkaatu Uummata Oromoo irratti hojjeta malee qooda qabsoo Oromoof gabbisuuf akka hin deemne walii galatti sabni Oromiyaa akka beeku dursanii hubachuun barbaachisaa dha. Guutummaan Ibsa Kanaa PDFn:- Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Bitootessa 23 2015

Goototi Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa 3 Humna Tika Wayyaaneen Qabamanii Bakka Buuteen Isaanii Wallaalamuu Qeerroon Gabaase

Barataa hydraulics waggaa 4ffaa kan ta’e  Lammii Gonfaa Fullessaa

Barataa hydraulics waggaa 4ffaa kan ta’e Lammii Gonfaa Fullessaa

Barata Sport Sience Waggaa Sadaffaa kan ta’e Dastaa Moosisaa Fufaa

Barata Sport Sience Waggaa Sadaffaa kan ta’e Dastaa Moosisaa Fufaa

 

 

 1. Barata Sport Sience Waggaa Sadaffaa kan ta’e Dastaa Moosisaa Fufaa  wayita gannaa FDG qabsiiftan sababaa jedhuun reebichaan waltajjii irraa butamee gurra lamaanii fi afaan isaa keessa dhiigni yaa’ee dhaabbachuu didnaan Hosptala  Xiqur Anbassaatti yaalamaa ture.
 2. Barataa hydraulics  waggaa 4ffaa kan ta’e   Lammii Gonfaa Fullessaa n waggaa darbe FDG Ebla 2014 ka’e irratti reebichaan qabamee  maa’ikelaawwii keessatti nama torchii ta’aa ture keessaa tokko yeroo ta’u
 3. Barataan maqaan isaa Mootii Mootummaa security force TPLF harkatti reebamaa erga ture baatii onkoloolessaa 2014  keessa du’e jedhanii bakkeetti gataniin booda lubbuun uumati isa kaasee mana yaalaatti erga geessaniin booda bayyaanatee ture, ammas FDG Bitootessa 2015 Yuuniversitii Wallaggaatti ta’een wal qabamee humna Federaalaan erga qabamee bakka buuteen isaa wallalamee jira.

Sabboontoti ilmaan Oromoo kun sadeen sababaa gaaffii mirgaa fi waayee master plan Finfinnee irratti imaamata mootummaa mormitan sababaa jedhuun qabamanii hanga ammaatti bakka buuteen isaanii wallalame jira

Sochiin Warraaqsa Bilisummaa Kan Isaan Yaaddeesse Angawootni Wayyaanee Muktaar Kadirii fi Haalimaarim Dassalee Gara Magaalota Jimmaa Fi Naqamteetti Imaluuf Karoorfatan.

q-news3aaBotootessa 22/2015  Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n Magaalaa  Jimmaa , Neqemtee fi Ambootti  maqaa sochii warraaqsaa FDG gootota dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoon  gaggeeffama jiru dura dhaabbachuu jedhuun Angawootni Wayyaanee olaanoo fi daabballootni Muktaar Kadirii fi Haalimaarim Dassaleen durfaman guyyaa har’aa maqaa walga’ii kabaja guyyaa hundeeffama OPDO waggaa 25ffaa kabajna jedhuun uummataa humna waraanaa fi poolisoota Federaalaan dirqamsiisaa jiraachuun ibsame.

Mootummaan Wayyaanee godina Jimmaa fi Addatti immoo Magaalaa Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaa irratti xiyyeeffannoo guddaa gochuun Mootummaan naannoo Oromiyaa sochii warraaqsa FDG Jimmarratti gaggeeffamaa jiruun harka kennachuutti jira sabaabaa jedhuun Angawootni Wayyaanee mataa wayyaanee  EPRDF ta’aan utuu hin hafiin guyyaa har’aa duulaa/imala isaanii garaa Magaalaa Jimmatti jechuun dhaaba keenyaa kufaatii hamaa isa mudachaa jiruu irraa haa hambisnuu maqaa jedhuun  wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n duulaa guddaa magaalaa Jimmaa irratti gochaa jiraachuun  walqabatee uummatni keessattuu miseensotni OPDO fi sabaa fi sablamootni magaalaa Jimmaa keessatti argamaan doorsiisa guddaa wayyaaneen maqaa isaanii ganda irraa adeemuun galmeessuun namoota walga’ii keenya hin dhufne magaalaa keenya keessa ni baasna, manni daldalaa keessanii fi eeyyamni hojii keessanii isiin irraa fudhatama jechuun uummata nagaa shororkeessa jiraachuun wayyaanee ibsame jira.  Sabboontotni Uummatni Oromoo Magaalaa Jimmaa walga’ii wayyaanee kanatti akka hin hirmaanne ibsuun kan wayyaaneen dirqisiisee walitti qabaa jiruu sabaa fi sablammoota  adda addaa magaalaa Jimmaa keessa jiraatan wayyaaneef ergamanii bulan ta’uu ibsan.

Haalumaa walfakkaatuun shororkeessitootni Mootummaan wayyaanee Muktaar Kadirii fi angawoota Federaalaa Wayyaanee magaalaa jimmaa irratti olola sobaa ofuun, gara Magaalaa Neqemteettii darbuuf kan jiran yoo ta’uu olollii Wayyaanee Magaalaa Jimmaa irratti uummattni  maqaa walga’ii kanaa doorsifamee waraanaan walitti qabame sagalee guddaa dhageesisuun waa  irraatti iyyaa jiruuf wayyaaneen waan qabee gadhiisuu dhabee rakkachaa jiraachuun ibsame jira. Sochiin Wayyaaneen EPRDF/TPLF/OPDO’n  gaggeessa jirtuu kun humna waraanaa Agaazii,fi Poolisii Federaalaa eegamaa kan gaggeeffamaa jiru dha. Magaalaa Neqemteettis yeroo amma kana Waraannii Agaazii jedhamuu fi poolisootni Wayyaanee daandii cufuun ergamtoota Wayyaanee garasitti imalaa jiraan eegaa kan jiran yoo ta’uu  Uummatni oromoo magaalaa Neqemtee  ajaja wayyaaneen dirqamaan walga’ii baastu fudhachuu diduun gabaafame.

Maagaalaan Amboo Bitootessaa 20/2015 irraa eegaluun haala akkam jabaataa ta’een humna Waraanaa guddaan marfamtee eegamaa jirti, Waraannii wayyaanee guddaan  maasaraa mootummaa magaalaa Amboo ganda 01 keessatti argamu keessaa fi buufata Leenjii Poolisootaa oromiyaa Sanqallee keessa qubsiifamuu madden keenya gabaasaa jiru.

Sochiin gootota barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa, Mattuu, Wallaggaa, fi Amboo keessatti  barattootni gara uummatattii gadi akka hin baane ol ittisuu fi hordoffiin barattoota Oromoo humna waraanaa, Poolisaa fi humna tikaa wayyaaneetiin godhamu daran hammachuun gootota barattoota Oromoo gara FDG ulfaataa fi wareegamaa qaalii kanfaluutti tarkaanfachiisuuf akka jiruu haala jiru irraa hubatamuun danda’amee jira. Dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Gidduu waraana guddaa fi humna poolisii federaalaa fi basaastootni wayyaanee hedduun bobbaafamuun mootummaa wayyaanee sirna burkutaa’aa baatee adeemaa jiruu kufaatii irraa hambisuu kan hin dandeenye ta’uu hogganootni  fi qindeesitootni sochii warraaqsaa FDG Oromoo ibsan.  Mootummaan wayyaanee Sochii warraaqsaa FDG karaa nagaa fi dimookiraasii gaggeeffamaa jiruu dura dhaabbachuuf meeshaa waraanaa fi loltuu fi dabballee hanga funyaanitti hidhachiifatee sochoo’u illee adeemsi warraaqsa FDG yeroo irraa gara yerootti itti jabaachuu fi toftaalee garaagaraa jijjirraachuun  mootummaa Wayyaanee raasee hudhee qabee kan jiruu ta’uu hubachiisuun, uummatni keenya dammaqinsaan bakka jiruu hundaa FDG akka jabeessuu dhaamsa dabarsan.

“YAA CALANQOO LOLAA..!”

Saaphaloo Kadir-n

CalanqooGalmee injifannoo si yaa dirree duulaa,

Gootummaa abbootiin si keessatti laala,
Dhiigni galaanawee sirra yaa’e akka lolaa,
Bar dhibba caalaa, lafee dhabde awwaala,
Hanga arraa haffiggaan aduu si affeelaa,
Turte gaa aabboo koo taate lafee callaa,
Arra qubbii arkattee sii dhaabne gaaddisa,
Quuqaa garaa keetii naatu sirraa buqqisa.
…………………………………………
Arra ilmaan kankee si yaadachaa jiranii,
Kaabaaf kibbaa, hundaa walitti dhufanii,
Bahaaf dhihaan hafnee sirratti marsanii,
Yaa calanqoo calii, lafee bobeeysanii,
Tan jechaadha turan san afoola afaanii,
Arra hundi dhufee sirratti wal gahanii,
Oromootaaf himi seenaa gaafa kaanii.
Siin baana tulluu qeerreensaa,
Nuu himi gaa seenaa kaleessaa.
Gootummaa fi tooftaa darbata eeboo,
Tokkummaa saani, gamtaa akka daboo,
Himi dachii duusee, akkatti reeffi abboo,
YAA CALANQOO LOLAA

SBO Bitootessa 22,2015.

Oduu, Torban Diaspora Oromoo jechuun karoora ergamtootni wayyaanee hawaasa Oromoo irratti baafatan ilaalchisuun gabaasa dhihaate kutaa xumuraa, Sochii FDG Giddu galeessa Oromiyaa gara Lixaa ilaalchisuun gaaffii fi deebii dargaggoo Kaayyoo Dhugaa waliin taasifame, akkasumas qophiilee fakkaatoo biroo of keessatti hammata.

Warraaqsi Bilisummaa Gootota Barattoota Oromoo Jimmaa Har’as Itti Fufee Oole,Magaalli Jimmaa fi Mattuu Sababaa Kanaan Muddama Wayyaanee Jala Jirti.

Gabaasa Qeerroo Bitootessa 21,2015 Jimmaa

diddaa9 Warraaqsii FDG Goototni dargaggootni barattootni Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa qabsiisan daran jabaachuun guyyaa kaleessa hanga gaaffiin mirga fi dimookiraasii gaafachaa jirru deebii argatuttii jechuun nyaataa fi barnoota dhaabuun diddaa isanii ibsacha kan jiran yoo ta’u,  Guyyaa hardhaa Bitootessa 21,2015  immoo goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Mooraa Yuunibarsiitii keessa gadi akka hin baane humna poolisa federaalaa fi humnota tikaa Wayyaaneen  ittifamuun eeggichi  guddaan irratti gaggeeffama jira.  Barruuleen warraaqsa FDG’s magaalaa Jimmaa fi Mattuu keessatti guyyaa har’aa irree Qeerroo barattoota Oromoon facaafame, qabxiilee Armaan gadii of irraa qaba.

 1. Mirgootni dimookiraasii fi Mirgi namummaa uummata keenyaaf haa kabajamu.
 2. Doorsifnii  humna poolisaa ,tikaa fi waraana wayyaaneen nurratti godhamaa jiru nurraa dhaabbachuu qaba.
 3. Sakkatta’insii mooraa Yuunibarsiitii irra kaa’ame kaafamu qaba.
 4. Filmaata sobaa dura gaaffii keenyaaf deebiin nuuf kennamuu qaba.
 5. Oromiyaa keessatti bosonnii Uumamaa fi warshaleen akka Warshaa suukara Fincaa’aa ibiddaan barbadeeffama jiru, tokkummaan kaanee balaa ibiddaa Mootummaan wayyaanee qabeenyaa Oromiyaatti qabsiisee haa dhaamsinu, Mootummaan Wayyaanee yakka kanaaf gaafatamuu qaba.
 6. Dimookiraasiin hin jiru, Mootummaan EPRDF abbaa irree Afrikaa Bahaati.
 7. Uummatni Oromoo Oromummaan Yakkamee hidhatti ukkaanfame gaaffii tokko malee haa hiikaman.
 8. Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n yakka ajjeechaa,hidhaa fi baranoota irraa arii’achaa turan seeratti dhiyaachuu qabu.
 9. Abbay Tsahayee angawaan TPLF/EPRDF kan ta’ee yakkamaan saba keenyaa arrabsee fi eenyuummaa uummata keenya balfe angoo gadhiisuun yakka dugugginsa snyii oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf seeratti dhiyaachuu qaba.
 10. Master Plan Finfinnee guutummaatti haqamuu qaba.
 11. Oromoo qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqisuun dhaabbachuu qaba.
 12. Hanga Mootummaan abbaa irree Wayyaanee angoo gadi lakkisutti FDG jabaatee itti fufa. Warraaqsa karaa nagaa fi dimookiraasii gaggeessa jirru jabeessinee karaa nagaa fi Dimookiraasii addunyaatti iyyachuu fi abbaa irree wayyaanee dura dhaabbachuun jabaatee itti fufa barruun jedhu bittinneeffama jira.

Gama biraan Paartiin mormituu KFO kun Guyyaa har’aa wayita Magaalaa Jimmaa hanga  Mattuutti duula na filadhaa gaggeessa jiranitti barruulee sagantaa ejjennoo KFO ibsu facaasuun ittumaa mootummaa wayyaanee dhiphinaa fi muddama guddaa keessa galchan. Mootummaan Wayyaanee humnoota tikaa, dabballootaa fi waraana isaa bobbaasuun barruulee warraaqsaa na filadhaa paartiin kun facaasaa jiru, funaanuu fi akka uummatni bahee hin fudhannee fi hin dubbifneef yaalii guddaa godhan iyyuu humni uummataa humna Wayyaanee ol itti ta’uun uummatni barruulee warraaqsa FDG Qeerroon bilisummaa Oromoo facaasaa jiruu fi barruu duula na filadhaa KFO faacaasaa jiru argachuun dubbisee waliif daddabarsa jira.

%d bloggers like this: