HANTUUTI HAADHA JALATTI, GUUBOO URUU BARATTII !!!

YAA.GAMMADAA

Addunyaan akka Namaatti keessa jiraachaa jirru kun , isa tokkof haadha taate isa kaaniif haadha biddeenaa ta’uu ishee ifatti argaa jirra. Umamni addunyaa Humnaa fi dantaa namaan osoo hin jal’atiin dura , hundaafu wal qixa umamuu ishee kan shakku jira jedhee hin yaadu. Maaliif yoo jedhame Uumaan samii fi dachii kun umama namaa kana wal qixa waan umeef .

Gama biroon , Addunyaa kana irratti yeroo lammaffaaf haqi jal’atee, dhugaan sobaan dhaalamee jiraachuus, keessummeessaa jiraachu argina. Kunis fedhii umaan Odoo hin taane, fedhii namaa irratti akka hundaa’u , shakkiin hin jiru. Addunyaa keenya har’a guyyaa irraa gara guyyaatti, gara hammeenyaatti arreedaa jirtu kana keessa, haqa ofii barbaachuun hedduu ulfaataadha. Maaliif yoo jedhame, har’a addunyaa kana akka barbaade hammacaa fi irratti hajajaa kan jiru, abbaa humnaa fi warra dharaan waan hundaa tu’ataniin qabamtee waan jirtuuf.HANTUUTI HAADHA JALATTI, GUUBOO URUU BARATTII !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s