Sochii Barattoota Oromoo Yuuniversitii Naannoo Oromiyaa Keessatti Mul’ataa Jiruun Wal Qabatee Mootummaan Wayyaanee Humni Waraanaan Yuuniversiileen Eegamuu Qaba Jedha!‏

diddaa9Gabaasa Qeerroo, Sadaasa 26/2014
Mooraaleen Yuuniversitii naannoo Oromiyaa keessa humna waraanaa fi tika Wayyaaneen eegamaa jiraachuu Qeerroon gabaase. Fincilli mooraa Yuuniversitii Wallaggaa keessatti eegaleef mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa naannoo Yuuniversiti eegumsi akka jiraatu murteeffameera, mooraa Yuuniversitii Wallaggaa keessatti barumsi dhaabbatee kan jiruudha.

Kana malees torbee kana fincilli Yuuniversitii Amboo keessatti ka’uuf jedhamee dursee mootummaan wayyaanee humna waraanaa ramaduun dhagayame, yeroodhaaf barattootni kan callisan tahus, yeroo ammaa yuuniversitii naannoo oromiyaa keessatti sochiin barattoota sabboontota oromoon gaaffiin mirgaa ka’uuf waan mumul’ataa jiruuf mootummaan wayyaanee murtoo keessa seenee jiru kan dhagayamu yuuniversitiileen naannoo oromiyaa tikaan eegamun waan dirqama tahudha jechuutu dhagayama. Akkasuma yuuniversitii dame Asellaa keessattii waraqaan balaliituun halkan edaa mooraa keesatti tamsa’ee naannoo garagaraatti mul’ateen bulchiinsa yuuniversitii dame Asallaatti fincilli barattootaan ka’uudhaaf deema waan taheef dursee akka of qopheessan, barattoota seeraan akka qabanii fi hordofan akeekachiisni gahaa jira jedhama,akka gabaasni Qeerroo irraa dhaamamaa jirutti yuuniversitii Wallaggaa, Damee Yuuniversitii Gimbii,Mattuu, Jimmaa, Finfinnee, Amboo,Adaamaa, dame Asellaa, Haromayyaa fi Bulee Horaa keessatti ka duraa irra sochiin barattoota oromoo, gaaffii mirgaa fi dhimmoota barnootaan wal qabsiisanii gaafachuun waan itti fufaa jiruuf akkuma sochiin barattootaa kun mul’ataa jiru caasaan mootummaa wayyanees waan dhagayuu fi itti yaaddawaa jiruufis dursanii fincila barattootaan dura of qopheessuutti dirqamanii jiraachuutu yeroodhaa yerootti waan hubatamaa jiruudha.

WAREEGAMA HANQISUUF, MARIIN MURTEESSAADHA !

SEENAA Y.G (2005) | Sadaasa 23, 2014

Qabsoon Oromoo, bu’aa ba’ii hedduu keessa dabree har’a irra ga’ee jira. Qabsoon Oromoo har’arra ga’uuf wareegama ol aanaa nu kafalchisee jira. Wareegama Lubbuu , Qabeenyaa, beekumsaa , jireenyaa, waa maraa itti baafneerra. Wareegamni nuuti itti baasaa jirru bifa lama qabaachuu ni mala. Tokko, wareegama Qabsoo kana jiraachisuuf kafalameedha. Inni lammaffaa ammoo, Mirga Ummata Oromoo kabachiisuuf Qabsoo gaggeeffamu keessatti wareegama baasaa jirrudha jechuu dandeenya. Qabxiileen kun lameen Qabsoo Ummata tokko keessatti kan mudachuu danda’an, garuu tokko isa tokkof rakkoo Umuullee kan danda’aniidha.

Qabxiin 1ffaa, Wareegama, Qabsoo jiraachiisuuf baafamu irra jireessi, dhimma rakkoo keessa ofiitti umamuun kan wal qabatuudha. Sababaa adda addaan gaaga’ama dhaaba tokko keessatti umamuun of baraaruuf sochiin taasifamu fi wareegamni kafalamu, kan Qabsoo jiraachisuu keessatti ibsama.Qabsoon Ummata Sanaa akka diigamee hin banneetti, Namoonni cichoomiina qaban ijibbaati taasisan wareegama gama kanaan kafalamu keessatti hammatama. Wareegamni kun kan kaleessa waliin kakatan asi deebi’ee wareegama nama kafalsiisuuf yaalii taasisuun kan Umamuus ta’uu mala. Walumaa galatti diina qawween falmituttidabalata , rakkoo keessa ofiitti diinaanis ta’uu kanneen dantaa dhuunfaa dursaniin balaa umamu irraa, Qabsoo saba kee jiraachisuuf wareegamni baaftu ni jira. Wareegamni kun hedduu ulfaataadha. inni 2ffaa, Diinuma Qabsoo Oromoo dura dhaabbatee jiru waliin falmaa bifa hundaa gaggeeffamu keessatti wareegama kafalamuudha. Wareegama bifa maraa kan hammatuudha. Qabxiilee kana gadi fageenyaan yoo ilaallee , waa lama nu akeekan. 1, Qabsoo jiraachisuuf yeroon fudhatu, diinaaf Umurii akka dabaluu,, 2, Diina isa innikkaa dura dhaabbachuuf, keessa ofii sirreeffachuun murteessaa ta’u.

Haaluma kanaan, keessa ofii odoo hin jabeeffatiin diina nu dura dhaabbatetti quba qabuun, injifannoo hawwinu akka nuf hin argamsiifne tilmaamuun nama hin dhibu. Diina nutti dhukaasee nu galaafachuu qofa barbaabaadu ofirraa ittisuuf, bakka dhaabbannee jirru ilaallachuun murteessaadha. Diina filannoo tokkicha qabatee nu dura dhaabbate kanaaf falli jiru maal ta’uu akka qabu odoo hin murteeffannee, ykn yoo xiqqaatee yaada jiru irratti quba odoo wal hin qabaannee, Yaadaa fi qalbiin bakka gara garaa dhaabbannee, sochiin taasifnu, Qabsoo jiraachiisuu keessaa nu baasee, diina irratti akka xiyyeeffannu nu hin gargaaru jechuudha. Diinni har’a nu dura dhaabbatee jiru, Dhiiga Oromoo kan qabu kamuu diina kootii jechaa jira malee, Maqaa Dhaabaan adda nu baasee nutti dhukaasaa hin jiru.

WAREEGAMA HANQISUUF , MARIIN MURTEESSAADHA !!!.docx

Godinaalee Shaggar Bahaa Keessatti Marii Guyyoota Lamaaf Mootummaan Wayyaanee Uummata Walitti Qabee Gaggeessuuf Yaale Diddaa Uumataan Guutummaatti Fashale.

Gabaasa Qeerroo Finfinnee,Sadaasa 23,2014
diddaa9Sadaasa 23,2014  irraa kaasee godinaalee addaa Oromiyaa fi Shaggar Bahaa kanneen akka Adaamaa,Bishooftuu fi Dukam; godina addaa Buraayyuu, Sabbataa,akkasuma Shaashimannee keessatti marii karoora bara 2007 fi hojiiwwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii milkeessuu jedhu ajandaa godhachuudhaan Wayyaaneen uummata walitti qabdee marii taasiftee jirti, uummata Oromoo gowomsuun keessumattuu hojiilee misoomaa fedhii fi faayidaa uummataa mirkaneessuu jechuudhaan uummata walitti qabanii yaada fi marii karoora bara kanaa irratti uumata waliin dubbachuuf karoorsanii uumatatti bahuun isaanii uummanni gaaffii dhuunfaa isaatii kaasuuf sababaa fi karaa tahe, afaan Wayyanee kanneen tahan, OPDOn uummata mariif biratti argamanis gaaffii uummanni dhiyeesseen cinqamuudhaan waan gara uummataatti dhufaniif milkie dhaban, mariin kun kan adeemsifame kaleessaa fi har’a jechuun Sadaasa 23 fi 24,2014  yoo tahu gaaffii uummanni kaase:
– Guddina kallattii hundaanuu magaalaa kanneen irratti galma’aa jiru irraa kan fayadamaa jiru mootummaa malee uummata miti, guddina biyyattiis kan odeessitan, mootummaa sooruudha malee uummanni kan fayadame meerree?
– Uummanni hiyyeessi dukkana keessa jiraata, waan dhugu dhabee daandii dheeraa deemee bishaan bitatee jiraataa jira, faayidaa kessaniif nu barbaaddu malee rakkoo keenyaaf furmaata kan nuuf tahu dhabne, kuttuudhuma isaa isin hin barbaannu jedhame(Gaaffii rakkoo ibsaa fi bishaanii uummanni keessa jiru ibsate)
– Guddina eegalame itti fufsiisuudhaaf rakkoo bulchiinsa gaarii furuufis uummanni raayyaadhaan ijaaramuu qaba, kan jedhame gudiina Oromiyaa hin argine guddina Tigray male jechuudhaan uummanni dubbii isaanii afaan irra kutuudhaan beekame.

Gaaffiileen ykn murtoo uummanni kenne kanatti fufaniis hirmaannaa misoomaa keesatti simsuu, kira sassaabdumaa irratis qabda’uu kan jedhhu akeeka mootummaa wayyaaneti, nuti mootummaa nu saamee. rakkinaaf nu saaxile kana hin feenu jedhanii kanneen akka Sabbataa, Bishooftu, Buraayyuu fi Shaashimannee keessattii gaaffii dhimma rakkoo
yeroo uummanni keessa jiru rakkoo ibsaa fi bishaaniin wal qabatee uummataan gaaffii bakka hundaatii ka’aa jiruudha. Uummanni rakkoo kana keessa osoo jiru mootummaan wayyaanee dhimma filannoof jecha uummata gara sossobachuutti deemaa jira,

 

Mooraa Yuuniversitii Wallaggaatti Gaaffiin Abbaa Biyyummaa Ka’e Itti Fufee Jira, Sochii Barattootaa Laamshessuuf Humni Dabalataa Waraana Wayyaanee Garasitti Ergame

Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Wallaggaa, Sadaasa 21,2014

dsc02316

Yeroo ammaa kanatti gaaffii mirgaan wal qabatee warraaqsi qabatee jiru mooraalee  Yuuniversitii Adaamaa fi Wallaggaa akkasuma Yuuniversitii Amboo keessatti.
Guyyaa muraasa dura yuuniversitii Adaamaa keessatti karaa presedaantii barattootaan dhimma bulchiinsaa irratti barattootni marii barbaadu jedhameen bulchaan mooraa Yuuniversitii Adaamaa guyyaa lamaaf barattoota dhimma amantaa irratti fudhachuudhaan hordoftoota amantaa gosa lama irratti mariin taasifamaa tureen, gaaffiin ka’uu qaban marii kana irratti gaafataman taasifamee ture irratti deebiin kenname deebii gaaffii barattootaa san faalleessu ture, akkasuma ilaalcha amantaa kan mormuudha, kana irrattis yeroo ammaa kana gaaffiin guyyaa kana ka’e itti fufeetu jira, gaaffii isaani irratti hundaa’ee barattootni nyaataa fi barumsa lagatanii jiru, barattootni kaanis obboloonni keenya barumsa dhaabanii utuu jiranii akkamiin barumsa baranna jedhanii gaaffii sududaan kan dhiyeessaa jiraniidha, kana malees guyyaa muraasa dura kan eegale fincilli yuuniversitii Wallaggaatti dhimma nyaataan wal qabatee gaaffiin mirga sabaa ka’e amma gara gaaffii abbaa biyyummaatti kan jijjiirameedha, sadaasa 21,2014  baratootni hunduu nyaata lagatanii kan oolaniidha, kutaan barnootaa tokkummaan cufaatti kan oolee fi barattooni wal gurmeessuudhaan mooraa keessatti marii adeemsisaa kan oolanii fi gabaasa har’a Sadaasa 22,2014 Qeerroon gabaaseen halkan edaa naannoo waraanni Wayyaanee buufatee jirutti fageenya irraa dhagaan darbatamee waraana irra bu’aa tureera, kun uummataa fi barataa tahuun isaa waanni beekame hin jiru,har’a barattootni naannoo magaalaa Naqamtee jiran waan qaban hunda mooraadhaa baasanii barumsa dhaabanii gara qe’eetti galanii jiru.

Kana malees hojjetootni Kaaffees soda kanaan nyaata qopheessuu dhaabuudhaan galmi nyaataa barattootaa har’a hanga laaqanatti cufaatti kan ooledha, sodaa guddaan waan dhagayameef ammoo humni waraanaa akka dabalamu federaala irraa gara sanatti kan ergamee jiru halkan edaa waraanni naannoo biraa irraa magaalaa Naqamtee buufatee jiraachuu qeerroon gabaasa.

Gama biroon  Yuuniversitii Wallaggaa keessatti fincilli barattootaan ka’uuf waan dafee hin dhaamnee fi humni waraanaas barattoota waliin rakkoo walitti bu’uun waan qabamee jiruuf barattoota kana tasgabbeessuuf humni waraanaa dabalataa fi tikoonni Waayyaanee mooraa keessa seenuun dirqama akka tahe, waan barattootni sodaatanii sochii kana dhaaban beeksisa yeroodhaan baasuu, barattoota Oromoo sochii fincilaa taasisan yeroodhaan gara poolisiitti dabarsanii kennuu akka qabu gara Presedaantiitti dhaamamee, bulchaan ykn presedaantii mooraa Yuuniversitii Wallaggaas sodaan waan itti dhagayameef waan mootummaan Wayyanee itti gadi buuse kana raawwachuu hin dandeenye, gaaffiin barattootaa tokko humni waraanaa mooraa barnootaa keessa maaliif seena kan jedhu ifatti keessatti argama.

Kutaa Magaalaa Finfinnee Naannoo Kaasanchiis Keessatti Gaafatama Kan Qabu Gargaaraan Saajin,Xilahuun Caraanaa Oromummaa Isaan Yakkamee Hojii Irraa Arihamuu Qeerroon Gabaase.

Gabaasa Qeerroo Sadaasa gaafa 20,2014 gargaaraan Saajiin, kutaa magaalaa Finfinnee naannoo Kaasanchiis jedhamu irraa hojjetu,guyyaa kana galgala keessaa akka sa’a naannootti sa’a 12:30 irratti xalayaan hojii akka gadhiisuuf itti kenname, gargaaraasa Saajin Xilahun Caraanaa maqaa addaa Gaaddisaa Caalaa Dabaloo kan jedhamu qaba. Gargaaraan Saajiin Xilaahun rakkoo uumata Oromoo irra gahuu fi hidhaa yeroo irraa yerootti uumata irratti raawwatamaa ture guddisee kan mormuu fi qonnaanaan bultoota naannoo Shaggar irraa lafti irraa fuudhamee ammos mana hidhaatti guuraman maaliif yakka tokko malee hidhamu jechuun mormii keessa mootummaa keessatti kaasaa ture. Haala kanaa fi FDG Qeerroon deemu waliin jira sababa jedhuu fi tikoota ABO magaalaa Finfinnee fi naannoo keessa jiran waliin hidhata qabda sababa jedhuun mootummaan Wayyaanee hojii irraa akka arihamuu fi gara hojii isaatti akka hin deebine xalayaa ergeefiin beeksise.

Gama biraadhaan naannowaa Finfinneetti naannoo xixiqqaa magaalaa Finfinnee irratti nama 80,80n basaasota maqaa  hojii garagaraan uummata keessatti akka bobbahaniif har’a leenjiin Wayyaaneen kennamu kan eegaleedha. Leenjin kun kan kennamu naannoo
Samiit jedhamutti yoo tahu hojiin namoota kana wal qoqqooduudhaan uummata keessatti hojii basaastummaa, humna nageenyatti dabalamuudhaan, akkasuma odeessa kan funaanuun mootummaadhaan gahu, kun magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee qofatti kan qophaayee lenjin isaa har’a kan eegaleedha, sochii Qeerroo laamshessuuf namoota saba garagaraa keessaa filuudhaan hanga nama 80tti mootumma waan aangoo isaa irrattu utubu, haala uummanni irra jiru kan gabaasa godhanii fi basaasani fi hojjetoota mootummaa keessaas mootummaa waliin kan hin jirre, gocha mootummaa wayyaanee kan balaaleffatan gara mootummaatti dhiyeessuu irratti adda durummaadhaan kan hojjetan dursee filannoon dura tolfachuuf akeekkatee ka’uu isaa maddi gabaasaa Qeerroo ni ibsa.

Barataa Rabbirraa Kushaa Bayeechaa Yuuniversitii Amboo College Damee Waliisoo Keeysaa Loltoota Wayyaaneen Ukkaamfame

Sadaasa 21,2014 Gabaasa Qeerroo

BayeechaBarattooti Oromoo Sababaa Gaaffii Mirgaa Kaastan Jedhuun Hidhamuu fi Dararamuun Irraa Hin Dhaabbanne,yeroo ammaa kanas mootummaan EPRDf Wayyaaneen dargaggoota Oromoo irratti duula banteen barataa Rabbirraa Kushaa Bayeechaa sababaa sochii warraaqsaa deemu duubaan jirta jedhuun Ambo college Waliso branch keessaa accounting wagga 1ffaa kan baratu yakka tokkoon malee Sadaasa 20,2014 mana hidhaa magaalaa Waliisoo/Ejerrsa jedhamutti darbamuun ilmaan Oromoo naannichatti Oromummaan yakkamanii hidhaman waliin dararaan guuddaa irraan gahaa jira.

Barataa Rabbirraa Kushaa bakki dhaloota isaa godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Iluu ganda Bilii jedhamutti kan dhalate yeroo ta’u.Yeroo dheeraaf sababaa Oromummaan yakkamaa akka turee fi yaada itti amanu dubbatee baafachuu dorkamaa turuun gabaasi nu gahe addeessa.

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa Gaaffii Mirgaa Kaasan Itti Fufuun Nyaata Lagatan.

Sadaasa 21,2014 Gabaasa Qeerroo Naqamte

dsc02197

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa Sadaasa 20,2014 gaaffii mirgaa kaasaniin loltoota Wayyaanee fi Poolisoota waliin walitti bu’aa turan,haalli kun hanga ammaa tasgabbii dhabuu irraan waraanni Wayyaanee mooraa Yuuniversitii keessa akka qubatetti jira. Barattooti Oromoos tokkummaan ka’uun hanga ammaa nyaata lagachuun hagabaa gaaffii mirgaa gaafataa jiru. Gaaffiileen jalqaba ka’anii deebii dhaban haala bulchiinsaa fi qabaa barattootaa yeroo ta’u sun deebi’uu hanqachuu irraan barattooti Oromoo gaaffii waliigala biyyoolessaatti deebisuun diddaa isaanii itti fufanii jiru.

Gaaffiileen barattootaa fi diddaan isaanii dhimmoota kanneen irratti hundaaya.

- Barattootni yeroo ammaa mana hidhaatti keessatti argaman maliif hin hiikaman?
– Mirgakeef kan falmu simalee qaamni biraan hin jiru ka’I falmadhu yaa oromoo!
– Qote bulaan lafakee irratti diinni wal gurmeessee si saamuuf deemu
jabaadhu dura dhaabbadhu!
– Diinaaf hin jilbeenfannu! Habashaaf hin bitamnu!
– Saamichi lafa uummata oromoo haa dhaabbatu!
– Lafti oromiyaa fi oromoo hin gurguramin
Kana malees waa hedduun mooraa keenya keessatti faca’ee kan ture qaamni mootummaa wayyaanee mooraa seenee funaanaa ture, akka gaaffii barattootaatti kan ture nyaatni qulqullina dhabee waan jiruuf hin nyaannu, nyaatumti keenya qophayaa jiru haa ilaalamu haa qoratamu kan jedhus kana keessa jira.

Odeessa Qeerroo Yuuniversitii Saayinsii fi Teknoloojii Adaamaa;

Sadaasa 20,214 Adaamaa

q1Sadaasa 18,2014 irraa kaasee mooraa yuuniversitii saayinsii fi teknolooji Adaamaa keessatti mariin dhimma bulchiinsa, dhimma amantaa fi mirgi amantaa eegamuu dhabuu irratti dubbatamaa ture, kana irrattis gaaffiin adda addaa ka’uu isaa fi bulchiinsi mana universitichaas deebii itti fakkaate kunnuun insame.

Mariin kun kan hammate miseesmota mana amntii kiristaanaa Orthodoksii lakkoofsaan 700 ta;anii fi Musiliimota gara 1500 ta’anii wajjin ture. Marii kana irratti kan hubatame dhimma amantii isaanii fi bulchiinsa universitichaan kan walqabate yeroo ta’u bulchaan mooraa yuuniversitii Saayinsii fi Teknoloojii Adaamaadhaa hordoftoota amantaa Musiliimaan mooraa keessatti akka hin saganne beeksisa baasuudhaan dhorkee jira. mooraa kana keessatti eenyuyyuu akka hin sagannee fi shariyaa godhachuun akka hin danda’amne dubbachuu isaa fi warreen amantaa Orthodoksii gaggeessan ammoo huccuu adii haphii of irra buusanii mooraa keessa adeemoon dhorkaadha jechuun akeekkachiiseera. Kanaafuu mooraa kanaa alatti namni kamuu dhimma amantii isaa alatti akka barbaadetti gaggeeffachuu ni danda’a garuu seerri mooraa kun baaseef bitamuun dirqiidha jedheera.

Dhimmootuma kana irratti Sadaasa 18 irraa eegalee hanga Sadaasa 20, 2014tti barattoota kanaan kan gaggeeffamaa ture yeroo ta’u gaaffiiwwan hedduun barattoota irraa ka’ee deebii quufsaa hin argatin hafee gara mirga ofii kabachiisuutti tarkaanfachaa deemuun ibsamee jiraa. Mirgi amantii nuuf haa eegamu jechuudhaan gaaffii isaan kaasaniif osoo deebii hin laatin guyyaa biraatti beellamni biraan akka kennamu ta’eera.

Kun osoo kanaan jiruu barattootni 4, dhiira lamaa fi durba lama sagadaaf/salaataaf sirnuma salaataa amantii isaanii kabajuun akka masjiida seenaniin halkan keessaa sa’a 10:00tti poolisootaan qabamnii waajjira poolisa magaalaa Admaa eega bulfamanii booda barattoonni kun sochii amantii isaanii kana mooraa keessatti gaggeessffachuu akka dhaaban gorsaa akka kennaniif garuu akeekkachiifamuun booda ganama isaa gadi lakkifamaniiru. Osoo mariin kun hin dhumin wanni kun raawwachuun isaa ammoo mootummaan amantii uummataaf kabaja akka hin qabe kan mirkaneessu yeroo ta’u, maaliif akka isaan hidhaman, amantaadhaan yakkamuun maaliif dhufee irratti gaaffi cimsanii kan gaafachaa turan yoo tahu, kanumaan wal qabsiisee deebiin bulchiinsa mooraa kanaa irraa barattoota kanaaf kenname gahaa kan hin taanee fi yeroo biraatti darbee rarraee kan hafeedha.

Odeessa Qeerroo Yuuniversitii Saayinsii fi Teknoloojii Adaamaa.doc

Sadaasa 20,2014 Sagalee Diddaa Gootota Qeerroo,Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Wallaggaa

Sochiin Warraqsaa FDG Sadaasa 20,2014 galgala har’aa Mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti gootota barattoota Oromootiin qabsiifame hanga halkan keessa sa”aa 4:00tti waraana Wayyaanee humnaan mooraa barattoota seenee jiru waliin wal dura dhaabbachuun itti fufe, goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa wallee warraaqsaa dhageesisuun diina dura dhaabbachuun mooraa keessa waraana waliin wal kaachisaa ykn arihaa jiraachuu Qeerroon Gabaasa.Qeerroon Yuuniversitii Wallaggaa Gaaffii Mirgaa Duubatti Hin Deebine Kaasuun Gootummaan Loltoota Wayyaanee Dura Dhaabbataa Jiru.Huni Agaazii Jedhamu Heddumminaan Mooraa Yuuniversitii Wallaggaas Qubate.

diddaa9Sadaasa 20,2014 Goototni Qeerroon barattootni Oromoo dhiibbaa guddaa mootummaan abbaa irree Wayyaanee barattoota Oromoo Yuubibarsiitii Wallaaggaa irraan ga’aa jiruun wal qabatee guyyaa har’aa sa’aa 10:00 irraa eegaluun gaaffii mirgaa finiinsuun FDG dhoosuun shira mootummaan wayyaanee EPRDF uummata Oromoo irratti dalagaa jiru dura dhaabbatan.

Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii wallaaggaa guyyaa har’aa shira moottuummaan Wayyaanee addaatti mooraa yuunibarsiitii Wallaggaa irratti rawwachaa jiruu fi akka waliigalatti uummata Oromoo irratti dalagaa jiruu balaaleffaachuun goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa shira har’a ifatti nurraatti dalagamaa jiruuf teenyee guyyaa hin lakkawwatnu jechuun FDG qabsiisuun sagalee guddaan mootummaa abbaa irree balaaleffachuun qabsoo finiinsa jiru. Mootummaan wayyaanee yakka haaloo ba’ii fi jabbinsa barattoota Oromoo irraa qabu ba’uuf ifatti baajata kaaffee nyaata barattootaaf ramadame irraa muruun tajajila siyaasaaf olfachaa kan jiruufi barattootni Yuunibarsiitii wallaggaa balaa beelaaf saaxilamuu fi Jibbinsa ilaalcha siyaasaan midhaa fi doorsifni guddaan Barattoota Oromoo irratti rawwachaa jiraachuu fi gama biraan immoo hojjettoota caaffee barattoota keessaa hojjetanin barattootaaf nyaata qopheessaniin odeeffannoo barattootni keessaa jiran nuuf kennuu diddaan isin rakkoo ilaalchaa ABO qabdu jechuun namoota hedduu hojii irra arii’uun walgabatee shira diinummaa mootummaan EPDRF ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiruu dhabamsisuuf goototni qeerroon barattootni Oromoo sagaalee guddaan fincila kaachisan. Gaaffiiwwan armaan gadii finiinsuun fincillii hanga halkan keessa sada’aa 3:00tti itti fufe.
1. Mootummaan abbaa irree wayyaanee baajata kaffeef nuuf ramadamee irraa muruun gara tajajila siyaasaaf olchaa jiru dhaabuu qaba. Balaa beelaa barattoota rukuchaa jiruuf mootummaan itti gaafatamu qaba.
2. Dararaan ilmaan Oromoo Oromummaatti boonaan hojjettoota olaanoo barsiisotaa hanga hojjettoota kaffeetti ilmaan Oromoo irratti xiyyeffachuun ilmaan Oromoo hojii irraa Arii’uun dhaabbachuu qaba. Ilmaan Oromoo kaffee mooraa keessatti qacaramuun hojjechaa turanii maqaa isin ilaalcha ABO qabdu jechuun hojii irraa arii’ama jiran dhaabbachuu qaba. Kanneen hojii irraa arii’atamanis hojiitti deebi’uu qabu.
3. Bara darbee keessa barattootni Oromoo gaafffii mirgaa gaaffattaan maqaa jedhuun jumlaan ukkanfamanii barnoota isaanii irraa hidhaman, haga guyyaa har’atti eessa buuteen isaani hin beekamuu, kanaafu barattootni Oromoo badii malee hidhaman gaaffii tokko malee akka hiikaman ni gaafatna.
4. Gaffii mirgaa karaa nagaa fi dimookiraasii yeroo garaagaratti gaafachaa turreef mootummaan abbaa irree hangamatti deebii ilmaan Oromoo hidhuu ,ajjeessuu, barnootarra arii’uu deebii qubsaa godhachuun mirgi keenyaa fi mirgi uummata keenyaa dhiitamaa waan jiruuf mootummaan wayyaanee seeratti akka nuuf dhiyaatu jabeesinee gaafatna.
5. Mootummaan abbaa irree wayyaanee gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummatni Oromoo gaafachaa jiru moggaatti dhiibuun saamicha lafaa fi Oromoo qe’ee irraa buqqisuu irratti xiyyeeffate dhaabu qaba; Gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoof deebiin kennamu qaba.
6. Mootummaan wayyaanee EPRDF biyyaa dimookiraasiin hin jirree, biyyaa mirgi dhala namummaa keessatti sarbamaa jiru keessatti mootummaan wayyaanee filannoo dimookiraatawaan gaggeessa jechuun dhaadachuun tuffii uummataa ta’uu argisiisaa, Adeemsii filannoo kijibaa wayyaanee dhaabbachuu qaba. Hanga gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamuttii fi mirgootni dimookiraasii fi mirgootni namummaa hanga kabajamanitti wayyaaneen filannoo ittin ololaa jirtu kan hin gaggeessine ta’uu ni hubachiifna uummatni Oromoo fi lammiileen cunqurfamoon biyyatti kana hubachuu qabu gaaffii jedhuu fi gaffiiwwaan fakkataa gaafachuun dhaadannoo dhageesisuun itti fufan. Mootummaan Wayyaanee akkuma amala isaa human waraanaa magaalaa Neqemtee dhunfatee jiru gara mooraa Yuunibarsiitii wallaggatti akkuma qajeelaniin goototni barattootni Oromoo Yuunibarsitii Wallaggaa dura dhaabbachuun of irraa kan deebisan yoo ta’uu, mootummaan wayyaanee diddaa barattoota kanatti rifaatuu guddaa keessa seenuun halkaan keessa sa’aa 1:30 irratti human waraanaa fi poolisii Federaalaa Mooraa Yuunibarsiitii galchuun barattoota Oromoo karaa nagaa gaaffii gaafatan irratti waraana banuun mooraan Yuunibarsiitii wallaggaa gara dirree waraanatti jijjiramtee jirti.

Goototni barattootni Oromoo Wallee Warraaqsaa fi dhaadannoo guddaan human waraana Wayyaanee dura dhaabbataan sagaleen dhukaasaa Wayyaanee fi sagaleen dhaadannoo Qeerroo barattoota Oromoo walmakee jiraahuun gabaafamee jira.

Oromoonni 160 Mana Hidhaa Shaggar Lixaa, Amboo Keessa Jiran Gaaffii Mirgaa Kaasuu Irraan, Hojii Humnaa Hojjechuu fi Nyaataan Akka Miidhan Taasifame; Nama 10n Irrattis Reebichi Hamaan Raawwatame.‏

Odeessa Qeerroo Shaggar Lixaa, Amboo Sadaasa 18,2014.
Oromoonni gaaffiilee mirga Oromoo utubu gaafattan sababa jedhuun Oromumaan yakkaman 160 mana hidhaa Shaggar lixaa magaalaa Ambootti hidhamani jiran
guyyaa gaafa SadaaBecause I am Oromosa 16 fi 17,2014 gochaa mootummaan Wayyaanee hidhamtoota Oromoo irratti raawwatu balaaleffachuu dhaan mana hidhaa jiran keessatti fincila jabaa ta’e kaasuun jeeqamsi loltootaa fi hidhamtoota jidduutti ka’e salphaa hin turre. Haala kanaan Oromoota 10 sababaa fincila kana duuba jirtu jedhuun reebichi akkaanii irratti raawatamee miidhaan guddaa irra gahee jiraachuu Qeerroon Ambo irraa gabaasa. Oromoonni loltoota Wayyaaneen akkaan reebaman kun miidhaan jabaa waan irra gaheef haala yaaddessaa keessa jiraachuun gabaafama.

Akka gabaasaa Qeerroo itti ilmaan Oromoo mana hidhaa magaalaa Amboo keessatti hidhamani jiran kan dhiyoo hidhamani jiranis tahe kan yeroo hedduu mana hidhaa kana keessa turan ji’oota muraasaa asitti mootummaan Wayyaanee hojii humnaa guyyaa guyyaa hojjechiisuudhaan, itti dabaluudhaan ammoo nyaata sirna qabeessaan akka hin arganneef irraa kutuudhaan miidhaa gurguddaa irraan gahaa ture, haalli hidhamtoota kanatti cimaa dhufuudhaan guyyoota lamaan kana hidhamootni 160 ol tahan fincila mana hidhaa keessatti kaasan.

Irreechi Malkaa Araaraa,Wallagga Naqamte Irratti Kabajame

Sadaasa 16,2014 Wallagga Naqamtee irratti gaggeeffame.
Irreechi barana Sadaasa 16/2014 Malkaa Araaraa irratti tahekan Wallaggaa Leeqaa Naqamtee irratti taasifame uummata lixa shagarii fi Wallagga magaalaa Naqamtee fi barattoota yuuniversitii fimanneen barnootaa garagaraa guutummaatti kan hirmaachiseedha. Waggoota tokko dura kan gaggeeffame baayinniuummataa kan baranaa dachaadhaan akka dabale uummata kumaatama hedduudhaanlakkaawaman hirmaachise jira.
Buufata malkaa kanatti Qeerroon sirboota qabsoo garagaadhageessisee jira,keessattuu dhaadannowwan:
– Qaroon oromoo ABO dha.
– Yaa oromo mirgakeef ka’ii falmadhu
– Nuti oromoodha, nuu haa beekani.
– Oromiyaan ni bilisoomti kan jedhuu fi sirbootniqabsoo hedduun uummata kakaasuu fi sirboota qabsoo qeerroodhaan sirbamankeessatti poolisoota kan hirmaachise uummata waliin sirboota Qeerroo irrattihirmaachuudhaan haala nama boonsuun kan gaggeeffameedha.
Akkuma olitti ibsuuf yaaleetti uummanni jiraattootni garashawaa lixaaa jiraatan hunduu ayyaana irreechaa malkaa Araaraa kana irratti kanargamaniidha. Irra caalatti barattoota
yuuniversitii fi koollejjii akkasumamana barumsaa sadarkaa garagaraa magaalaa Naqamtee, Siree,Baakkoo fi kkf niinkan dhuunfatameedha. Sochii qeerroodhaangodhame keessatti humni waraanaa poolisoonni jiran hunduu uummata waliin haalahoo’aadhaan guyyaa kana kan kabajanii oolanii fi dhaadannoolee uummata oromoofwaamicha taasisu, uummata kakaasan irrattillee kan hirmaatanii jiraniidha,uummanni hunduu kan irreecha kana irratti argaman nageenyaan bahee
guyyaakeessa sa;a 7:30 irratti gara qe’ee isaatti kan galeedha. Guyyaa irreechaMalkaa Araaraa kana ilaalchisee gabaasa dabalataa isiniin geenya, waraabbiiqabnuuf haala mijeessinee isiniin geenya, nu eeggattu!

Nairobi Kenya Keessatti Sadaasi 9 Guyyaan FDG Sirna Howwaa Taheen Hawaasa Oromoon Kabajame.

%d bloggers like this: