Guyyaa Har’aa Naannowaan Mooraa Yuuniversitii Finfinnee Humna Waraana Wayyaaneen Marfamee Jira

Ebla 25,2015 Gabaasa Qeerroo Finfinnee.

01

Yuuniversitii Finfiinnee Ebla 25,2015

Torbeewwan kana mootummaan wayyaanee haala isa mudatee jiru keessatti sodaachuu irraan daandiiwwan irratti konkolaataa dhaabee sakattaaisuu gabaasuun kenya ni yaadatama,haaluma kanaan har’ammoo mooraan barnootaa olaanoo Yuuniversitiilee keessaa fi ala humna waraana isaa qubachiisee kan jiru suuraan Qeerroon gabaasa isaa dhiyeessuun kan ibsuudha.Halkan edaa mooraa yuuniversitii kiiloo 6 fi kiiloo 4 keessa barattootni sabbontotni oromoo waraqaa balaliituu dabaa fi dhumiinsa ilmaan oromoo biyya keessaa fi biyya ollaatti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamni mootummaa wayyaanee tahuu qaba kan jedhuun barruun darbamee mul’atee ture tikaa fi qaama dhokataa mooraa keessaa qabuun halkanuma funaanamuu Qeerroon gabaasee jira, haaluma kanaan har’a ganama irraa kaasee daandiin konkolaataa naannoowaa Yuuniversitii Kiiloo 4,5 fi Kiiloo 6 waraana Wayyaaneen qabamee jiraachuu Qeerroon gabaase.

Haalli kun Yuuniversitii Madda Walaabuu,Bulee Horaa fi Haromayyaattis halkan edaa Ebla 24,2015 Qeerroon waraqoota barattoota dammaqsuu fi mootummaan Wayyaanee gocha suukkanneessaa ilmaan Oromoo irra gahaa jiruuf iti gaafatamaa fi seeratti dhiyaachuu akka qabu maxxanfamee akka bule Qeerroon gabaasee jira, yeroo ammaa humni waraanaa naannowan dhaabbilee barnootaa olaanoo sodaatu qubachiisee akka jiru gabaasni Qeerroo addeessaa jira.

Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo fi Yuuniversitii ABO Keessatti,Gootota Oromoo Ebla 2014 Keessa Wareegamaniif Yaadannoon Ta’uu Qeerroon Gabaase.


Dargaggoo BiilaaEbla 25,2015 Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo,
Yuunivarsiitii Amboo fi naannoo Ambootti yaadannoon gootota Oromoo bara darbee Ebla 25,2014 Keessaa ilmaan Oromoo wareegama qaalii kaffaluun qabsoo bilisummaa uummata Oromoo finiinsan waggaan 1ffaan isaa bifa adda ta’ee fi sochii warraaqsaa FDG of keessaa qabuun kabajamuu itti fufe.

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo gumaa gootota wareegamanii gootota lubbuun jiranitu baasa, barruu warraaqsaa jedhu qopheeffachuun mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessa fi uummaata Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo isheef raabsuun uuffata gaddaa uffachuu, barnoota dhaabuu fi nyaata lagachuun ganamaa ganama barii lafaa irraa eegaluun hanga galgalaatti illee haala hedduu addaa ta’een
guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajachuu itti fufan. Gaaffiin gootota keenya waliin taanee kaafne gaaffii mirgaa fi dimookiraasii karaa nagaa dhiyaateef Mootummaan garboonfataa wayyaanee deebii humna waraanaa guddaa loltoota Agaazii jedhamuun beekaman nurratti bobbaasuun yakka duguugginsa sanyii (genocide) uummata Oromoo irratti rawwate. Yakka kanaaf Mootummaan Wayyaanee gaafatama seeraa fi seenaajala galee kan jiruu utuu ta’uu yeroo ammaan kana immoo maqaa filannoo fakkeessii fi kijibaa isaatiin uummata keenyaa dirqamsiisaa waan jiruuf jabeessinee balaaleffanna.

Gaaffiin karaa nagaa fi dimookiraasii gaafachaa jirruu hanga deebii sirnaa argatuu fi yakka ol aanaa uummata keenya irratti rawwachaa jiruuf Mootummaan EPRDFn hanga itti hin gaafatamnetti filannoon gaggeeffamu hin jiruu dhaamsa jedhuu gootootni barattootni Oromoo uummataaf dhaamsa dabarsan.

Ebla 15/2015 Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 irraa eegaluun Mootummaan Wayyaanee Uummaata Oromoo magaalaa Amboo fi naannoo ishee irraa tajaajiloota kanneen akka bishaan dhugaatii, humna ibsaa, network fi tajaajiloota hawwaasummaa garaagaraa irraa dhaabuun uummataa daraara jiraachuun ibsame. Haalli kun wayyaaneen abdii kutannoo isa dhumaa fi guyyaan kufaatii wayyaanee baay’ee gabaabbachaa jiraachuu kan ibsu ta’uu uummatni Oromoo jiraattootni magaalaa Amboo dubbatan. Walumaa galattii yeroo ammaa kanaa sochii goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo jabeessa jiraniin wal qabatee mootummaan wayyaanee guyyaa kaleessaa humna waraanaa isaa hedduummina qaban magaalaa Amboo irraa qubsiisuun magaalaan Amboo eegumsa waraanaa jala kan jirtu ta’uun hubatamera. Mooraan Yuunibarsiitii amboos poolisii federaalaa Wayyaaneetiin guutame jira. Sochiin FDG jabaachuun hanga wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n aangoo gadhiiftutti jabaatee kan itti fufu fi gumaa Gootota wareegamanii gootota jiranitu baasa, kaayyoo gootota wareegamaniis gootota jiranitu galmaan ga’aa jechuun barruulee warraaqsaa bittinneessuun goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo sochii isaanii jabeeffachuun yakka wayyaaneen bara darbee Oromoo irraatti rawwateef gaddaa guddaa qaban ibsachuu itti fufan.

Mootummaan Wayyaanee Kallattiiwwan Shanan Finfinnee Irraa Bahanii Galan Irratti Konkolaataa Dhaabsisuudhaan Sakatta’a Eegale‏

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Ebla 24,2015
q-news3aaAkkuma beekamu baatii baatiin Ebla uummata Oromoo biratti dagatamu miti, waggaa darbe wayita kana Oromiyaa keessatti FDG baarageen barattootni oromoo,da’immanii fi maanguddoon lubbuudhaan wareegamuun kan dagatamu miti, baatiin kun bara baraan uummata Oromoo biratti kan yaadatamu ta’ee akka itti fufu dhiiga obboloota keenya baatii Ebla 2014 keessa dhangala’etu barabaraan nu yaadachiisa hafa. Haatahu malee
mootummaan Wayyaanees baatiin kun isaaf sodaa guddaa itti tahuu irra darbee torbee kana keessa sochiin uummata biyyattii kan isa dhiphiseen humna waraana isaa bakka isa sochoosisee uummata dhaanuu fi hidhuu irratti kan xiyyeeffatee ka’ee jiruudha. Gadda uummanni asuma dhiyoolubbuun namoota mootummaa Wayyaanee baqatanii fi jireenya ofii fooyyessuudhaaf biyyaa bahanii harka diina fakkaataa mootummaa Wayyaaneetti kennamaniin ummanni hiriira baheen namootni nagaan humna waraana Wayyaaneen dhaanamuudhaan miidhamanii yeroo amma Hospitaala keessatti argaman lakkoofsa kan hin qabnee fi mana hidhaatti kan guuramanis lakkaawun kana jechuun kan hin danda’amneedha.

Mootummaan Wayyaanee uummata isaa qaba jedhuun jjibbamuu mirkaneeffatee jiraachuun abdii kutatee waraana uummata nagaatti bobbaasee kan jiruu fi amma ammoo magaalaan Finfinnee keessi ganda gandaan humna qabu ramadchiisee kan jiru tahuun beekamee akkasuma guyyaa har’aa addatti kan eegale Karra Shanan Finfinnee irraa bahan,
1. Karra Qirxii/ daandii Finfinnee irraa gara Kaabaa geessu,
2. Karra Qoree/daandii Finfinnee irraa gara Jimmaatti geessu,
3. Karra Alloo/daandii Finfinnee irraa gara Walloo ykn Dasseetti geessu,
4. Karra Qaallitti/daandii Finfinneerraa gara Bishooftuutti geessuu fi
5. Karra Gafarsaa/daandii Finfinneerraa gara dhiyaatti geessu.

Finfinnee irraa kan bahuu fi kan seenu konkolaataan dhaabbatee sakatta’amuu eegalee jira, humnootni addaa daandiiwwan kana cina bosonaa keessa dhangala’ee buufatee kan jiruu fi humni daanditti bahee mul’atus sakatta’iinsa jabaa konkolaataa gaggeessuu eegale, mootummaan Wayyaanee nageenyaa isaaf sodaa keessa seenuu kan mul’isuu fi wayita ammaa kanas diddaan barattootaa akka darbe sun ka’uu of sodaachuu humnuma waraana isaa keessaan odeessi loo’ee Qeerroo qaqqabaa jira. Dhaabbilee barnootaa kanneen akka Yuuniversitii keessattis xiyyeeffatamee kan jiru barataan akka waan meeshaadhaan of qopheessuu barataa kaayyoof bahe sakatta’uun karoorfamuun kan dhagayamaa jiruu fi Qeerroon(Dargaggootni oromoo ) dhugaaf dhaabbatee harka isaa qullaa diina nama nyaataan falammii gaggeessuuf of qopheessee jiraachuu Qeerroon mooraa yuuniversitiilee garagaraa irraa gabaasee jira.

Mallattoon sodaa yeroo ammaa mootummaa Wayyaanee irraa mul’atus mallattoo kufaatii isaa tahuun waan nama hin shakkisiisneedha, kanumaan mootummaan wayyaanee daandiiwwan konkolaataa irraa humna isaan sakatta’iinsa konkolaataa uummata sakatta’uu irratti xiyyeeffatee akka jiru Qeerroon gabaasee jira.

Loltooti Wayyaanee Daandii Magaalaa Walqixxee Hamma Jimmaa Jidduutti Konkolaataa Dhaabanii Sakataa’uu fi Saamuu Eegalan. Yuniverstii Jimmaa fi Walqixxees Saka’ata’insi Seeraan Alaa Itti Fufe.

Barattoota OromooEbla 22,2015 Mootummaan Wayyaanee EPRDF raafama guddaa keessa galuun daandii Konkolaataa Finfinnee irra gara Jimmaa geessuu magaalaa Walqixxee hanga Jimmaatti bakkota hedduutti konkolaataa dhaabee sakkatta’uun uummata dararaa jira.

Mootummaan Wayyaanee  EPRDF haala raafama siyaasaa, dhabamuu dimookiraasii fi abbaa irruummaa gaafa baaseen waan qabee gadhiisuun dhabuun magaalaa Jimmaa fi daandii Finfinnee gara Jimmaa geessuu irratti sakkatta’insa hamaa halkanii guyyaa gaggeessa jira. Keessaattuu Magaalaa Jimmaa keessatti  humnoota poolisii federaalaa isaa bobbaasuun nama daandii irraa adeemu kamuu dhaabuun waraqaa eenyummaa kan gaafatanii fi sakkatta’insa guddaa irratti gaggeessuun kan dabarsan ta’uu irraa uummata gooluu eegale jira. Sakkatta’insa Wayyaanotaa kun mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa galma mooraa Yuunivarsiitichaa irrattiis haalaan jabaatee itti fufuun gadi ba’uu fi oldeebi’uun hojjeettootaa fi barattootaa sakkatta’insaan erga muddamuu eegalaanii torbee tokkoo ol ta’uun ibsamera, kana malees Mooraan Yuunivarsiitii Jimmaa humnoota tikaa fi waraanaan eegamaa jirti.

Mootummaan Wayyaannee yeroo amma kanaa FDG uummaataa fi goototaa dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoon hudhamee kufuuf raafamaa jiruu waan qabee gadhiisuu wallaaluun Yuunivarsiitii Walqixxee irratti immoo Doormii barattootaa seenuun sakkatta’insa addaa ta’ee gaggeessuun ofumaan barraagee barattoota jeeqaa jiraachuun ibsame. Mootummaan Wayyaanee aantummaa uummataa hin qabane rakkoo uummata biyyatti fi addaatti immoo uummata Oromoo irraatti biyyaa keessatti fudhachaa jiruu fi ajjeechaa suukaneessaa lammiilee biyyaatti irraatti  gaggeessaa jiruuf mootummaan Wayyaanee gaafatama gahaa fudhachuu akka qabu uummanni iyyaa jira.

Ummatni biyyatti hundinuu bu’aa mootummaan Wayyaanee buusaafi jiruu hidhaa, ajjeechaa fi dabarfamanii harka halagaa hambaa garaa lafina tokko hin qabneen ajjeefamuun wal qabatee guyyaa kaleessaa uummatni biyyaatti magaalaa Finfinnee keessa jiraatu mormii guddaa Wayyaaneen qabuun FDG guddaa wayyaanee irratti dhoosee jira kanaan walqabateen Wayyaaneen rifatee raafama guddaa keessa galuun tarkaanfii hadhawaa uummata irratti fudhachaa jiraachuun ibsame.

cropped-qeerroo-edit.jpg

Gocha Sukkanneessaa Lammiiwwan Oromoo fi Itiyophiyaa Baqattummaan Biyya Ambaa Jiraatan Irratti Raawwatamaa Jiruuf Mootummaan Wayyaanee Itti Gaafatamuu Qaba. 

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo 

Uummatni Impaayera Itoophiyaa keessaa addatti dargaggootni biyyattii dhiibbaa mootummaan faashistii Wayyaanee gaggeessaa jiruu fi tureen dirqamuun baqattooti lakkoofsa guddaan gara biyyoottan ollaa fi baha fagootti godaanuuf dirqaman. Carraan dargaggootaa Impaayera Itoophiyaa keessatti hidhaa, ajjeechaa, doorsifamaa fi hojii dhablee tahuu dha. Dargaggootni Bulchinsa Impaayera Itoophiyaa keessaa abbaa biyyummaa mulqaman, Hojii dhabdummaan cinqatanii fi hidhaan itti hammaatte gammoojjii sahaaraa fi garba akkasumas galaana keessatti qorraa fi dheebuu dandamachaa kaan ajjeefamaa biyyoottan garaa garaatti baqachuuf dirqamu.

Dargaggootaa fi lammiilee gara biyyoottan garaa garaatti baqatan irratti miidhaan dhala namaaf hin malle waggaa 24 guutuu bulchinsa sirna Wayyaanee keessatti gaggeeffamaa asiin gahe. Mootummaan Wayyaanee garuu lammiiwwan abbaa biyyummaa isaanii mulqamanii godaansa filatan ‘’ baqatttoota, shororkeessitoota… itti maxxansuudhaan biyya ambaa deeman keessatti illee nagaa fi tasgabbii akka hin arganne taasisaa asiin gahe. Daandii godaansaa fi biyyoota ambaa keessatti dhangala’insa dhiigaa fi lubbuu godhamaa tureefis akka quba hin qabneettii usee irra tarkaanfachaa asiin gahe.

Miidiyaaleen Addunyaa garaa garaa lammiiwwan Itoophiyaa galaanaan, Gammoojjii fi harka dhala namaa garaa jabina raawwataniin ajjeefaman wayita gabaasu mootummaan Itoophiyaa garuu haaluu irraan darbee yakkamtoota gochaa ture. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ebla 2015

Hiriira Finfinnee Guyyaa Har’aa

IMG_20150422_084516 IMG_20150422_085900

Har’a Ebla 22,2015 Magaalaa Fifninnee Nannoo Hullooqoo Kormaa(Masqal Addabaabay) Jedhamutti Fincilli Jabaan Uumame, Humna Waraana Wayyaanee fi Uummata Gidduuttis Rukkuttaa Ta’een Gama Lachuu Irratti Midhamni Gahe.

Har’a Ebla 22,2015 Magaalaa Fifninnee Nannoo Hullooqoo Kormaa(Masqal Addabaabay) Jedhamutti Fincilli Jabaan Uumame, Humna Waraana Wayyaanee fi Uummata Gidduuttis Rukkuttaa Ta’een Gama Lachuu Irratti Midhamni Gahe.


Gabaasa balinaan, Kaleessa akkuma gabaasne jirru lammiileen biyyaa Liibiyaatti gara jabeenyaan ajjeefaman guyyoota muraasa dura haala suukkanneessaa tahuun isaa dhala namaa kamuu kan hin dagachiisneeeha. Baqattoonni 28nuu keessaa hordoffii mootummaa Wayyaanee yeroo darbee FDG Oromiyaa keessatti dhalate mormii dhimma Master Pilaaniitiin mootummaa Wayyaanee dura dhaabbatanii falammii gaggeessuu irratti gara jabina mootummaa Wayyaanee baqachuu irraan dargaggoonni Oromoo hedduu naannoo garagaraatti godaansisee jira, Dargaggoonni kun mudatee jiru keessaa gochi kun kan irratti raawwatame kanneen akka Mangistuu Gashee,kaanis dargaggoota Oromoo maqaa hin argatin jiru, gochi kun dimshaashatti kan raawwate sabni Tigraay keessa waan jiruuf hiriirri taasifame kun hanga muummicha ministeeraa Wayyaanee hirmaachisutti gahus sababa mootummmaa wayyaanen biyya isaanii irraa bahanii carraan kun isaan kan mudateedha, kanumaan har’a hiriira taasifameen uummanni lakkoofsi isaa guddaa walakkaan ol uumata Oromoo kan tahe dhaadannoo hedduun, sirbis dhageessifameera.
Dhaadannowwan jedhamaa oolan,

 1. Mootummaan Wayyaanee hattuudha,
 2. Kan obbolaa keenya ajjeese mootummaa Wayyaaneeti,
 3. Shorokeessaan mootummaa Wayyaaneeti, kan jedhuu fi dubbii muummichan
 4. jedhames uummanni isin hin dhageenyu jechuudhaan feshaleessan.

Uummanni sagalee dhageessisaa oole kana booda aangoo irratti isin hin barbaannujechudha,kanumaan dhagaan darbatame, poolisoonni Wayyaanee 50 ol tahan baayina uummataa hanga kana keessaa kan hubatame reebicha uummataan garmalee miidhamuun beekame akkasuma uummata keessas keessattuu dargaggoota irratti miidhaan guddaanis tahee jira baayeen suuran kan olkaa’ame gocha isaanii addeessus ni jira yeroo ammaa uummanni miidhamee jiru Hospitaala Gaandii fi Zawudiituu kan ciisan dhibbaan lakkaawamu, uummata gadda isaa ibsachuuf bahe irratti ammas miidhaa gurguddaan qaama mootummaa Wayyaameetiin irra gahamee jira.

Qabeenyaan manneen mootummaa naannoo kanatti argamanis dhagaadhan hojiin ala tahanii jiru, Yeroo ammaa naannoo hiriirri kun itti gaggeeffamee fi daandii Boolee, Waddeessa(Piyaassaa)geessu martiyyuu humna waraana Wayyaaneen eegamaa jira, uaummanni qe’ee isaatti hin galu jechuudhaan mootummaan wayyaanee nu fixeera jechuun iyyaa booyichaa dhageessisaa jira.Ammas kan itti fufu uummanni Oromoo jaallan keenya gochi kun irratti raawwate suuraa qabannee magaala Finfinneetti wal argee hiriira adeemsisiu Qeerroon waamicha isaa dabarsuu fedha.

Tarkaanfii Sukanneessaa Libiyaa Keessatti Fudhatame Irratti Ibsa ABO

OLF_ABO_Logo

Lammiilee mootummaa dirmatuu fi lammii dhaqqabuuf dhihooti hin qabne, rakkoo fi hiraara jalaa of baasuu fi abdii nuuf dabra jedhuun gammoojjii hamaa qaxxaamuree Libiyaa gahe irratti tarkaanfii sukaneessaa ISIS (Mootummaa Islaamaa) ofiin jedhuun lammiilee Saboota Iyophiyaa irratti fudhatame tarkaanfii namoomaa ala kan tahee fi dhala namaa kamuu irraa hin eegamne waan taheef ABO gadi jabeessee balaaleffata. Gochaan bineensummaa akkanaa ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabne tahuus dabalee hubachiisa. Tarkaanfii loogummaa amantii irratti hundaauun namoota harka qulleeyyii fi sivilii irratti fudhatame kanaan gadda itti dhagaame maatii lammiiwwan gaagaamni irra gaheef ibsaa jajjabina hawwaaf. Loogummaa bifa kamuu ummataa fi lammiilee miidhu kamuu jabinaan kan dura dhaabbatu tahuus mirkaneessa. Hiree kanaanis hundee rakkoo lammiilee Itophiyaa balaaf saaxile kana hawaasni addunyaa akka hubatu yaadachiisuu fedha.

Empaayerri Itophiyaa empaayera bittaan abbaa irrummaa irratti dagaagee lammiileen mirga dhablee taasifamuun keessatti hiraarfaman,

Biyya hacuuccaan siyaasaa fi dhiittaa mirga ummata fi ilma namaa hadhaawaa tahee keessatti gaggeeffamu tahuu irraa fi tarree biyyoota hiyyeeyyii keessaa bahuu dadhabuu irraa lammiileen dhibbeentaa 40 ol tahan hiyyummaa maayyiin keessatti dhamaaa jiraatan,

Empaayera saaminsaa fi malaammaltummaan keessatti saaree murni bicuu keessatti duroomee, wayyabni keessatti hagabee jiraatu,

Empaayera ummatoota biyyattii keessaa kan miliyoonotaan lakkaaaman harayyuu gargaarsa alagaan jiraatuuf dirqaman keessa jiraatan,

Biyya bilisummaan ummatootaa fi matayyaa kabajamuu hanqatuu irraa barattootni, beektotni, gazexessotni, hogganootni jaarmayoota siyaasaa keessatti hidhaman, ajjeefamanii fi dararaman, Empaayera mirgi walaba tahanii bakka buaa ofii filatuun abjuu itti tahe, lammiileen kan hin beeknee fi hin feene filuuf itti dirqisiifaman, filannoo fakkeessiin hawwaasa addunyaa sobaa jiraatuun filmaata itti tahe,

Empaayera mootummaan Heera ofiif raggaase cabsuu dhaan dhimma amantii keessa harka naqatee matootii amantii sirna abbaa irrummaaf amanamoo tahan amantoota irratti muudamanii fi kan mootummaan dhimma amantii keessa seenuu hin qabu jedhan ariamanii fi hidhaman tahuu irraa lammiileen biyyaa kumoota dhibbaan keessaa baqatan taatee jirti.

Tarkaanfii suukanneessaa Liibiyaa keessatti fudhatame irratti Ibsa ABO.pdf

Wallagga,Aanaa Nuunnuu Qubmaa Keessaa, Qe’ee Keenya Irraa Hin Buqqaanu Sababaa Jedhaniif Qofa Qonnaan Bultooti Oromoo 80 ol Manneen Hidhaa Gara Garaatti Hidhaman

Gabaasa Qeerroo Aanaa Nuunnuu Qumbaa Ebla 20,2015

Because I am OromoWallagga,Aanaa Nuunnuu Qumbaa Ganda qonnaan bultaa Furdisaa lafa qonnaa fi bososna Baanqoo jedhamu mootummaa Wayyaanee investerootaaf hiruu isaa irraan kan ka’e uummanni Oromoo naannichaa diddaa fi falmatnaa dachii isaanii taasisaniin ergamtootaa fi bulchitoota Wayyaanee waliin walitti bu’uu Qeerroon gabaase.

Gaafa Ebla 19,2015 Diddaa uummanni naannoo kanaa kaaseen wal qabatee mootummaan Wayyaanee loltoota isaa Naqamte irraa gara naannichaatti erguun fincila kaafatniittu, dachii mootummaan irraa buqaaa isiniin jedhe irraa ka’uu diddan sababoota jedhuun abbootii warraa kanneen ta’an qonnaan saddeettamaa ol manneen hidhaa beekamtii hin qabne kan akka Waamaa Adaree,magaalaa Nuunnuu, mana hidhaa Jimmaa Arjoo fi Jaatoo Naqamteetti guuramanii hidhamuu isaanii Qeerroon addeessa.

Kanneen keessaa maanguddoonni umuriin bulan lama haalaan miidhamanii mana hidhaa Naqamteetti darbatamanii jiru, kanneen kunis:-

 1. Obo,Qalbeessaa Donee
 2. Obbo, Firrisaa Waakkennee

Jedhaman yeroo ta’an hidhamtoota warreen hafan kaan keessas shamarran Oromoo maatii qonnaan bulaa keessaa akka keessatti argaman gabaasi addeessa.

Mooraan Yuunivarsiitii Jimmaa humna Waraanaa Poolisoota Fedaraalaa Wayyaaneen Marfame. Humnootni Tikaa TPLF Heddumina Qabu Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Koolleejjii Barasiisota Jimmatti Ramadamuu Qeerroon Gabaase

Gabaasa Qeerroo Jimmaa Ebla 18,2015

Ebla 17/2015 Mooraan Yuunibarsiitii Jimmaa humna Waraanaa Poolisoota Fedaraalaa Wayyaaneen Marfame. Humnootni Tikaa TPLF Heddumina Qabu Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Koolleejjii Barasiisota Jimmatti Ramadamuu Qeerroon Gabaase Guyyaa har’aa kabajni Guyyaa Gootota Oromoo Ebli 15 fiYaadannoon wareegamtoota uummata Oromoo fi gootota dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo Ebla 2014 FDG irratti wareegamanii Waggaa tokkooffaan isaa guyyaa har’dhaa bifa ho’aa ta’ee fi hedduu ajaa’ibsiisa ta’een gootota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa fi Koollejjii barsiisota Jimmaan kabajamuun wal qabatee mootummaan Wayyaanee raafama ulfaata keessa seenuun humna waraanaa , basaastoota fi dabballoota isaa dhabbilee barnootaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa, koolleejjii Barasiisota Jimmaa fi magaalaa Jimmaa irratti bobbaasuun uummataa magaalaa illee doorsisaa olee jira. Goototni Qeerroon barattootni Oromoo guyyaa kaleessaa Ebla 16/2015 galgalaa irraa eegaluun barruulee warraaqsaa gootoota Oromoo kan faarsuu fi gaaffii mirga abbaa Biyyummaa uummata Oromoo kan of irraa qabu Mooraa Yuunivarsiitii keessatti barattootaa fi jiraattoota fi hojjettoota hundaaf bittinneessuun Magaalaa Jimmaa keessatti maaxansaa buluun guyyaa har’aa Ebla 17/2015 immoo gana sa’aa 12:00 egaluun uuffata gaddaa uffachuun nyaataa fi barnoota dhaabuun ifatti haala ho’aa ta’een kanajachuun mootummaa Wayyaanee raafama ulfaataaf saaxilan.

Haluma kana irraa ka’uun abbaan irree mootummaan Shororkeessa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n sodaa ulfaataa keessa seenuun dhiphatee waan qabee gadhiisuu dhabaa jiruu mooraa yuunibarsiitii Jimmaa arfan Main campus, mooraa Economics and Business, mooraa Agriculture fi Mooraa saayinsii fi teeknoloojii galma irra poolisoota isaa dhaabuun barattoota fi hojjettootaa hunda irratti sakkatta’insa guddaa gaggeessa oole. Magaalaan Jimmaas raafama guddaa keessa jirti. goototni qeerroon barattootni Oromoo immoo sodaa tokko malee wareegama kamuu baasnee mirga keenyaaf ni falmanna, mirga bilisummaa uummata keenyaa fi walabuummaa biyyaa keenyaa hanga gonfannutti duubatti hin deebinu sochiin warraaqsaa FDG itti fufa wareegama kamuu baasuuf qophii ta’uu ibsachaa jiru.

Goototni Barattootni Oromoo Yuuniversitii Jimmaa Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 fi Waggaa Tokkooffaa FDG Ebla 2014 Irratti Ummata Oromoo Wareegamanii Bifa Adda Ta’een Kabajatan

Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Jimmaa Ebla 17,2015

Photo0038 Photo0039Goototni  Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa  Ebla 15,2015 irraa eegalanii GGO bifa addaan kan kabajatan yeroo ta’u, addatti ammo  guyyaa har’aa Ebla 17,2015 ganama barii lafaa irraa eegaluun haala aja’iba ta’een GGO fi waggaa tokkoffaa guyyaa wareegamtoota uummata  Oromoo bara darbee Ebla 2014 irraa eegaluun qabsoo FDG haala ajaa’ibsiisa ta’een qabsiisuun mootummaa wayyaanee hamma funyaanitti qawwee hidhatee dura dhaabbachuun mirga abbaa biyyuummaa uummata Oromoo kabachiisuuf wareegama qaalii baasaaniif yaadannoo waggaa 1ffaa haala adda ta’een kabajachuu eegalan, kanas uuffata gurraachaa uffata gaddaa uffachuun, nyaata lagachuu fi barnoota dhaabuun itti fufan.

Ebla 15-16,2015 Sadarkaa Maadhee fi Miseensota Qeerroo gootota sabboontota Oromootiin walitti dhufuun haala ajjaa’iba ta’een qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii baldhaa gochuun, kaayyoo gootota keenyaa galmaan ga’uuf FDG egallee wareegama qaalii kanfalaa jirru tokkummaa uummata keenyaa jabeessuun uummata keenyaa waliin taanee falmannee falmachiisuuf kutannoo fi murannoodhaan kan qabsoofnu ta’aa,jechuun murtii isaani ibsatan.

Duutii hidhaan duubatti nu deebisuu hin danda’uu, qabsoon bilisummaa Oromoos duubatti deebi’uu hin danda’u diinnis uummatni keenyas kana hubachuu qaba,  Saba ofiif wareegamuun gootummaa gootummaa caaluudha, erga duuti hin ollee du’a gootaa du’uu qabna, gootni gaafa du’uus lammaffaa dhalate, maqaan isaa bara baraan dhahama jechuun seenaa gootota Oromoo sirriitti wal barsiisuu fi haala qabsoon bilisummaa Oromoo amma irraa jiruu fi haala rakkoo siyaasa biyyatti hudhee qabee jiru irratti marii baldhaa gochuun, mootummaa abbaa irree dhabamsiisuun uummata keenyaa bilisoomsuuf kaayyoo gootota keenyaa fiixaan baasuun dirqama dhaloota qubee ta’uu goototni Qeerroon barattootni Oromoo yuunibarsiitii Jimma wal hubachiisuun waadaa isaanii haromsachuun guyyaa Ebla15 GGO.gootota Oromoo Ebla 15 fi guyyaa wareegamtoota uummata Oromoo fi gootota dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo bara darbee Ebla 11/2014 irraa eegaluun qabsoo bilisummaa finiinsuun  warregama qaalii kanfalan yaadachuun kaayyoo isanii galmaan ga’uuf FDG gama hundaan itti fufsiisuuf, barruulee warraaqsaa gootota barattoota oromoo faarsuu fi kan gaaffii mirga abbaa biyyuummaa fi gaaffii waa’ee master pilaanii Finfinnee qabatee magaalaa Jimmaa, Aggaroo, fi mooraalee Yuunibarsiitii Jimmaa Main campus, Mooraa Saayinsii Fi Teeknoloojii  fi mooraa Economics anda Business, fi mooraa Agriiculture keessatti Ebla 17/2015 halkan guutuu maxxasaa fi bittinneessa  buluun   Guyyaa har’aa ebla 17/2015 haala ajaa’iba ta’een goototni dargaggootni Qeerroon  barattootni  Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa ganama sa’aa 12 irraa eegaluun uuffata gaddaa uffachuun, nyaataa lagachuu fi barnoota dhaabuun guuyyaa gootota Oromoo ebla 15 fi guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo bara darbee qabsoo FDG finiinsuun baatii Ebla 2014 gara jalqabaa irraa egaluun warrgama qaalii kan falan waggaa 1ffaa isaa haala ajaa’insiisa ta’een kabajatan. Uummatni sabboontotni Oromoo Magaalaa Jimma dargaggoota Qeerroo barattoota oromoo irraa dhaamsa darbeef fudhachuun uffata gaddaa uffachuu fi guyyaa har’aa kana hojii isaanii dhaabuun hojii seena qabeessa qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessuu kana irraa qooda guddaa fudhachuu jiraachuun ibsame.

GGO Ebla 15 JimmaHaaluma walfakkaatuun GGO fi guyyaan Wareegamtoota uummata Oromoo fi dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo Ebla 2014 FDG finiinsuun wareegama qaalii baasan Sirni Yaadannoo dungoo diimaa Magariisaa qabsiisuun  godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti haalaan itti fufe jira, FKn Godina Iluu Abbaa Booraa, Yuunibarsiitii Mattuu, Magaalaa Mattuu, Magaalaa Baddallee : Lixa Shaggar Magaalaa Amboo, Yuunibarsiitii Amboo, Magaalaa Gudar, Xiquur Incinnii, Geedoo, Midaa Qanyii Ballammii, Jalduu, Gindabarat,Godina Kibba Lixa Shaggar Magaalaa walisoo, Yuunibarsiitii Walisoo, Yuunibarsiitii Walqixxee,  Godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Finca’aa, Shaambuu, Haratoo, fi godina Bahaa wallaggaa Magaalaa Neqemtee fi Aanawwaan godinichaa keessatti,  Yuunibarsiitii Wallaggaa, Godina Lixa Wallaggaa, Gimbii, Asoosaa, Mandii, Dambii Doolloo keessatti uummatani sabboontotni Oromoo fi goototni dargaggootni barattootni Oromoo haala ajaa’iba ta’een kabajachaa jiraachuu madden keenya gabaasa jiru.

Yuniversitiilee 11 fi Manneen Barnootaa Sadarkaa Addaa Keessatti Guyyaan Gootota Oromoo Ebla 15,Bifa Walfakkaataan Kabajamuu Qeerroon Gabaase.

 • Yuuniversitii Jimmaa:-

  image-ad93a1d22ca25460e8b690ee92e9105a3d46fd56cb34ee2011b0e57de0438531-VJiraattota uummata magaala Jimmaa kan hirmaachise barattoota yuuniversitii waliin tahuudhaan ganama sa’a 1:00-7:30tti barumsa dhaabuun,hojjetaan mootummaa hojii lagachuun, poolisoonni fi barsiisonni yuuniversitii Jimmaa fi koollejjii barsiisotaas walitti dhufuun GG kanaaf yaadanno taasisan, Imaanaa wareegamtootni dhaloota kanatti kennes galiin gahuudhaaf deggersa barbaachisu seenuun buusii fi waan qabsoof oolus godhan, waadaa qabsoof seenuun hojjetoota mootummaa irraas dhagayame.

 • Yuuniversitii Asoosaa:

  Qeerroon yuuniversitii Asoosaa kaleessa irraa kaasuun jala bultii GG barattoota oromoo yuuniversitichaa guutummatti hirmaachisuudhaaf akkasuma guyyaa kabajamaa yaaddannoo gootota wareegaman kanaaf bakka laachuun barumsi dhaabbachuu, barataan kamuu nyaata lagachuu, hucuu gaddaa uffachuun guyyaa kana ayyaanota jiran irra addaan kabajuu qabna jechuun waraqoota moora keessa maxxansuu waamicha taasisaniin barattootni oromoo moorichaa guutummaatti guyyaa kana haaluma jedhame kanaan kabajatan, ilmaan habashootaa mooricha keessatti argaman sochii Qeerroon dhhimma kanaaf taasiseen waraqoota bittimfaman saniif barumsa dhaabuun akka waan fincilli ka’uu mooraa gadhiisuun guyyaa kana mooraa ala turuu fi akka walii galaatti mooraa guutuutti barumsi hin baratamne, kaaffeen cufaatti oole,manni kitaabaas akkasuma tajaajila hin kenning hafuun Qeerroon gabaasee jira. kunis kan taheef barattootni habashaa mooricha keessa jiran barattootni oromoo dubbii kaasuuf kan jedhuu sodaadhaan mooraadha baqatan barattootni oromoo GG kanaaf barumsa dhaabuun waamichis taasifameera kanumaan walii galaan barumsi dhaabbachuu gabasichi addeessa.

 • Guutummaan Gabaasa Qeerroo:-  Gabaasa Kabajaa GGO Oromiyaa Keessaa, Ebla 15 2015 pdf

Yuuniversitii Wallaggaa Keessa Guyyaan Gootota Oromoo Ebla 15 Kabajamuu Qeerroon Gabaase.

Yuuniversitii Wallaggaa: barattootni mooraa Yuuniversitii Wallaggaa hucuu gaddaa uffachuudhaan, barumsa dhaabuun, nyaata lagachuudhaan kan kabajatan tahuu odeeffanaan isaa addeessa.  Humni waraana mootummaa Wayyaanee kanaan duras sodaa barattootni Oromoo Yuuniversitii kanaa gaaffii mirgaa kaasuun yeroodhaa yerootti falama dhugaa ifatti baasaniif qubatee tureef har’as guyyaa kana sodaa irraan gara mooraatti humni waraana cgeessuun buufatee oole, Barattootnis moorama keessaa osoo hin bahin guyyaa kana bifa qindaaween kabajuun gabaasni Qeerroo hubachiisee jira.

 

Oromiyaa Keessatti Yaadannoo GGO Ebla 15, Haala Hoo’aadhaa fi Bifa Qindaayeen Walfaana Kabajame!

image-ad93a1d22ca25460e8b690ee92e9105a3d46fd56cb34ee2011b0e57de0438531-VGGO akkuma beekamu waggoota muraasa dura mooraa qabsoo qofa keessatti kan kabajamaa fi yaadatamaa turee fi namoota muraasaanis Oromiyaa keessatti kabajamaa ture har’a uummata Oromoo oromiyaa keessatti dhaloota ammaan uummata oromoo hunda kan hirmaachise yaaddannoon Gootota oromoo jijjiirama har’a jiru kanaaf lubbuu isaaniin wareegamaniin akkasuma asuma dhiyootti bifa jijjiirrate saamicha lafa oromoo fi uummata oromoo lafa isaa irraa buqqisuuf as bahe dura dhaabbachuun,akkasuma mirga uummata oromoo kabachiisuudhaaf wareegama qaalii baafamen daa’imaa hanga maanguddootti waggaa darbe Ebla 14/2015 kaasee oromiyaa keessatti wareegamaniif addatti yaadannoo taasisuudhaaf,walumaa galattis jaarraa 19ffaa irraa kaasee hanga har’aatti qabsaa’ota uummata isaa oromoo fi dachee isaa oromiyaa bilisa baasuudhaaf waraagaman yaadachuudhaan bakkeewwan garagaraatti yaadatamuun kabajamee oole,kunis odeessa Qeerroo kutaa oromiyaa keessaa fi dhaabbile barnootaa keessaa nugaheen akka kanaa gadiiti.

 1. Dhaabbilee Barnootaa Keessatti:-
  • Yuuniversitii Adaamaatti—
 • Barattootni Oromoo ganama irraa nyaata lagachuudhaan huccuu gaddaa uffachuun dabarsan,
 • Barumsa irratti hirmaannaa dhaabuun ykn barumsa cufachuudhaan,
 • Gama mootummaa wayyaaneen mooraa keessa poolisoota mooraa fi security isaa tamsaasuun olii gadi kaachisaa oolan,
 • Manni kitaabaa sadii ol sodaa jiruun akka cufaatti ooluisaatuu gabaafama.
  • Yuuniversitii Finfinnee:-
 • Aka walootti barattootni moora yuuniversitii kiiloo 4,5 fi kiiloo 6 irraa walitti dhufanii barumsas dhaabuudhaan kabajanii jiru,
 • Akkasuma dame yuuniversitii Finfinnee magaala keessa jiranis bakkuma jiraniitti kan kabajan yoo tahu jala bultii irraa kaasanii sochii barattootni oromoo taasisan gurra diinaa waan bu’eef ganama irraa kaasanii hordoffii jabaan mooraa keessatti akka geggaffametu gabaasni dhiyaata.
 • Maqaa GAOn kan dhaabbate keessattis barattootni taasisuudhaan GGO kana yaadannoo taasisaanii jiru,
 • GGO sababeessuudhaan ilmaan oromoo waggaa darbe 2014 keessa wareegaman maatii isaaniif gargaarsa taasisuudhaaf buusii qarshii taasisan,
  • Yuuniversitii Amboo:-
 • Yuuniversitii Ambootti torban kana jalqaba irraa kaasanii GGO kana kan baranaa adda taasisuudhaan yuuniversitii fi koollejjii ogummaa fi teknikii barattootni barumsa dhaabanii jiru,
 • Mooraa keessaa bahuudhaan magaala keessas kan jiru barataas tahe uummanni miilla qullaa isaa fi hucuu gurraacha uffatuun guyyaa oole,
 • Maatii warra jaallan waggaa darbe wareegamanii dubbisuudhaan gargaarsaa fi waliin gadda yaadanno sa’a muraasaa taasisan,
 • Hojjetaan mootummaa magaala Amboo fi aanaaleen garagaraa irraa hojii dhaabuun guyyaa kabajamaa kana yaadatan.

OroMedia: Aad. Ayyaluu Ittisaa addunyaa kana irraa boqotte.

Seenaa Aad. Ayyaluu Ittisaa (1968-2015)

Gadaa.com

(Oromedia, 14 Ebla 2015) Aadde Ayyaluu Itisaa Abbaa ishee Obbo Ittisaa Deebisaa Jiraataa fi Harmee ishee Aadde Jaal’ee Lataa Toleeraa irraa bara 1968 GC haala amma waamamuun Godina shawaa lixaa Aanaa Calliyaa Ganda Qotee Bulaa Tulluu Kosorruu jedhamu keessatti dhalatte.

Akkuma umuriin ishee barnootaaf gaheen mana barumsaa sadarkaa 1ffaa M/Tulluu maraa, Sadarkaa jidduu galaa magaalaa Geedoo M/Caacaa, sadarkaa olaanaa Amboo fi magaalaa Finfinnee Mana barumsaa Kokoba tsabaa jedhamutti xumurte.

Akkasumas bara 1991 yeroo mootummaan dargii kufe irraa eegalee, miseensa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) ta’uun socha’aa kan turte yoo ta’u, haaluma kanaan bara chaarteraa waraan ABO muraasa Shaambal Yohaannis Moosisaan fi Obbo Sanyii Bakkasheen hoogganamu fi jiddugala Oromiyaa socho’aa kan tureef garee mahaandisummaan dirqamarra otoo jirtuu haxxee diinni hidheen shaambal Yohaannis Moosisaa yoo ajjeefamu, Qabsooftuu Ayyaluu Ittisaa qabamuun gara mana hidhaa karchallee Magaalaa Ambootti geeffamtee qaruuraa caccabaan rifeensa mataa irraa haaduun dararama hamaa irraan ga’an. Akka kanaan, artistii beekamtuu fi jaalatamtuu Ilfinash Qannoofaa waliin karchallee Amboo keessatti dararama argaa turan.

Erga hidhaa irraa hiikamtees sodaa tokko malee, gara magaalaa finfinneetti deebi’uun dhoksaan hojii qabsoo itti fufte. Haaluma kanaan Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa guutuu ta’uun koree adda addaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti itti gaafatammummaa fi miseensummaan socho’aa turte. More:- www.OroMedia.net

%d bloggers like this: