ለቅሶ ነው ኡኡታ!!

Mesert Tulluuእነ አቦ ፀሀዬ ኡኡ ሲሉ እሪታ ፡

ቀድሞ የምናቀው ነው የፈሪ ድንፍታ፡

ፈሪ ነው ቦቅቦቃ ቀድሞ ሚፉክር፡

በተግባረ የሌለ ከአውሬ በቀር፡

በዝህ አይነት ዶማ ሀገር ስትመራ፡

የህዝብ ጠላቶች የእድገት ደንቃራ፡

ያላዋቂነቱን በገሀድ ያሳየ፡

እውነትም ዶማ ነው አቦይ ፀሀዬ፡

ድግሪን በገዘብ ከገብያ  እየገዙ፡

አላዋቂነቱን አሳየ አገዛዙን፡

በአምሳሉ ጠፉጥፎ ይበጀኛል ብሎ፡

ከድንጋይም አልፎ(OPDO)ሆነበት አሎሎ፡

በቃኝ አልገዛም አትመራኝ ከግዲህ፡

ለቅሶ ነው ኡኡታ!!

Dafaa Maladhaa!

Kiya Tesfaye Irraa

kiyaBiyya umaan badhaatuu Oromiyaa dhifnee
hanga yoom jiraana biyyaa godaannee
nii dhufna haalaa fi yeroo egannee
galchuf wayaanee hundeen buqisnee.
Dinnii dinuma gaarii hin qabduu
ka’aa tokkumaan maaluma egduu
Toshaan wayaanen badaa nu gotee
kanaaf qerensii Bashoo dhefatee
sichii hin dalaguu Toshaaf siriinii
Tokumman dulee amma ari’unii
guma wayaane sii yaa basaastuu
gaafa adun baatee esuma liixuu
nyaadhaa foon Oromo dhugaa dhiga isaa

Dafaa maladhaa.docx

Warraaqisi Bilisummaa Qeerroo Jabaachuu Irraan Motummaan Wayyaanee Galma Mooraa Yuuniversitii Haromayyaa fi Bulee Irratti Sakatta’iinsa Jabaa Deemsisaa Jira.

Odeessa Qeerroo, Bitootessa 4,2015
diddaa9Galma Mooraa Yuuniversitii Haromayyaa fi Bulee Horaatti sakatta’iinsi adda tahe taasifamaa jira. Kana malees gabaasi Qeerroo har’aas kan ibsu ganama kana humni adda ta’e mooraadhaa alaa seenee barattoota kan dammaqsuu fi kakaasutu akka biyyaatti shakkamaa jira kan jedhuun mootummaan Wayyaanee Yuuniversitiilee hunda irratti xiyyeeffannoo taasiseen sakatta’iinsi adda tahe ganama halkan sa’a 11:00 kaasee kan itti fufee jira, kun akka Yuuniversitii Haromayyaa fi Bulee akka tahe kan ibsuu fi kanuma kan fakkaatu Yuuniversitiin kanneen akka Hawaasaa , Adaamaa, Finfinnee, Amboo fi Wallaggaa sochii kun taasifamaa akka jirutu gabaasi Qeerroo kallattii gargaraa irraan ibsaa jira.

Yuuniversitii Hawaasaa irraa addeessutti mooraa Yuuniversiti Hawaasaatti filannoo dhufu milkeessuudhaaf paartilee garagaraa irraa nama 5n, 5n mootummaan Wayyaanee leenjisee jira, baatiitti qarshii 600 kennuufiidhaan milkoomina filannoo akka mooraa kanaatti itti gochuudhaaf namoota torban darban keessa magaalama Hawaasatti leenjiin kennameefii akka jiru odeessi Qeerroo addeessa. Humni dhimma kanaaf leenjii fudhatee mooraa Hawaasaa jiru barattootuma moorichaa tahanis Qeerroon mooraa Yuuniversitii barattoota qabsoo oromootti gufuu tahuu leenjifame barataan 150 kaayyoo keenya irraa boodatti nuun deebisu jechuudhaan ejjennoo qaban jabeeffachuu isaanii kan ibsataniidha, akka mooraa Yuuniversitii biyyaatti sochiin jiru jeequmsi kan ka’uu jechuun mootummaan Wayyaanee mooraa keessattis hordoftoota odeessa kennan, humna garagaraa kan filannoo baranaaf milkoomina taasisan, akkasuma sodaadhumaan tasgabbii dhabuun barattoota sakatta’uun irratti jabeeffachuun waan gabaafamaa jiru dha.

Diddaan Barattoota Oromoo Bifa Qindaayeen Itti Fufee, Godina Lixa Shaggar Manneen Baranootaa Sadarkaa 2ffaa Aanaa Midaa Qanyii fi Aanaa Caalliyaa Keessatti FDG Ka’e.

Bitootessa 04,215 Gabaasa Qeerroo Midaaqanyii

diddaa9Bitootessa 3 fi 4, 2015 Godina Lixa Shaggaritti Sochiin warraaqsaa FDG manneen Baranootaa Sadarkaa 2ffaa aanaa Midaa Qanyii fi aanaa Caalliyaa keessatti bifa qindaa’een qabsiame jira, Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa Ballammii sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa fi Geedoo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa guutummatti cufamani jiru.

Waamicha warraaqsa FDG hoggantootni Sochii warraaqsaa FDG karaa nagaa biyya keessatti gaggeessa jiru uummata Oromoo hundaaf dabarsee jiru hordofuun uummatni Oromoo fi dargaggootni barattootni Qeerrooleen Oromoo bakka jiran hundaa sochii warraaqsaa gaggeessuu irratti argamu. haaluma kanaan uummatni fi dargaggeessi Oromoo haala wal simateen  golee Oromiyaa garaagaraa irraa gara dirree Warraaqsaa FDGtti seenaa jiraachuun gabaafama jira addatti Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa Geedoo fi Midaa Qanyii Ballammii cufamuun sochii warraqsa qabsiifame jiru daran jabeessa jiraachuun ibsame. Goototni sabboontotni Qeerroon barattootni Oromoo  Wareegamuu gootota barattoota Oromoo yaadachuu fi qabsoo goototni dargaggootni barattootni Oromoo fi goototni ilmaan Oromoo irratti wareegaman galmaan ga’uuf gamtaan uummata waliin ta’uun sochii Warraaqsaa irratti argamu.

Keessattuu Wareegamuu sabboona barataa Oromoo Wandimmuu Dammanaa waggaa jahaan darbe haala sukkaneessaa fi hedduu gadisiisaa ta’een loltoota mootummaa abbaa irree wayyaanetin rasaasan ajjeefame, waggaan 6ffaa Yaadannoo sabboonaa oromoo Wandimmuu Daammanaa fi sabboontota Gootota Oromoo bara kana sochii Warraaqsaa FDG qabsiifame jiruun akka yaadatamuu fi FDG jabaatee akka itti fufu dhaamsa dabarfamee jiru hordofuun uummaatni Oromoo kana magaalaa fi baadiyyaa jiratuu harka walqabachuun haala itti fufinsa qabuun hiriira mormii sirna abbaa irree gaggeessuuf qophiin akka xummuramee jiru walitti dhaamachuun Manneen barnoota guutummaatti barnoota dhaaban. kana maleess barruuleen Warraaqsaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa of irraa qabduu fi dhaadannoowwaan garaagaraan guutamtee kutaalee Oromiyaa hunda irra facaafamaa jiraachuun gabaafamera. bakka hundattuu dargaggootni Oromoo Dhaabbilee Barnoota Olaanoo handa manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa fi saadarkaa 1ffaatti xalayaa iyyannoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo qabate qopheeffachuun mootummaa abba irree raasuu irratti argamu.

Mootummaan Wayyaanee Olola Siyaasaaf Jecha Baadiyaalee Oromiyaa Keessaa Shamarran Ykn Haadhotii Leenjii Guyyaa Sadii Kennuuf Adaamaa Keessatti Walitti Qabaa Jira.

Gabaasa Qeerroo Adaamaa Bitootessa 3,2015

ShamarranHar’a Bitootessa 3,2015 irraa kaasee Mootummaan Wayyaanee karoora Shamarran haadhoolii godinoota Oromiyaa gandoota adda addaa irraa walitti qabuun Adaamaa galma abbaa gadaa keessatti maqaa leenjii Shamarranii jedhuun Bitootessa 3,2015 walitti qabaa jira.

Akka gabaasi Qeerroo Adaamaa irraa addeessutti ergamtooti Wayyaanee OPDO gariin kan durfamu leenjiin kun kan kaayyeffatee ka’ee fi qabxiileen marii dhihaatee jiru:-

  1. Bakki hundeeffama dhaaba OPDO dirree darraa otoo hin taane dirree Adeet ta’uu
  2. Filmaata bara kanaa gufuu tokko malee mo’achuu akka qabamuuf qoodi shamarran kennan guuddaa ta’uu.
  3. Waayee Master Plan Finfinnee fi gaaffii lafaa qotee bulaan kaasu seeraan waan isa gaafachiisuuf shamarran qonnaan bultoota akka gorsan.
  4. Magaalaa fi Baadiyyaa keessatti dargaggoonni Oromoo mootummaaf waan hin abboomamneef harmootiin ykn shamarran dargaggoota Oromoo akka gorsanii fi mootummaa irratti kaka’uu irraa akka dhaaban.

Leenjiin Haadhotii ykn Shammaranii kun Adaamaa galma Abbaa Gadaa keessatti  guyyaa sadiif kan turu ta’uu gabaasi Qeerroo addeessa.

Bakka walgahii kanaatti ulaagaan shamarran baadiyyaa irraa gara leejichaa dhufan kan uffachuu qaban keessaa T-shirti mallattoo kanniisaa qabu ta’uu qaba. Kunis hirmaattota walgahichaaf raabsamee jira.

Orom Sha

Gaaffiin Abbaa Biyyummaa Barattooti Oromoo Kaasan Jaabaachuu Irraa Guyyaa Har’aa Moraan Yuuniverstii Wallaggaa Waraana Wayyaaneen Marfamee Oole.

Bitootessa 3,2015 Naqamte

diddaa9Guyyaa har’aa Bitootessa 3,2015 mooraan Yuuniversitii Wallaggaa humna waraana Wayyaaneen naanneffamee eegamaa jira. Barattooti mooraa keessaa bahuu fi galuu hin dandayan

Gabaasi Qeerroo akka addeessutti gaaffiin mirgaa barattooti Oromoo gaafatan jabaatee itti fufuun ammaan dura mooraa Yuuniversitii Wallaggaa keessaa badii tokkoon malee qabamanii barattooti hidhaman haal duree tokko malee akka hiikaman gamtaan ka’uun gaaffii dhiheessan. Gaaffii barattooti gaafatan kanaan wal qabatee mootummaan Wayyaanee battalatti waraana gara moorichaatti erguun mooraan marfamee oole.

Akkasuma sodaa fi shakkii kanaan seensa Yuuniversitii Finfinnee, Haromayyaa fi Bulee Horaa irratti balbala irratti sakatta’iinsi guddaan gaggeeffamaa akka jiru  gabaasi  Qeerroo addeessa. Odeessa hubatamu irraa kanaan dura kan tahee hin argamne,
sakatta’iinsi barattootaa gaggeeffamaa jiru moorawwan Yuuniversitii kanatti sodaan guddaan akka jiru tahuu kan ibsuudha jedhu Qeerroon. Odeessi itti fufee dhiyaata!

Barattoota Sabboontota Oromoo Wareegamaniif Yaadannoo Taasisuuf Manneen Barnootaa Godina Lixa Shaggar Heddumminaan Har’a Cufaatti Oole.‏

Gabaasa Qeerroo Qeerroo Magaala Amboo

Geedoo fi tokkee kuttaayyeeBitootessa 3/2015 Lixa Shaggar irratti barattootni guyyaa har’aa jechuun Bitootessa 3/2015 barattoota waggaa darbee wareegamaniif yaadannoo taasisuuf manni barumsaa akka cufamuu fi barataan kamiyyuu mana barumsaa akka hin deemne kaleessa irraa kaasuun ergaa waliif dabarsuudhaan waamicha taasisanii jiru, haaluma kanaan guyyaa har’aa barattootni mana barumsaa Calliyaa,Geedoo,Miidaqany, Amboo,Gudar, Tokkee Kuttaayee fi kkf guutummaan guututti manni barumsaa cufaatti oolee jira,

Kana malees waraqaalee warraaqsaa hedduunis halkan edaa kan bittimfame waraqaalee balaliituun magaalaa Amboo fi naannoo Yuuniversitiitti bittimfamee kan bule tika mootummaa Wayyaaneen naasuu guddaa keessa seenuudhan, ganamaan ka’anii
funaanuun dhagayamaa jira. kanumaan wal qabsiisuun barattootni naannoo jiranitti walitti dhufuudhaanis yaadannoo barattoota waggaa darbe wareegamaniif taasisaniin hucuu gaddaa uffachuudhaan, gumaan obboloota ilmaan Oromoo wareegaman keessattuu dhimma naannowaa Finfinneef mootummaa Wayyaaneen galaafatamaniif wareegamni isaanii bilisummaan deebi’uu  qaba jechuudhaan dhaadannoo fi ergaa waliif dabarsaa akka jiran Qeerroon gabaasa.

Botootessa 2,2015 Dargaggooti Oromoo Gartuun Bilisummaa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaaf Riyaala 10,000 (Kuma Kudhan) Gumaachuu Isaani Beeksisan.

Gabaasa Qeerroo Bitootessa 3,2015

Dargaggoonni Oromoo maqaa garee Dargaggoota Bilisummaa Oromiyaa, Hoggansa Dargaggoo Ahmad Mahammad Bosoona Baalee fi Shamarree  Hawwii Fira’oliin sosso’an Qeerroo Bilisummaa Oromoof gumaacha taasisan.

Dargaggooti Oromoo gareen Bilisummaa Oromoo kun Bitootessa 2,2015 Walitti dhfuun Riyaala 10,00(Kuma Kudhan) akka tinnisa Qeerroo Bilsummaa Oromoof oolu galii taasisanii jiru. Gumaachi kunis hamma galii bilisummaatti akka itti fufan beeksisan.

Gutummaa qophii kanaa video gabaabaa kana irra jira.

Warraaqsa Bilisummaa Bitootessa 2,2015 Jimma Keessatti Itti Fufeen Wal Qabatee Barattooti Oromoo Nagaa 10 Loltoota Wayyaaneen Butamuun Beekame.

Bitootessa 2,2015 Jimmaa

Because I am OromoWarraaqsa Bilisummaa gootonni Qeerroon Yuniversitii Jimmaa fi Kolleejjii barsiisota Jimmaa akkasumas dargaggoonni Oromoo magaalaa gaafa Bitootessa 2,2015 Kaasaniin wal qabatee barattooti Oromoo nagaan 10 loltoota Wayyaaneen butamanii hidhamuu Qeerroon godina Jimmaa beeksise.

Gaaffii mirgaa dargaggoonni Oromoo kaasaniin wal qabatee  ergamtoota Wayyaanee
EPRDF/TPLF sochii Qeerroo barattoota Oromoo dura dhaabbachuuf bobbafaman Muktar Kadirii fi Dammaqee Mokonnoon irratti mormii jabaan qabsiifameen wal qabatee Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii akka doorsifamaniif jecha humna waraanaa bobbaasuun namoota nagaa 10 gara mana hidhaatti geeffamanii jiru.

Goototni dargaggootni Qeerroon barattootni Oromoo hidhaan, ajjeechaan, daraara fi barnoota irraa arii’atamuun kabaja eenyummaa keenya, Oromummaa keenyaa, fi mirga abbaa biyyummaa keenyaaf qabasoo warraaqsa FDG karaa nagaa eegalle takka dhaabuu hin danda’u, nutis dargaggoonni Oromoo eenyummaa fi Oromummaa sarbamnee, Oromoo qe’ee fi qabeenyaa irraa arii’atamaa fi buqqifama jiruu onnee ittin teenyee dhaggeffatnu hin qabnu.

Dhiyeenya kana Angawaan olaanaa Wayyaanee EPRDF/TPLF uummata Oromoo arrabsuu, doorsisuu , tuffachuu fi waraana duguggaa sanyiin wal madaalu nurratti labsee jira. Nuti wareegama qaalii kanfaluun mirga uummata keenyaa akka kabachiifnuuf nu dirqee jira. Haaluma kanaan warraqsaa FDG ergamtoota wayyaanee Muktar Kadirii fi Dammaqee Mokonnoon kenneen jedhaman irratti FDG kaachisuun, gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinsuuf akkuma murteeffanneen dhaadannoo Muktar Kadir Oromiyaa saamsisaa jira, Oromoo Arrabsiisa jira, uummata Oromoo irratti genocide labsisiisa jira, seeraatti dhiyaachuu qaba Oromoo bulchuu hin qabu, Angoo gadhiisuu qaba, abbay
Tsahayee angawaan wayyaanee yakkamaadha Angoo gadhiisuu qaba, yakka duguggaa sanyii Uummata Oromoo irratti rawwachaa jiruuf itti gaafatamuu qaba, filmaanni sobaa dhabbachuu qaba nuti dimookiraasii barbaadna, mirgi dimookiraasii fi namummaa nuuf kabajamuu qabu jechuun dhaadannoo angawoota Wayyaanee irratti dhageesisuun walqabatee barattootni Oromoo nagaan 10n olitti lakka’aman wajjira Poolisii
Magaalaa Jimma Alaazer jedhamuun beekamutti hidhatti darbatamani jiru, kanneen keessa kan maqaan isanii adda baafanne.
1. Barataa Guddisaa Amsaluu barataa mummee Afaan Oromoo Folkolorii waggaa 2ffaa
2. Barataa Dajenee Gonfaa barataa mummee Afaan Oromoo Folkolorii waggaa 2ffaa
3. Barataa adam Muktaar barataa muummee seeraa waggaa 2ffaa
4. Barataa sisaayi Kabbadaa barataa Muummee seeraa waggaa 2ffaa
5. Barataa Sisaayi muummee geography waggaa 2ffaa
6. Barataa Musxafaa Idettoo mummee Biomedical Engineering waggaa 4ffaa
kanneen keessatti argaman barattootni Oromoo 10’n badii tokko malee yakka duguginsa sanyii uummata Oromoo irratti fudhatamaa jiruu fi haala qabinsa mirga namummaa fi dimookiraasii uummata Oromoo irratti ukkamsaa jiruu waan balaaleffataniif hidhatti darbatamanii jiraachuun mirkana’era. Adeemsi hidhaa ajjeechaa fi barnoota irraa ilmaan Oromoo arii’uun ilmaan Oromoo hunda gara qabsoo bilisummatti kan bobbaasuu
malee duubatti kan hin deebifne ta’uun mirkanaa’aa jira. Ilmaan Oromoo kunneen atattamaan akka hiikaman guyyaa har’aa dargaggootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Wajjira poolisii magaalaa Jimmaa Alaazeritti argamu adeemuun gaafatan.

ስንብት – ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት!

ጂቱ ለሚ

የካቲት 15 ቀን 2015ዓም

barruuያ ሰዉ በጣም ደስተኛ ነበር። ዛሬም ብዙዎች በየቀኑና በየቦታው 26ቱን ማይልስ በመሮጥ የዚያን ሰዉ ደስታ ያስቡታል። ሆኖም ግን ስንቶች የዚህን ታሪካዊ ክስተት ትርጓሜና አመጣጥ በዉል እንደሚገነዘቡ መገመቱ ያስቸግር ይሆናል። ያ ሰዉ ግን ስለምን እንደዚያ እንደሚሮጥ በሚገባ ያዉቀዉ ነበር። ምክንያቱም በጦርነት የታዳከመ ሰዉነቱ ሳይዝል 26ቱን ማይልስ በብቃት ሮጦ እጅግ ታላቅ  የድል ዜናን ለወገኖቹ ካደረሰ በኋለ እስከ ወዲያኛዉ ኣርፈዋልና!

ዘመኑ ከክርስቶስ ልደት በፊት 490 ነዉ። ከታላቁ የፐርሽያ (Persian) ኢምፓየር ታላቅና ኃያል ሠራዊት ተንቀሳቀሰ። በግዝፈቱም፣ በታጠቀዉ መሣሪያ ዘመናዊነትና በስልጠናዉ ደረጃም የዘመኑ ዓለም ከደረሰበት ዝማኔ በላይ በእጅጉ የረቀቀ ነዉ። በዚህ ላይ ደግሞ ሽንፈትን የማያዉቅ የደረሰበትን ሁሉ ጠራርጎ የሚሄድ “የንጉሦች ንጉስ ፣ የጌቶቹ ጌታ” የተባለለት የታላቁ ንጉስ ዳሪዮስ ጦር ነዉ። እናም የቀደመ የድል ታሪኩን እያስታወሰ ታላቅነቱን እያሰበ በኩራት ተንቀሳቅሷል። ዓላማዉ ደግሞ ከወዲያ ያለዉን ሉዓላዊ መሬት በሃይል ጨፍልቆ መያዝ ነዉ። ይህ ለንጉሡ ጦር ቀላልና ተራ  ነገር ነው። እናም ለዉጊያ ስልት የመረጠዉን ረባዳዉን የመራቶን ሜዳ በቅድሚያ ተቆጣጥሮ ህልሙ የሆነችው የአቴንስ ከተማ ላይ ሆነዋል።

ከወዲያኛዉ ግንባር ደግሞ በዚህ ግዙፍ ኃይል እምብዛም ግምት ያልተሰጠዉና ግዛቱን ላለማስነጠቅ ብቻ በኣራት እጥፍ የሚበልጠውን ታላቁን ጦር የተጋፈጠ የግርክ ሠራዊት ግንባር ግንባር መፋጠጥ ይዘዋል። እንዳለመታደል ሆኖ ለክፉ ቀን ተስፋ የተጣለባቸዉ የጎረቤት እስፓርታ ሰዎች እንኳ ሀይማኖታዊ በዓላቸዉን እያከበሩ ስለሆነ ሙሉ ጨረቃ በሰማይ ላይ እስከምትታይ ድረስ ወደ ጦር እንደማይገቡ ምላሽ ሰጥተዋል። እናም የቱን ያህል ከባድ ቢመስልም የአቴንስ ሰዎች ሀገራቸዉን የመከላከሉን ግዴታ ብቻቸዉን ሊሞክሩት ነዉ። ፍጥጫዉ ለዘጠኝ ቀናት ዘልቋል።

Good bye Empire – Jiituu

Appeal Letter of Oromo Students of Jimma University

logo

Appeal Letter of Oromo Students of Jimma University

To: The Administration of Jimma University

Jimma

March 2, 2015

We, the Oromo students of Jimma University, are deeply disturbed by the multifaceted repression, subjugation, political marginalization, economic exploitation, and mass and indiscriminate killings that the Oromo people are subjected to by the current TPLF/EPRDF government and profoundly distressed by the endless insults, harassment and humiliations we are facing from the remnants of the old and neo-nafxanyas (gun carriers who settled on our land by force) here in our university and in the Ethiopian empire at large. To add insult to our injury, Abay Tsehaye, one of the prominent leaders of the Ethiopian regime and one of the founders of the Tigrean People Liberation Front (TPLF), has demonstrated his contempt of the Oromo people by his current provocative and inflammatory remark. It has been exposed on several independent media outlets that Abay Tsehaye arrogantly stated that, the so called Addis Ababa Master Plan, which was met with fierce opposition from the Oromo public,  “will be realized whether you like it or not” and bragged that anyone who opposes the Master Plan “will face severe punishment”. Basically, this Tigrean chief, who is currently serving as the “advisor” of the TPLF-led government, undermining the power of the people, arrogantly stated that the Oromo people have no right to oppose the evil plan that the Tigrean led Ethiopian regime has put forward.

Abay Tsehaye’s contemptuous and disrespectful remark is a clear testimony of the attitude of the entire TPLF gang who has been using the so called OPDO “Oromo organization” as a tool to subjugate the Oromo nation and not in any measure an equal partner in the EPRDF coalition as they try to mislead the public. We consider his disdainful and condescending remark as remorseless and callous act of ridiculing of the blood and graves of our fallen brothers and sisters who he and his cohorts have murdered in broad day light for no crime other than showing opposition to this so called “Master Plan” they have designed in order to loot Oromo land and subjugate the great Oromo nation. Read More:-

Appeal of Oromo Students of Jimma University March 2 2015 (1)

Iyyatnoo Barattoota Oromoo Yuni Jimmaa Bitootessa 02 2015     

BISHAAN KEESSA DHAABBATANII DHEEBOCHUUN QAANIIDHA ?

SEENAA Y.G(2005) | Bitootessa 1, 2015

Ummati Oromoo biyya keessaa fi alatti sagalee tokkon, diina balaaleffachaa fi falmachaa jiraachuun diina rifaasisun mamii hin qabu. Diinni yeroo dheeraaf mooraa qabsoo Oromoo diigee, umurii bittaa isaa dheereffachuuf ifaajjiin taasisie fashalee, qabsaa’oonni bakka maraa yoo xiqqaate dhimma ummata isaa fi Oromiyaa irratti wal dhaga’uu eegaluu fi tokkummaa qabatamaatti tarkaanfachaa jiraachuun, ammas diina irratti shororkaa jabaa uumuun shakkii hin qabu. Diinni gaaffii Abbaa Biyyummaa Oromoo gara dabarsuuf, addunyaa irrattillee fudhatama dhabsiisuuf, Qabsoo isaas Biyya keessaa baasanii , Ummata isaaniif jilbeenfatu qofaa ummachuuf shirri hammeenyaan guutame fashalee, Biyyuma keessaa falmaa cimaan isaan mudachuun, wayyaanoota irriiba dhawwuu irra dabree, Anga’oonni waltajjii irratti bookkisaa arraba darbaa dubbachuutti ceesisuun haqadha. Wayyaaneen akka saree maraattee sagal ciniinaa fi doorsiisaa kan jirtuuf, sochiin Biyya keessaa fi alatti jiru itti jabaachuu irraa malee, qabsoo ofii akka nuuti tuffannee qeeqa irratti baayyisaa jirrun akka hin taane ifadha.

BISHAAN KEESSA DHAABBATANII DHEEBOCHUUN, QAANIIDHA !!!!.docx

Gootonni Qeerroo Bilisummaa Yuniversitii Wallaggaa FDG Kaasaniin Aangawoota Wayyaanee Arihan, Bartaa Electrical Waggaa 3ffaa Kumaa Gammachuu fi Hedduun Poolisootaan Butaman.

diddaa9Bitootessa 1,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamte, Sochii barattoota Oromoo qabaneessuuf kan saganteeffate mootummaan Wayyaanee kaabinoota gurguddaa jedheen kan yaadu Dr,Geetachoo Bashargoon kan durfamu gartuu sochii barattootaa qabaneessu gara mooraa Yuuniversitii Wallaggaa Naqamteetti erguun baratoota walitti qaban,hanga ammaatti ammaatti hojjettooti mooraa kanneen hidhata ABO qaban baajeta moorichaa miliyoonaan kan lakkaawamu mootummaa kasaarsanii jiru jechoon badii gara hojjettootaa badii mallamaltummaa riguu fedhan.

Kanatti aansees garuu mooraan kun fakkeenyumma gaarii qaba jechuun Ministeerri barnoota Federaalaa gaafa Bitootessa 1,2015  ykn eda halkaniitti sagantaa TRENDS AND CHALLENGS IN ADOPTION OF SCIENCE jedhu  barattoota Yuuniversitii Wallaggaa barsisuuf  gadi itti taa’e.Haa ta’u malee wayita sagantaa kana irratti argamanitti goototni barattoota Yuunibarsiitii Wallaggaa kaabinoota waltajjii ta’anitti iyyuudhaan biyya keenya gurgurtanii nu keessa hin teessan jedhuun waltajjicha irratti dhadatnoo fi faaruulee warraaqsaa itti iyyanii bakka sana irraa qaaniin arihan.

Waltajjiin kun erga diigamee Qeerroofi qarreen mooraa kana keessaa balbala gudda hanga mooraa komtootti dhaadhannoo dhageessisaa turan

  1. Maaster pilaaniin finfinnee goonkumaa hojiirra hin oolu
  2. Duguuggaa sanyii nurratti raawwatuuf addunyaa kanatti sagaleen keenya nuuf haadhaga’amu
  3. ABOn gaachana qabsoo Oromooti
  4. WBO-n abdii uumata Oromooti
  5. Qeerroon Bilisummaa qabsoo itti fufna,diinota qeerroo golee Oromiyaa kamuu keessatti dura dhaabbanna.
  6. Nuti tokko tokkummaa keenyaan walaba nibaana jechaa erga turanii booda

Jedhuu fi sirboota barannoo rorroodha aabbee  mallattoon kannisa ittiin nuhiddiifi yaaoromoo qotan qotu malee  lafa hin qabatanii du’an du’u malee  diina hyin sagadanii jechaa erga turanii haala kanaan Poolisoonni heddumminaan mooricha seenuun barattoota Oromoo hedduu raabuu fi hidhuun barataa elektirikaalaa waggaa 3ffaa kan ta’e Kumaa Gammachuun dabalatee barattooti hedduun mana hidhaatti geeffaman.

Breaking News : Bitootessa 1/2015 Goototni Dargaggootni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Kolleejjii Barsiisota Jimmaa, Manneen Barnoota Sadarkaa 2ffaa Jimmaa fi Dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimma FDG jabeessanii itti fufuu Muktar Kadirii fi Dammaqee Mokonni Of Irraa Arhian.

diddaa9Bitootessa 1/2015 Goototni Dargaggootni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Kolleejjii Barsiisota Jimmaa, Manneen Barnoota Sadarkaa 2ffaa Jimmaa fi dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimma FDG jabeessanii itti fufuun ergamoota Wayyaanee Muktar Kadiri fi Dammaqee Mokonnoon angawoota Wayyaanee olaanoo dura dhaabachuun dhaadannoo dheekkamsaan guutame dhageesisuun, Angoowwaan Wayyaanee EPRDF/TPLF Abbay Tsahayee yakkamaan akka Seeratti dhiyaatu gaafachuun FDG dhoosan.
Mootummaan abbaa irree Wayyaanee sochii Warraaqsaa gootonni dargaggootni qeerroon barattoonni Oromoo magaalaa Jimmaa keessatti guyyaa shanii oliif wallee warraaqsaan qabsiisaniin soda fi yaaddoo guddaa keessa seenuun aangawoota sirna EPRDF/TPLF Dammaqee Mokonnooni fi Muktaar Kadiri jedhaman waraana waliin ilmaan Oromoo sodachisuu fi ficcisiisuuf bobbasee ture, gootonni ilmaan Oromoo Warraqsa egalan daran jabeessuun FDG dhoosuun dura dhaabbatan. Ergamaan Wayyaanee
sochii warraaqsa dargaggoota barattoota Oromoo Moktaar Kadir dhabachuu dadhabuun baqatee kan sokke yoo ta’uu, ergamtichi Wayyaanee Dammaqee Mokonnoon jedhamu immoo bataluma FDG dhoofametti xiyyaraan baqatee magaalaa Jimmaa keessa ba’uun dhagaa’ame. Goototni dargaggootni Qeerroo barattootni ilmaan Oromoo dhugaan qabsoo finiinsan sochii Warraaqsaa FDG guyyoota shanii oliif Wallee Warraaqsaan eegalan jabeessuun guyyaa har’aa stadium guddaa Magaalaa
Jimmaa keessatti argamu keessatti bakka Waldorgommiin Ispoortii Oromiyaa inni dhumaa /xummuraa gaggeeffamaa jirutti walitti dhufuun FDG dhoosan, Dirreen Ispoortii gara dirree FDG fi falmii mirga abbaa Biyyummatti jijjirame.
Goototni daraggootni barattootni Oromoo lafa waraannii wayyaanee
kumootan lakka’amu jiruu fi humnootni tikaa angawoota wayyaanee waliin
hiriiranii jiranitti dhaadannoo armaan gadii dhageesisan:
1. Abbay Tsahayee seeratti dhiyaachuun yakka duguginsa sanyii uummata
keenyarratti rawwacha jiruuf itti gaafatamuu qaba.
2. Abbay Tsahayee aangoo gadhiisuu qaba!!
3. Abbummaan lafaa uummata keenyaaf haa mirkanaa’u!!
4. Mirgi bilisummaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoof kabajamuu qaba!!
5. Mirgi abbaa biyyummaa keenyaa nuuf haa mirkanaa’u!!
6. Ofiin buluu qabna halagaan nu hin bulchu.
7. Mirgii dimookiraasii fi namummaa kabajamuu qaba.
8. Nuti dimookiraasii barbaanna!!
9. Mirgi abbaa biyyuummaa, eenyummaa fi Oromummaa keenyaa nuuf kabajamuu qaba!!
10. Biyya dimookiraasiin hin jirree keessatti filannoo dimookitawaa
gaggeessuun hin danda’amu !!
11. Filannoon sobaa fi fakkeessa dhaabbachuu qaba!!
12. Muktaar kadir Oromoo bulchuu hin qabu!, uummata keenya arrabsiisaa
fi tuffachiisa jira.
13. Master planiin Finfinfee dhaabbachuu qaba!!
14. Gaffii mirgaa waan gaafatneef mootumman hidhaa julmaa,ajjeechaa,
fi hidhaa nurratti rawwate seeratti dhiyaachuu qaba
15. Yakka Oromiyaa keessatti U/Oromoo irratti gaggeefamaa jiruuf
Abbay Tsahayyee, Muktar Kadir, Dammaqee Mokonnoon, itti gaafatamuu
qabu!!
16. Hidhamtootni siyaasaa ilmaan Oromoo hundi halduree tokko malee
hiikamuu qabu!!
17. Nuti bilisummaa barbadna!! Oromiyaan bilisoomuu qabdi, jechuun dhaadannoowwaan dheekkamsaan guutamee afaan ingiliffaa fi afaan
Oromoon wal harkaa fudhuun dhageesisaan. Wallee Warraaqsaan qabsoo bilisummaa Oromoo ABO ‘n durfamuu fi hogganoota qabasoo bilisummaa Oromoo faarsan. Sochii warraqsa FDG kanaan wal qabatee goototni barattootni dargaggootni barattootni Oromoo 10 olitti tilmaamaman humna waraana wayyaanee Muktar Kadirii fi dammaqee Mokonnoon eeguuf bobbafameen ukkanfaman, maqaa adda baasuun gabaasna. Poolisootni Oromiyaa fi dhalootaan Oromoo ta’an tarkaanfii diinummaa fudhachuu irraa of qusachuun uummataan jalatamaa fi kabajamaa jiraachuun hubatame. hoggantootni Sochii warraqsaas poolisoota ilmaan Oromoo tarkaanfii gara jabeenyaa fi diinummaa irraa of qusachuu poolisota Oromiyaatti hedduu isaan galateeffate, biyyi kun yoo bilisoomte isin illee walumaan bilisoomtu, uummata keessaniif dhaabbadha dhaamsa jedhus dabarseefi jira.
Goototni hayyoonni hagganoonni Sochii Warraqsaa FDG fi qabsoo bilisummaa Oromoo karaa nagaa warraqsa FDG biyya keessatti qabsiisuun qabsoo finiinsa jiran ammas irra deebi’uun uummata Oromoo hundaaf waamicha FDG gadi jabeessuun dabarsuu itti fufuun ” Yaa ilmaan Oromoo waanjoo gabrummaa baatnee taa’uu hin qabnu bakka jirruu hundaa quba walqabaachuun tokkummaan kaanee biyyaa keenyaaf, mirga uummata keenyaaf, Oromummaa keenyaaf, bilisummaa keenyaaf, lafa Oromoo saamamaa jiruuf, ilma Oromoo ajjeefamaa, hidhamaa jiruuf, barnootarraa arii’amaa jiruuf, eenyummaa keenyaaf yeroon gamtaan kaanee falmannu amma.

Magaala Hawaasatti, kutaa magaalaa Addis, Ganda Badaatoo, Naannoo Ammistanyaa Kaampii Jedhamee Beekamu Irraa Jiraattoti 531 Lafa Isaanii Irraa Buqifamuu fi Ummatis Hidhamuu Qeerroon Gabaase.

Bitootessa ,1, 2015 Hawaasaa

Waraana WayyaaneeNaannoo Kibbaatti maqaa investiraan lafti uummata irraa fuudhamee gurgame Hawaasni Oromoos ta’e saboonni biroo lafti isaa irraa fuudhame kun gaaffii hiriiraan bahee kaaseef deebiin hin kennamin osoo jiru ammas magaala Hawaasatti, kutaa magaalaa Addis, ganda Badaatoo, naannoo Ammistanyaa kaampii jedhamee waamamutti mootummaan namoota seeraan ala lafa bitanii mana ijaarratanii jiraatan jechuun abbaa warraa 521 ta’an bakki kun guutummaan isaa bakka investeraaf akeekamee jiru dha jechuun buqqise.

Guraandhala gaafa 26/2015 uummata abbaa warraa kanaa fi qaama mootummaa gidduutti akkasuma bulchaan mooraan Yuuniversitii hawaasaa guddichi gara uummata goruudhaan walitti bu’iinsi guddaan uumameen humna waraana mootummaa
wayyaaneen namootni 150 tahan kan toohataman yoo tahu, isaan kana keessaa yeroosuma namni 130 kan gadhiifaman yoo tahu namootni 20 mana murtiif akka dhiyaatan tahee akka jiru odeessaan Qeerroo ibsa. Suraan olitti jiru kan naannoo birooti.

Falmaan Barattoota Oromoo Itti Fufuun Yuuniverstiilee Hawaasaa fi Waldiyaa Keessaa Kanneen Baratan Gaaffii Migaa Kaasan.

diddaa9Mooraa Barnoota Yuuniversitii Hawaasatti,Odeessa Qeerroo Guraandhala 29,2015
Yuuniversitii Waldiyaa keessatti barattooti Oromoo baayinni isaanii 100 tahuun gaaffii mirgaa  Oromoo fi miidhaa barattoota irra jiru akkasumas horddoffii mootummaan dargaggoota Oromoo irratti taasisu sirrii akka hin taane kaasuun bulchitoota gaafataa jiru.

Mooraa guddicha Hawaasatti gaaffiin Guraandhala gaafa 24/2015, jechuun guyyaa muraasa dura barattota Civil Engineering  baratan guyyaa kana ganama sa’a 8:00 am irraa kaasanii gaaffiilee lama qonnaan bulaa irraa fudhatamuu fi hidhamuu barattootaa,addattis cunqursaalee Oromoo irra jiruu fi waayee maaster plaanii Finfinneen wal gaqabatee gaaffii warraaqsaa kaasanii turan itti fufaa hanga har’aa bulchitoota mooraa sanaan akka deebiin qulqullaawaa Oromoof deebi’u gaafachaa jiru. Itti fufuun sochiin barattootaa mooraa Yuuniversitii Hawaasatti daran jabaatee akka jiru tahuu odeessi Qeerroo addeessaa jira.

Mootummaan Wayyaanee Wallagga Anaa Qeellamii fi Bakkoota Adda Addaa Irraa Network Balleessuun Ummata Wal Quunamtii Dhorkaa Jira.

Gabaasa Qeerroo Lixa Wallaggaa,Guraandhala 26,2015
q-news3aaYeroo darbee uummanni naannoo Kibbaatti dhimma saamicha lafa isaaniin wal qabatee hawaasni Kibbaa gaaffii kaasuu, lafi keenya maqaa investiran nurraa fuudhame nuuf haa deebi’u jedhanii waajjira investimantii naannichatti hiriira bahuu, akkasuma godina Iluu A/Booraa keesatti hawaasni musliimaa obboloota keenya dhimma amantaan wal qabsiifamee mana hidhaatti dararamaa jiran haa hiikaman kan jedhuu fi hidhamtootni kun hanga gadhiifamanitti filannoon hin gaggeeffamin kan jedhu ture.

Uummanni bakka jiru gaaffii mirgaa  qabu mootummaa Wayyaanee irratti kaasuun yeroo ammaa mootummaa dhiphisee akka jiru hubatamaadha,
mootummaan Wayyaanee gaaffii uummanni kaasu dura dhaabbachuuf humna waraana isaatti fayadamaa kan ture waraana isaa keessas shakkii waan qabuuf amma gara itti goruu dhabee akka jirutu caasaa isaa irraan odeessaan dubbata. Wallagga lixaa, Qellem Wallagga irraa irra deddeebiidhaan nugahaa jiru, quunnamtii uummataa fi Qeerroon gidduutti ta’u ,mootummaa irratti uummata kaasuu kan jedhuun sodaa irraan networkii naannoo lixaatti ciramee akka jiru odeessi amma nugahaa jiru addeessa.

Diddaa Barattoota Oromoo Jimmaan Wal Qabatee Mootummaan Wayyaane Ibsaa Fi Network Balleessuun Magaalaan Jimmaa Dukkanoofte.

diddaa9Guraandhala 26,2015 mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF hogganaa sirna nama nyaataa Wayyaanee Abboy Tsayyeen durfamuu Sochii wallee Warraqsaan goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimmaa qabsiisaniin rifaatuu guddaa keessa seenuun tajajiloota Interneetii, network bilbilaa fi humna ibsaa balleessuun Magaalaan Jimmaa dukkanooftee
jirti.`
Goototni Dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi jiraattootni Magaalaa Jimmaa dura
iyyuu dukkana dukkana Caalu dukkana garbummaa keessa jirra, tajajjila ibsaa, networkii, bishaan, interneetii fi kkf balleessuun mootummaa
wayyaanee Abbay Tsayyeen durfamuuf furmaata hin ta’u, gaaffii mirga abbaa biyyummaas dhaabuu hin danda’uu , mirga keenya kabachiisuuf kun
furmaata hin ta’uu, abbootiin irree aangoo gadhiisuun nurraa ka’uu qabu, mirgootni namummaa, mirgootni dimookiraasii fi gaaffiin mirga
abbaa biyyummaa kabajamuu qaba jechuun ejjennoo isaanii caalmatti jabeeffachaa jiraachuu ibsame jira.

%d bloggers like this: