Sadaasaa 23/2015 Godinaalee Dhihaa Oromiyaa Humna waraanaa Wayyaanee fi Pooliisii Federaalaan eegaamaa jirti, Mooraan yuunibarsiitii Jimmaa humna waraanaa Magaalaa Jimmaa keessa buufatee jiruun Addatti eegamaa jira.

Sadaasaa 23,2015 Godinaalee Dhihaa Oromiyaa Humna waraanaa Wayyaanee fi Pooliisii Federaalaan eegaamaa jirti, Mooraan yuunibarsiitii Jimmaa humna waraanaa Magaalaa Jimmaa keessa buufatee jiruun Addatti eegamaa jira.
Godinaaleen dhihaa Oromiyaa fi Dhaabbileen barnoota Olaanoo Godinicha keessatti argamaan humna warraana wayyaaneen eegamaa jiru.
Mootummaan Wayyaanee yaaddoo fi soda guddaa barattootni Oromoo uummata dabalachuun Hiriira mormii master pLanii Finfinnee nurratti fi magaalota Oromiyaa narratti kaachisuuf jechuun rafama guddaa keessaa galuun yakka ulfaataa uummata Oromoo irratti rawwachaa jiru jabeessuun waraana isaa uummataa fi barattoota Oromoo irra qubsiisuun ukkamsuu fi sodaachisuuf yaalii wayyaaneen gochaa jiruu uummatni haalli mirga keenyaaf falmachuuf eenyuun iyyuu haayyama kan hin gaafatnee ta’uu uummatni OROomoo fi barattootni Oromoo ibsaa kan jiranidha.
Haaluma kana irraa ka’uun Waraannii Wayyaanee Dhabbilee barnoota dhihaa Oromiyaa keessatti argamuu fi Magaaloota dhihaa Oromiyaa
kanneen akka Yuunibarsiitii Amboo fi magaalaa Amboo, Gudar, Geedoo, Baakkoo, Yuunibarsiitii wallaggaa fi Magaalaa Naqemtee, Yuunibarsiitii
Jimmaa fi magaalaa Jimmaa, Yuunibarsiitii Mattuu fi Magaalaa Mattuu fi Baddallee , Yuunibarsiitii Gimbii, fi magaalaa Dambii Doolloo,
Magaalaa Shaambuu, Finca’aa , Yuunibarsitii walisoo fi Magaalaa Walisoo, Magaaloota naannawaa Finfinnee :Sabbataa, Burraayyuu,
Holotaa, Giincii, Sulultaa, Sandaafaa, Laga Xaafoo Laga Daadhii dabalatee magaalaawwaan Oromiyaa fi dhaabbileen barnootaa Oromiyaa
keessa jiran manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa iyyuu dabalatee humna Poolisaa fi baasaasa wayyaaneen eeggichaa guddaan godhama jira.
Uummatni fi dargaggootni Oromoo bakka hundattuu mootummaa Wayyaanee Oromiyaa diiguu fi Oromoo balleessuuf karoorfate dura dhaabbachuun FDG itti kaachisuun falmachuuf qophii ta’uu dhaamsa waliif dabarsaa jiraachuu ibsame.

Godina Lixaa Shaggaar MAGAALAA GIINCII Keessatti FDG fi Mormiin Master Planii Finfinnee fi magaalota Oromiyaa Daran Jabaatee Itti fufe, Waraanni Wayyaanee Hiriira Mormii barattootaa fi uummataa irratti dhukaasa banuun Barattootni Oromoo Lama rasaasaan rukkutaman

Gabaasa Qeerroo Magaala Gincii Sadaasa 23,2015

diddaa9Gaafa Sadaasa 20,2015 Godina Lixaa Shaggaar MAGAALAA GIINCIItti FDG fi Mormiin Master Planii Finfinnee fi magaalota Oromiyaa Daran Jabaatee Itti fufe, Waraanni Wayyaanee Hiriira Mormii barattootaa fi uummataa irratti dhukaasa banuun Barattootni Oromoo Lama rukkutaman, Magaalaan giincii dirree waraanaatti jijjiiramtee jirti.
Giincii keessatti Warraaqsii FDG Gootota Barattoota Oromoo Mana Barumsaa GIINCII sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaan qabsiifame daran jabaachuun Itti fufe barattootni Oromoo lama rasaasa wayyaaneen rukutaman.Goototni barattootni Oromoo M/B GIINCII Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa mormii Master Plan Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa fi Gaaffii Mirga Abbaa biyyummaa dhiyeeffachuun Torbee darbee Yaadannoo FDG Sadaasa 9/2005 Waggaa 10ffaa sabababeeffachuun FDG kaachisuun isaanii ni yaadatama. Hanga gaaffiin Mirgaa karaa nagaa fi
Dimookiraatawaa ta’een dhiyeeffannee deebii argatuttii barnootqa dhaabnee biyyaa abbaa keenyaa saamamaa fi diigamaa jirtuuf ni falmanna sagalee keenyaa Aaddunyaa biyya lafaa cufatti ni dhageessifannaa malee roorroo baatnee roorrifamaa hin jiraannuu jechuun Mana Barumsaa dhaabuun warraaqsaa Jabeessuun itti fufan. Addaatti Guyyaa kaleessaa Sadaasa 19-20/2015 guyyaa hardhaatti FDG haalaan Jabeessuun kan itti fufan Yoo ta’u, Guyyaa har’aa Daandii konkolaataa Cufuun Hiriiraa Mormii Guddaan yeroo ammaa kanatti Magaalaa Giincii Keessatti Gaggeeffama jira.
Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee Magaalaa GIINCII keessatti humna waraanaa of harka qabu barattoota irratti bobbaasuun barattootaa fi
uummataa barattootatti dabalaamee karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiruu irratti waraanaa banuun MAGAALAAN GIINCII dirree waraanaatti
jijjiiramtee jirti, Looltootni Wayyaanee Meeshaalee waraanaa fi Meeshaa Gaazii summaa’aa nama boosisuu dhukaasuun Magaalaa Giincii
Dirree waraanaa fakkeessuun Uummata rasaasaan reebaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Gabaasaa amma Magaalaa giincii irraa nu qaqqabaa jiruun Dhukaasaa waraanni wayyaanee barattoota Oromoo irratti baneen Barattootni Ormoo Lama Magaalaa Giincii keessatti rasaasaan kan rukutaman ta’uu ifa godhee jira. Warraaqsii akka jiruutti jabaatee itti fufee jira, Uummatnii fi Barattootni Oromoo humna waraanaa fi
Poolisii Federaalaan Ukkaanfamuun hidhaatti Guurama jiran kan lakkoofsi isaanii hin beekamne ta’uun gabaafamaa jira.

Godina Booranaa,Bulee Horaa, aanaa Galaanaa, A/Abbayyaa,D/Daawwaa fi kaanis keessatti uummanni gaaffii mirgaa kaase.

Gabaasa Qeerroo Bulee Horaa Sadaasa 23,2015

diddaa9DG godina Booranaa irratti uummataan ka’e gaaffii uummataa aanaalee garagaraa 8 ol tahu keessatti ka’ee akka jiru Qeerroon gabaasee jira.
Dargaggootni oromoo godina Booraa barattoota Qeerroo mooraa yuuniversitii Bulee Horaa waliin tokkummaa uummateen gaaffii mirgaa fi
walgayiin wayyaanee akka hin gaggeeffamne aanaalee garagaraa keessatti kanneen akka Bolee Horaa, aanaa Galaanaa, A/Abbayyaa,D/Daawwaa fi
kaanis keessatti gaaffii uummanni kaase
– Hanga yoomitti maqaa Bulchiinsa gaariitiin gowomfamna bulchiinsi
gaariin hin jiru
– Saamichi lafa oromoo haa dhaabbatu
– Mirgi uummata keenyaa eegamaa hin jiru
– Uummanni Master Pilanii tahuu hin qabu jedhee erga mormee yaadni uummataa tikfamee eegamuu qaba.
– Gochi mootummaan sabaa fi sab-lammii walitti buusee gidduudhaa fayadamaa jiru haa dhaabbatu fi kk jechuudhaan
Waraqaan hedduun aanalee kanneen keessatti bittimfamanii akka jiran Qeerroon gabaasee jira. Kanuma irratti barruuleen garagaraa
bittimfaman
– Uummanni walgayii mootummaan ajaju irratti akka hin hirmaanne
– Uummanni hojjetaas tahe gibira gabbaruu irraa akka dhaabu
– Sirni bitta fi gurgutaas akka dhaabbatu barruun garagaraa mul’atee jira
– Gaaffiileen uummanni yeroodhaa yerootti kaasu kun midhamuu uummataa itti dabala yoo tahe uummanni bakka jiru bahee yeroodhaa yeroottis
daandii cufuu, tarkaanfii barbaachisaa caasaa mootummaa wayyaanee irratti akka adeemsisu waamicha taasisuu gabaasni Qeerroo nugahee
jira.
Mooraa yuuniversitii keessatti halkan edaa waraqaan halluu Diimaa Magariisa Diimaadhaan barreeffamee bittimfamee ture. Sabboontotni
oromoo mooraa yuuniversitichaa wayita kana kaanee falmachuun mirga saba keenyaa fi qabeenyaa tikfachuu fi wayyanee ofirraa kaasuun
dirqama tahuu waamicha diddaa yeroodhaa yerootti taasisaa jira waraqaalee dhaadannoo garagaras mooraa keessatti halkan edaa
maxxanfame shakki wayyaaneen qabduun mooricha guutuu keessatti tikoonni halkan seenuudhan barattootni ganama ka’ani waraqaa bittifame
kana osoo hin argin funaanaa buluun kan gabaafamee fi kanumaan wal qabsiisuuni barattootni gaadamaa akka jiran, hojjetootni moorichaa
hedduunis target wayyaanee keessa seenanii kan jiran ABO tu mooraa seenee jira, deggertoota ABO fi Qeerroo Bilisummaatu mooraa jeeqa
jechuunis hojetoota irraa shakkii qabaachuun doorsisaa fi hordofuunis Qeerroon gabaasee jira. Fincilli ka’ee jiru hanga gaaffiin uummataa
deebii argatutti itti fufna jechuun Qeerroon gabaase

Barattootni Oromoo Mana Barumsaa Sabbataa Kan Sadarka 2ffaa‏ Baratan Imaamata Maaster Palaanii Finfinnee Mormuun Diddaa Dhageessisan.

Gabaasa Qeerroo Sabbataa 23,2015

diddaa9Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa,2ffaa fi sadarkaa olaanan godinaalee addaa oromiyaa keessatti argaman mormii master pilani wal qabsiisuun gaaffii yeroodhaa yerootti kaasaa jiran. Odeessa har’a sadaasa 19/2015 sabbataa irraa nu qaqqabeen mana barumsaa sadarkaa 2ffaan sabbataa
kutaadhaa kutaatti dhaamsa waliif dabarsan. Nuti barattootni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa sabbataa karoora master pilani jabeessine mormina jechuun gaaffii sagalee fi barruudhanis yeroo garagaraatti dhihyeessaa bahan. Haaluma kanaan barattootni har’a master -pilaaniin
hojii irra ooluu hin qabu, karoora kana hojiirra oolchuuf kan deemu itt gaafatama jalaa hin bahu nuti ni wareegamna barumsas barachuu nii dhaabna jechuunis barattootni kutaa barnootaa keessatti sagalee dhageessisuun barumsa dhaabuu Qeerroon gabaasee jira. Kanumaan barsiisotni isintu barattota walitti qabaa jira jechuun jaleewwan Wayyaanees doorsisaa jiraachuu fi naannoo koollejjii sabbataa fi
hojjetoota warshaa Ayikaas hordoffiin tikaan taasifamaa kan jiru sodaa fincilli ka’a jedhuun tahuu Qeerroon gabaasee jira. Yuunversitii
keessattis gaaffin dhimma barnootaan wal qabsiisuudhaan keessattu yuuniversitii Haromayyaa keessatti gaaffiin barattootaan ka’ee jiru
kan itti fufee jiru tahuu gabaasaan ibsa.

IBSA IJJANNOO BARATTOOTA OROMOO YUUNIBARSIITIIN JIMMAA KABAJA YAADANNOO FDG SADAASA 9/2005 WAGGAA 10FFAA IRRATTI BAAFATAN .

FDGGootootni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Guyyaa yaadannoo FDG Sadaasa 9/2005 Waggaa 10ffaa bifa adda ta’een kabajachuun  Sadaasni 9/2005 bara seenaa adda qabu bara dhaloonni qubee waamicha qabsoo ABO uummata Oromoof godheetti dammaqinsa guddaan warraaqsa biyyoolessaa FDG abbaa irree wayyaanee irratti gaggeessuun mirga uummata Oromoo kabachiisuuf wareegama qaalii kanfalan, bara qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee dhaloota qubeen jabeeffame, bara mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo qaroo uummataa ta’an qiyyaafatee jumlaan hidhee,jumlaan ajjeese bara seenaa dargaggoota Oromoo keessatti yoom iyyuu hin dagatamne waan ta’eef bara baraan ni yaddanna. Yaadachuu fi gootota ilmaan Oromoo wareegamaniif hidhii xuuxuu qofa utuu hin ta’iin kaayyoo goototni ilmaan Oromoo yeroo irraa gara yerootti irratti wareegamaa jiran galmaan ga’uuf wareegama kamuu baasuufi qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaan ga’uufi gumaa gootota keenyaa baasuuf guyyuu kutannoo fi murannoodhaan qabsoo bilisummaa Oromoo ABO n durfamu cina dhaabbannee jiraachuu keenya ibsacha. Bara 2014 baatii Ebla 11/2014 irraa egaluun warraaqsa seenaa qabeessa bifa qindaa’ee fi ijaarameen kan itti fufsiifnee mormii guddaan mootummaa Wayyaanee Oromiyaa diiguuf maqaa Master Plani Finfinneetiin karooraa haaraa ittin Oromoo buqqisuu fi Maappii Oromiyaa diigu dura dhaabbachuun Waamicha FDG uummata Oromoo hundaaf gooneen Uummatni Oromoo keessa fi Duubaatti gara Warraaqsaa seenaa qabeessaa marsaa 2ffaa dhalootni Qubee Qeerroon bilisummaa Oromoo dhoosne kanatti dammaqinsaan kan hirmaatee fi wareegama fakkaataa bara 2005 deebisee kanfaluun biyyaa abbaa isaa falmachuuf dirqamedha. Ammaas hanga Oromiyaan Bilisoomtuu fi Wayyaanee EPRDF/TPLF harka isaa Oromiyaa irraa kaasuutti qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga’uu Warraaqsaa FDG finiinsuu irraa of duuba kan hin deebine ta’uu hubachiisuun Yaadannoo FDG Sadaasa 9/2005 sababeeffachuun IBSA EJJENNOO armaan gadii dabarfanne!! IBSA IJJANNOO BARATTOOTA OROMOO YUUNIBARSIITIIN JIMMAA KABAJA YAADANNOO FDG SADAASA 9

Mootummaan Wayyaanee uummata beelaan dhu’aa jiruuf gargaarsi taasifamaa jira jedhchuun olola eegale.‏

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Sadaasa 23,2015

Dhumaatii beelaan uummattoota naannoo roobni hin geenye irra gahaa jiru daa’immaan, haadholii fi horiiwwan yeroo itti wal faana dhumaatii sukkanneessaa irra jiranitti mootummaan Wayyaanee ofii cooma muree guddina biyyaa odeessaa jira.Kan baayee nama gaddisiisu keesssaa naannowwan kun beelli itti hammaatetti nyaataan mootummaan keenya isaan deggeraa jira jechunis miillii fi harki wayyaanee kan taate jaleen OPDO’n miidiyaa irraan oduu sobaa lafa naqaa jirti kan seenan lubbuu kumaan lakkawamaa jiru gaafatullee sobuudhaan uummata beelaan dhumaa jirutti qoosan. Yeroo biyyaaf boo’ichaa wayyaanee fi jala kaattuu sheef garaa guuttachuun nyaattee uummatatti dhaadatti. Kanumaanuu kan walq abate gaaffiii uummanni Baalee aanaalee garagaraa irratti mootummaan maaliif soba gargaarsi godhame nama dhuunfaa irraa kan hafe hin agine kan warra beela’aniif kan jedhanii wayyaanee soba ishee saaxilan yeroo kana gara siyaasatti harkifamanii qabamaa kan jiran jiru. Akkasuma sadaasa 25/2015 yuuniversirii Madda walaabutti barattotni gaaffii kaasan uummata keenya obbolaa keenya beelaan dhumaniif gaddina jedhuu fi akaksuma barattootni moora yuuniversitichaa mootummaa wayyaanee balaaleffatan.

Uummanni keenya osoo beelaan dhumu wayyaaneen aangoo irra jiraatuu hin qabu jechunis barattootni yuuniversitii Bulee horaas barruum facaasan. Yeroo kana gaaffii cinatti dhimma MP waliin wal qabatee gaaffiin mootumman wayyaanee sobeeuummata beelaan dhumaa jiruuf gargaarsi godhamaa jiru kana saaxiluun barattootni gaaffii  kaasaa waan jiraaniif wayita kana wayyanee qixa hundaattuu sodaadhaan kan guutamee jiru tahuun hubatamee jira. Kanaaf gaaffiidhuma kana fakkaatu namoota kaasan hidhuu fi hojii irraa gaggeesuunuu kan itti hammaataa dhufeedha.
Dhimma beela’un dhumaatiin uummata irra gahaa jiruuf gaaffii namootni naannoo Baalee, Harargee irraa kaasaniif toohatamaa hidhamaa jiran gabaasan dubbata.

Wallagga Aanaa Leeqaa Dullachaa Keessatti, Gamoo Waajjira Aanaa OPDO Ijaarsisuuf Jecha Qonnaan Bultooti Qarshii 350 Dirqiin Akka Baasan Itti Murtaawe.

Gabaasa Qeerroo Aanaa Leeqaa Dullachaa,Sadaasa 23,2015

Wallagga Leeqaa Dullachaa aanaalee godinichaa lamaan kana qofa otuu hin taane guutummaa godinaa keessatti qonnaan bulaan mootummaaf akka buusii gamoo ijaarsisuu baasaniif dirqisiifamaa jiru. Ergamtootni Wayyaaner/kaabinoonni aanaarraa gandatti gad ergaman dhimmanii kan uummata mariisisaa turan:-
Gamoo waajjira dhaabaa godinaa ijaarsisuuf-

 1. Qotee bulaa adda dureen qarshii 350
 2. -Qotee bulaa giddu galeessi qarshii 250
 3. -Qotee bulaa harka qalleessi qarshii 50 akka dirqamaan buusuu qabuu fi kana gochuu baannaan gibira waliin akka dirqamaam kaffalu itti himamus uummanni waan nyaatee buluyyuu hin qabne callisee hin fudhanne.
  Keessumaa Aanaa Leeqaa Dullachaatti qotee bulaa -nuti adda duree miti. Qabeenya  ittiin adda dureetti madaalamnu hin qabnu. maqaa kana sinumatu nuuf kenne malee qabeenyi keenya ilaalamer muti jechuun mormii erga dhageessisaniin booda waltajjii dhiitanii yaa’aniiru. Kanarraa kan ka’es uummata sossobuun waltajjiitti deebisanii dirqama gubbaarraa murtaayee itti kenname ta’uufi isaan ergaa qofa akka dabarsan qaaniin amananiiru.
  Qotee Bulaan yeroo ammas adda duree jedhamu kan harkaa gara afaanii qofaan of danda’e malee akka mootummaan TPLF jedhu gara abbaa qabeenyaatti cewuu danda.’u akka hin taanee fi harka qalleessii fi giddu galeessa kan moggaafamanis harkaa gara afaaniiyyuu kan hin qabne ta’uu fi hojii pirooppoogaandaa qofaaf akka godhamaa jiru ogeessonni qonnaa fi ergamtootni wayyaanee ofatti erga uummata geggeessanii yeroo dubbatan dhagayameera.
  Itti dabaluunis Aanaa Waamaa Hagalootti geggeessitoota gidduutti sababa saamicha lafa magaalaa Moxeen walitti bu’iinsi cimaan akka uumamaa jiruu fi garee uummachuun akka walirratti ka’aa jiran keessa beektotni dubbatan. Akka odeessi nu gahetti; Obbo Iwunatuu dura Bu’aa waajjira Ispoortiif Dargaggoo Aanichaa.   Obbo Mulaatuu basaasaa ganda moxee 01 kan turee fi yeroo ammaa dhimma dargaggoorra kan hojjetu. Obbo Geetachoo Gaja’aa dura bu’aa OPDO fi Obbo Mulaalem Dura Bu’aa bulchiinsa magaalattii kan ta’an lafa magaalichaa uummata gowwoomsuun bakka manaa jahaa fi isaa ol gatii gad bu’aan fudhachuun.kanneen tokkoyyuu dhaban liizii eeggadhaa jechuudhaan akka rakkisaa jiran himame.

Ayyaanni Irreechaa Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYIItti Bifa Ho’aa Ta’een Kabajamee,Uummatni Oromoo,fi Qeerroon Dargaggootni Barattootni Oromoo takkummaan irraatti hirmachuun ABO,WBO,Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Gootota Qabasoo Bilisummaaf Wareegaman Farsuun Ayyaanicha Irratti Mormii Sirna Wayyaaneef qaban ifatti muldhisan

Sadaasa 15/2015 Godina Lixa Shagaggar AANAA MIDAA QANYIItti Ayyaanni Irreechaa Malkaa Calalaqii Bifa Adda ta’ee fi Haala Hedduu Dammaqinsa Qabuu fi Mormii Sirna Faashistii Wayyaaneen kan guutameen Dargaggootni Oromoo ABO fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo Faarsuun Kabajatan. Ayyaanni Irreechaa Kun jalbultiin isaa bifa ho’aa ta’een Galma Abbaa Gadaa Warraa Maccaa galma Abbaa Gadaa ‘Ittafaa Caarraataa Guutamaa’ kan ta’ee Diirree Calalaqiitti haala heedduu nama ajaa’ibuun jalbultiin isaa kan kaleessa irraa eegaluun kabajamuu eegalee guyyaa har’aa Malkaa Calalaqiitti bakka uummatni Oromoo Kumootaan lakka’amanitti bifa addaan kabajame.Guyyaa Jalbultii Ayyaana kanaa Irraa eegaluun Uummatni Oromoo Godina Lixa Shaggar Aanaawwaan Kanneen akka: Midaa Qanyii, Calliyaa, Iluu Galaan,Baabbichaa, Tokkee Kuttaayee, fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree fi Guduruu irraa jalbultii Ayyaana Irreecha Malkaa Calaalaqii kana irratti dammaqinsa guddaan kan argamuu danda’an ta’uun gabaafamee jira. IMG_20151108_041757

Goototni Dargaggootni fi Barattootni Oromoo Walleelee Warraaqsaan ABO,Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi gootota ilmaan Oromoo
Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti Wareegamaan faarsuun mormii guddaa sirna faashistii wayyaaneef qaban ifatti muldhisaniru. Dargaggootni
Oromoo Walleelee Warraaqsaa fi Dhaadannoo Qabsoo Bilisummaa farsan kanneen armaan gadii kana dhageesisuun mootummaa wayyaaee
balaleeffatan:
1. Korma Guduruu ABO keenyadha duruu, ABO’n lafa fi biyya dabarsee hin gurguruu, kanaan Booda garbummaan nu ga’eera abbaan irree wayyaanee OPDO’n nu hin bulchitu,
2.Master planiin Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa haqamuun dirqama, Wayyaaneen OPDO’n Oromiyaa gurgurachuuf maaliif muddama?
3. Dhaabni keenya ABO dha, Kaayyoon keenya Bilisummaa fi walabummaadha, FInfinneen kan keenya, Oromiyaan kan keenyaa, bittaa
halagaa hin barbaannu, hidhamtootni Oromoo hiikamuu qabu, Barataa dammaqii, Barsiisaa dammaqi, Qotee bulaa dammaqi, Oromoo dammaqi
jechuun sagalee dhaadannoo jajjabaa fi dheekkamsaan guutame dhageesisan.
4.Kanaan booda kan nu bulchu ABO dha, ABO dimookiraasii fi bulchiinsa gaariitti amana, ABO’n mirga ilma namaa fi dimookiraasii ni
kabachiisa, jechuun labsii dhaadannoo fi walleelee warraaqsaan guutame dabarfatan.
5.Ilmaan Oromoo wayyaaneen bara baraan rasaasaan akka bineessa adamsee ajjeesaa jiruuf itti gaafatamuu qaba, OPDO itti gaafatamuu qaba,
6.Caffeen Oromiyaa Oromoo fi Oromiyaa gurguraa waan jiruuf seeratti dhiyaachu qaba jechuun wallee fi dhaadannoon mormii sirna garboonfata
wayyaaneef qaban ibsachuun bifa adda ta’een Ayyaanni Irreechaa Malkaa Calalaqii kabajamuu Maddeen keenya achiitti argamanitu gabaase.
Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee humna Waraanaa guddaa Daandiiwwaan gara Aanaa Midaa Qanyiitti geessuu hundarratti loltootaa
fi poolisii kora bittinneessa jedhamu ramaduun Sakkatta’insa guddaa gaggeessuun uummatni sodaatee akka karaa irratti deebi’uuf yaaliin
guddaan waraana wayyaanee kanaan godhamee fi loltootnii fi poolisootni Wayyaaneef ergamanii bulan Odaa Doodaa uffattan ABO,WBO fi Qeerroo
bilisummaa Oromoo faarsitan jechuun dargaggootaa fi uummata ugguranii karaatti deebisuu fi akka namni sodaatee deebi’uuf shirri guddaan
dalagamee uummatni I fi dargaggootni barattootni Qeerroon Oromoo gamtaa isaa jabeeffachuun lafa duudhaa keenyaa fi seenaa keenyaa
Irreecha irra nu dhorkuun yakka jechuun uummatni diddaadhumaan sirna kabaja Ayyaana Irreechaa Malkaa Calalaqii irratti kan argamanii
walleelee warraaqsaan qabsoo bilisummaa Oromoo,ABO ,WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo faarsaa kan olaanii fi Ayyaanicha haalaan kan
miidhaksan ta’uu Maddeen keenya sirna Ayyaanaa Irreechaa Malkaa Calalaqii irratti argaman gabaasan.waraabbii video,suuraa fi audio kan
isin qaqqabsiifnu ta’uu isin hubachiifna.

Godina Lixa Shaggar Aanaa Dandii Magaalaa Giinciitti FDG Gootota Barattoota Oromoo M/B Giincii sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inan qabsiifame daran jabaachuun itti fufe, Manni Barumsaa Giinciis yeroof Adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabuun Cufame jira.‏

 Sadaasaa 21,2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa Dandii Magaalaa Giinciitti FDG Gootota Barattoota Oromoo M/B Giincii sadarkaa 2ffaa fi
Qophaa’inan qabsiifame daran jabaachuun itti fufe, Manni Barumsaa Giinciis yeroof Adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabuun Cufame jira.
Goototni barattootni Oromoo Magaalaa Giincii Yaadannoo sadaasa 9/2005 waggaa 10ffaa sababeeffachuun hanga yoomiitti waraanaan
eegamaa, ajjeefamaa, hidhamaa fi biyyarraa buqqifama jiranna jechuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa bulchiinsa mana barumsaa Giincii
sadarkaa 2ffaa fi qopha’inatti dhiyeeffachuun FDG kaachisan gaaffiin barattoota Oromoo kunis:
1. Maqaa Master plan Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa jedhuun karoorri duguuginsa sanyii fi uummata oromoo abbummaa q’ee fi biyyaa
dhabsiisuuf caffee mootummaa naannoo Oromiyaa kan uummata oromoo bakka hin buuneen raggasifame kun guutummatti haqamuu qaba, uummata keenyaa kan midhuu fi karoora badii balleessiidha malee hin fayyaduu waan ta’eef haqamuu qaba. Caffeen karoora kana mirkaneessee seeraatti dhiyaachuu qaba.
2.Ajjeechaa jumlaa bara 2014 sababii mormii Master Plan Finfinnee fi Gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa dhiyaateef ilmaan Oromoo
qaroo daa’imaa hanga manguddootti Mootummaan EPRDF fudhateef itti gaafatamuu qaba, kanneen du’aniif beenyaan haa kanfalamu, kanneen
hidhaman haa hiikamuu qabu.
3. Gaaffiin mirga abbaa biyyuummaa yeroo irraa gara yerootti gaafatamuuf mootummaan EPRDF deebii nu dhorkatee jiruuf deebiin nuuf
haa kennamu.
4. Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF yeroo irraa gara yerootti barattoota Oromoo fi ilmaan Oromoo qaroo uummataa ta’an dhukaasee
ajjeesa ture, keessattuu bara 2005 fi bara 2014 ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti karaa nagaa gaaffii mirgaa waan gaafataniif qofa humna
waraana Agaazii n irratti bobbaasuun uummata civil ii irratti waraana banee lubbuun ilmaan Oromoo baroota kana gidduutti bahee kumaan
lakkaa’uuf mootummaan kun itti nuuf gaafatamuu qaba.
5. ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniin yakkamanii hidhaatti ukkaanfaman gaaffii tokko malee gadhiifamuu qabu.
7.Saamichi qabeenyaa uumamaa fi qabeenyaa uumamaa kanneen akka Bosonaa Godina keenyaa Aanaa Dandii keessa Bosonni ciramee badaa kan jiruu harka mootummaa kanaatiin maqaa investmentii jedhuun ta’uun mirkanadha, manca’insa bosonaa fi saamichaa qabeenyaa uumamaa
gaggeeffamaa jiruuf mootummaan itti nuuf haa gaafatamu.
8. Uummatni Oromoo biyyatti keessatti akka baay’ina isaatti akka baldhina lafa isaatti qoodannaan aangoo siyaasaa inni qabu hin jiruu
yoo jiraatees kan hin madaallee fi saalfachiisa waan ta’eef qoodannaan aangoo siyaasaa uummata keenya bakka hin buune hin fudhannu, kanaafuu
Oromoon mootummaa akka hin qabne hubachuun mootummaan mirga uummata keenyaa kabachiisuu nuuf kabachiisuu ni hundeeffanna!!
9. Mirgootni dimookiraasii fi namoommaa nuuf kabajamuu qaba, maqaa filannoo dimookiraasii sobaan aangoo irra turuun hin danda’amu,ololaa
filannoo sobaa hin fudhannuu, sagaleen uummata keenyaa humna waraanaan waan ukkaanfamee jiruuf filmaata kijibaa 2015 darbee irratti uummaatni keenya wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO hin filanne, afaan qawween sagaleen keenya ukkaanfame, kanaafuu dimookiraasiin sobaa fi filanoon itti fakkessii wayyaanotaa haqamuu qaba. kanneen jedhanii fi dhaadannoolee gaaffiiwwaan armaan olitti eeraman jabeessan sagalee guddaan dhageesisuun daandii konkolaataa Finfinnee gara Ambootti geessuu cufuun hiriira mormii guddaa gaggeessuun dhumarratti humna waraanaa fi poolisii kora bittinneessa jedhamuun kan bittinneeffaman yoo ta’uu hiriira mormii barattoota kanatti uummatni magaalaa Giincii kan itti makaman ta’uun hubatame jira, guyyaa har’aas mormiin kun ittuma fufaawayita jirutti mootummaan wayyaanee humna waraanaa bobbaasuun magaalaa Giincii gooluu irratti argama, taajajilli ibsaa fi network guyyoota laman kana guutuuf magaalaa gincii irraa balleeffamani jiru. sochiin
uummataa fi barattoota ittifufee jira.

Jiraattootni fi Dargaggootni Burraayyuu Namni 7 Humna Wayyaaneen Ukkaamfaman‏

Gabaasa Qeerroo godina addaa Oromiyaa Burrayyuu irraa, Sadaasa 21,2015 

Because I am OromoWayyaaneen wayita kana kaayyoo isaa Maaster Pilaanii dura ijoollee oromoo dhaabbataniif shakkii kan qabu godinaalee addaa keessatti dargaggoota oromoo doorsisuu fi hidhuutti fuullefatee ka’ee jira. Uummanni jiraattotni naannoo godina addaa oromiyaa fi magaalota oromoiyaa keessaa saamicha lafa oromoo fi mormii maaster pilaanii dura dhaabbachuuf waamicha FDG dabarsaa jiran mootummaan wayyaanee dursee waan hubateef ijoollee oromoo sabboonummaa qaban fi adda durummmaadhaan namoota 7 ukkaamsuudhaan bakka buuteen isaanii dhabamee akka jiru Qeerroon gabaasee jira.
Akkasuma godinaalee addaa Sulultaa, Laga xaafoo, Sabbataa keessatti kora bittinneessan wayyaanee ramadamee akka sababni isaas mormiim waan MP waan jabaataa jiruuf ijoollee barattoota qabuu, uummata nagas qabuun hidhuu irratti wayyaaneen argamtee jirti. Yeroodhaaf kan nu geenye maqaan namoota 7 magaala Burayyuu irraa ukkaamfaman biroo ni baha.

Guyyaan Yaadannoo FDG Sadaasa 9/2005 Waggaa 10ffaa Golee Oromiyaa Hundaa Keessatti Qabsaa’ota, Qeerroo Dargaggoota Barattoota Oromoo fi Sabboontota Oromoon Haalan Kabajamuun Walqabatee Mootummaan Wayyaanee Humna Waraanaa Oromiyaa Irra Qubsiisa Jira.

waagga 1offaa FDGGuyyaan Yaadannoo FDG  sadaasa 9,2005 Bifa hedduu howwaa ta’een Goototni Qeerroon dargaggootni  Barattoota Oromoo, sabboontoota uummataa Oromoo fi qabsaa’ota Bilisummaa Oromootiin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti haala ho’aa ta’een Sadaasa 08/2015 jalbultii isaa irraa eegaluun kabajamuu kan eegalee Sadaasa 9/2015 sabboontootni Uummatni Oromoo, Qeerroowwaan dargaggootni barattootni Oromoo fi qabsaa’otni Oromoo barii lafaa irraa eegaluun dungoo Diimaa Magariisaa Diimaa halluu Alaabaa ABO qabu qabsiifachuun ilmaan Oromoo Sadaasa 9/2015 Qabsoo FDG irratti wareegamaniif yaadannoo gaddaa  daqiiqaa muraasaa erga taasisaanii booda, guyyaa guutuu hojjetaan hojii dhaabuun, barattoonni barnoota dhaabuun, daldalaa fi sabboontootni uummatni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof falmachaa jiranii fi deeggaraa jiraan hunduu hojii idilee isaanii dhaabuun kayyoo ilmaan Oromoo goototni keenya irratti wareegamaan galmaan ga’uu qabna irree keenyaa caalatti jabeeffachuun yeroon gamtaan dirree qabsootti seenee falmannuu amma jechuun bakkoota hedduutti toftaalee fi Maloota Qabsoo Warraaqsaa FDG itti finiinsuun barbaachisuu irratti marii baldhaa gaggeeffachaa kan olaanii fi Irbuu qabsoo bilisummaa Oromoof qaban irraa deebi’uun waliif haaromsuun, Suuraawwaan Gootota qabsoo FDG irratti wareegaman illee akka kennaatti waliif kennaa kan oolanii fi Suuraawwaan kunis  uummataa Oromoo hundaaf itti fufinsaan akka raabsamuu fi Yaadannoon FDG Sadaasa 9/2005 Itti fufinsaan Godinaalee Oromiyaa Cufaa irratti Sadaasa 9/2015 irraa eegaluun torbee tokko Oliif Iyyuu itti fufinsaan akka yaadatamuu fi Maarii fi tooftaa sochii warraaqsaa FDG fulduratti itti jirruu irratti akka itti fufinsaan marii’atamuu Qeerroon bilisummaa Oromoo murtii guyyaa kana ilaalchisuun dabarseen hubachiise jira.waggaa 10ffaa FDG

Haaluma walfakkatuun guyyaan Seena qabeessi Sadasa 9,2005 kun Godinaalee Oromiyaa Godina Lixa Shaggar Amboo fi Yuunibarsiitii Amboo,  Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa, Godinaa Bahaa wallaggaa Neqamtee fi Yuunibarsiitii Wallaggaa, Godina Dhihaa Wallaggaa Gimbii, Godina Qeellam Wallaggaa Dambii Doolloo, Godina Iluu Abbaa Booraa Mattuu fi Baddallee, Godina Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaa, Godina Kibba Lixa Oromiyaa Walisoo , Magaalaa Gudditti Oromiyaa Finfinnee Fi Magaaloota Addaa Naannawaa Finfinnee, Godina Bahaa Oromiyaa Yuunibarsiitii Adaamaa fi Adaamaa, Yuunibarsiitii Dirree Dawaa, Yuunibarsiitii Harammayyaa, Yuunibarsii Hawaasaa, Yuunibarsiitii Arbaa Minchii, Yuunibarsiitii Bulee Horaa Yuunibarsiitii Maddaa Walaabuu , Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaa,Mattuu, Neqamtee fi  Manneen Barnootaa Sadarkaa 2ffaa  Oromiyaa garaagaraa fi sabboontoota uummataa Oromoo hedduun haalaan kabajamee fi itti fufinsaan Kabajamaa Jiraachuu Maddeen keenya dirqama kana rawwachiisuuf socho’an Gabaasaa walfakkaataa kallattii hundaa irraa nuuf ergaa jiran irra kan dhiyeessinedha.Sadaasa 9

በቴፒ ከተማ ላይ ውጥረት ነግሷል

ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቴፒ ከተማ ውስጥ ውጥረት ነግሷል፣ የፌዴራል ፀጥታ ኃይሎች አካባቢውን በመቆጣጠር ላይ ይገኛሉ፡፡
የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት የፀጥታ ችግር ዋነኛ መንስዔ ቴፒ ከተማ የምትገኝበት የኪ ወረዳ የእኛ ነው የሚል አቋም በያዙ የሸኮ ብሔረሰብ ተወላጆችና በሸካ ብሔረሰብ ተወላጅ አመራሮች መካከል አለመግባባት በመኖሩ ነው፡፡

አለመግባባቱን በውይይት ከመፍታት ይልቅ ኃይል የመረጡ የአካባቢው ተወላጆች በመሸፈታቸውና ጊዜ እየጠበቁ ጥቃት በመፈጸማቸው ከፍተኛ ውጥረት መንገሡን መታዘብ ተችሏል፡፡

በአሁኑ ወቅት ከሚዛን ተፈሪ ወደ ቴፒ፣ ከሽሽንዳ ከተማ ወደ ቴፒ፣ ከማሻ ከተማ ወደ ቴፒ የሚወስዱ መንገዶች በሙሉ በደቡብ ክልል ልዩ ኃይል፣ በፌደራል ፖሊስና በመከላከያ ሠራዊት ቁጥጥር እየተደረገባቸው ይገኛሉ፡፡

ቁጥጥሩ ማንኛውም መንገደኛ ላይ ጥብቅ ፍተሻን የሚያካትት ሲሆን፣ የፀጥታ ኃይሎች አካባቢውን በመቆጣጠር ላይ ናቸው፡፡

በአሁኑ ወቅት ሁሉም ነዋሪዎች ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በከተማ ውስጥ እንዲዘዋወሩ አይፈቀድም፡፡ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ግድያ ባይፈጸምም ከዚያ በፊት በነበሩት ጊዜያት በየምሽቱ የሰው ሕይወት መጥፋቱ የተለመደ እንደነበር ነዋሪዎቹ ይናገራሉ፡፡

ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የከተማው ነዋሪ እንደገለጹት በየምሽቱ የሰው ሕይወት መጥፋቱ የተለመደ ነው፡፡

“የፀጥታ ችግሩን ለመቅረፍ በተጠሩ መድረኮች አስተያየት የሰጡ ሰዎች ላይ ዕርምጃ የተወሰደ በመሆኑ፣ በአደባባይ ሐሳብን መግለጽ በራስ ላይ እንደመፍረድ ይቆጠራል፤” በማለትም የችግሩን ጥልቀት አስረድተዋል፡፡

የሸኮ ተዋላጆች የሚያነሱት ጥያቄ መሠረቱ በቤንች ማጂ ዞን የሚገኘው ሸኮ ወረዳ፣ በሸካ ዞን የሚገኘው የኪ ወረዳና በጋምቤላ ክልል ማጃንግ ዞን የሚገኘው ሜጢ ወረዳ፣ አንድ ላይ ተዋህዶ ዞን እንዲሆንና ዞኑንም የማስተዳደር ሥልጣንም እንዲሰጣቸው ነው፡፡

የማጃንግ ብሔርን ማጠቃለል የፈለጉበትን ምክንያት ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የሸካ ዞን ተወላጅ እንደገለጹት፣ የማጃንግና የሸኮ ብሔረሰብ አባላት ለዘመናት አብረው የኖሩና ባህላቸውም ተመሳሳይ በመሆኑ ነው፡፡

በቴፒ ከተማ የሚኖረው ሕዝብ ቁጥር ብዛት ከ35 ሺሕ በላይ ነው፡፡

Qeerroon Giddaa Ayyaanaa Mootummaa Mormuun Hiriira Bahan!

(Qeerroo, Giddaa Ayyaanaa, 19 Sadaasa 2015) Qeerroon Barattootaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa rakkoo bulchiinsa gaarii, Hoji dhabdummaa, fi Saamicha mootummaa mormuun hiriira adeemsisan.

Hiriira kana irratti Mormii maaster pilaanii irratti qabanis dhageessifatanii jiru.

Keessayyuu, adamoo eenyummaa Oromoo irratti adeemsidamu kamuu dura dhaabbanna jedhanii jiru.

Hiriira mormii adeemsisan kana irratti mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo akak bakka hin buune ifatti dubbachuun ejjannoo qaban mul’isanii jiru.

Hiriirri kun gaafa 16/11/2015 kan geggeeffame yeroo ta’u, hanga ammaas barnooti dhaabbatee akka jiru beekameera.

Hiriira mormii kanatti kan rifate wayyaaneen barattooti, hawaasillee magaalattii keessatti korfaayee akka hin deemne humna poolisiin eegamaa jira.

Hiriira kana irratti sagaleen akkana jedhu dhageessifamaa ture.

Giddaa gidduu namaa
Gaafa dhiphuu namaa
Injifañnoon keenya
Hajabaannu barana!

Hirirri mormii master plan Finfine Berlin keessatti sadassa 13,2015 gaggeeffame.

Hiriirra mormii tokkumma baratoota Oromoo caayaa ABO fi hawassa Oromoo
waliin gageffame irratti roorroo ummata Oromoo irra gahaa jiru balaaleffataniiru.

Mormii hirirraa kana irratti namootaa hedduun irra qoodaa fudhataniiru. Keessumaa dhalonii qubee heduminnan kan argamanii fi gara fulduratiis qabsoon keenyaa daraan akka jabatuu fi bilisummaan keenyaa gonfanuuf hundumtuu gahee mataa mataa isaa bahachuu akka qabuu dhamsii waalii galaa dabree jiraa.

Mormiin hirirra kun eddo fi bakka barbachisoo tahaan hundaa kan demamee fi iyyannon xalayyan kan galfamee yerroo tahuu ,dhimmaa mormii motumaa abba irree halaan balaleffachaa olamee jirra.

Qabsoon Uummataa bal´aa Oromoo degartoota kayyoo fi dandii siyasaa ABOtti warrii amman dhabileen adda addaa heduminaan irra qoodaa fudhataaan jiruu.

Dhaadanolee fi ejjennon TBOJ caayaa ABO fi hawassaa qabsoo bilisumma oromoo degaraan ,

Ø Heerrii fi seerri Oromoof hin hojjenne, Oromoorattis hojjechuu hin qabu.

Ø Master plan , finfinne hangaa oromoon lafaa irraa jirutti hojji irra oluu hin qabu.

Ø Ajjeecha fi sanyii dugugga icittiin Oromoota irratti gageeffama jiruu hatataaman dhabachuu qaba.

Ø Hidhaa siyassaan mana hidhaa kessatti gidirfamaa jiran gadhifamuu qabu.

Ø Saamichi lafaa fi toftaalee adda addaan qe´ee irraa buqiifaamaa jiraan dhabachuu qabaa

Ø Gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyuummaa ti

Ø Sarbamuu mirgaa namummaa fi reebichaa garaa jabinaan irraa gaha jiruu dhabachuu qaba .

Ø Akkasumaas rakkolee adda addaa Saba keenyaa irraan otoo waal irraa hin citiin gahaa jiruu kun dhabachuu qaba.

Ø Itti dabalataan baatiin Sadaasaa qabsa´otaafi saboontotaa Oromoo biratti baatii adda tahee dha , kanaafuu fincilaa diddaa gabruumma (FDG) kan biyyaa jarmaan bara 2015 mormii hiriiraa waaliin waal qabsisuun qabsa´otaa keenyaa wareegamaan yadatamee oleraa.

Korri waggaa Miseensotaa ABO biyya UK Ibsa Ejjennoo baafatuun xumurame.

Korri waggaa kan Miseensotaa ABO biyya UK fi walgahii hawaasaa Oromoo biyya UK kun Sadaasa 14, 2015 magaalaa Bolton (naannoo Manchester) tti geggeeffame.

Walgahiilee kanarratti miseensotni, deeggartootnii fi hawaasni Oromoo haala yaroo amma biyya Oromoo keessa jirtuu fi qabsoo bilsummaa ABO karaa adda addaa geggeessaa jiru irratti bal’inaan erga mariihatanii booda ibsa ejjennoo armaan gadii baafataniiru.

 1. Mootummaan Itoophiyaa kan wayyaaneen hogganamaa jiru itti fufinsaan ummata, saba fi sablammiiwwan biyyattii keessatti argaman irraan cunqursaa daangaa hin qabne irraan gayaa jiru akka dhaabu​.​
 2. Lammiiwwan Oromoo sirna cunqursaa wayyaanee jalaa baqatanii biyyoota ollaatti jiran jala basaastota bobbaassun ukkamsanii dhabamsiisuu, ajjeessu fi jireenya isaanii balaaf saaxiluu ni balaaleffanna​.
 3. WBOn hundee qabsoo bilisummaa keenyaa fi gaachana Oromoo ta’uu isaa hubannee caalaatti kan bira dhaabannu ta’uu keenya ibsanna.
 4. Dhaabni keenya ABOn qabsoo bilisummaa gama hidhannoo fi karaa adda addaa taasifmaa jiru caalaatti jabeessuuf jecha Tumsaa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokrasiif (TUBD/PAFD) Onkoloolessaa 24, 2015 ummatoota cunqurfamoo biroo walii taasifame ni deeggarra; hujii irra ooluusaafis waan nurraa eegamu ni goona.
 5. Motummaan wayyaanee gama tokkoon sirna hannaa fi saamichaa biyyattii keessatti diriirsuudhaan, ummata lafa fi qabeenya isaa irraa buqqisuu, bosona ciruu fi summeessuudhaan haalli naannoo balaa keessa galee ummatni beelaaf akka saaxilamu gochuun yakka raawwatamaniif sirnichi ittigaafatamummaa akka fudhatu fi hojii balaafamaa kana irraa akka dhaabatu gaafatna​.
 6. Mootummaan wayyaanee baqattoota Oromo biyyoota ollaatti baqatan jala deemanii ajjeesuu, yakkuu fi hawaasa baqataa gidduutti wal jibbaa fi wal shakkii ijaaruu irraa akka of qusatu, ummatnis kana irratti dammaqee ergamtoota sirnichaa dura dhaabatu.
 7. Jaalatamaa fi beekaa Oromoo Obbo Dabbasee Guyyoo biyya baqaa keessaa utuu jiranii wayyaanee ukkaamsitee miliqisuu ishee ni mormina; namni kun haal duree tokko malee gadhiifamee maatii isaatii akka deebi’u gaaftna.
 8. Miseensotni ABO UK gidiraa mootummaan ummata Oromo irraa gayaa jiru hundee isaa irraa buqqisee bilisummaa Ummata Oromoo mirkaneessuuf sochii godhamu keessatti shoora keenya cimsinee akka itti fufnu irra deebinee mirkaneessina.
 9. Nu hawaasni oromoo UK keessa jiraatnu hundi umriin, saalaan, amantaa fi naannootiin otoo hin qoqqoodamiin shira wayyaaneen biyya keessaa fi alatti ummata keenya qoqqooduuf asiif achi fiigdu dura dhaabbatna, namoota beekaas ta’e gowwomsamanii badii kana keessatti hirmaatanis akka hojii balaafamaa kana irraa of qaban cimsinee hubachiifna.

Injifannoon kan ummata Oromoo fi Saboota cunqurfamoo ti!

Bolton, UK – Sadaasa 14, 2015

Leelloo: Gaazexaan Haaraa Gabaatti Bahe!

Finfinnee, 15 Sadaasa 2015, Gazexxaan Afaan Oromoo Leelloo jedhamu Oromiyaa keessatti Sambata kaleessaa gabaatti bahuun beekame.
Gaazexaan kun aadaa fi eenyummaa Oromoo guddisuuf akeeka akka qabau beekameera.

Qopheessitooti gaazexixhaa akka jedhanitti aadaa,’ duudhaa, safuu, haqaa fkkf Ummata Oromoo irratti hojjachuuf murtii jabaa qabu.

Akka qopheessitooti jedhanitti Leelloon akka guddattee sadarkaa addunyaatti beekamtuuf birmannaan ummata Oromoo hedduu abrbaachisaa dha.

Sirni Wayyaanee Barattoota lama barumsa dhorke; 19 akeekkachiise.

(QEERROO, NAQAMTEE, 14 Sadaasa 2015) Barattooti Oromoo 19 Yuunibarsiitii wallaggaa irraa akeekkachiisaman; lama immoo ari’aman.

Qubsuma, beekumsaa, buufataa fi dawoo ogummaa ilmaan Oromoo ta’aa kan jirtu Yuunibarsiitiin wallaggaa, barattoota Oromoof ardaa rakkinaa ta’aa jira.

Akka kanaa guyyaa FDG gootota wareegamanii yaadachuu isaaniitiif, barattooti lama barumsa irraa aryataman. Isaanis,
1. Barataa Waaktolee Raggaasaa Gamteessaa barataa Joornaalizimii waggaa Sadaffaa

Ababaawu Kabbadaa barataa Veterinary Laaboraatoorii Waggaa Sadaffaa

Ababaawu Kabbadaa barataa Veterinary Laaboraatoorii Waggaa Sadaffaa

2.  Ababaawu Kabbadaa barataa Veterinary Laaboraatoorii Waggaa Sadaffaa akka taán beekameera.

Kana malees, Barattooti accounting Waggaa lammaffaa baratan 19 irratti akeekachiifni kenname.

Barattoota 19n akeekkachiisi itti kenname keessa muraasi
Barattuu Iftuu Margaa
1.  Barataa Caalaa Tarfaa
2. Barataa  Caalaa Baqqalaa
3. Barataa Dachaasaa Biddiiqaa
4. BArataa Kennawaaq
5, Barataa Caalaa Dhugumaa akka taán beekameera.

Yeroo ammaas barattooti hedduun diddaa isanii itti fufanii akka jiran beekameera.

Fincilli Diddaa Garbummaa Oromiyaa Giddugalaatti Ka’e!

Qeerroo, Giincii, 13 Sadaasa 2015, Qeerroon Oromoo Fincila Diddaa Garbummaa kaasan; Wayyaanee barattootaa fi sabboontota hordofaa jirti.

Qeerroon akka gabaasetti, Fincilli ammaa kun Godina Shaggar Lixaa keessatti ka’ee dhaadannoo fi mormiidhaan adeemsisame.

Guyyaa kaleessaa Sadaasaa 12/2015 Yaadannoo FDG Sadaasa 9/2005 Waggaa 10ffaa waliin wal qabatee fincila deemaa ooleen sagaleen Oromoo akka kabajamu, Oromoo hidhuu fi ajeesuun akka dhaabbatu ifatti gaafataniiru.

Fincilaa fi yaadannoo fincilaa haala ho’aa ta’een Kabajamaa jiruun walqabatee Gootoni Barattootaa Oromoo Mana Barumsaa Giincii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina fi Sadarkaa 1ffaa FDG dhoosuun warraaqsa gaggeessaniiru.

Mormiin jalqabe kun, mooraa mana barumsichaatiin alatti babal’atee daandii magaalaa gubbatti deemaa oole.

Mormiin Qeerroo Oromoo kun, mormii bara darbeetiin kan wal fakkaatuudha.

“Nuti, Qeerroon Oromoo, seenaa wareegama qabsaa’ota Bilisummaa Oromoo haga yoonaatti galmeeffameef kabajaa guddaa kennaa, nutis akka dhaloota haaraatti wareegama bilisummaa baasuuf kaanee jirra.”
Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa

Qabsoon itti fufa! Garboonfataan ni kufa!!

%d bloggers like this: