Ilmaan Oromoo Barnoota Xumuranii Waggaa Dheeraaf Hojii Maleeyyii Tahan Guyyaa Har’aa Finfinnee Keessatti Diddaa Sirna Wayyaanee Taasisan.

Gabaasa Qeerroo, Muddee 17, Finfinnee Irraa
krYeroodhaa yerootti akkuma gabaasni dhiyaataa jiru Oromiya keessatti barattootni sabboontotni Oromoo gaaffi mirgaa kan abbaa biyyuummaa kaasuun diddaa finiinsaa jiraachuun dhagayamaa jira.

Gaaffiwwan mirgaa kaánii diddaan jabaachuudhaan mootummaa Wayyaanee yeroo ammaa lafa seenu dhabeera, kallattii adda addaa irraan uummannis tahe barataan haala keessa jiruu fi hojii mootummaa Wayyaanee irratti dammaqiinsaan kaée gaaffii dhiyeessuun gaafachuu irratti argamuudhaan mormii dhageesifataa jiru.

Gaafa Muddee 17,2014 qaalaínsa jireenyaa yeroo ammaa biyyattii keessatti mulátaa jiruun uummanni mootummaa irratti gaaffii kaasaa jiraachuun akkasuma Finfinnee keessatti hoji dhabdoonni kumaatamaan lakkaawaman ilmaan Oromoo lakkoofsaan guddaa tahuun waan hubatamaadha. Barataan wagga hedduu barumsa isaa xumure, bara dhufee darbu barataan Yuuniversitii fi koollejji irraa eebbifamee gara maatiitti galuun maatii irratti baáa tahuu mannaa hojii barbaacha magaalaa Finfinnee keessa jiraataa jiru.  kr

Akka keessa beektoti gabaasanitti bara kana hoj-dhabaan Finfinnee keessa 200,000 ol akka taheedha, keesssatu bara 2014 dachaadhaan kan dabale walumaa gala bara mootummaa Wayyaanee keessa hoj dhabdummaan babaláchuu irraan qaalaíinsi jireenyaa uummata irraas gahaa waan jiruuf dimshaashumatti gaaffiin gama kanaan kaáa jiru mootummaa Wayyaanee hedduu kan yaaddeeseedha, kanumaan hará hoj dhabdoonni wal gurmeessuudhaan mootummaan wayyaanee biyya bulchuu hin daandenye, barataan barumsa booda gara itti deebiú erga hin qabnee biyyattii keessa Yuuniversitii tamsaasuun waan uummataaf yaadu fakkeessee uummata gowomsaa jira. Kanumaan hoji maleeyyiin waggaa sadii ol erga barumsa xumuranii wal gurmeessuudhaan mootummaan Wayyaanee aangoo irraa buú qaba jechuudhaan,kan hin baranne mootummaa keessa taaée qabeenya uummataa saamee jiraata,abbaan qabeenyaa hará qaama mootummaa keessaa kanneen hin baranneedha, kan barate daandii irra jiraatee waan nyaatu dhabee agabuu bula sababaa jedhuun Finfinnee kutaa bulchiinsa Buraayyuu keessatti wal gahuun diddaa dhageessifataa oolanii jiru.

Magaalaan Naqamte Wallaggaa Boba’aan Konkolaataa Dhibuu Irraan Uumati Socho’uun Rakkoo Ta’e.

Naqamte gazMudde 17,2014,Wallagga Naqamtee fi magaalota naannoo keessaa boba’aan konkolaataa dhabamuu irraan uumatis olii gadi socho’uu dhabee haalaan cinqataa jira.Nagadii fi hojiileen adda addaa sababaa kanaan hin soco’an,Addatti konkolaatoti dhuunfaa fi kanneen uumata deddeebisan socho’uu hin dandeenye. Mootummaan baajeta addatti waan qabuuf gaaza akka garaa naqachuun uumata hiriira galee jiru karaa cufaa jirtu jedheen poolisaan dorsisaa jiraachuu qeerroon ni gabaasa.

NqaNaqqq

Diddaan Barattoota Oromoo Yuuniversitii Madda Walaabuu Daran Hammaachuu Irraan Barattooti Oromoo Waggaa 2ffaa Psychology fi waggaa 3ffaa Engineering ta’an Hidhaman.

Mudde 17,2014 Gabaasa Yuuniversitii Madda Walaabuu

diddaa9Diddaan baratoota Oromoo Yuuniversitii Madda Walaabuu haalaan jabaachuu irraan barattooti hedduun hidhamanii jiru,addatti ammo isintu FDG qindeessa sababaa jedhuun Bultoo Dinquu barataa waggaa 2ffaa Psychology fi Habtaamuu Kabbadaa barataa waggaa 3ffaa Engineering mana hidhaa hin beekamnetti geessamanii jiru.

FDG Oromiyaa guutuu keessatti qabatee deemaa jiru daranuu bifa isaa jijjirrachaa mootummaa Wayyaanee afuura dhorkaa jira. FDG addatti dhaabbilee barnoota ol’aanoon yeroo garaagaraa murannoon diina dura dhaabbachuun diddaa isaanii mul’isaa jiru. Haala kanaan guyyoota calqaba Muddee irraa dhaabbilee barnootaa kan akka Yuuniversiity Finfinnee nyaata lagachuun eegale Yuuniversiity Bulee Horaa,Jimmaa fi Mattuu itti ce’uun nyaata lagachuu irra darbee diddaa isaanii mootummaa gabroonfataatti mul’isaa kan turan yoo tahu; mootummaan abbaa hirree aadeffate diddaa uummataa humna waraanaan dhaamsuuf yaalu illee diddaan kun har’as itti fufuun dallaa Yuunversiity Madda Walaabuu keessatti  Mudde 15 bara 2014 irraa diddaan jabaa gaggeeffamuu eegale har’a Mudde 17 itti fufuun mormiin jabaa gaggeeffamaa jira.  Mootummaan abbaa hirree Wayyaanee diddaa barattoota kanaa dhaamsuuf humna waraanaa dallaa Yuuniversiitichaatti heddumminaan ol naquus gootonni barattoota Oromoo meeshaa waraanaa kanaaf otoo hin jilbeeffanne diddaa isaanii gaggeessuu daran itti fufanii jiru.

Kana malees dabalataaniis mootummaan abbaa irree Wayyaanee maloota diddaa uummataa dhaamsuuf tattaaffatu keessaas reebicha hamaa irraan gahuu, qaama hir’isuu fi hidhuu akkuma ta’e hundaa diddaa barattootaa kana irrattis barattoonni hedduun reebbamuu fi doorsifamuu irra darbee barattooni gara fuula duraatti maqaa fi baayina isaanii Qeerroon bahuuf jiru  gara buuteen isaanii dhibuus; kanneen keessaa warri adda durummaan qabamanii FDG qindeesituun yakkamanii jiran barataa Bultoo Dinquu barataa waggaa 2ffaa Psychology fi barataa Habtaamuu Kabbadaa barataa waggaa 3ffaa Engineering fa’aa kanneen jedhaman akka keessatti argaman odeessi Qeerroo nu qaqqabe addeessa.

Eegala Irratti Mormii fi Gaaffiin Gootota Artistota Oromoo Irraa Isa Mudateen Walgahiin Artistootaaf Adaamaa Irratti Tahe Ergamoota Wayyaaneen Tasgabbii Dhorke.

Gabaasa Qeerroo , Muddee 15, Adaamaa irraa

48Mootummaan Wayyaanee artistoota oromoo kaleessa Muddee 15 irraa kaasee magaala Adaamaa keessa itti walgayii teesisuun guyyaa 10f marii jalqabsiise jiraachuun beekame. Akkuma beekamu mootumaan Wayyaanee ilmaan Oromoo sodaa irraa qabu keessattuu weellistoota Oromoo walitti qabuun isaa yaamicha qabsoo oromoof uummata kakaasu hojjechuun, waan uummata gurmeessuu fi onneessu weelluu garagaraan uummannii kan dammaqu, fi kanneen sochii uummataaf sababoota tahan jedhee waan yaaduuf weellistoota walumaa gala artistoota Oromoo walitti qabuudhaan yaada isaanii burjaajessuu, filannoofiis dursee yaadda’uudhaan gama isaaniin filannoo irratti waan amma irraa kaasee suphamuu qaban suphuudhaaf, akkasuma ofitti qabee of duukkaa hiriirsuuf haasaa fi marii bilisaatiin walgayii waamee gaggeessaa jira, akka gabaasni kun nu gahaa jirutti guyyaa har’aa Muddee 16,2014  jecha dirqamaan weellistootni hunduu raayyaadhaan ijaaramanii guddina biyyaaf gahee bahuun dirqama tahuu isaa gadi baasee dubbate, ergamtootni mootummaadhaan ergamanii marii kanaaf dhufan, mootummaan dirqama kana isin irraa eegaa jira jechuudhaan dubbii kan eegalan, tahus deebii fi gaaffiin walfaana artistoota walgayii kana irratti hirmaataa jiran irraa ka’aa oole, mootummaan kan durii caalmaatti ilmaan Oromoo ajjeesuu, hidhuu, barumsa irraa ariyuu, mirgi uumata Oromoo sarbamuun kan caale baree baranaati, bara filannoodhaaf of dhiyeessuu keessatti uummata Oromoo irraa ilaalcha gaarii tuu qabaatee ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti umurii isaanii hin fixan, mana hidhaa keessatti lubbuudhaan dararamani du’aaf saaxilamaa kan jiran, mirga uummataa eegsisuudhaaf gaaffii kaasan malee lubbuu namaa hin balleessine, kana qofa miti mootummaan Wayyaanee uummata oromoo lafa irraa utuu dhabamsiisee fedha isaati, gochi kun hunduu mul’inatti utuu beekamuu akkamiin marii kana nu fakkaattanii ergama mootummaa bahuudhaaf nutti kaastuu? Raayyadhaan ijaaramuun keenya mootumaadhaaf guddina isaati, kan ijaarame nuyiidha, kan guddatu mootummaa nu ajjeessa jiruudha, kanaa walii galuu hin dandeenyu walgayii dhiisnee deemna jechuudhaan jeequmsi artistootaa fi ergamoota mootummaa biraa ergamanii dhufan gidduutti tahee jira.

Boruus gaaffiin dhimma mootummaaf nu waamtan yoo tahe walii galuu hin dandeenyu dhimma aartii oromoo irratti aadaa fi afaan keenya guddiisuu irratti mariin yoo itti fufe walii galteedhaan walgayiin kun itti fufa kanaaf gaaffii dhimma raayyaadhaan ijaaramaa dirqama mootummaan gadi buuse bahaa kan jedhamuuf kun nuuf jecha imaanaa nyaachuuti, kanatti walii hin gallu jechuudhaan adda bahan, mariin kun boruus kan itti fufuudha. Gabaasa isaan walitti deebina!

 

Sababaa Boba’aan Konkolaataa Dhibuu Irraan Rakkoon Mootummaa EPRDF/Wayyaanee Mudate Daran Hammaachaa Jira.

Muddee 16,2014 Gabaasa Qeerroo Jimmaa

photo0277

Mudde 16,2014 Mootummaan abbaa Irree EPRDF/TPLFn durfamu rakkoo bobaaa konkolaataa uumatatti waakkateen wal qabatee raafama guddaa keessa seene jira. Uummatni biyyattis sochii jiruuf jireenyaa kamuu dhaabuun akka gara FDGtti fuula isaa akka nanneessuuf dirqama jira.

Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaatti rakkoo dhabamuu bobaaa Konkolaataan walqabatee sochii gama konkolaataa fi taaskii fi baajajii faaan godhu dhaabee millaan sochoaa jiraachuun rakkoo ulfaataa keessa seene jira. Akka fakkeenyatti kan magaalaa Jimmaa haa kaasnu malee rakkoon ulfaataa kun yeroo amma kana biyyatti keessatti Godinaalee fi kutaa biyyatti hunda keessatti mudachuun jiruu fi jireenya uummata jeeqaa jiraachuun ibsame jira.

Sirni bulchiinsa EPRDF/TPLF abbaan irree wayyaanee gabaa addunyaa waliin sochouu dadhabuun dinagdee biyyattii fi jiruu fi jireenya uummata irran kasaaraa guddaa qaqqabsiisuun raafama dinagdee biyyatti haala tasggabbeessuu hin dandeenye keessa galchee kan jiruu tauun hubatamee jira. Yeroo amma kanatti rakkoo gama bobaaa mudatee jiruun uummatni lafa hojii isaa fi bakka barbaade gauu hanqachuun jiruu fi jireenyi uummataa haala yaddessaa keessa seene jira, haala kanaan yeroo amma kanatti konkolaatootni kutaa biyyaa irra gara biyyatti sochoanii fi taaskiiwwaan magaalaa tajajila hojii dhaabuuf dirqamuun hojii dhaabani jiru. Halli kun yeroo amma kana Magaalawwaan Oromiyaa Jimmaa, Amboo, Mattuu, Naqemtee, Gimbii, Dambii DOlloo, Burraayyuu, Holotaa, Sabbataa, Sulultaa, Sandaafaa, Laga Daadhii Laga Xaafoo, qaallitti, Finininnee, Duukam, Bishooftuu, Adaamaa, Asallaa, Dirree Dawaa fi kutaalee biyyatti cufa keessatti uummatni rakkoo bobaaa uumameen wal qabatee tajajila geejjibaa dhaabuun rakkoof saaxilamee jiraachuu kallatti hunda irraa qeerroon gabaasa jira. Suuraan argitan kun Magaalaa Jimmatti taksiiwwaan magaalaa fi konkolaatawwaan hojiidhaaban tauu ni hubachifna.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo uummatni biyyatti rakkoo ulfaataa mootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF uumeen rafama dinagdee, hojii dhabdummaa, booddetti hafinsa,Hiyyummaa, rakoo siyaasaa, qabinsa mirga dhala namummaa fi dimookiraasii keessatti kufee haala yaaddessaa fi ulfaata keessa waan jiruuf bakka jirtan hundaa yeroon harka walqabatanii mootummaa abbaa irree angoo irra qaarisuuf gamtaan qabsaan amma waan taeef bakka jirtan hundaa dammaquun warraaqsaa FDG akka makamtan waamicha isaa lammiilee biyyattii fi uummata Oromoo hundaaf dabarsuu itti fufe!!

Yuuniversitii Madda Walaabuu keessatti diddaan sirna mootummaa Wayyaanee irratti ka’een waldhabbiin barattoota Oromoo fi waraana Wayyaanee jidduu jabaatee jira.

Gabaasa Qeerroo Muddee 15,2014 Uni Madda Walaabuu

diddaa9Muddee 14,Guyyaa Kaleessaa Mooraan Yuuniversitii Madda Walaabuu mooraa shaakala waraanaa fakkaata. Humni waraana Wayyaanees abaratoota irratti dhukaasa bane jira.

Edai halkan sa’a 2:00 booda FDG baname,akka gabaasi Qeerroo addeessutti yeroo darbe waraqaa dhaadannoo uummata fi barataa kakaasu Qeerroon Yuuniversitii madda walaabuu mooraa keessatti tamsaasuun barattootni nyaata lagachuudhaan, barumsa dhaabuudhaan diddaa eegalanii kan turan mootummaan Wayyaanee humna bittimsaa itti ajajuu irraan barattootni akka kaayyeffatanii ka’an tahuu baatuus barattoota Oromoo ergasii adamsuudhaan tikootni Wayyaanee qabani mooraa keessaa baasuudhaan bakka ittiin gahan dhabamaa ture,akka walii galaatti barattootni hanga ammaatti hidhamani bakka buuteen isaani dhabamee jiru barattoota 20 ol akka ta’e,tooftaa garagaraan tikni qabaa kan ture, barattoota kaan ammoo marii qabna jechuudhaan mooraan alatti ukkamsanii hidhaa turan,gabaasa Qeerroo MW irraa akka hubatametti torbeema lama dura tahuun isaa waan hubatameef barattootni sabboonti Oromoo guyyaa kaleessaa Muddee 14,2014 wal gurmeessuun  barattootni gaaffii tokko malee, yakka tokko malee mooraa keenya keessaa torban darban hidhaman akka gadhiifaman, gaaffiin keenya bu’uura tahee yeroodhaa yerootti mootummaa gaafacha jirru kan hidhaman akka gadhiifamaniif nyaata dhiisnee, barumsa dhaabnee osoo gaafannuu gaaffii keenya irra tarkaanfachuudhaan mootummaan Wayyaanee ammas barattoota sabboonummaa qaban mooraa keessaa qabee hidhuun maaliif kaayyeffatee ka’e jechuudhaan guyyaa kaleessaa mooraa Yuuniversitii Madda Walaabuu keessatti baratooti Oromoo gamtaan sagalee ol kaasanii iyya dhageessisuun gaaffii mirgaa gaafatan.

Humni waraana Wayyaanee barattooti mooraa keessaa gara kamittuu akka hin baaneef dura dhaabbatanii meeshaan ittisaa jiru. Kana irratti dabalee humni mooricha eegu hanqatnaan humna dabalataa yaammatanii waraanni komaandoon Wayyaanee naannica weeraruun barattoota Oromoo irratti dhukaasa banuu qeerroon gabaasa.

Haala kanaan Barattootni halkan guutummaa osoo hin rafin barataan keenya hidhame nuuf haa deebi’u, humni waraanaa mooraa keessaa haa bahu jechuudhaan mooraan yuuniversitii Madda Walaabuu dirree waraanaa fakkaatee kan bule halkan edaa yoo tahu guyyaa har’aas haaluma kanaan kan itti fufee jira.

Gama biraan Qeerroon yuuniversitii Mattuus gaaffiin uumata Oromoo deebii argachuu qaba,qoteebulaan haalaan dachii irraa buqa’aa waan jiruuf kun hatattamaan dhaabbachuu qaba sababa jedhuun Muddee 15,2014 diddaa akka dhageesifataa oolan qeerroon naannicha irraa gabaasa.

 

Barattootni Oromoo University Jimmaa Mooraa Saayinsii fi Teekinooloojii Ummanni Oromoo FDG Bakka Hundatti Itti Fufuun Dirqama Tahuu Akeekan.

diddaa9Muddee 14,2014 Goototni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa Mooraa Saayinsii fi Teekinooloojii haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi rakkoo uumata Oromoo irra gahe irratti gahaatti erga mariyataniin booda ejjennoon fudhatan FDG bifa fedheen itti fufuu kan jedhu ture,aala kanatti aansuun galgala keessa sa;a 2;00 irraa eegaluun wallee Warraqsaa qabsiisuun ABO fi Qabsoo bilisummaa Oromoo faarsuun FDG malee Furmaatni abbaa irree angoo irraa darbu akka hin jirre akeekan.

Goototni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa bara darbe irraa eegaluun qabsoo qindaa’aa fi FDG sadarkaa Idil addunyaatti dhageettii argate qindeessuun Warraqsaa FDG bifa haaraan qabsoo uummata Oromoo keessatti boqonnaa haaraa saaqe qindeessuun hangafummaa olaanaa argatan, har’as qabsoon hanga bilisummatti jechuun halkan edaa hanga sa’aa 6:ootti Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Saayinsii fi teekinoolojii keessatti sababaa Filmiin afaan Oromoo ”Qurxama” jedhamu argisiifamuun walqabatee galgala irraa eegaluun walleewwaan warraaqsaa kanneen artistoota Oromoo akka Eebbisaa addunyaa, Adinaal Mohaamed fi kkf wallisuun addatti ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan. kana malees Warraqsaa FDG malee mootummaa abbaa irree wayyaanee afaan qawween aangoo irratti cichaa jiru kan aangoo irraa darbu hin jiru jechuun dhaamsa guddaa uummata Oromoo fi lammiilee Cunqurfamoo biyyatti hundaaf dabarsuu itti fufan. waraabbiin wallee warraaqsaa ni qabna, sababaa rakkoo networkf fe’amuu didee nu rakkisaa jira dhiyootti kan isiniif erginu ta’uu ni hubachiifna.

Kana malees Mudde 13,2014 irraa eegaluun biyyatti keessatti boba’aan konkolaataa fi network  dhabamuun wal qabatee raafama guddatu jira. amma uummatni sababaa boba’aan konkolaataa dhabameef  kutaa biyyatti garaagaraa fi Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti bakka bakkatti socho’uu hanqachuun uummatni rakkoo ulfataa fi yaaddeessaa keessatti kufee jira. Qaala’insii gabaa biyyattis raafama guddaa biyyatti keessatti qabsiise jira. keessattu bara darbe irra eegaluun Warraaqsaa FDG  Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii qabsisanii walqabatee  mootummaa wayyaaneetti guyyaan halkan ta’ee waan qabee gadhiisu dhabaa jira. Dinagdeen biyyattis raafama guddaa keessa galee jira. Uummatni Oromoo fi lammiileen Cunqurfamoo biyyatti haal duree tokko malee tokkummaan mootummaa abbaa irraa irratti FDG qabsiisuun angoo irraa darbuuf yeroon gamtaan qabsaa’an amma jechuun dhaamsaa dabarsuu itti fufee jira.

 

Hiriira Nagaa Guyyaa Har’aa Magaalaa Finfinneetti Adeemsifame

Gabaasa Qeerroo Mudde 14,2014

Guyyaa har’aa dhaabni mormitootaa OFC magaalaa Finfinneetti hirira baheen dhaadannoolee hedduu dhageessisaa kan oole namoota 2000 ol kan hirmaachise, gana sa’a 3:00 irraa eegalee uummani Oromoo hangi dhagayee fi Qeerroon tumsa kanaaf irratti hirmaachuu dhaan dhaadannoolee waraabbii irratti mul’atan kanaa gadii irratti kan argamuudha,

-Mootummaan wayyaanee dhimma amantaa keessa hin seenin,

-Hidhamtootni siyaasaa haa gadhiifaman

-Baqqalaa Garbaa haa hiikamu

-Maqaa filannootiin uummata hiraarsuun haa dhaabbatu,

-Sobaan uummata yakkuun haa dhaabbatu,

-Afaan oromoo afaan federaalaa haa tahu,

-Saamtotni mootummaa seeratti haa dhiyaatan,

-Boordiin filannoo mootummaa irraa walaba haa tahu,

fi kkf dhageessisuudhaan hanga sa’a 7:00tti adeemsifamee jira, waraabbii dabalataa fi odeessa kana ilaallatu biroo argamuun walitti deebina!

WAREEGAMA HANQISUUF WAL TUMSUUN MURTEESSADHA ! kutaa 3ffaa

SEENAA Y.G (2005) kutaa 3ffaa | Muddee 12, 2014

Bilisummaan Dhiigaan malee hin argamtuun haqadha. Dhiigaan malee akka hin argamne itti amananii seenanii hojjachuun ammoo waa biraati. Dhaadannoo isaa ykn jecha isaa qofa beekuun ga’a miti jechuu kiyya. Bilisummaan dhiigaan malee hin argamtu jechuun, wareegama Lubbuu hanga gumaacha nam-tokketti baafnu malee, Bilisummaan gonkumaa hin jiru jechuudha. maarree,Ummati Oromoo , Bilisummaan dhiigaan malee akka hin argamne beeku dhabee ykn itti amanuu dhabee moo, waan Bilisummaan barbaaddu sana guutuu hanqachuu irraa Bilisummaan irraa fagaatte ? Bilisummaa keenya gonfachuuf wareegamni kafalaa jirru salphaa miti. wareegama barbaachisu kafallee Bilisummaa keenya goonfachuu qabnaan, murtee Ummata Qabsoo gaggeeffatuu ykn dhaaba Qabsootti jiruuti. Wareegamni hin jiru jedhee qabsootti kan seenu, ykn wareegama baqachaa Bilisummaa kan hawwuu yoo jiraatee, waan wareegama gaafatutti seenee laaquu dhiisuu wayyaaf. Namoonni akkasii irra jireessa karaa gabaabaa filannaatti of-salphisanii Ummata isaanis salphisu.

Sadarkaan Qabsoon Ummata Oromoo irra jiru yoo ilaallee , irra jireessi, addatti Biyya keessaa wareegama barbaachisu baasuun gootummaatti fudhatamuu argaa jirra. Wareegama barbaachisu kafalanii, wareegama hanqisuun ni danda’ama. Wareegama hanqisuuf jedhamee, sirna guyyaa irraa gara guyyaatti Ummata keenya dhiiga jigisaa jiru waliin karaa Nagaa hojjanna jechuun, diina jabeessee , wareegama addunyaa irratti hin mul’annee nu baasisuu akka danda’u hubachuunis dansaadha. Wareegama hanqisuuf haalaa fi adeemsa diinaa akka dansaatti qorachuu fi irratti walii galuu barbaachisa. addunyaa irratti Ummatoonni cunqursaa of irraa darbachuuf qabsaa’an , karaa wareegama itti hanqisanii Bilisummaa isaanii goonfatan ni filatan. Fincilli Ummataa wareegama waa maraa hanqisuuf filatamaa ta’aa dhufeera. Warri qawween wareegama hanqisuuf socha’anis ni jiru. sochii amma keessa jirruun ykn bakka waliif tumsuun hin jirreetti , sirna nama nyaataa wayyaanee kaasuuf yeroo nu gaafatuu danda’u, yeroo kana keessa ammoo, wareegama Qabeenyaa, Maallaqaa , jireenyaa, Lubbuu baafnuu fi wayyaaneen jiraachuuf miidhaa waa maraa {saamicha daboo kadahttee }nu irratti gaggeessitutu wareegama nu hanqisa moo, Tumsa godhannee sochii keenya qindeeffannee Fincila Diddaa Gabrummaa wal irraa hin cinnee fi waraana jabaa ijaarree finiinsuutu wareegama nu hanqisa ? jennee Filachuun murteessaadha.

WAREEGAMA HANQISUUF WAL-TUMSUUN MURTEESSAADHA !!! kutaa 3ffaa.docx

Bulee Horaa Yuuniversitiitti Barattootni Oromoo Gaaffii Mirgaa Kaasneef Deebiin Haqaa Hanga kennamu Barnoota Itti Hin Deebinu Jechuun Qondaalota Wayyaanee Waliin Wal Qabaa Jiru.

Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Bulee Horaa, Muddee 11,2014
diddaa9Yuuniversitii Bulee Horaa, addeessu itti guyyoota lamaan dura Qeerroon mooraa Yuuniversitii Bulee Horaa keessaa waraqoota qabsoo balaliituu mooraa keessa tamsaasuun isaa waan yaadatamuudha, akka gabaasni nu gahe ibsaa jirutti waraqaan hedduun kan mooraa keessatti bittimfamee bule mirgi uummata Oromoo haa kabajamu, gaaffiin uummata barattootaa deebii haa argatu, hanga kun deebiin mootummaa biraa itti kennamutti barumsa akka hin baranne, gaaffiin mirgaa deebii kennamuufii qaba jechuun barattootni nyaata akka lagatan.

Muddee 10/2014 barattootni mooraa guutummaan nyaata lagachuudhaan mooraa keessatti gaaffiin uummata Oromoo deebii hanga mootummaan itti kennutti barumsas tahe nageenyaan tasgabboofnee mooraa keessa jiraachuu akka hin dandeenye ibsa kennaa akka turan gabaasni Qeerroo har’a nnu gahe addeessa. Kanumaan itti fufuudhaan motummaan Wayyaanee har’a akeekkachisa kennuuf murtoo keessa kan seenaa jiru barattootni addatti barattootni Oromoo Yuuniversitii keessa jiran fincila kaasuudhaaf waamicha waliif taasisaa waan jiranif dursanii of qopheessuu caasaa isaa mooraa yuuniversitii hundaatti beeksisuun gama caasaa mootumaan dhagayamaa jira, sochiin barattoota Oromoo Yuuniversitii Bulee Horaa keessatti yeroo ammaa adeemsifamaa jiru dhimmoota gaaffii mirga uummata Oromoo kabachiisu fi hidhamtootni akka bahan, lafti Oromoo fi Oromiyaa gurgarmuu fi saamichia akka dhaabbatuuf gaaffii kaasuun kan wal qabate sochiin fincilaa mul’ate hanga uummata naannichaa kaasutti argame, qote bulaanis barattoota deggeruuf of qopheessee ka’u gabaasni nu gahe addeessa.

Qeerroon Yuuniverstii Bulee Horaa Barruulee Warraaqsaa Mirga Uumata Oromoo Gaafatu Tamsaasan.

Muddee 10,2014 Bulee Horaa

diddaa9Mooraa Yuuniversitii Bulee Horaa keessatti waraqoonni Qeerroo halkan sa’a 7:00 irraa kaasee waraqaa balaliituun darbatamtee, kaanis maxxanfame ture. Tohannaa fi hordoffiin loltoota Wayyaanee rakkisaa bakka ta’e keessatti eda halkan barruulee hedduun mooraa Yuuniversitii keessatti maxxanfamaa turuun gabaasi Qeerroo nu gahe addeessa.

Qeerroon mooraa yuuniversitii Bulee Horaa halkan edaa barataan oromoo mooraa yuuniversitii kana keessaa baratu hanga gaaffiin barataa fi gaaffiin mirgaa kan mirga uummata oromo kabachiisu gaafatamaa jiru kun deebii argatutti nyaata lagachuudhaan diddaa akka mul’isan, barumsas dhaabanii ilmaan oromoo mana hidhaa keessatti dararriin irra gaheen du’aan saaxilamaa jiran kanaaf yeroo itti gadda isaanii mul’isan, gaaffiin barataan kaasee gaaffii uummataa waan taheef haala duree fi soba kan hin dabalanne keessatti mootummaa deebii haqaa akka kennuuf barattoota Oromoo mooraa keessaa kaasuu irratti waraqoota bittimfamantu ture, barattootni ganama ka’anii hedduun osoo hin argin poolisoonni mooraa keessa deemtee funaanaa jiraachuun beekame.

Sabboonaan Oromoo Barsiisaa Dirribii Nagaasaa Mootummaan Wayyaanee Waggaa Sadiif Manneen Hidhaa Ma’ikalawwii fi Qaallittii Keessatti Hidhee Dararaa Cimaa Irraan Gahaa Ture Irraa Dandamachuu Dadhabuun Har’a Wareegame.

Barsiisaa Dirribii Nagaasaa (3)Gabaasa Oduu Gaddaa Mudde 9,2014 Sabboonaan Oromoo Barsiisaa Dirribii Nagaasaa daraaraa(torture)  guddaa mootummaan EPRDF/TPLF/n  irratti rawwataniin waggaa Sadii (3)oliif Mana hidhaa Wayyaanee Ma’ikalawwii fi Qaallittitti hidhamee dararama kan ture, darara ulfaataa irratti rawwatamaa tureen hakan Edaa hospital Geedootti lubbuun isaa Wareegame.

Sabboonaan Oromoo  Barsiisaa Dirriibii Nagaasaa barsiisaa M/B Geedoo Sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inatti muummee barnoota Information Technology barsiisaa kan ture, Sochii warraqsaa dargaggootni Oromoo mirga abbaa biyyummaa Uummata Oromoo kabachisuuf gaggeessan keessatti ga’ee guddaa taphachaa kan turee fi sabboonaa Oromoo mirgii namummaa fi dimookiraasii uummata Oromoof kabajamuu qaba jechuun soda tokko malee gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinsa turedha.

Gootichi Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa bara 2010  carraa barnoota Mastersii argachuun Yuunibarsiitii Adaamaatti damee barnoota Information Technology tiin carraa barnoota Mastersii itti fufee barachuu utuu jiruu mootummaan abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’n humnoota tikaa isheen bara 2011 ukkamsuun FDG qindeessa jirta, sochii warraqsaa Qeerroo bilisummaa Oromoo qindeessaa jirta, ABO waliin hidhata guddaa qabda jechuun ukkamsuun mana hidhaa Wayyaanee gidduu galeessatti darbame humnoota tikaa Wayyaaneetiin daraara(Torture) guddaan waggaa tokkoo oliif  irratti fudhama turuu yeroo irraa gara yerootti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Wayyaaneen  gooticha Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa waggaa tokkoo oliif maa’ikalawwiitti dararaa turuun, waggaa lamaa oliif immoo Mana hidhaa Qaallittiitti daraaraa turuun yeroo garaagaraa gabaasa kan turredha.

Mana hidha Qaallittittis haalan dararaa ulfaatan kan irratti gaggeeffama ture yoo ta’uu, dararama ulfaata irratti rawwatameen akka malee dhukkubsatee achii keessatti lubbuun isaa illee haala sodaachisaa irra turuu gabaasa turre, mootummaan Wayyaanee barsiisaa Dirribii Nagaasaa Waggaa Sadii(3) oliif erga dararaa turtee booda ganna darbe  Hagayyaa 2014 keessa mana hidhaa qaallitti irra kan gadi lakkise utuu inni du’aa fi jireenya giddutti dararama jiruu ta’uun beekamadha. Gootichi Oromoo barsiisaa Dirriibii Nagaasaa erga mana hidaa Wayyaanee irraa ba’ees guyyaa tokko boqonnaa hin argannee dararama waayyaneen irratti rawwatteen haala fayyuu hin dandeenyee fi yaaddessaa keessa turuun halkan edaa galgala Hospitalaa Geedootti lubbuun isaa Wareegamee jira.

Yeroo ammaa kana reeffii Gooticha Oromoo barsiisaa Dirriibii Nagaasaa ganda dhaloota isaa Aanaa Calliyaa Magaalaa Baabbichaa gara maatii isaatti  galee kan jiru yoo ta’uu, Sirni awwaalcha gooticha Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa guyyaa boruu Aanaa Calliyaa Magaalaa Baabbichatti kan gaggeeffamu yoo ta’u, sirna Awwacha isaa kana irratti argamuuf uummatni Oromoo, dargaggootni barattootni Oromoo fi barsiisotni Oromoo godinaalee Oromiyaa garagaraa fi dhaabbilee barnootaa garaagaraa irra gara kanatti adeemaa jiru, uummatni kumoota dhibbootan lakka’amuus guyyaa boruu magaalaa Baabbichaa irratti sirna gaggeessa gooticha Oromoo kanarratti akka argamuuf jiruu ta’uun haalaan eegamaa jira.Barsiisaa Dirribii Nagaasaa

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee yakka ofiin dhala Oromoo irratti dalage kanan soda guddaa keessa seenuun Magaalaa Amboo hanga Magaalaa Geedootti human waraanaa guddaa ramaduun magaalotni Amboo, Gudar, Tokkee Kutayyee, Baabbichaa, Geedoo, Ijaajjii fi Baallammiin waraanaan qabamtee jirti.

Haaluma kana ilaalchisuun  Qeerroo bilisummaa Oromoo dararaa ulfaataa gooticha Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa irratti rawwatamaa turee fi Wareegamuu gooticha kanaaf gaddaa ulfaataa itti dhagaa’amaa jiru dargaggoota Oromoofi uummata Oromoo hundaaf ibsaa jira. Bilisummaa uummata ofii kabachiisuuf warregamuun darqama qabsoo keessatti goota mudatu waan ta’eef saba ofiif wareegamuun gootummadha, barsiisaa Dirriibii Nagaasaa wareegama gootummaa baase, qabsa’aan ni kufa qabsoon itti fufa jechuun dhaamsa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa sirna gaggeessa gooticha Oromoo kanarratti akka argamtan jechuun dhaamsa dabarsuun, kanneen fageenyii fi haalli isin hanqisee qabsoo bilisummaa Oromoo goototni qaaliin irratti wareegamaa jiran galmaan geenyee bilisummaa keenyaa akka gonfannuuf FDGtti akka jabaattan jechuun dhaamasa gaddaa dabarsee jira. Gabaasaan sirna awwaalchaa fi Seenaa gooticha Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa kan itti fufuun isiniif ergamu ta’uu ni hubachiifna!!

Dargaggoonni Oromoo Godina Wallagaa Qeellam, Aanaa Jimmaa Horroo Ibsa Ejjennoo Fudhatan.

Ibsaa fi Ejjennoo Qeerroo Wallagga Qellem,Aanaa Jimmaa Horroo

Muddee 09,2014 Jimmaa Horroo

QeerrooWaggoota qabsoo Oromoo lakkoofsisaa har’a gahan keessatti, waggaa dhufaa darbaa bara itti sobni dhugaa caalee umurii isaa dheereffatee har’a gaheen, uummata Oromoo afaan faajjeessuudhaan mootummaan wayyaanee aangoo isaa dheereffate har’a gaheera.  Uummanni Oromoo kan hubatee jiru eessattis tahu yoomiyyuu mootummaan wayyaanee sobaan dahatee, humnatti fayadamuudhaan, horiittis hirkachuudhaan uumata Oromoo gowomsaa, hidhaa ajjeessaa har’a gaheera, waggaa dhiyoo asitti waaree jaal Laggaasaa Waagii wareegamee kaasee caasaan mootummaa Wayyaanee gara lixa Oromiyaa jiran doorsisaa fi oftuulummaan itti dabalamee uummata irratti roorrisuun nii kaasuu guyyuudhaan dabalaa dhufe, uumataanis ABOn hin jiru, kan jiruyyuu kunoo ajjeesne, jechuudhaan uummata sobuun hojii isaanii fardii ture, waan namni itti amanee mana isaa keessaa mallattoo fi dhiigni isaas dhaaba ABO faarsu maqaa hadheessuudhaan, maqaa balleessuudhaan uummatan dhaabni akka jibbamu taasisuu isaanii hojii isaanii duraati kun waan hubatamaadha.Ibsaa fi Ejjennoo Qeerroo Wallagga Qellem,Aanaa Jimmaa Horroo

%d bloggers like this: