Barattoota Oromoo Yuniversitii Walqixxee Filannoo Kijibaa Hin Filatiin Hafan,FDGs Yuuniversitiilee Biroo Keessatti Itti Fufe!‏

Gabaasa Qeerroo Caamsaa 26,2015
Wayita ammaa kana dhaabbilee barnootaa yuuniversitii Oromiyaa keessa jiraanii fi naanno biraattis argamu keessatti FDGbarattoota
sabboontota Oromootin finiinaa jiraachuun waan beekamee uummata, hojjetoota mootummaas itti hirmaachisuudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuuf itti fufee jiruudha, filannoo kijibaatiin kubbuun namaa osoo darbuu jaallan hedduun mana hidhaatti waraana wayyaaneen qabamanii utuu guuramanii akkamiin nama callisiisa jechuudhaan akkasuma diddaa utuu dhukaasni irratti dhuka’uu barattootni
yuuniversitii Bulee Horaa keessatti kaasan rasaasa dura dhaabbatanii falmii gageessuu fi tarkaanfii konkolaataa wayyaanee 4 irratti
fudhatuu deeman uummata kan boonsee hanga har’aatti mooraan Yuuniversitii Bulee Horaa dirree qabsoo fakkaattee kan jirtuu, haaluma
kanaan yuuniversitii Walqixxee keessatti barattootni naannoo Oromiyaa irraa dhufan filannoo irratti guutummaan guututti hin hirmaanne nuti filanno dhugaa fi diimokiraasi jennee yeroo keenya hin balleessinu jechuudhaan filannoon naannoo oromiyaatti barattoota oromoo moorichaan hin gaggeeffamin hafuu Qeerroon har’a gabaase,yuuniversitiilee kanneen akka Haromayyaa, Hawaasaa, Asellaa,Walloo, Dirre Dawaa fi Mattuu keessatti waraqaa filannoo irratti barattootni akkuma jirutti Haayilamariyamin gaggeessuudhaaf kunoo Hihadegin filleerra,
OPDOn ergamtuudha, hattuudha, abba garaati Uummatatti taphachuun haa dhaabbatu, kan hidhaman haa bahan, sagaleen
keenya haa dhagahamu,
Filannoon amma gaggeeffamuu isaatii diimokiraasiidhaan? Kan filannu hin barre, Mootummaan kun ammas yeelloo malee aangoo isaatti fufuufii? Ofii keessani of filtanii filannoo jettuu nuti miseensa ABOti, Mootummaa naggaadee waliin tapha hin deemnu bosonatti galla malee
Kan jedhu waraqoota filannoo irratti barreessuun gabaasni nu gahe addeessa. Akkuma yeroodhaa yerootti gabaasni ibsu ammas mootummaan Wayyaanee FDG aangoo irraa nu buusa jedhee shakkuu irraan barattoota yuuniversitii fi manneen barnootaa keessaa fi alatti humna waraana isaa qubachiisee jiraachuu Qeerroon gabaasaa jira.

Sabboonaa Oromoo Obboo Giddiisaa Camadaa Caamsaa 24/2015 Loltoota Wayyaaneen Ajjeefame,Uummata Miidaa Qanyii FDG Jabaaf Kaase.

Caamsaa 26,2015 Goototni Uummatni Oromoo AANAA MIDAA QANYII guyyaa har’aa gana irraa eegaluun reeffa sabboonaa Oromoo obboo Giddiisaa Camadaa dheengaddaaCaamsaa 24,2015 loltoota Wayyaaneetiin rukutamee Hospitaalaa dhufaa jiruu daandii cufuun eegaa jiru Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYII tti Waarraqsaa FDG uummatni Oromoo fi Dargaggootni Qeerroon Oromoo filannoo kijibaa Wayyaanee irratti gaggeessan irratti Waranni wayyaanee dhukaasee sabboonaa Oromoo Obboo Giddisaa Camadaa Ajjeesee, uummatnni Guyyaa har’aa Uummatni Oromoo AANAA MIDAA QANYII Reeffa Obboo Giddisaa Camadaa daandii cufee egaagaa jiraachuun ibsame jira. Waranni wayyaanees uummata daandii Cufee sabboona ilma Oromoo Obboo Giddisaa Camadaa eegaa jiruu bittinneessuuf hanga baay’ina uummata olta’uu ramadamee uummatarratti bobbafamuun ibsame jira, Haaluma Wal fakkaatuun Aanaa Calliyaa geedoo irrattis uummatni daandiitti ba’ee Reeffa sabboonaa Oromoo Obboo Giddisaa Camadaa Finfinnee hospitaalaatti sakkatta’amee deebi’aa jiruu eegaa jiraachuun wal qabatee FDG guddaan ka’uuf akka jiruufi mootummaan Wayyaanees waraana guddaa bobbaasa jiraachuun ibsame.
Yeroo amma Kanatti maanneen barnoota AANAA MIDAA QANYII keessatti argamaan sadarkaa 1ffaa hanga sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaatti jiran Cufamanii jiraachuun ibsame jira. hojjettootni mootummaa fi daldaltootnis hojii isaanii dhaabuun sabboonaa Oromoo Obboo Giddiisaa Camadaa Eegaa jiraachuun ibsame jira.

Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Keessaatti Barattooti Oromoo fi Sabaa fi Sab-Lammii Filatnoo Wayyaaneen Mormuun Korojoo Dhorkatan.

Yes We Can!!Caamsaa 26/2015 Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaatti Filannoon fakkeessii mootummaa Wayyaanee Qooda fudhannaa barattoota Oromoo fi
Barattoota ilmaan sabaa fi Sablammoota biyyatti malee hafuun fashaala’e. Kaardii filannoo Wayyaanes bakka tokkotti walitti qabuun
dhorkatan.
Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa filannoon gaggeeffamaa jiru, haqa dhabeessa fi kijiba afaan qawwee fi humna
waraanaan gaggeeffama jiruu waan ta’eef hin filannu jechuun murtii fudhatan. Mootummaan Wayyaanee barattoota dirqisiisee filachiisuuf
yaalii guddaa gochuun humna waraanaa fi tikaa hedduminaan Mooraa Yuunibarsiitii Jimmatti olgalchuun barattoota doorsisuuf waraana
irratti bobbaasullee goototni barattootni Oromoo filmaata Wayyaanee irra tasuma qooda kan hin fudhannee ta’uu baaksisuun mormii guddaa
sirna wayyaaneef akka qaban ibsachuun kaardii filannoo wayyaanee walitti qabuun guban, filaamaticha irra qooda fudhachuun gatii kan hin
qabne ta’uu ibsan. Mootummaan wayyaanee barattootni Oromoo filmatichatti hirmaachuu waan didaniif guyyaa har’aa Yeroo 3ffaaf
barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa bahaa nu filadhaa jechuun beeksisa maxxansan. Goototni barattootni Oromoo filmaata jechaa humna waraanaa fi pooliisii federaalaan nu doorsisuun dhaabbachuu qaba,
Mootummaan WAyyaanee biyya goolessaa waan jiruuf yakka uummata biyyattii fi keessattuu Uummata Oromoo irratti raawwachaa jiruuf
seeratti dhiyaachuu qaba jechuun dhaamsa dabarsan. Sabboontootni barsiisotni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa filannoon Mootummaan EPRDF/TPLF maqaa dimookiraasiin dahatee gaggeessa jiru filannoo utuu hin ta’ii shororkeessummaadha, keessattu abbaan irrummaa fi jibbinsii guddaan Mootummaan kun Uummata Oromoof qabu ifatti kan ittin muldhatee fi mootummaa gara laafina tokko malee bara darbee irraa eegaluun ilmaan Oromoo gara jabeenyaan ajjeessaa, hidhaa fi barnoota irraa arii’achaa jiran waan ta’eef yakka ulfaataa uummata Oromoo irratti irra deddeebi’ee rawwatamaa jiruuf itti gaafatamaan mootummaa EPRDF/TPLF fi Mootummaa naannoo Oromiyaan bulcha jechaa jiru OPDO ta’uu gadi jabeessuun dhaamsa dabarasan.
Yeroo amma kanatti goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa maqaa FDG narratti kaasuuf jedhuun yaaddoo hamaan qabamee humna waraanaa fi poolisii federaalaan Yuunibarsiitii Jimmaa eegaa jiraachuun ibsame.

Godina Lixaa Shaggar AANAA MIDAA QANYII Dargaggoonni Oromoo Uummata Waliin Wal Tahuun Korojoo Filatnoo Buufata Adda Addaa Wayyaanee Dhorkatan.

Geedoo fi tokkee kuttaayyee

Caamsaa 26,2015 Godina Lixaa Shaggar AANAA MIDAA QANYII Qeerroon dargaggootni Oromoo Uummata Oromoo waliin ta’uun FDG finiinsuunFalannoo fakkeessii wayyaanee fashaleessuun korojoo filatnoo buufata gara garaa irraa dhorkatan
Caamsaa 24,2015 guyyaa filannoo Wayyaanee AANAA’n MIDAA QANYII gara dirree waraanatti jijjiramte. Warraqsii FDGs haalan jabaatee itti fufuun Uummanni fi Qeerroowwan dargaggootni Oromoo wal ta’uun korojoo filannoo wayyaanee sagalee sobaan guutame ibiddaan barbadeesse, Waraannii wayyaanee fi poolisiin federaalaa wayyaanee gandoota baadiyaa aanichaa irra qubsiifamee, Uummatni Oromoo fi Qeerroon dargaggootni Oromoo Waraana wayyaanee irratti gaaffii mirga Abbaa biyyummaa finiinsan, Guyyaa har’aa Caamsaa 25/2015 FDG haalaan jabachuun kan itti fufe yoo ta’uu Uummatni fi Qeerroon dargaggootni Oromoo halkan daandiiwwaan konkolaataa gara gandoota baadiyyaatti geessuu bakkota hedduutti cufuun waraana Wayyaanee sochii dhorkatan. Waraanni Wayyaanees Uummata sodaachisuuf sagalee meeshaa gurguguddaa dhageesisuun kan itti fufe gaaffii uummataa karaa nagaan uummatni dheeffachaa jiruuf deebii waraana gochuun amala mootummaan abbaa irree qabuu fi jibbinsa sanyii Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF uummata Oromoof qabu ta’uun ibsame jira. Sochiin Warraaqsaa FDG haalaan jabaachuun walqabatee Uummatni Oromoo qotee bulaa, Qeerroon dargaggootni ,barattootni daldaltootni, barsiiftonni hojjettootni wajjiraalee garaagaraa keessa dalagan hojii dhaabuun gara FDGtti kan dabalamanii fi qooda gudduu warraaqsaa FDG irraa fudhachaa jiraachuun ibsame jira.

Mootummaan wayyaanee haalaan raafamee kufuuf jiruu FDG kana dura dhaabachuuf humna waraanaa guddaa AANAA MIDAA QANYII irraa keessattuu gandoota baadiyaa irra qabsiise jirachuu madden Qeerroo Bilisummaa Oromoo Baallaammii irraa gabaasan. Tarkaanfii diinummaa Waraannii wayyaanee kun uummata nagaan mirga isaaf falmatu irratti fudhateenis ilmaan Oromoo madaa’anii hospitalaa kan galani, fi ilmaan Oromoo 60 olitti lakka’aman humna waraanaan qabamuun hidhatti kan darbataman ta’uu maddii keenya ibsa jira.

Shaggar Kaabaa Keessatti Gaaffiin Mirgaa Itti Fufee Uummanni Karaa Cufuun Diddaa Jabeessaa Jira.

Caamsaa 26,2015 Gabaasa Qeerroo Fiichee

diddaa9Godina Shaggar Kaabaa magaalota Fiichee, Caancoo,Sulultaa irraan daandiin kutu uummataan cufamee jira, Gabroomnee jiraachuudhaaf
gabroonfataan humnaan nu bituuf qawwee qajeelfatee ka’e wayyaaneen uummata keenya fixuudhaaf wayita karoorfatee ka’etti callisuun
waanjoo gabrummaa of irratti dheeressuudha jechuun filannooos deemne jijjiiramni jiru diina nurratti aangomse jechun FDG shaggar kaabaatti itti fufee jira, uummanni qe’ee isaa qabeenyaa isaa beela osoo hin jedhin erga filannoon kijibaa wayyaanee raawwatee asitti mootummaa Wayyaanee ofirraa fonqolchuu, bilisummaa gonfachuu abdii wal godhatee deggersa Qeerroo Bilisummaatiin Fincilli ka’ee itti fufee jira,
Magaala keessa jirutti uummanni daandiitti bahee iyyaa fi waamicha dabarsaa jiraachuu amma Qeerroon magaala Sulultaa irraa gabaasa.

Warraaqsi Bilisummaa Qeerroon Oromoo Godina Lixa Shaggar Aanaawwaa Godinichaa Garaagaraa Keessatti Jabaatee Itti Fufe.

Caamsaa 26,2015 Amboo

33Godina Lixa Shaggar Aanaawwaa Godinichaa Garaagaraa Keessatti FDG Qeerroo Dargaggoota Oromoo ttiin jabaachuun Itti fufe, hoomaan waraana Wayyaanee gandoota baadiyaa keessa qubsiifame . AANAA MIDAA QANYII tti FDG dargaggoota Qeerroo barattoota
Oromoo fi Uummata Oromoon filannoo fakkeessii wayyaanee fashaleessuuf qabsiifame daran jabaachuun itti fufe Aanawwaan GOdinichaa humnda keessatti warraaqsii FDG jabachuun finiinaa jira. AANAA ILUU GALAAN IJAAJJII irrattis haaluma walfakkaatuun uummatni Oromoo fi Qeerroon dargaggootni Oromoo Warraaqsa FDG jabeessuun mootummaa abbaa irree filmaata fakkeessii fi kijibaan dhaadatu dura dhaabbatan, Mootummaan Abbaa irree Wayyaanees humna guddaa of harkaa qabu uummatarratti bobbaasuun rasaasaa Uummata meeshaa tokkoolee of harka hin qabnetti dhukaasuun ajjeesaa ,fi madeessaa jiraachuun ifa ta’ee jira.

Haala kanaan AANAA ILUU GALAAN ganda Xiixaa Gibee jedhamu irraa dargaggoon Oromoo tokko ajjeefamuun gabaafame jira.
1, Dargaggoon Tashoomee kan jedhamuu gandaa qotee bulaa Xiixaa Gibee irratti kan ajjeesan ta’uun ibsame jira. FDG qonnaan bultootaa fi
qargaggootni Oromoo qabsiisaniin bulchinsa gandaa to’achuun kanaan booda Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee nu hin bulchitu jechuun
dhaadannoon uummata jabaate itti fufe, Mootummaan Wayyaanees kanatti rifatuu keessa seenuun ilmaan Oromoo dhukaasee ajjeessaa jira.
Warraaqsii FDG daran jabaachuun AANAA MEETTAA ROOBII ttis itti fufuun Qeerroon daragaggootni Oromoo fi Uummatni Oromoo AANAA MEETTAA ROOBII tokkummaadhaan Mootummaan wayyaanee akkuma amala isaa kanaan dura baretti waggaa shan shaniin baratti maqaa filannoo dharaatiin uummata keenyaa gowwomsuun dhaabbachuu qaba jechuun filmaataa waliin dhahaa wayyaanee balaaleffachuun FDG irraatti kaachisuu madden Qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasan. Haaluma Kanaan sochii kana dhaabsisuuf MEETTAA ROOBII gandootaa fi magaaloota adda adaatti poolisiin federaalaa humnaa ol ramadamuun uummatni reebama jira. Keessattuu magaaloota kanneen akka Eelaa, Minaaree, Gooroo, Laga Roobii, Shinoo fi gandoota baadiyyaa keessatti uummatni waraana fi poolisii federaalaan wal dura dhaabbacha jira. Aanaawwaan Lixa Shaggar kanneen Akka Jalduu, Giincii, Gindabarat, Ejeree, keessattis haala walfakkaatuun mormiin uummata Wayyaanee irratti jabaachuun uummatni hanga mootummaa mataa keenyaa hundeeffannutti mootummaa abbaa irree jalatti hin bulluu jechuun murtii walitti dabarfachaa jiraachuun madden keenya gabaasan.

Godina Horroo Guduruu Wallaaggaatti Magaalaan Shaambuu Humna Waraana Poolisii Federaalaan Marfamte.

Caamsaa 25,2015  Shaambuu

dsc02316

Mootummaan abbaa irree Afaan qawween uummata bulchaa jiraachuu isaa ibsachuuf uummata karaa nagaa gaaffii mirgaa fi dimookiraatawaa ta’ee dhiyyeeffachuun mirga isaaf falmachaa jiru irra humna waraanaa qubsiisaa jira. Mootummaan Wayyaanee filannnoo waliin dhaa isaa irratti uummatni Waan dammaqeef, waan qabuu gadhiisuu fi waan ittin uummata gowwomsuu waan harkatti dhumeef FDG uummatni Oromoo irratti gaggeessa jiru irratti humna waraanaa bobbaasanii Uummata darara jira.
Maalaa Shaambuu, Aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoo, Jaartee Jaardagaa magaalaa Aliiboo, Hamuruu, Jimmaa Raaree fi Fincaa’aa irra humni poolisii Federaalaa fi Agaaziin uummata irra qubsiifamee uummata goolaa jirachuun gabaafamera, AANAA JIMMAA GANNATI’ tti ilmaan Oromoo hidhamuun daraaraan ulfaata irra ga’aa jiru keessa :
1. Dargaggoo Nugusaa Biraanuu fi
2. Dargaggoo Tolaasaa Abbaa Garoo, kan kaassaatti argamaan ilmaan
Oromoo 10 wajjiraa Poolisii magaalaa haratootti hidhamanii dararamaa jiraachuun ibsame jira.

Wallagga Lixaa Aanaa Haaruu Magaala Jiituu/Guyii Keessatti Sagaleen Uummataa Filatame Nama Lamaan Gurgurame,Fincillis Ka’e

Caamsaa 25,2015 Gabaasa Qeerroo Haaruu

Filannoo Dhugaa Seenee Filanne Garuu Sagaleen Keenya Ni Gurgurame Jedhu Uummanni Wallaggaa Lixaa, Aanaa Haaruu Magaala Jiituu/Guyii. Gabaasa Qeerroo Magaala Guyii Irraa,Caamsaa 25/2015 Mootummaan abbaa biyyaa bulchu erga lafa jalee warra bilisummaa uummata oromoo dura dhaabbatan, maqaa Oromoo baatanii Oromoo irratti kan dhaabbatan aanjefatee booda filannoon baranaa filannoo diimokiraasii, mirga paartii barbaadu filatuu sagalee isaa mirkaneessuu, fi filannoo nagaan gaggeeffamuudha jedhee miidiyaadhaan gurra uummataa coolligsaa bahe, erga filannoon gahe nutis dhuguma filannoo diimokiraasiin keessatti dagaage seenee kaardii filannoo fudhannee filuuf hiriirre kunoo paartii haatahu jennee sagalee keenya laanne NI GURGURAME wallaggaa lixaa aanaa Haaruu magaala Guyii keessatti namoota lamaan:

 1. Zarihun Tamasgeen Tarfaasaa fi
 2. Abboomaa Magarsaatiin

Sagaleen keenya mootummaa wayyaaneetti gurgurame jechuudhaan uummanni fincila kaasee jira. namootni kun duris sabboonummaa Oromoo dura dhaabbatu, mirgi namaa isaan biratti akka yakkaatti ilaalamee mootii isaaniif gabaasa godhu, daaimmaan keenya oromummaa isaanii qabatanii guddatan diinaaf saaxiluuf kennuu irratti duulanii osoo hojjetanii
amma ammoo mootummaan filannoon kun kan diimokiraasii jedhee odeessinaan filatne garuu sagalee keenya nuuf taha jennee filannee turre wayyaaneetti gurgutan, itti bahi keenya kana akka hin taane ni beekna, filannoodhaan milkaahuun hafu Bilisummaan keenya FDGn kan milkii geessu hin hankaaktu jechuudhan uummanni jiraattotni aanaa Haruu keessatti fincila irra jira, namootni gurguddoon maanguddooliin poolisii mootumma wayyaaneen utuu doorsifamanii saa ammaa kana diddaa qabsiisanii jiru. Dhuguma FDGtu uummata oromoof bilisummaa fida!

Shaggar Kaabaa,Kuyyuu Irratti Maqaa Filannootiin Saamichi Mootummaadhan Gaggeeffame

Godina Shaggar kaabaa ona kuyyuu ganda darroo birbirsaatti qarshiin kuma soddomii shaniifi midhaan kumtaalli kudha jaha ummatarraa walitti qabame as buuteen isaa dhabame.Wayyaaneen guyyaa filannoo ummataaf affeerraan godhama jettee maallaqaa fi midhaan sassaabaa turte dhimma filannoo isheef oolfatte.Ummannis waadaa galameef gaafa dhabu wayyaanee irratti finciluun raafama keessa buusuun addeeffame.

Ummanni filannoon keessan soba hojiin keessan hunduu soba jechuun mormiiisaa dhageessifachuun Wayyaanee baarragsan. Maallaqakeenya midhaan keenyas nuuf deebisaa nuti isin hin barbaadnu jechuun Wayyaanee kokkee qabaa oolan. Ummanni nuti nyaata fi dhugaatii osoo hin taane bilisummaa barbaanna kanaafuu lammin nu dhaqqabaa jechaa jiru.

Wallagga Qelle,Godin aalee Biroo Dabalate e FDG Itti Fufeera

Qellem Aanaalee Garagaraa Keessatti FDG Kae, Uummanni Godinaalee Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Wallagga Lixaa Keessaa FDGn Bilisummaa Gonfanna Jechuudhaan Kae. Gabaasa Qeerroo Amma Nu Gahe! Qellem,aanaalee garagaraa keessatti kanuma filannoo dhugaa hin taaneef reebicha namoota irra gaheef uummanni mootummaa wayyaanee balaaleffachuudhaan fincila kaasee jira. aanaalee kanneen akka Anfilloo, Sayyoo gandoota fi buufataalee filannoo garagaraatti fincilli kaeen namootni baayeen reebamuu fi hiehdmauun kaleessa irraa kaasee hanga haaatti itti fufe, uummanni gadi bahee mootummaan Wayanee silumayyuu hattuudha, uummanni osoo hin filatiin of filate aangoo irra hin jiraattu jechuudhaan nun bulchitu jechuun uummanni diddaa qabsiisee jira. Barattootni man barumsaa barachuu lagachuudhaan mootummaa wayyaanee baleellaffachuu mulisuudhaan diddaa kaasaa jiru magaalota Dambi Doolloo keesssa sababa sodaa kanaaf wayyaaneen humna waraana isaa qubachiise, aanaa Qeebbee, Canqaa fi Qaaqee keessattis hara Fincilli kaee jira. Mootummaan wayyaanee aangoo isaa irraaa buqqisuuf kadhaa hin deemnu, kaanee mirga keenya haa falmannu, FDG kaanee itti fufna jechuudhaan qonnaan bulaan, barataan wal kaasee jira, Barumsi kennamuun dhaabbateera, kan kennamus uummataan cufamaa jira,godina wallagga lixaa, Qellem, Jimmaa,Iluu Abba Booraa keessatti kn baratu barumsa dhaabee, kan hojjetu hojii isaa dhaabee, kan daldalus daldala dhaabee FDG wal hin cinnee itti fufuudhaan uummanni kutatee kaee jira, Maqaa filannootiin yeroo ammaa kana namootni hedduun hidhamaa jiru, reebamaas jiru kanas doaadhaaf boodatti osoo hin jedhin kan hidhame hidhaadhaa bahuun fincilaan kan milkaau tahuu wal hubachiisuudhaan hara ganama irraa kaasee Qellem aanaalee garagaraa keessatti FDG kaee jira.

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Bulee Horaa,Filatnoo Kijibaa Mormuun Kaabinoota Wayyaanee Arihuun Korojoo Filatnoo Bittimsan.

Caamsaa 25,2015 Gabaasa Qeerroo

Qeerroo KaiFDG Yuuniversitiilee keessatti jabaatee itti fufeera.Caamsaa 24,2015  akkuma gabaafame Bulee Horaa irratti sabboontoni Oromoo tarkaanfii hanga qaama mootummaa irratti fudhatuun fincila kaasan haala uummata boonsuun diddaan eegale waraana mootummaa bakka sochoosee korojoo sobaa wayyaanee ibiddaan gubuu fi ciruudhaan ergamtoota wayyaanee mooricha keessaa ariyanii baasan, mufii
guddaadhaan Wayyaaneen humni waraana isaa barattoota irratti dhukaasa akka banuu taasise,halkan edaa mooraan yuuniversitii Bulee Horaa dirre qabsoo taatee bulte, uummata keessaa FDG irratti kan hirmaatan barattoota waliin kan dhaabbatan uummata jiraattota naanno Yuuniversiti irrattis akkasuma dhukaasni baname rasaasni akka bokkaa uummataa fi barataa irrattis roobus keenya dhumiinsi baranuma
bilisummaanis baranuma jechaa dhaadannoo fi kutannoodhaan barattotni Yuuniversitii Bulee Horaa waraana mootummaa dura dhaabbatanii jiru.
Madda Walaabuu yuuniversitii keessattis barattootni kaleessa fincila kaasaniin filannoon isaanii lakkoofsa sagalee malee hafe, korojoon
isaaniis halkan edaa bakkka eegamu jeequmsa barattootni kaasaniin gatii dhabsiisan. Har’a namootni baayeen bakka garagara irraa
qabamanii fe’amaa jiru gara Finfinneetti, shawaa kabaa onoolta garagaraa keessatti halkan edaa mootummaa wayyaanee kana booda aangoo
irratti feenu jechuudhaan uummanni gadi bahee FDG kaasee jira daandiin garagaraas cufamanii jiru, tarkaanfiin hidhattootaa fi milishoota
gandaa irrattis uumataan fuhatamaa jira keessattuu aanaa Kuyyuu, Gabra Gurraachaa fi Sulultaa keessatti hidhattootni uummata waliin
dhaabbatee mirga isaa hin falmanne uummataan tarkaanfiin fudhatamaa jira,kaan hidhatootni uummata waliin dhaabbatanii mootummaa wayyaanee dura dhaabbataa fincila gaaffiin uummata oromoo haa kabajamu, ilannoo kijibaan hin gowomfamnu, bilisummaa barbaanna, gabummaan nugahu, saamamamuun haa dhaabbatu, nu gaheera nugaheera.. jechuudhaan uummata mirga isaa falmachuudhaaf rafee hin bulle, hanga ammaa FDG godina kana keessattis itti fufeetu jira.

Godina Bahaa Wallaggaa AANAA HAROO LIMMUUtti Uummatni Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo wal ta’uun Filannoo kijibaa Wayyaanee Irratti FDG dhoosuun waraana Wayyaanee Dura Dhaabbatan.Ilaamn Oromoo Nagaan Afur Rasaasaan Rukutaman

Oromo oromiaCaamsaa 25,2015 Godina Bahaa Wallaggaa AANAA HAROO LIMMUUtti Uummatni Oromoo fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo wal ta’uun Filannoo kijibaa fi waliin dhahaa itti fakkeessii  Wayyaanee irratti FDG dhoosuun waraana Wayyaanee Dura Dhaabbatan., ilaamn Oromoo nagaan afur rasaasaan wayyaaneetiin madeeffaman.

Godina Baha Wallaggaa AANAA HAROO LIMMUUtti FDG Qeerroon bilisummaa Oromoo uummata Oromoo waliin ta’uun filannoo kijibaa wayyaanee irratti finciluun Wayyaaneen abbaa  Dimookiraasii sobaa,abbaa filannoo  filannoo sobaa kan halkan dabballeen motuummaa Wayyaanee korojootti ofiin of filaa bulee hin barbaadnu, filannoo waliindhaa dura bilisummaan uummata Oromoo mirkanaa’ee walabummaan biyya keenyaa mirkanaa’ee mootummaa mataa keenyaa hundeeffachuu qabna jechuun uummatni fi dargaggootni Oromoo jechuun sochii warraaqsaa FDG  jabeessuun mootummaa wayyaanee haalan Yaaddessuu maddeen Qeerroo bilisummaa Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Neqemtee irraa gabaasan.

Mootummaan abbaa irree wayyaanee sochii uummataa kanatti weeraruun waraanaa fi poolsoota federaalaa uummatatti gadhiisuun Uummataa nagaan karaa nagaa fi dimookiraasii mirga isaaf falmachaa jiruu irratti dhukaasuun ilmaan Oromoo nagaa shan rasasaan madeessuun ibsame jira. ilmaan Oromoo badii tokko malee  HAROO LIMMUU irraa madeeffaman kunis:

1. Dargaggoo Dhaabaa Yaadataa ganda qotee bulaa Gidda Guuddoo
2. Obboo Dhufeeraa Qannoo ganda Sugee
3. Daragaggoo Taarkuu Dhugumaa ganda Sagiiroo
4. obboo Baqqalaa Tamasgeen ganda Qarsaa Boolloo kannee keessatti argamaan Oromummaa isaanii qofaan rasaasaan reebamanni madeeffamuun ibsame jira. Haaluma Walfakkatuun AANAA EEBANTUU tti sochiin Uummataa jabaatee itti fufuun namootni hedduun hidhamuu fi mootummaan wayyaanee humna waraanaa gara kanattis guuraa jiraachuu maddeen keenya Qeerroo bilisummaa Oromoo nuf ibsan.
 Yeroo amma kanatti warraaqsii FDG Godina Lixaa Oromiyaa AANAA MIDAA QANYII fi AANAA HAROO LIMMUU keessatti haalaan jabachuun kan itti fufee jiru yoo ta’uu, Aanaawwaan Kanneen akka Calliyaa Geedoo, Baakkoo, Siree , akkasumaas Horroo guduruu wallaggaa Jimmaa Gannatii Haratoo fi Jimmaa Raaree Wayyuu irra Humni waraana Wayyaanee buufatee uummata dura dhaabbachaa jira. Gabaasni sochii warraaqsaa FDG  kun itti fufa… rakkoo network fi interneetaa guddaan rakkachaa jirra.

Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QAANYII tti Waraannii Mootummaa Wayyaanee Uummata Nagaan Gaaffii Migaa Gaafachaa Jiru Irratti Dhukaasa Banuun Qotee Bulaan Oromoo Tokko Ajjeefame

10363612 227946110750005 4465321962516974306 n

Caamsaa 25/2015 Oromoo tokko ajjeefame. AANAA MIDAA QANYIItti uummatni Filannoo fakkeesii fi gowwomsaa Wayyaanee hin fudhannuu, korojoon wayyaanee dabballootaan itti guutamaa ture, filmaatichi akka walii galaatti umrii abbaa irree kan dheeressuu malee kan gabaabsuu mitii gaaffii mirga abbaa biyyummaa isin gaaffachaa jiruuf deebiin nuuf kennamuu qaba jechuun Qeerroon goototni barattootni Oromoo UUmmata waliin tauun karaa nagaa fi dimookiraasii utuu qabeenyaa fi mirga nama dhuunfaatti hin buiin mirgii keenyaa nuuf haa kabajamuu jechuun sagalee mormii waan dhageessisan qofaaf waranni wayyaanee dhukaasa irratti banuun ilmaan Oromoo nagaa rasaasaan reebee ajjeese jira. Kanneen rasaasaan reebaman keessa : . Obboo Giddiisaa Camadaa ganda Galaan Gumjee, kan ajjeefamee yoo tauu, qotee bulaan Oromoo mirga isaa kabachiifachuuf wareegama qaalii kanfalaa jira. mormiin uummataa haalaan jabaatee itti fufee jira.

Godinaalee Bahaa Wallaggaa fi Godina horroo Guduruu Wallaggaatti Uummatni Oromoo fi Qeerroon Dargaggootni Oromoo FDG Kaachisuun Filannoo Waliin Dhahaa Wayyaanee Dura Dhaabbachuun Falmachaa Jiru.

Caamsaa 25, Godinaalee Bahaa wallaggaa fi Godina horroo Guduruu Wallaggaatti Uummatni oromoo fi qeerroon dargaggootni Oromoo FDG kaachisuun filannoo Waliin dhahaa wayyaanee dura dhaabbachuun falmachaa jiru.
Godina Bahaa wallaggaa aanaawwaan: Siree, Waamaa Hagaloo , Billoo Boshee, Bonayyaa Boshee, Saasiggaa, Giyyaa Ayyaanaa, Giddaa Kiiramuu, fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa : Jimmaa Gannatii fi Haratoo, Jimmaa Raaree Waayyuu, Habaaboo Guduruu fi Daduu, Guduruu, Fincaaaa, Shaambuu, Hamuuruu, Jaartee Jaardagaa kanneen Jedhaman hunda irratti haala walfakkattuun uummatni filanoo waliin dhahaa Wayyaaneen mirgii keenyaa sarbamaa jira, Dimookiraasiin hin jiru, lafa dimookiraasiin hin jirreetti filannoon dharaa gaggeeffamuun gatii hin qabu jechuun uummatni mormii isaa buufata filannoo wayyaanee biratti argamuun dhageesisa jira. Keessattuu filannoon wayyaanee dabbalootaa fi kaadiroota isaatiin halkaan raawwate, korojoon wayyaanees ganamaan guutamee waan jiruuf uummatni Filannoo wayyaanee ni balaaleffannaa jechuun sagalee akka dhageesisuu eegaletti wayyaaneen loltoota itti bobbaasuun kan bittinneessa olte tauu madden keenya gabaasan. Bakkeewwan eeramaan hunda irraa taajjabduun sagalee kan paartii mormitoota KFO ganaamaan Ariiamuu fi kanneen reebamanii kaan immoo hidhamuun filannoon wayyaanee abbaan irrummaa gaafaa baasuu uummatatti argisiisee jira.
Yeoo amma kana Godinaalee Lamaan irratti guyyaa boruu FDG Qeerroo dargaggootaa Oromoo fi uummata Oromootiin nurraatti jabaachuu mala sababaa jedhuun humni Waraanaa gurguddaan kellaawwaan hundaa fi Gandoota baadiyyaa irraa qubsiifamaa jiraachuu madden keenya bakkoota lamaan irraa iyyuu gabaasan.

Gabaasa Filannoo Kijibaa Caamsaa 24/2015 Gaggeeffame Godinaa fi Yuuniversitii Garagaraa Irraa.

QeerrooFilannoo Mootummaa Wayyaanee Har’a Caamsaa 24/2015 Ilaalchisuudhaan Akkaataa Adeemsa Filinnichaa, Farra Kijiba Filannoo Ta’uun Sochii Taasifame fi Mootummichis Filannicha Sobaan Milkeessuuf Shira Xaxe.

 1. Filannoo kana milkeessuudhaaf mootummaan wayyaanee daba garagaraa qopheessaa bahe, naannoo itti milkaahee tokkollee hin qabu, filannoon silas kanuma isa filuuf qophaayeedha biyyicha keessatti kanumaanuu har’a oromiyaa keessatti filanoon gaggeeffame gara FDGtti jijjiiramee oole, mootummaan wayyaanee kana dursee waan beekuuf humni waraanaa naannoo biraa irraa kaafamee dhufee dachee oromiyaa uummata oromoo gidduu diriirfatee oole, dabaa fi shira xaxetti dabalataan humni waraanaa bobbaafamuu fi filannichuma sagalee isaa olkaasuuf waa hedduutti fayadame tokko namoota jaamaa,dadhaboo ta’an kaardii filannoo irraa fuudhee ofiin filuu, lammata baadiyaalee keessatti uummata doorsisuudhaan kaardii humnaan irraa fuudhanii of filuu fakkeenyi kanaa Harargee keessa, kan kaardii dhorkate ciree gate, dhugaadha erga isa hin fayyannee ciree gatuu qaba,kaan ammoo taajjabdoota kan ta’an walakkaa guyya buufata filannoo keessaa ariyuudhaan akka fedhanitti waan fedhan guuttachuu fakkeenyatti kan fudhatamu Qellem aanaa Anfilloo ganda Dollaa jedhamu keessatti kan raawwateedha. Sadaffaan qonnaan bulaa baadiyaa keessaa kaleessa irraa kaasuudhaan caasaan mootummaaf dhaabbatee hojjetu sun maal filatta kanniisa yoo filte tajaajila addaa mootumma irraa argatta, misoomni ni ariifata, maatiikeetti nagaa argatta, hojiin siif kennama,…. Waa hedduu ittiin jechuun gowomsuu, naannoo sodaan jirutti doorsisuma tikaan,waraanaan kaan qabanii hidhuun sa’a muraasaaf tursiisuu irratti bobbahanii hojjetaa bahan kun akeekni filannoo jedhamu sun gara FDGtti jijjiirame diddaa ka’een godina shawaa lixaa Gindabarat keessatti dhukaasni hanga uummata irrattid huka’uu deemsisu, FDG isin hin fillu jechuudhaan fuula isaanii duratti kaardii ciranii gatuu fi mootummicha arrabsuun xiqqeessuu,dhaadannoo garagara dhageessisuu Lixa shawaa aanalee garagaraa, Qellem Anfilloo aanaalee garagaraa, Finfinnee fi Godina addaa, shawaa bahaa, wallagga lixaa fi dhaabbilee barnootaa keessatti itti filannoon mootummaan wayyaanee gara duddaatti jijjiirame miseensotni paartilee mormitootaas kan nu baasu diddaa gaggeessuudha jechuudhan keessattuu naannoo Iluu A/Booraa fi Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti taajjabdootni dhiisanii bahuudhaan fincila kaasuun Filannoodhuma kijibaa kanayyuu itti milkaahuuf shirri mootummaas isa hin baasne uummanni ammas kan furmaata tahu FDG tahuu hubatee godinaalee adda addaa keessatti fincilli finiinaa jira. kun akkaataa adeemsa filannoo wayyaaneen itti gaggeeffatee fi shirri inni xaxes isa milkeessuu dadhabee uummata gara fincilaatti kaasuu walii galatti gabaasota bakkeewwan olii xuqaman irraa nu gahe ibsuudha. Guutummaa Gabaasa Kanaaf:-  Filannoo Har’aa

Caamsaa 24/2015 Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYIItti Warannii Wayyaanee Uummata Nagaa Irratti Dhukaasa Baneen Barataan Baqqalaa Hulluuqaa kutaa 10ffaa Baratu Rukutame.

Guyyaa har’aa ganama barii lafaa irraa eegaluun qeerroowwan dargaggootni oromoo fi uummatni Oromoo walta’uun dimookiraasiin jira jechaa qawween nu ajjeesaa jirtuu, korojoo ofiin saamaa fi utuu uummatni ba’ee hin filatiin dursitanii itti guutaa jirtuu, biyya bilisummaan, dimookiraasii fi mirgi ilma namaa hin kabajamnetti filannoo dimookiraatawaa gaggeessuun sobadha jedhuun warraaqsa FDG dhoosuun waraana wayyaanee fi milishoota wayyaanee korojoo saamuun fiiga jiran waliin kan waldhansoo qabuu eegalee sochiin Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo daran jabaachuun mootummaa wayyaanee raasee qabuun filmaatichi fashalaa’ee battalumatti dhaabbatee jira. Waranni Wayyaanees Sochiin uummataa hin eegamne waan isa mudateef battalumatti dhukaasa irratti banuun barataan oromoo tokko rasasa wayyaaneen rukutamee jiraachuun ibsamee jira.barataan kunis :
1. barataa Baqqalaa Hulluuqaa barataa kutaa 10ffaa yeroo amma kana rasaasa waraana wayyaanee irra uummatatti dhukaafamaa jiruun rukutamee du’aa fi jireenya gidduu jirachuu maddeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo Aanaa Midaa Qanyii baallammii irra gabaasa jiru, barattan kun waraanaaf batalatti illee mana yaalaa utuu hin qaqqabii kan jiruu ta’uu maddee dabalanii gabaasa jiru.

Breaking News: Godina Lixaa Shaggaritti AANAA MIDAA QANYII’ tti uummatni Oromoo FDG dhoosuun Filannoo Waliin Dhahaa fi Fakkeessii Wayyaanee EPRDF/TPLF Fashaleesse,Adeemsi Filannoo Wayyaanees Addaan Cituu Qeerroon Gabaase.

Caamsaa 24,2015Midaaqenyii

diddaa9Goototni Qeerroon dargaggootni Oromoo uummata waliin ta’uun filannoon kun filannoo umrii garbummaa dheeressuu malee filannoo biyyaafis, Oromoo fi Oromiyaafis furmaata qabu miti jechuun dura dhaabbachaa kan turan yoo ta’uu guyyaa hardhaa kana wayita Filannoon gaggeeffammaa jirutti AANAA MIDAA QANYII bufatalee Ffilannoo hunda irratti milishootni Wayyaanee korojoo butachuun wayita fiigaa jiranitti uummatni iyya guddaa kaasuun waldaksee dabballoota wayyaanee meshaa waraanaa hidhatanii korojoo fudhatanii fiigaa jiran irratti UUmmatni FDG guddaa kaachisuun Adeemsii filannoo Wayyaanee dhaabbatee yeroo amma kana guutummaatti FDG Uummataa fi qeerroo dargaggoota Oromoon jabaatee finiinaa jira. Waraannii wayyaanee AANAA MIDAA QANYII irra qubsiifamee jiruu meeshalee gurguddaa uummata rifaasisuu danda’u dhukaasaa jiraachuu madden QEERROO BILISUMMAA OROMOO Baallammii irraa gabaasan.

QEERROON BILISUMMAA OROMOO uummata isaa kaafatee  dhaadannoo jabaa dhageessisa jira . uummatni gamtaan walta’ee dimookiraasiin hin jiruu, Filannoon hin jiru,gaaffiin mirga abbaa biyyummaa kabajamuu qaba, Referendum, Dimookiraasii barbaadna,   abbaan irree nu hin bulchu, wayyaanee jalatti hin bullu jechuun hiriiraan dhaadannoo dhageesisaa jira. Filannoon Wayyaanees Guutummaatti AANAA MIDAA QANYII irratti dhaabbate jira. Waraabbii sagalee dhaadannoo uummata akka nu qaqqabeen isin qaqqabsifna.

Caamsaa 24/2015 Mooraan Yuunibarsiitii Jimmaa, Mattuu, Wallaggaa, Amboo, fi Dirree Dawaa addatti humni waraanaa guddaan itti seenee jira.

Caamsaa 24/2015 Gabaasa Qeerroo Jimmaa,

img101861

Jimmaa

Qeerroon Bilisummaa Oromoo barruulee warraaqsaa belbetuu qabxiiwwaan armaan gadii of irraa qabduu Mooraalee Yuunibarsiitii biyyaatti hundarra facaasuun mootummaa Wayyaanee raafama guddaa keessa galche jira. waraanni wayyaanees bifa lamaan mooraa Yuunibarsiitii seenaa jira, inni tokko uffata sivilii uffachuun, inni lammaffaa immoo hidhannoodhan, barruulee qeerroon facaasaa jiruu adamsuufis lafa waranni kun hin seeniin hin jiru, qabxiiwwaan barruu qeerroo irra jiru muraasni isaa: 1. Dimookiraasiin hin jiru, filannoon hin jiru (No Democracy in Ethiopia and no fair and free election in Ethiopia)
2. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoof deebiin kennamuu qaba.
3. Ilmaan Oromoo jumlaan hidhaman gaaffii tokko malee hiikamuu qabu.
4. Mootummaan Ce’umsaa hundeeffamee, filmaanni demookiraatawaa ta’ee fi haqaa fi bilisa irratti hundaa’ee akka gaggeeffamu jabeessinee gaafatna.
5. Nuti Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo bilisummaa fi dimookiraasii barbaadna, hanga Oromoon bilisoomuu fi Oromiyaan Walaboomtutti FDG jabaatee itti fufa.
6. Waranni nagaa biyyaa,fi daangaa biyyaa eeguuf ijaarame malee dhaaba siyaasaa tokkitti EPRDF/TPLF eeguuf hundeeffame diigamuu qaba.
7. Humni waraanaa Mooraa Yuunibarsiitii seenee barattoota gooluun yakka. waraannii uummata keenya irra qubsiifame kaafamuu qaba, barruun jedhuu mooraalee dhaabbilee barnootatti raamsuun wal qabatee wayyaaneen lafa seentuu dhabuun humna waraanaa guddaa mooraalee Yuunibarsiitiitti ol seensisuuf dirqamtee jiraachuun gabaafame.. gabaasaan itti fufa!!

Breaking News: Camsaa 24/2015 Godinaalee Lixa Shaggari Aanawwaan  Garaagaraa Keessatti Uummatni Waliin dha’insa Filalloo fakkeessii  Wayyaanee Balaaleeffachuun FDG finiinse, Waranni Wayyaanees Uummata Irratti dhukaasa Bane.

Caamsaa 24,2015 Gabaasa Qeerroo Lixa Shaggar
 diddaa9Godina Lixaa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti Filannoon Wayyaanee Caamsaa 23/2015 halkan sa’aa 8:30 irraa eegaluun dabballootni wayyaanee ofiin of filuun  korojoo isaanitti guuttachuun walqabatee har’a ganama uummatni Oromoo Aanaa Baakkoo Tibbee buufataalee Filannoo aanichaa hundarratti ololli sobaa maqaa filannoo sobaan gurra nu duuchaa baataan nurraa dhaabbachuu qaba, Dimookiraasiin hin jiruu, filannoon gaggeeffamaa jiruu, bilisaa fi haqa qabeessa mitii, dhugaa irraa kan fagaatedha, jechuun uummatni sagalee mormii guddaa dhageesisuun filmaata wayyaanee fashaleesse jira. waranni wayyaanee sochii uummataa kana dhaabsisuuf uummata irratti akkuma amala isaanii dhukaasa banuun gabaafame.
Haaluma walfakkaatuun Aanaawwaan akka Iluu Galaan, Calliyaa, Midaa Qanyii, Daannoo, Xiiqur Incinnii, Tokkee Kuttaayee, Jalduu, Meettaa  Roobii, Giincii fi Dandiitti filannoon wayyaanee halkan kan gaggeeffamaa bulee ta’uu maddeen keenya ibsuun Fincilli uummmmataa jabaatee itti fufee jiraachuu addeessan, yeroo amma kanatti uummatni fi waraannii wayyaanee wal jala dhaabbatee jira. Sagalee eegduun(Taajjabduun) paartii KFO bakka buufata filannootti ramadamanii waraanaan reebamanii hidhaman, baay’een isaanii immoo nannoo sana irraa reebamani arii’ataman. Baadiyyaan Aanota Godina Lixa Shaggari dirree waraanaa fakkaata, uummaatni diddaa isaa bakka hundattii iyyuu itti fufe jiraachuu ibsan maddeen keenya amma ganama kana bakkeewwan hunda irraa iyyuu qunnama jirru.

Wallagga Lixaatti Uummanni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii (OMN),SBO fi Raadiyoon Oromoo Akka Hin Dhaggeeffanne Dhorkame.

Gabaasa Qeerroo Wallagga, Gullisoo Irraa Caamsaa 23,2015
OMNMootummaan Wayyaanee yeroo ammaa waan hoji isaa saaxilu, rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru miidiyaa addunyaatti dhageesisu gufuu tahuuf shira xaxuuf halkanii guyyaa kan duulu,mootummaan Wayyaanee of tuulaa fi shororkaa’aan uummanni Oromoo Wallagga keessa jiraatu mana mana irraa deemuudhaan miidiyaa OMN,SBO fi Raadiyoon Oromoo  akka hin dhaggeeffanne har’a Caamsaa 23,2015 dhorkuu Qeerroon Wallagga,Aanaa Gullisoo irraa gabaase.

Gabaasni Qeerroo akka addeessutti caasaaleen mootummaa Wayyaaneef amanamoo ta’anii ergama Wayyanee baatanii gandaa fi uummata keessa jooraan wayyaanee barri itti dhufe yeroon itti geesse aangoo isaa irraa yoo bu’e bor waan nyaatan dhabanii bor uummatuma Oromootti kan hafan har’a uummata Oromoo irra deemanii diinummaa kan hojjetanii fi waan mootumman Wayyaanee hojii irra oolchaa jechuudhaan dirqamsiisu
hunda uummata Oromoo goolaa keessa bahee amma ammoo sodaaf kan ta’e miidiyaa kanneen akka OMN,SBO fi RSO xiyyeeffannoo guddaa itti kennuudhaan ummmanni  akka hin dhaggeeffanne jechuun caasaan mootummaaf amanamoo ta’an mana uummataa irraa deemuudhaan akeekkachiisa kennaa kan oolan tahuu gabaasni addeessa.

Keessattuu uummata jiraattota  Wallaggaa magaalotni Gimbii,Najjoo, Gullisoo, Noolee keessatti miidiyaa kana namni kamuu akka hin hordofneef mootummaan dhaamsaa dhaamuu fi uummannis akeekkachiisa mootummaan wayyaanee kenne aarii fi mufii
guddaan itti dhagayame, namotni akeekkachisa mootummaan Wayyaanee dirqamaan itti kenne kana galmaan gahuuf duulan uummata naannoo aana Nooleen ariyaman, uummannis nuti isin hin beeknu miidiyaa nuuf tahu hordofuun mirga keenya mootummaa waan galchu hin qabu jechuun ergamoota diinaaf hojjetan qaaneessuun of ariiyuu gabaasni Qeerroo nugahe addeessa.

Badiyyyaa Keessa Daandiin Konkolaataa Mijataa Waan Hin Taaneef Deemsa Sochii Bakkaa Bakkaa Ariitiif Dhimma Filannoof Daldaltoota Dhok-dhokkee(Motor Saayikilii) Qaban Dirqamaan Akka Mootummaa Tajaajilan Tahaa Jira.

Odeessa Qeerroo,Caamsaa 23,2015
Naqamte gazFilannoon hiika hin taane, filannoon dhugaan keessa hin jirre, kan maqaan diimokiraasii keessi isaa hannaan guutuu ta’e filannoo uummata Oromoo gabrummaatti hambisu malee dheebuu fi qabsoon oromoo rarraasee hambisu irratti daldaltoota gandaa godinatti taajjabdoota gaggeessuuf kanneen dhok-dhokkee qaban dirqisisan, isaaniis nuti dhuunfaaf malee mootummaadhaaf miti kan dhaabbane jechuun didan, mootummaan Wayyaanee namni ajaja isaa didu kamuu isaaf diina qabeenya isaanii kan dhorkatan diinummaadhaan hidhaman.

Oromiyaa naannoo Shaggar kaabaa, baha Shaggar, Wallaggaa, lixa shawaa baadiyaalee keessa jiran Filannoon mirga uummata Oromoo yoomiyyuu kabachiisee hin beeku, kanaaf qabeenyaan keenya mootummaa diina uummata oromoo tajaajiluu hin qabu, kana nurraa hin eegina jedhanii qaanessan kanneen miseensota isaanii ta’anif gargaarsa kanaaf waadaa seenan, sababuma qabeenyaa isaaniin mootummaa tajaajiluu didaniifis qabamanii hidhaman kunis gabaasni isaa godina Wallagga Qellem irraa,akkasuma shawaa kabaa naannoo Kuyyuu irraa namootni hidhaman jiraachuu Qeerroon gabaase. Dabalataan lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa keessaa namootni lama filannoon mootumma akka hin gaggeeffamneef uummata gorsan, adda durummaadhaan guyyaa boruu fincila kaasuuf deemu jechuun tika mootummaa command post fi bulchiinsa aanichaan hordofamuu irraan namootni kun lamaan miliqanii biyyaa bahuu gabaasni addeessa. Namootni kunis Baacaa Shuglee fi Ittaansaa Gizawuu kan jedhamaniidha.
Tika mootummaatiin hordofamaa akka jiran odeessi nugahe kan addeesuu fi magaalaan Ayiraa fi Gullisoo humna waraana wayyaaneen qabamee
jiraachuu Qeerroon gabaasa. Uummanis waraanni nu keessaa haa bahu mootummaan waraanaan maaliif nu doorsisa jechuun uummanni wallagga
lixaa Ayira Gullisoo fincila kaasee jiraachuu Qeerroon gabaasaa jira.

Mootummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo Doorsisuufi Dararuu Itti Fufee Waraqaa Eenyummaa Irraa Funaanaa Jira.

Caamsaa 23,2015 Naqamte

IMG_20150523_021028Halkan edaa barattoota hedduu irraa interneetii fayyadamaa jirtu jechuun Jilli ukkaamsitoota Wallagga bahaa Ahimad nama jedhamuun durfamu doormiitaroota qabatee barattoota Yuuniverstii Wallaggaa gidirsaa bule.
Qaamota hojii basaasaa hojjetuuf caasaa nama Malaaxaa Marabbaa barataa jedhamuun durfamu kan bobbaase barattootarraa waraqaa eenyummaa funaanaa jira Hanga ammaatti barattoota hedduurraa waraqaa kan fudhate too ta’u muraasisaanii

Dastaa ykn Oromiyaa Moosisaa Fufaa waggaa darbe Naqamtetti hidhaa kan ture walga’ii W ayyaanee ganna darbeerratti reebamuun miidhamee Xiqur Anbassaa ykn Hospitaala kan ture,torbee tokko duras qaama Wayyaaneetiin miidhamee Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti kan harkasaa gubba waraannameefi

Moyiibul Misgaanuu  barataa fi waggoota jahaaf manabarumsaarraa kan arii’amaa turee fi waggaa darbe maa’ikelaawwi kan ture

Dhinsaa Abarraa waggaa darbe mama hidhaa kan ture wayita ammaa kana waraqaa eenyummaa irraa fuudhamuun gadibahuufi olgaluu kan hin dandeenye ta’uun beekamee jira

Godina Lixa Shaggar Aanota Meettaa Roobii fi Ada’aa Bargaatti olola Mootummaan Wayyaanee Maqaa Filannoo Dharaatiin Oofaa Jiruun Walqabatee FDG Jabaatee Itti Fufe.

Caamsaa 22/ 2015  Meettaa Roobii

diddaa9Godina Lixa Shaggar  Aanota Meettaa Roobii fi Ada’aa Bargaatti olola mootummaan wayyaanee maqaa filannoo dharaatiin oofaa jiruun walqabatee FDG jabaatee itti fufe. Ummatni Oromoo aanota kanneen keessatti argaman shiraa fi daba mootummaan wayyaanee maqaa filannoo dharaan nurratti hojjachaa jiru fuuldura ni dhaabbanna jechuudhaan mootummaa gabroomfataa balaaleffachaa jiru. Mootummaan wayyaanee gabroomfataadha, mootummaa nama nyaataadhaa, mootummaa sobduudha, hattuudha, kanaaf gabrummaa baannee buluun nutti ulfaachaa jira, mootummaa nama nyaatu, mootummaa sobduu fi hattuudhaan hin bullu jechuudhaan sagalee irratti dhageessisaa jiraachuun ibsame. Mootummaan wayyaanees shira hagana hin jedhamne maqaa filannootiin dalagaa jiraachuun ifa ta’e. Kaabinootni fi Kaadirootni mootummaa wayyaanee aanota kanneen keessatti halkanii fi guyyaa manneen ummataarra naanna’uudhaan KAARDII FILANNOO HAARAA qopheessanii dirqamaan fudhachuu qabdu jechuudhaan ummata mana ofii jiraatu dararaa jiraachuun ibsameera. Kaardii haaraa yeroo ammaa kanatti dirqamaan raabsaa jiran kana buufata filannootti osoo hin taane karaa kaabinootaa fi kaadiroota mootummaan akka galchuu qabaniif dirqisiifamaa jiraachuun ifa ta’e. Sanumaa namni tokko kaardii haaraa kana hanga shaniitti fudhachuu akka qabuu fi ummatni gidirfamaa jiraachuun ibsame. Kanneen kaardii haaraa kana humnaan itti kennamee fi dabballootni mootummaa odeeffannoon kuni akka jalaa hin baaneef ummata manarra deemuun kakachiisuun waadaa galchuuf yaalanillee bakkoota garaagaraatti diddaan ummataa muudate. Mootummaa gabroofataa, nama nyaatu, mootummaa sobduu fi hattuu osoo ija keenyaan agarruu, osoo gurra keenyaan dhageenyuu akkamiin kakannee kaardii dharaa fudhanna jechuudhaan fuuldura ijjachuun dhaga’ame. Sababa kanaan walqabatee dargaggootni fi barattootni Oromoo aanota kanneen keessa jiran mana hidhaatti darbamuu fi dararamaa jiraachuunis ifa ta’e. Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kanatti dargaggoota kanneen sochii ummataa duuba isintu jira, ummata nurratti qindeessaa fi leenjisaa jirtu jechuudhaan reebicha hamaa fi miidhaa qaamaa cimaa namoota hedduurraan akka gahaa jiran ifatti barameera.

Haaluma kanaan Aanaa Meettaa Roobii magaalaa Eelaatti kanneen humnoota poolisii federaalaa wayyaaneetiin reebichaan qaamaa ulfaatan irra ga’ee:

1. Dargaggoo Alamuu Baqqalaa Gurmuu

2. Barataa Taaddasaa

3. Barataa Dirriboo fi kanneen biro hafan biroo dabalatee miidhaa qaamaa cimaan kanneen irra gahedha.

 Kana malees haaluma walfakkatuun , Aanaa Ada’aa Bargaatti dargaggootni Oromoo hedduun hidhaatti guuramuun dararamaa jiraachuun ibsame jira. Dargaggootni heddummina qaban qabamanii hidhamuu kan gabaase maddii keenya, ilmaan Oromoo kun gariin hidhaman yeroo amma kana eessa buuteen isaanii dhabamuun ibsame jira. Kanneen maqaan nu hin geenye akka nu qaqqabeen kan isiniif gabaasnu ta’uu ni hubachiifna.

      Haaluma walfakkaatuun kaabinootni mootummaan wayyaanee torban darbe irraa eegaluudhaan dabballota isaanii sadarkaa gandaa hanga Aanaatti shira ummatarratti dalagamuuf adeemu iratti leenjii kennuun dhaga’ame. Buufatawwan filannoo naannoo keessan jirurratti KFO yoo injifate, bakka jirtanitti jeequmsa kaasuudhaan korojoon filannoo akka ibiddaan gubatu gochuu irraa duuba hin deebi’inaa, taajjabdoota irratti immoo tarkaanfii hamaan akka fudhatamuu qabuu fi sana booda kaardii haaraan mana manatti kennamaa jiru akka firii filannootti nuuf haa galu jechuudhaan leenjii kennaa jiraachuun ifatti saaxilame. Taajjabdootni KFO illee yeroo ammaa kanatti mana hidhaatti guurramaa jiraachuunis ibsame. Sababa kanaan walqabatee ummatni mootummaan wayyaanee shira hamaa nurratti xaxaa waan jiruu fi sagalee keenya humnaan saamuuf waan qophaa’eef fincila amma eegalle irraa duuba hin deebinu, kan sodaatanis du’a, sodaannees mana ofiitti du’aa jirra, mootummaan afaan qawweetiin sagalee keenya hin saamu jechuudhaan FDG finiinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf murannoon kan ka’anii fi duubatti kan hin deebine ta’uu ifatti ibsataniiru!

FDG Filannoo Wayyaanee Fesheleessuu Irratti‏.

Berliin 2Mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa filannoo guyyaa tokko hafe milkeessuudhaaf humna qabu mara biyya keessa dhangaalaasee jira.
Miidiyaalee of harkaa qabuunis guyyaa filannoo sanatti buufata irraa fageenya tahe namni fagaachuu akka qabu dubbataa, buufatni filannoos eegumsa guddaadhaan akka eegamu mootummaan wayyaanee humna qabuu fi caasaa isaa jabeeffataa kan jiruudha. Karoora Qeerroo guddaan filannoo mootummaa buufataalee jiran hunda jeequu fi fesheleessuudha kunis Yeroo ammaa dhaabbilee barnootaa yuuniversitiilee keessatti FDG eegale filannoon akka hin adeemamneef taasifamuu eegale, FDG dura dhaabbachuufis humni mootummaa wayyaanee meeshaa barattoota nagaa irratti dhukaasuu fi boombii darbataa jiraachuu gabaasa Qeerroo garagaraa ni hubatama. Akka walii galaatti guyyaa boruu irraa eegalee Finfinnee yuuniversitii, manneen barnootaa sadarkaa garagaraa fi koollejjiwwan keessatti itti fufa. Torbee keessa jirru kana keessa
Yuuniversitiilee hunda keessatti barattootni barumsa hin barannu, bilisumma booda baranna jechuudhaan barumsa dhaabanii kan jiran Yuuniversitii Wallagga, Amboo,Finfinnee, Adaamaa, Bulee Horaa,Madda Walaabuu,Jimmaa fi Mattuu, akkasuma mana barumsaa sadarkaa garagaraatti barumsi kennamaa hin jiru.
Filanoodhaan Bilisummaa akka hin dhufne uummanni oromoo hunduu kan beekuudha. Paartileen mormitootaa yeroo ammaa Filannoodhaan injifanna, filannoodhaan uummata Oromoo bilisa baasna jedhanii lafa dhiitan shira mootummaan wayyaanee bara isaanii guutuu irratti xaxaa bahe xiinxilanii baruu dadhabuun filannoodhaan akka injifannoon dhufuutti lafti nun gahin jedhu, caasaan paartiwwan kanneen akka OFC keessa
jiran gara FDGtti luucca’uudhaan furmaanni diddaa jabeessuun tahuu hubatanii Filannoo wayyaanee jeequu irratti bobbahaa jiru, keessattuu dargaggooni guyyaa filannoo sanatti buufataalee jiran hunda jeequu, fincila kaasuun filannoon akka hin gaggeeffamne irratti qophayanii jiru.
Buufata Filannoo hunda jeequu fi fincila kaasuun furmaata ta’uu irraa kan hafe filanoodhaan mootummaan wayyaanee aangoo gadhiisuu akka hindandeenye hubatamee amma FDG eegale kun itti fufaa jira. Sodaa kanaan uummata sabboontota oromoo hedduu mana hidhaatti guuruu eegaltee jirti kun furmaata hin tahu, uummanni oromoos hidhamuun ajeefamuunis qabsoo keenyarra boodatti nun deebisu jedhee diddaa jabeessee jira.

Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Sodaaa Qeerroo Bilisummaa Jecha Filatnoo Danquuf Duula Banaa Jira.

q-news3aaCaamsa 23/2015 Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee EPRDF soda guddaaFDG Qeerroon Bilisummaa Oromoo narratti kaasuuf jira jedhuu fiFilannoo fakkeessii fi waldha’insaa isaa irratti uummatni dammaquun Yaaddoo hamtuu keessa seenuun yeroo amaa kanatti Kutaalee Oromiyaa gara garaa irratti humna waraanaa guddaa daangaa biyyaa eegan gara Oromiyaatti deebisuun Uummata Oromoo dura dhaabbachaa jira. Godina Lixaa Oromiyaa Magaalaa Amboo, Gudar, Giincii, Geedoo, Baakkoo,Shaambuu,Fincaa’aa, Neqemtee, Najjoo, Gimbii, Danbii Doolloo, fi godina Kibba Dhihaa Oromiyaa Walisoo, Jimmaa, Baddallee fi Mattuu irra caamsaa 20/2015 irraa eegaluun hoomaan Waraana Wayyaanee
dabalataan qubsiifame,Waraanni wayyaanee kun baay’inni isaa guddaa kan ta’ee kanneen afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyee fi walii walii
isaanitti illee Afaan dubbachuu hin dandeenye, heddumminaan kan keessatti argamu immoo Gumuuzii ,Anyuwak, fi Gambeellaa,Tigiree,
Amharaa fi Ilmaan Oromoos hammi xiqqaan kan keessatti argaman irraan kan ijaaraman bifa haaraan kan bobbaasaa jiru ta’uu madden keenya
gabaasan. Addatti immoo Magaalaan Jimmaa, Neqemtee fi Amboo dirree warannii keessatti leenjifamu kan fakkataan ta’uun ibsame jira.
Uummatni Mootummaan nu bulchaa jiru mootummaa dargii duraanii irra kan Caaluu Dargii 2ffaa kan Afaan Qawweetiin nu bulchaa jiruuf hin jilbeeffannuu , waranaa wayyaaneen nurratti bobbaase kanaaf tajajiila bishan, Nyaata, dhugaatii garaagaraa akka hin kennine jechuun dhaamsa
waliif dabarsaa jiru. Keessattuu hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii nuuf deebi’utti hanga bilisummaa keenyaa fi
walabummaan biyya keenyaa nuuf mirkanaa’utti hidhaa fi ajjeechaan duubatti kan isa hin deebifne ta’uu wal hubachiisuun, Waraana
Wayyaanee gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii gaafachuuf dhaamsa waliif dabarsee jira. Dhaabbileen Barnoota olaanoo Oromiyaa kanneen akka yuunibarsiitii Amboo, Wallaggaa, Jimmaa, Mattuu, Gimbii, Adaamaa, Harammayyaa, Dirree Dawaa, Hawaasaa, Bulee horaa, Maddaa Walaabuu, Arsii,fi Walqixxee humna Waraanaan marfamanii eegama jiru. Gama biraatiin filannoon Wayyaanee guyyaa boruu gaggeeffamuuf jiruu haala waliindhahaa fi filannoo sobaa kan ta’ee kun dhaabbilee barnoota olaanoo Yuunibarsiitotaa, koolleejjootaa fi Mooraa Waraanaa biyyatti
keessatti mormitootni eegduu Sagalee uummataa (Taajjabduu) akka hin ramadannee mootummaan wayyaanee EPRDF dhorkee jira. kun amala
mootummaa abbaa irree olola maqaa dimookiraasii sobaan jiraatuu ibsa, wayyaaneen olola maqaa filanuu kanaan umrii isaa dheereffachuuf utuu
fiigaa jiruu Qeerroon barattootni Oromoo hidhaa, fi ajjeechaan dhaabuu hin dandeenye uummata Oromoo irratti dammaqfachuun olola kijibaa
wayyaanee jala dhaabbachuun lafa dimookiraasiin hin jirreetti filannoon hin jiru jechuun Mootummaa wayyaanee abdii fixachiisaasuun wayyaaneen humna waraanaa qofatti dhimma bahaa jiraachuun ibsame jira.

Abduction and Arrest of Nationalist Oromo Youth will not Save the Dictatorial Regime from Crumbling

cropped-qeerroo-edit.jpg

Abduction and Arrest of Nationalist Oromo Youth will not Save the Dictatorial Regime from Crumbling

 

Qeerroo’s Statement on the Abduction of Engineer Girma Tiruneh and Dr. Adunya Bogale

Eng,Girmaa Xurunaa

Eng,Girmaa Xurunaa

One of the ways that the dictatorial TPLF/EPRDF Ethiopian regime plans to rule the Oromo nation is by selectively abducting, arresting, torturing, and even killing young conscious, educated Oromo professionals. Continuing with such veil act of eliminating conscious young Oromos, the regime has abducted four Oromo youth from their homes from Gulele Medihanialem area of Finfinne (addis Ababa) city on May 22, 2015. The regime’s forces have also confiscated the personal properties of these young Oromos and taken away in a police vehicle.

The four abducted Oromos are:

 1. Engineer Girma Tiruneh, who was previously arrested on several occasions and released.
 2. Adunya Bogale, a teacher (professor) at Bakko Agricultural University.
 3. Student Kumashi Tiruneh, sister of Girma Tiruneh, age 19, a first year student at Gulele Medianiyalem Preparatory School
 4. Lenco Adunya, age 27, student

Qeerroo Bilisummaa appeals to human rights organizations and the international community at large that these well-educated and conscious Oromo nationalists are at a great risk of being tortured at the hands of this brutal regime. Qeerroo has reported in the past that Girma Tiruneh has been in and out of prison over the last four or so years. He was arrested and tortured in the notorious Maikelawi prison from 2011 – 2013 and later released. He and the other young Oromos are targeted by the regime at a time when Ethiopia is supposedly carrying what it calls a “democratic election”.

The Ethiopian regime has intensified its attack on the Oromo people at a time when it is on the verge of collapse in an attempt to break the unity of the Oromo nation who are struggling to get their freedom. Particularly, the current arrest of well-educated scholars such as Dr. Adunya Bogale and well trained professionals such as Engineer Girma Tiruneh is a dangerous evil act aimed at paralysing the Oromo nation by eliminating the cream of the Oromo society. It is to be recalled that another professional, Engineer Tasfahun Chemeda, was abducted from Kenya and murdered in prison while serving a lifetime sentence without having any crime. Another Oromo professional, Engineer Mesfin Abebe, who was also abducted from Kenya, was given a death sentence by the kangaroo court of the regime and it is unknown whether he is dead or alive. Qeerroo Bilisummaa reiterates that abduction, arrest, torture and killing of the conscious section of the Oromo society will not stop the struggle of the Oromo and other oppressed people to gain their freedom. The leadership of Qeerroo Bilisummaa confirms that such evil acts of the regime will only intensify the struggle and  bring about its inevitable collapse. Qeerroo’s Statement on the Abduction of Engineer Girma Tiruneh

The Struggle Shall Continue Until Freedom!

May 22, 2015

Finfinne (Addis Ababa)

The Ethiopian Sham Election Serves Only The Dictatorial Government

ABOThe Tigray dictatorial ruling class was built on excessive military power. The regime indulged the country into extreme poverty. The corruption of the ruling class was one of the main machinery that put the country into the highest level of economic inequalities where the few members of the ruling class became the richest and the majority of the citizens are unable to even earn their daily bread.  This high level of inequality resulted into absolute poverty, migration and loss of lives of hundreds of thousands of people. Today hundreds of thousands of Ethiopian people are living in hunger and insecurity in their own country.  Some are cherished in Sahara desert and Mediterranean Sea while they were trying to escape from unfair and abusive government.

For the last 24 years, since the Tigray ruling class  came to power, the corruption, displacement of people and human rights abuses have increased with the tremendous speed. This misery darken the political space and eradicated people’s hope for democracy. The Ethiopian people have been denied political freedom and rights of expression of their opinions. In this current regime, it is a crime to have different political opinion rather than supporting the Tigray ruling class’s party. The Ethiopian regime recorded highest level of Human rights abuses, killings, and intimidations not only in African continent but also in the world.

The Tigray ruling class came to power with military force; it has built its dictatorial regime on military power and will continue to do so. One party dictatorship rule was the vision they had from the very beginning. They proved their vision within the last 24 years. In the future, they want to rule Ethiopia under one party dictatorship rule. The Tigray ruling class never listened to the Ethiopian people, nor willing to listen in the future. The responses to peoples’ questions were imprisonments, tortures and killings.  The Ethiopian sham election serves only the dictatorial government

Engineer Girmaa Xurunee fi Dr,Aduunya Boggaalee Dabalatee dargaggoonni Oromoo 4 Loltoota Wayyaaneen Mana Jireenyaan Weeraramuun Ukkaamfaman.

cropped-qeerroo-edit.jpg

Dargaggoota Qaroo Hawaasaa Hidhuun,Ukkaamsuun Mootummaan Abbaa Irree Aangoo Irratti Hin Hambisu.

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Caamsaa 22,2015 Finfinnee

Engineer Girmaa Xurunee fi Dr,Aduunya Boggaalee Dabalatee dargaggoonni Oromoo 4 Loltoota Wayyaaneen Mana Jireenyaan Weeraramuun Ukkaamfaman.

Eng,Girmaa Xurunaa

Eng,Girmaa Xurunaa

Oromoota qaroo sabaa ta’anii fi kanneen sabboonummaan kuulaman barbaaduun adamsee ukkaamsuu kan itti fufe mootummaan Wayyaanee /EPRDF gaafa Caamsaa 22,2015  kutaa magaalaa Finfinnaa naannoo Gullallee Madaanalem jedhamutti humna waraana guddaa bobbaasuun dargaggoota Oromoo qaroo ta’an afur (4) mana jireenya isaanii keessaa ukkaamsee deemuu fi qabeenya qaban maras saamuun konkolaataa loltuun fa’atee deeemee jira.

Kanneen seeraan ala Ukkaamfaman kunis

 1. Injiner Girmaa Xurunaa
 2. Dr,Aduunyaa Boggaalee, Yuniversitii qonnaa Baakkoo irraa kan barsiisu.
 3. Dubree Kumasii Xurunaa umurii 19 fi barattuu preparatory Waggaa 1ffaa mana barumsaa Gullallee Madaanalem./Obboleettii Injiner Girmaa
 4. Leencoo Addunyaa,Umuriin wagga 27 kan ta’e barataa.

Akka ta’an beekamee jira. Injiner Girmaa Xumurnaa ammaan duras yeroo adda addaatti kan hidhamaa ture yeroo ta’u, Ebla 2011 irraa hamma 2013 mana hidhaa Ma’ikelaawwii keessaatti hidhamee dararaan suukkanneessaa kan irra gahaa ture ta’uun beekama.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF yeroo kufaatiin isaa dhihaate kanatti tokkummaa fi gamtaan Oromoonni qaban doomsuuf dargaggoota qaroo hawaasaa ta’an ajjeessuu,hidhuu,ukkaamsuu fi reebichaan qorqalbii cabsuun tooftaa siyaasaa godatee ittiin of masakuun daran abbaa irrummaa isaa beeksifataa waan jiruuf jecha,godhchaan isaa kun uummata Oromoos ta’e dargaggoota Oromoo tokko illee gaaffii abbaa biyyummaa irraa duubatti akka hin deebifne Qeerroon Bilisummaa beeksisa.

Ummmanni Oromoo mirgaa fi dimokraasii jireenya isaaf wabii godhachuuf barbaada kan kana hin galleef mootummaan Wayyaanee EPRDF  faallaa dimokraasii yaadu iyyuu warraaqsi mirgaa fi bilisummaaf Qeerroon Bilisummaa Oromoo taasisu ammo dacha dachaan itti fufa jechuun qaamni hoggana Qeerroo mirkaneessa.

Ka’i Qeerroo

Qabsoon Hamma Bilisummaa fi Walabummaatti Itti Fufa!

Caamsaa 22,2015

Finfinnee

 PDF– Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Caamsaa 22 2015

%d bloggers like this: