Xalayaa Hordoftoota Qeerroo Bilisummaa

Jilchaa Roorroo Irraa

Kabajamtoota Ilmaan Oromoo hunda dura nagaan  ulfinaa fi kabajaan Oromummaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu.

Addatti nagaan kabajaa Gootota Oromoo  WBO dirree Falmii dirree keessa jiruu fi Sab- jaallattoota Ilmaan Oromoo/QEERROO OROMIYAA/  QFDG mootummaa gabroofataa irratti phiillee qabsiisee diddaa isaa  adda durummaan agarsiisaa jiran maraaf!

Nuti Oromoon yeroo dhalannu akka sabaatti saba taanee, Biyya abbaa keenyaa Oromiyaa keessatti walabaan dhalanne.
Gabrummaa namaa malee Gabrummaa Waaqaa hin qabnu. Kanaaf Waaqayyoon galatni haa ga`u jedha.

Akka ilma Oromoo tokkootti waan of gaafachuu qabuu fi Lammii kiyyatti dhaamma dhu ykn  gaafadhu keessaa,
1.Akkan  dhaga`ee fi barruu tokko tokko irraa dubbisaa turetti Ummatni Oromoo  jalqaba irraa/jaarraa 18 ffaa xumuura ykn jalqaba jaarraa 19ffaa irraa eegalee yeroo Humni gabroofataa Mootummaa Habashaa/Weeraraa minilki  jalqabe sabni Oromoo tole jedhee guyyaa tokkoof humna gabroofataa gabbaree itti hin bulle. Hin funnellee dha.
2.Ummatni Oromoo diddaa isaa bakkoota addaa addaatti garsiisuun Sirna gabroofataa ofirraa qolchee deebisee Oromummaa isaa fi Oromiyaa akka sabaa fi biyyaattii kabajchiisee kabajee of ittisee  jiraateera. Addaatti ammoo Biyyee abbaa keenyaa OROMIYAA  nu dhaloota har`aatti  mul`iseera. Dhaqqabsiiseera.
3.Akkuma kanaan sab- jaallattootaa fi biyyaaf of kennitootni Ilmaan Oromoos Oromoo fi Oromiyaatti Diinni roorisuu fi Doorsifamuu  lammii isaanii arguu fi dhaga`uu warri hin hayyemne Ilmaan Oromoo qaroof i hayyuun/SABBOONTOTNI OROMOO/ dhaaba siyaasaa kan mataa isaa qabaachuuf i aangoo siyaasaa  biyya isaarraatti  Oromoon ofiin of abboomuu qaba jedhanii murteessanii/ofirratti murtessanii ABO bu`uuressan.

4.Seexaa fi seenaa qabeeyyiin ilmaan Oromoo kun akeekaa fi kaayyoo isaanii fiixaan baasuu fi hawwii fi dharraa bilisummaa saba  isaanii kana dhugoomsuufis OFITTI MURANII MUREESSANII LUBUU ISAANII WAREEGANIIRU. saba isanii fi biyya isaaniif jecha lubbuu isaanii kan maliin  hin jijjiiramnee fi eessaallee  kan hin deebine  dabarsanii kennaniiru.
5.Wareegama lubbuu isaanii itti kitiman kanaan Har`a Ilmaan Oromoo kumaa fi kitilaan lakkaa`aman har`a hiree addaa addaan  biyya alaatti ba`uu fi hireen carraan addaa addaa Oromoo fi Oromiyaaf miijjateera.
6.Oromoo fi Oromiyaanis har`a Addunyaa irraatti dhagaa`amuu fi mul`achuun ishee fira  dhiisii diinnuu hin haalu.
7.Nuti har`a sabni Oromoo eessaa kaanee eessa hanga  geenyee fi amna han- gam deemnee hangami ammoo akka nu hafe amni qabsoof i daandiin  irra jirru of gaafachuuf i milannee of ilaaluu qabna.

GAAFFII  HAR`AA QABU/KA`UU QABU KEESSAA?

1.Seenaa fi gootummaan Oromota kaleessa dhageenye. garre.Onneen isaanii kale Oromota har`aa keessaatti hin hafnee moo? Sobmaa Moo Sombatuu Nu keessa guutee? Oromoo?
2.Goototaa fi Qabsaawota Bilisummaa sabaas seenaa isaaniis, gochaa isaaniis/Gootummaa isaanii boonsaa fi injifannoo isaaniis  dhageenye .Agarreerra. Goototaa dhugaa fi seena qabeeyyii fi lammii boonsani dha.Yoomuu seenaan hin dagatu.
3.Nuti dhalootni har`a jirru maalitti jirra? Maal godhuu qabna? Maaltuu nurraa eegama? Akka nama tokkootti ta`e akka sabaattis?
4.Gootummaan saba Oromoo/Akaakayyoota keenyaa, Abbootii kenya irra ga`ee nuratti hanqatee.Moo mirga ofii falmachuu fi bilisummaa sabaa fi walabubbaa biyyaaf qabsaawuun namoota murtaa`ee fi muraasaaf dirqamni addaa/Waayeen QBSO/ Kan ilaallatuu fi hin laallannee qabaa? Kun dhimma biyyaa fi  waayee  bilisummaa sabaati beekaa Oromoo!
5.Isaan kaleessa biyyaaf wareegamanii dabran biyya jaallattootaa ta`anii nutii biyya keenya  akkamitti ilaalaa fi Hubannaa?moo? gaaffiin  bilisummaa fi dhimmi mirga abbaa biyyummaa  isaan kaleessa kaasanii itti wareegamnii fi har`allee kan itti jiru dhimma dhuunfaa miti. Kan biyyaa fi sabaati. Waan biraa afeen Oromoon Gumaa QOMOO isaa kan Bilisummaa sabaa fi walabummaa Biyyaaf jecha falmaa irratti wareegameellee baasuu qabna. Kun  aaddaa Oromoon Dur- durii dhalootan qabuu fi duu dhaa isaati Gumaa Qomoo keenyaa baasuu/baafachuu qabna!
6.Isaan Lubbuu jibbannii nuti ammoo Lubbuu keenya mararafannaa?Lubbuun sooressaa fi hiyyeessa/ gabbaa fi qallaa hin qabdu. Sabaa fi biyyaaf jecha biyyee ta`an malee. Ofii dabranii nu jiraachisaan. Ekeraan Gootota Oromoo  nutty hiyyaa jira. Saba keenyaa! Maloo!
Isaan jiruu jireenya gabrummaa jibbanii Bilsummaa sabaa fi walabummaa biyyaaf of wareegan. Nuti ammo isaan yaadannee  Bilisumama dheebonnee  dhaamsa isaanii fi galfata isaanii bakka irraa dhaabanii fuudhee bakkaan ga`uu qabna.
7.Nuti amoo Bilisummaaf waregamiyyuu hafee QBSO f hangam? of kenninee hojjennaa fi hadoodnaa? Isaan gaaraa jiran, kan mana hidhaa jiran, Kanneen har`a biyya keessaa diina waliin  falmaa godhaa jiraniif yaadnaa fi yaadannaa? Gaafannaan?  Kaan ammoo beelaa fi dheebuu itti obese qabsoo hadhooftuu godhaa jira!
hangam of kenninee dhimma/waayee sabaa fi biyyaa yaanna.

HUB: Hawwuuf i hjjechuun addaa addaa.
Hawwiin /Abjuu dha.
Hojiin ammoo gootummaa fi dhugoomsuu dha. hawwii sana hojiin mul`isuu dha.

8.Oromootni biyya keessa /Oromiyaa keessa jiranii fi kan Biyya alaa jiru wal qixa dhimma bilisummaa   fi walabummaa yaadaa?yaadda`aa jiraa?
Ga`ee fi qooda isaa akka ilma Oromoo tokkootti dhugumaan ni gumaachaa?
9.Har`a Saba Oromoo keessaa misaan utuu adda  hin fo`iin kanneen QBO keessatti qooda fudhatee fi hiramaataa jiru Dhibbintaan yoo kaa`ame hangami ta`a? guddaa moo? Xiqqaa dha? Maaliif?
10 .Lakkoobsi saba Oromoo Kitilaa fi Kontola/M40 ol jedhama. Mee kan QBO keessatti hirmaataa jiru shallaggiin  yoo ka`ame? Bakka QBO ga`ee fi hangami akka nu hafe  tilmaamuun ni danda`ama? Kun kan tokkoon tokkoon nama Oromoo matayyan ta`e gamtaan itti yaaduu qabu dha.

Tarii har`a haala dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduu jijjiru qabsootti gufuu ta`e jedhee sababa  jechuun ni mala ta`a.

Ani garuu akka nama tokkootti sana hin dhugeeffadhu. Sun sababa malee, isa hojjetuuf I hojjechuu barbaaduu ykn waliin hojjehcuu fedhuuf karaan, bakkai, dirreen, haallii fi ulaan hundi bal`aa fi banaadha. Oromiyaan balloo dha. Kanaaf ragaan guddaan waan keessa qaxxaamurree fi hojiin mul`ate dabred ha.

Akkasumas  dhibdee fi rakkon siyaasaa/adumsi WARRAAQSAA  namoota bira malee ummata Oromoo bal`aa fi guddicha bira hin jiru. Kan oduu fedhu, oduuma, kan hojii fedhu ammo hojii dha!

Kan haqaa fid hugaa fedhu  karaan boobbicha dha! Kan ammo hokkoraa fi shira fedhuuf  yoomuu furmaatni isaa QB finiisuun furmaataa fi xumuura ta`a. Ani gama kiyyaan akka nama tokkootti dhimma Oromoo fi waayee Oromiyaa irraatti/Dhimma QBSO irratti kan hojjetuu fi warraaqu waliin keessa fi alaan/biyya keessaa fi biyya alaa, hanga Dirree qabsoo WBO fi Qeerroo Oromoyaa/QO/ waliin  walitti hidhannee gamtaan bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaaf hojjechuun galii bilisummaa keenyaan nu ga`an jedha. Kanattis amana!

Xumuura irratti:
1. Ilmaan Oromoo eenyu maal hojjetee fi maal hojjetaa jiraa? YKN, Maalii fi akkamitti kun ta`uu baatee fi han qatee utuu hin ta`iin ANI AKKA ILMA OROMOO TOKKOOTTI SABA KIYYAA FI BIYYA KIYYAAF MAALIN HOJJEDHEERAA? YKN HOJJECHUU QABAA FI HIN HOJJENNEE?JENNEE OF GAAFACHUU F I WAL GAAFACHUU DHA QABNA.
2.Sochii QEERROON Oromiyaa eegalan kana teenyee  SBO ,VOA, odeessa meeshaa sab-qunnamtii addaa addaa irraan teeyee caqasuun gammaduuf i gadduu otoo hin  ta`iin Nuti akka ilma Oromoo/Akka saba tokkootti bakka jirruu waan humnaa fi dandeetii keenyaaan bakka jirruun ,dinagdee, Yaadaa fi humna, qaamaa fi qalbiin QBf  waan dandeenyuun keessaa qooda fudhachuu qabna.
Kana gochuuf ammoo dirqama seenaa dhaloota Oromummaa qabna.
kana  godhuu baannee bori gaafatama seenaa jalaa miliquu hin dandeenyu.

ILMAAN OROMOO AKKA SABAA FI LAMMIITTI BILISUMMAA SABAA FI WALABUMMAA BIYYAAF JEDHEE KA`UU QABA! TOKKOOMUU QABNA!

 BILISUMMAA! YKN DU`A! JEDHEE KA`UU QABA!SABNI OROMOO!

GUMAA GOOTOTAA FALMAA  BILISUMMAAF WAREEGAMNII KAN JIRRU  QABSOON NI BAAFNA!

Injifannoo Ummata Oromoof!

 

Jiilchaa Roorroo!

2 thoughts on “Xalayaa Hordoftoota Qeerroo Bilisummaa

  1. I appreciate your effort. qeerroo beektuu eennutu bilisummaa teenna affoo dhaabbate? anaa fi si’i, how??, meeti Oromoon bilisummaaf dhaabatee jiru? anas namatu na ergata, obboleessa kiyyas namatu ergata; yoom waan keenya dalagannee beekna! Oromoon maal dhabe, hoggana cimaa, tokkummaa fi ufittummaa. yoo kana argate
    bilisummaan isa, a matter of minutes, does it make sense? yes, qeerroo miliyoona lama bilisummaa of keennu barbaanna……waan keessa kiyyaa as irratti isiniif barreessuun natti ulfaata?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s