Barattootti Yunvarsitii Adaamaa 20 ol hidhaman; kan hafan immoo”Nyaata Summaa’een nu fixaa jiru; nuuf birmadhaa!” jechaa jiru.

(Oduu Qeeroo, Adaamaa, 21 Caamsaa 2011)Barattooti Yunivarsitii Adaamaa kanneen sababa nyaati summaa’e isaaniif laatame beekuuf gaaffii gaafatan humnoota tikaa fi waraana wayyaaneen reebaman; haga ammaattis barattooti 20 ol ta’an ukkaamfamanii jiru.

Jimaata har’aa, 20 Caamsaa 2011, guyyaa guutuu humni waraanaa mooraa Yunivarsitichaa weeraruun barattoota reebaa fi tumaa kan jiru yoo ta’u, barattoota addaan bittimsuufis aara nama boochisutti dhimma bahanii akka jiran Qeerroon gabaase.

Kana biraan, barattooti kunneen Kibxata darbe, 17 Caamsaa 2011, irraa eegalanii nyaata manni barumsichaa isaaniif dhiyeessu waan sodaatanii nyaata dhaabanii jiru.

Haalli dhibdee kanaa akka furmaata argatuuf barattooti guyyaa har’aa gaaffii mirgaa kan kaasan yoo ta’u,humnooti tikaa fi waraanni Wayyaanee barattoota saatii laaqanaa irratti walitti qabaman gaaffii dhiyeessan aara nama boochisuun akka addaan bittiman godhanii jiru.

Barataan yeroo san reebame tokko,Qeerroof akka ibsetti, humnooti wayyaanee gara laafina tokko malee barattoota waan tokko of harkaa hin qabne tumaafi reebaa turan.

"Sababa itti summiin sun barattootaaf kenname beekuuf har’a sa’a laaqanaa irratti, laaqana keenya dhiisnee gaaffii dhiyeessine; manni barumsaa immoo gaaffii keenyaaf deebii kennuu irraa humna waraanaa nutti waamee akka bofaatti nu tumsiise. Kun hedduu gaddisiisaa dha," jedhe barataan kun.

Barataan kun dabalee haala arge yoo ibsu, "humni waraanaa ergame gaaffii tokko malee summii nama boochisu nutti dhukaasuu eegale. Erga barattooti of-wallaalanii booda immoo barattoota 20 ol kan ta’an hidhan. Isayyuu, akka waan dhala namaa irraa hin baaneetti, moora mana barumsichaa keessa seenanii baratoota keenya reeba turan," jedhe.

"Haga ammaatti nuyi osoo hin nyaatiin, kan guyyaa kibxata uumameen nyaata sodaannee osoo hin nyaatin haga ammatti jirra," kan jedhe barataan biraa immoo,"Cunqursaan wayyaanee hamma ammaatti nurraa hin buune. Adaraa sabni keenya warri isiniif dhagahamu nurratti hin dhiisiinaa; nuun hamma nuuf danad’ame iyyaa jirra; iyya keenya nuuf dhagaha; nuuf labsaa."

"Kan isin dhibu, baratoota keenya dhukkubsatanii hospitaala deemaniin ummanni, ‘Maali maaltu uumame?’ jedhanii yeroo gaafatan, warri yaalan, ‘lakki baratoota miti; warra mana hidhaa jirutu qorri isaan dhahe,’ jedhanii nurratti qoosaa jiru,jedhee dhaammatee jira.

Torbaan kana keessa gaafa Kibxataa mana nyaata baratoota kaffee (lakkoofsa 3) jedhamuun kan beekamu keessatti sababni isaa haga ammatti kan bira hin gahamneen barattoota Adaamaa waggaa 3, 4 fi TVT kan keesssatti sooratan guyyaa sa’atii laaqanaa irratti nyaata foonii erga nyaataniin booda barattooni baay’inaan 1700 ol ta’an dhukkubsatanii hospitaala Adaama seenuun isanii kana yaadatamuu dha. Haga ammaattis gariin dhukubni isaani humna ol kan ta’e gara Finfinneetti geessamanii jiru.

OQ

Hidhaan hammaatus, Qeerroon Fincila itti fufti!

(Oduu Qeerroo, Jimmaa, 20 Caamsaa 2011) Wayyaaneen warraaqsa ummataa biyyattii kessatti dummeessayaa jiru to’achuuf, namoota feestaala baatanii deeman otuu hin hafiin qabanii sakatta’uun sochii bilisummaa lammiilee danqaa akka jiru beekame.

Waliigaltee addunyaa fi seera mootummoota gamtoomanii maqaaf mallatteessuu kan himatu sirni wayyaanee maqaa nageenyaa fi talgabbiitiin sochiilee bilisummaa lammiilee biyyattii ugguraa jira.

Keessaayyuu, magaalota keessatti humnooti tikaa maqaa poolisiitiin socho’aa jiran abbaa fedhan dhaabanii akka sakattan ajajni bakka hundatti darbuu isaa kan ibsan maddeen Qeerroo, ajjani kun immoo Mallas Zeenaawwii irraa kallattiin waan kennameef bulchiisoti hundi dhiphuu keessa galanii jiru.

Kana biraan, hidhaa fi ukkaamsaan akka malee babal’achaa kan jiru yoo ta’u, kun immoo dhumaatii bara garboomsaaf mallattoo guddaa dha, jedhamee jira.

Dinne Gabrummaa!!! Jedhan, Lammiileen Oromoo

“DINNE GABRUMMAA!” Jedha Ummanni Oromoo Shawaa Kaabaa Keessa Jiraatu.

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, 20 May 2011) Finiccille diddaa gabrummaa Ebla 14,2011 University lee Oromiyaa keessa jiran keessaa erga eegalee gara magaalotaa fi baadiyyaa Oromootti cehuun mootummaa Wayyaanee raasaa jira. Fincila Qeerroo eegalte kanaan kan rifate mootummaan TPLF waan qabuu fi gadhiisu wallaaluun gaaffii ummati Oromoo gaafatu reebichaa fi hidhaa akkasumas rasaasaan dhahuun deebii kennuu furmaata godhatee haajiraatu iyyuu malee ummanni Oromoo FDG irraa guyyaa tokko illee hin dhaabbatiin jira.

Onoota biyya Oromoo naannoo Shawaa Kaabaa kanneen akka Hidhabuu,Abootee,Darraa,Kuyyuu fi Yaayyaa Gullallee keesstti ummanni Oromoo ajajaa fi qajeelcha sirna Wayyaaneen diduun FDG gaggeessaa jiraachuu humni Qeerroo naannoo sanii beeksisa.Fincilli kun Caamsaa 17,2011 irraa onoota kanneen keessatti kan eegale yeroo tahu,Mootummaan Wayyeenee gaaffii ummataa dura dhaabbachuuf jecha human waraanaan heddumminaan naannoo sanatti bobbaasuun ummata hidhaatti guuraa jirti,hanga har’a Caamsaa 20,2011 itti onoota kanneen keessaa Oromoota 90 ol tahan mananeen hidhaa naannoo fi bakka hin beekamnetti geessee jira.

Qeerroo mardhummaan ummata Oromoo keesaa bahan gootummaa fi jagnummaan qabsoo eegalan hidhaa fi ajjeechaan,ukkaamsaan gaaffii saba keenyaa hambisuu fi gabrummaa daranii keessa nu galchuu hin dandayu,Oromoon qe’ee isaa irratti salphinaan jiraachuun alanaan raawwata! Gabrummaan Oromiyaa fi Oromoo irratti jaaree jiru nu gahe Dinne Gabrummaa jechuun onoota kana keesatti sagalee dhageesisaa jiraachuun qeerroon Kaaba Shawwaa irraa gabaasu.

“Itoophiyaan mana hidhaa namoota gaaffii mirgaa gaafatan itti hiraarsanii dha.”

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, 19 May 2011) Sababaa abbootiin qabeenya Taaksii naannoo Finfinneetti fincila kaasanitti qabachuun waraannii fi humni Federaala wayaanee namoota taaksii oofanii fi abbootii qabeenya minibus hedduu hidhaa akka jiran beekame.

Mootummaan Wayyaanee diddaa abbootii qabeenyaa fi shufeerotaa kanaan hedduu rifachuun qajeelfama bobbaa kaaksii baasee ture kaasuun akka duriitti akka hojjatan dhiisu illee harka lafa jalaatiin namoota dhimma kana qindeessuu keessaa harka qabu jedhee yaadu hidhuutti jira.

Akka kanaan magaala Adaamaa dabalatee hamaa ammaatti namooti 100n lakaayaman hidhamanii jiru; isaan keessaas maqaa namoota hidhamanii haga tokko kan beekamn yoo ta’u kanneen haga ammaatti amqaan isaanii hin argamne illee ni jiru. Isaanis:

1. Tasfiye Kebede magaalaa Finfinnee naannoo garjii

2. Alemayehu Ragasa magaala Finfine ” ”

3. Adisu Tashome ” ”

4. Misgana Ajamaa Finfinnee naannoo Magananya

5. Shukuraa Jamaal magaalaa Adaamaa

6. Andargee Belacho magalaa Adama

7. Temasgen Qinaxxii magala Adama dha

Wayyaaneen badii jireenya hawaasaa irraan gaha jirtu dhofkachuuf jecha amma illee sochi warra Qeerroo keessatti harka qabdu jedhanii namoota hedduu ukkaamsanii hidhaa akka jiranis beekameera.

“Gaaffii ummataa ukkaamsaan deebisuu hin danda’u,” kan jedhe Qeerroon,” Haga gaaffiin haqaa, Bilisummaa fi dimokiraasii hin mirkanoofnetti qabsoon diddaa cunqursaa fi garbummaa daran jabaatee itti fufa,” jedhee jira.

Qeerroon, itti dabaluunis, "Itoophiyaan biyya namoota gaaffii mrgaa gaafatan itti hiraarsan ta’uun yeroon itti hafu fagoo hin ta’u," jedhee jira.

Yeroo ammaa kanatti sabqunnamtiin Wayyaanee kan akka TV fi Raadiyoo akka fincila abbootii qabeenyaaa kana dhaabde yookaan immoo tohateetti oduu kijiba dabarsuu itti fufanii jiru.

Mootummaan TPLF Barattoota Oromoo 1500 ol Nyaata Summaayeen fixaa Jira

Mootummaan TPLF Baattoota 1500 ol Nyaata Summaa’een Adabuun miidhaa Jira.

Nyaati Summaaye Kun Sadarkaa Guddaatti Barattoota Oromoo Miidhaa Jiraachuu Ogeessonni Fayyaa Oromoo Adaamaa jiran ibsanii jiru.Waldhaansa kennuuf dawaan gahaa hin jiru,tajaajila nayaas kennuuf nyaati hin jiru fala dhabne kan jedhuun yaaddoo isaanii kan ibsatan ogeessonni fayyaa Oromoo miidhaa kana balaleffatanii jiru

(Qeerroo News, Adaamaa, 18 May 2011)Dhadannoon mootummaa TPLF yeroo ammaa laga Abbayyaa hidhuu kan jedhu yeroo tahu,Finciloota dargaggoonni(Qeerroo)n Oromoo kaasan gara dabarsuuf jecha maqaa dhadannoo kanaan waan hin goone hin qabu,human waraanaa qabdu gama kaaba biyyattiitti guuruun Asabiin Ethiopiatti deebifna,maallaqa keessaa fi alaan walitti qabnee laga Abbayaa cufna ykn hiina kan jedhuun ummata Oromoos tahe saboota Empayerittii keessa jiraniin gurra duuchaa jira.

Kanaan Wal qabatee University lee keessatti basaasotaa fi human Federaalaa bobbaastee barattoota Oromoo(Qeerroo) nyaata keessan irraa kutaatii maallaqa laga Abbayyee ittiin ittifnu nu gargaara jechuun dirquutti jira,Dargaggoonni Oromoos gaaffii fi dirqama TPLF itti kenne kana diduun mirgi ummata Oromoo akka sabaatti osoo hin eegamiin,gaaffiin Oromoo osoo hin deebi’iin nyaata keenya irraa baajeti hir’achuu hin qabu kan jedhu dhaabbii guddaa fudhatanii yeroo jiranitti,diddaa kanaaf haaluu bahuuf jecha nyaata Universitylee keessatti kennaman haalan gadi xiqqeessuu fi qulqullina nyaataas gara balaaf gaga’uutti geessuutti boba’ee barattoota irraan miidhaa gurguddaa geessisaa jira. Ta’e jedheen gochaa kanatti kan bobba’e mootummaan Wayyanee guyyaa har’aa Caamsaa 18,2011 barattoota University Adaamaa nyaata summaa’e nyaachisuun barattooti kumaa fi dhibba shan (1500) ol haalaan miidhamanii gariin hosptala ciisuun gariin ammoo waldhaansa dhabanii mooraa keessatti gatamanii jiru.

Kana irraan kan ka’e lammiin keenya nyaata summaayeen dhumaa jira kan jedhu barattooti Oromoo hafan gaaffiilee kaasaniin, mooraan kunii fi barattooti Oromoo hundi waan shakkamtaniif,mishoomi mootummaa osoo bakka hin gahiin waan gaaffii ABO gaafattaniif ni shakkamtu,miidhaan kana caalaa iyyuu isin irraa gaha kan jedhu doorsisa gara malee doorsifamaa jiraachuu isaanii Qeeroon University Adaamaa gaabaasu. yeroo ammaa mooraa university kaampii waraanaa kan godhate humni Feederaalaa fi tika Wayyaanee gaaffii  Qeerroo kana irraan kan ka’es barattoota hedduu mooraa keessaa akka ar’anii jiru.Barattooti ari’amanis maatii irraa fagoo waan tahaniif bakka bulanii fi waan nyaatan dhabuun gidirfamaa jirachuun beekame.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Statement of Oromo Officers working in various departments of Ethiopian Government

(Qeerroo News, Finfinnee, 18 May 2011) We, Oromo officers working at different capacities in a range of service departments of the Ethiopian government: security, army, regional and federal police forces and the court system, have held a meeting today, May 07-2011 in Adama town. Following thorough discussion on the present situation of our people and country, we unanimously passed the following resolution.

 1. Whereas the political activities, violation of human rights, oppression and suppression of democratic rights of citizens, systematic exploitation of Oromia’s resources, etc. of Oromia and other regions of the country by the Ethiopian government, leading to further devastation, and our region’s political situation turned into more and more volatile situation; whereas we have tirelessly made an effort in numerous ways to restore democracy, justice and fairness, however, our attempts were dashed, and no progressive outcome were achieved. Therefore, we stand on the side of our people and country and  demand the government that the multi-faceted questions raised by the National Youth Movement get positive response  immediately.
 2. It is undeniable fact that Mallas Zenawi himself, during his early rebellion years has struggled for the secession of Tigrai from Ethiopia. On the contrary, it is sad to see that after he came to power and controlled the entire country, is harassing, massively detaining, torturing, and killing the Oromo youth and the entire Oromo population for raising the same question of freedom he himself raised during his young age. We demand that the Ethiopian government take responsibility for the lives lost, physical and psychological damaged incurred on Oromo students and openly apologize to their families. We will take this opportunity to publicly apologize to the Oromo youth and entire Oromo nation for the damage we incurred by being an instrument of this regime. We promise to pay back the damage we incurred by struggling being on the side of the National Youth Movement.
 3. Whereas those capitulated themselves to the Ethiopian government, by betraying Oromo Liberation Front, (OLF), are freely moving everywhere and speaking on the media freely, the government instead is harassing children of oppressed people who do not carry any weapon other than pen and pencil simply because they are born Oromo and therefore suspected by the regime of being a member or supporter of OLF. This makes us to believe that the complex political situation in Ethiopia in general and the Oromo situation in particular can not be resolved without freedom. In line with this we are detrmined to stand on the side of the Oromo youth to bring about a fundamental change in Oromia and in Ethiopia.
 4. Whereas the government armed forces stormed the University of Mizen Teppi and injured more than 120 Oromo students in April, and those injured were unable to get medical treatment and have been denied access or visit by their families and relatives; whereas such inhuman act vividly proves denial of  their inalienable natural right of Oromo people as a nation in their county and land; we strongly request the Ethiopian government to release those detained immediately compensate the students for the damaged incurred and publicly make an apology statement to their families.

No more silence! We no longer keep quiet while we look injustice happening in front of our eyes, while we hear the cries of our citizens with our own ears.

 Freedom Prevails!

በአዲስ አበባ የታክሲ የቀጣና ስምሪት ተስተጓጎለ፣ ነዋሪዎች ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ አዲስ የሃሳብ አቅጣጫ ማስቀየሪያ ስልቱ ነው አሉ

(Qeerroo News, Finfinnee, 16 May 2011)በአዲስ አበባ ከተማ ሚኒባስ ታክሲዎች በሚያስከፍሉት ታሪፍ ላይ ጭማሪ እንዲደረግና ትናንሽ ታክሲዎች ደግሞ በርቀት መለኪያ እየተጠቀሙ ክፍያ የሚጠይቁበትን ሁኔታ ለማመቻቸት መታቀዱን፣ የአገዛዙ ሹመኞች መግለጻቸውን ተከትሎ፣ በአዲስ አበባ ሁሉም ክፍለ ከተሞች የታክሲና አውቶብስ ፌርማታዎች ነዋሪዎች እጂግ ሲጨናነቁ መታየታቸውን ዘጋቢያችን ገለጸ::

የአዲስ አበባ ከተማ የታክሲ ስምሪት በቀጣና እንዲመደብ በተደረገ በስድስተኛ ቀኑ ከታክሲ አሽከርካሪዎች ተቃውሞ ገጠመው፡፡ በዚህም ምክንያት ስምሪቱ ሰኞ ማለዳ ተስተጓጐሎ ነበር፡፡ባለፈው ሳምንት ረቡዕ የተጀመረው የቀጣና ስምሪት የታክሲ ሾፌሮችንና ረዳቶችን እንዳላስደሰተ ይነገራል፡፡

የተዘረጋው የቀጣና ስምሪት አሠራር የትራንስፖርት ችግሩንም የሚፈታ አይደለም፡፡ ብዙ ሰዓት ያለሥራ እንድንቆም የሚያደርግ ነው ሲሉ የታክሲ ሾፌሮቹ ይከራከራሉ፡፡ በሌላ በኩል የአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የቀጣና ስምሪት ችግር ፈቺ ነው፤ ችግሮች ካሉ በሒደት ይፈታሉ ብሏል፡፡ ችግሩ ሙሉ ለሙሉ ሳይፈታ የከተማው ሕዝብ በታክሲ እጥረት ምክንያት ሲጉላላ ያሳለፈ ሲሆን፣ ሰኞ ማለዳ ላይ ጭራሹኑ ከተማው በከፍተኛ የታክሲ እጥረት ተመቷል፡፡

‹‹ተገቢ ያልሆነ አድማ ነው፤ ጥቅማችንን ይጎዳል፤ የታክሲ ሾፌሮች የወሰዱት ተገቢ ያልሆነ ዕርምጃ ነው፤›› በማለት ለረጅም ዓመታት የታክሲ ባለንብረቶች ማኅበርን ሲመሩ የቆዩት አቶ ፍስሐ ማሞ ለሪፖርተር ገልጸዋል፡፡

በተለይ በአውቶብስ ተራ፣ በፈረንሳይ ለጋሲዮን፣ በቤላ፣ በአዲሱ ገበያና በአስኮ አካባቢዎች ከፍተኛ የታክሲ እጥረት የታየ ሲሆን፣ በሥራ መግቢያ ሰዓት የታክሲ አገልግሎት ባለመኖሩ ነዋሪዎች መጉላላታቸውን ያገኘናቸው መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡

በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ታክሲ የተትረፈረፈባቸው የቦሌ ድልድይ፣ ሃያ ሁለት ማዞርያና ካዛንቺስ መስመር ሰኞ ማለዳ ከፍተኛ የታክሲ እጥረት ታይቶባቸው ነበር፡፡ በእነዚህ መስመሮች አንዳንድ ታፔላቸውን የነቀሉ ታክሲዎችን ማየት ችሏል፡፡

በገርጂ መብራት ኃይል አካባቢም የታክሲ እጥረቱ የተከሰተ ሲሆን፣ ትራንስፖርት ሲጠብቁ ከነበሩት ተገልጋዮች መካከል አንዳንዶቹ ወደ ቤታቸው ሲመለሱና ሌሎች ደግሞ በእግራቸው ሲጓዙ ታይተዋል፡፡ በሥፍራው የነበሩ ያነጋገርናቸው የታክሲ ተራ አስከባሪዎች እንደገለጹት፣ ታክሲዎቹ ወደ ገርጂ እንዲመጡ ስለሚገደዱና በማለዳ ደግሞ ወደ አካባቢው የሚሄዱ ተጓዦችም ባለመኖራቸው ያለምንም ሥራ ቆመው ወረፋ መጠበቁ አያዋጣም ብለዋል፡፡

ታፔላ ሳይለጥፉ 16 ተሳፋሪዎችን በመጫን ከቦሌ ድልድይ ወደ 22 ሲጓዝ የነበረ አንድ የታክሲ አሽከርካሪን ባነጋገርንበት ወቅት፣ የትራፊክ ፖሊሶች የሚያዩት ታፔላ ለጥፏል አለጠፈም የሚለውን በመሆኑ ትርፍ መጫኑ ምንም ችግር እንደሌለው ተናግሯል፡፡

አዲስ የተፈጠረውን የታክሲ ችግር አስመልክቶ አስተያየታቸውን እንዲሰጡት ዘጋቢያችን ያናገራቸው ነዋሪዎች፣ የአሁኑ የታክሲ ችግር ነጠላ ዜማ ደግሞ አዲስና ህብረተሰቡም ስለሌላ ነገር እንዳያስብ ማጥመጃ እንደሆነ እንደሚያምኑ ገልጸዋል።

አስተያየት ሰጪዎቹ ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ በቅርብ ጊዜ የነጋዴውን ማህበረሰብ ከህዝቡ ጋር የማጣላት ሰፊ ዘመቻ ከፍቶ ሊሳካለት ባለመቻሉ አሁን ደግሞ ታክሲ አሽከርካሪና የታክሲ ባለሃብቶችን ከህብረተሰቡ ጋር በማናቆር በጋራ እንዳይቆሙ ለማድረግ የተጠነሰሰ ሴራ ነው ብለዋል።

አያይዘውም በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባዊ አመጽ ሊነሳ ይችላል የሚል ስጋት ያየለበት ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ እያንዳንዱአን ቀዳዳ ለማድፈን ሌት ተቀን እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል።

በመጨረሻም ምንም አይነት አፈና ያድርግ ምንም አይነት ዘዴን ይቀይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባዊ አብዮት መፈንዳቱ ፍጹም አይቀሬ እንደሆነ በርካታ ምልክቶች እየታዩ መሆናቸውን በመግለጽ አስተያየታቸን አጠቃለዋል።

በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ 8,500 ሚኒባስ ታክሲዎች የሚገኙ ሲሆን፣ እነዚህ ታክሲዎች ሥራ አቁመው ይቅርና ሙሉ አቅማቸውን ተጠቅመው እንኳ ቢሠሩ፣ የከተማው የትራንስፖርት እጥረት አይቀረፍም ፡፡

Diddaan Barattootaa Gara Abbootii Qabeenyaa Taaksiitti Ce’e!

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, 16 Caamsaa 2011) Diddaan Barattoota Oromoon eegalame gara ummataatti ce’uun gidduu kana magaalaa Finfinnee keessatti abbootii qabeenyaa Taaksii fi shufeerota Taaksiin eegalamee jira.
Qeerrooleen Oromoo diddaa kana irratti hojajtana akka gabaasanitti, naannoo Finfinnee karaa Garjii fi karaa Taaxaq geessuu irratti fincilli  dargaggootaa fi ummata oromoo naannoo sana jiraatuun ka’ee jira. Fincilli kunis itti fufa Fincila Qeerroon bakka bakkatti kaasee tahuun mirkanii dha.
Walumaa galatti, rakkina jireenyaa fi bulchiinsa haqaa fi siyaasaa waliin kan walqabate diddaan olaanaa  motummaa Wayyaanee irratti babalátaa jira. Mootummjichis sochii ummataa bakkaa bakkatti dhodhowaa jiru kana ukkaamsuu fi dhoksuuf tattaafatu illee harkaa  bahaa jiraatuun kan hundi argaa jiru dha.
Karaa biraa Odeessa biyya keessaa waan Geejiba ( Taxi ) dhuunfaalee gayyaa gaafa 16/04/2011 ganamaa kaassee geejibinni akka hin jireefi namoonni baayyee lafoon deemaa akka tura.Gariin geejiba dhabanii gara hojii deemuuf akka rakataa jiran himama jira.
Kun odoo kanaan jiruu mootummaan warri Abbaa Taaksii hiriira bahuuf akka barbaadab ega mirkaneefateen booda dabbaloota fi warra federalaa ufata sevile ufachiisanii gandaa fi karaa gubbaa deemuun bakka Taxin dhaabattetti dirqiin akka hojii eegalu,Yoo sana hin goone Plate No isaanii qabatanii akka mana murtiitti isaan dhaabaan doorsisuun warri abbaa Taxi bifa kanaan dirqamaati jiru.
Bakka bakkatti taaksi mootummaa warra Taxii reebuu fi qabanii deemuun mulátu illee jeequmsi FF keessaa hará guddaa dha. Sababa Warri Abbaa Taxi hiriira bahuuf isaan dirqisiise keessa tokko taappellaa yookaan lakkoofsaTaaksiin tokko naannoo isaaf ramadame malee akka hin dalagneef ka isaan daangessu sana karaa Ministeera gejibaan baheen booda mormmii sanaafi.
Kana malees,boba’aan qaalahuun isaas sababa tokko ta’uun beekamee jira. Jijeenyii qaalahuun immoo hundee rakkian biyyattii ta’ee kaka’umsa kanaaf sababa ta’aa akka jiru ifatti mul’ataa jira.

Finfinnee:Taxi drivers go on strike

(Qeerroo News, Finfinnee, 16 May 2011) Taxi and mini-bus drivers in Finfinnee have begun an unofficial strike to protest against a new law aimed at trying to reduce traffic accidents.

Oromia’s capital Finfinnee is hit with a strike by taxi drivers today accrording to Qeerroo news. Drivers can now lose their licenses if they commit a certain number of offenses — and fines have increased six-fold.

Most taxi drivers have stayed home this morning, causing a massive transportation disruption in the city. Drivers also have complained that the new rules are too punitive.

Thousands of people in the capital, Finfinnee, walked to work because of the strike.The taxi drivers are protesting the unbearable cost of living and a recent regulation that limits them to certain areas of the city.

Finfinnee’s transport bureau says more than five hundred people have been killed in traffic accidents over the past two years.

ETHIOPIA: Uneasy calm in Addis, taxi drivers continue strike

Wayyaaneen Walqunnamtii Hawaasaa Dadhabsiisuun Warraaqsa Fashalsuuf Yaalaa Jirti.

(Oduu Qeerroo, Naqamtee, Caamsaa16, 2011) Fincilaa fi diddaa biyyattii keessatti baay’achaa jiru ukkaamsuuf mootummaan wayyaanee mala qunnamtii ammayyaa fi hawaasaa dadhabsiisaa akka qunnamtiin Qeerroo gabaasaa jiru.

Yeroo ammaa kanatti toorri bilibilaa biyyattii ala irraa keessatti, keessa irraa alatti akkasumas keessa irraa keessatti taasisamu beekaa akka dhiphatu waan godhameef, toora bilbilaa tokko argachuuf saatii dheeraaf irra deddeebi’anii yaaluun dirqama ta’ee jira.

Oromiyaa dhiyaa keessatti toorri moobilii tasumaa kan hin hojjanne yoo ta’u, internet fi facebook banachuuf immoo saatii dheeraa eeguun dirqama ta’ee jira. Kana biraan, "manneen internetii maratti namoota oduu fi odeessa biyya alaatti dabarsan to’adhaatii, humnoota tikaatti gabaasaa," ajajni itti kennamee jira.

Haata’uutii, abbootiin qabeenyaa hedduun ajaja kana fudhachuun namoota saaxiluun maamiloota keenya irratti dhiibbaa qaba jechuun harka lafa jalaan diddaa isaanii waan mul’isaniif humnooti tikaa bakka namooti heddumminaan itti fayyadamanitti argamanii basaasaa akka jiran bira gayamee jira.

Keessaayyuu, magaalota akka Naqamtee, Gimbii, Mattuu, Aggaaroo, Jimmaa, Amboo, Dirree Dhawaa, Adaamaa. Awaasaa, fi manneen barnootaa olaanoo mara keessatti humnooti tikaa namoota garaan bitamaniin gargaaramanii basaasaa waan jiraniif, qeerrooleen marti of eeggannoon akka qunnamtii isaanii itti fufan dhaamsi darbee jira.

Yeroo ammmaa kanattis dhiittaa mirga namoomaa fi siyaasaa biyyattiii keessatti raawwatamaa jiru saaxiluuf yaalii gochaa akka jiran kan ibsan miseensoti Qeerroo, sababa dhiibbaa fi uggara qunnamtii ammayyaa fi hawaasaa irra kaayameef odeeffannoo suuraa fi video dabarsuun rakkisaa ta’aa akka jiru illee dabalanii hubachiisaniiru.

Haata’uutii, qabsoon karaa maraan abbootii irree irratti finiinaa jiru gamtaa fi tooftaa addaddaan kan itti fufu ta’uu Qeerroon hubachiisee jira.

Diddaan Ummataa Jabaatee Itti Fufe!!

 

Fincilli Diddaa Gabrummaa Fiichee fi Godinoota Shawaa Kaabaa Keessaa jabaatee  itti fufe.

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Fichee,Caamsaa 14,2011)FDG kaasuu fi gaaffii mirga lafaa qotee bulaa samamuu gaafachuuf jettu kan jedhuun Polisooti magaalaa Fiichee fi loltooti Wayyaanee mana barnootaa Preparatory magaalaa Fiichee irraa barataa kutaa 10ffaa baratu Tashomaa Mangistuu fi barattoota hedduu mana hidhaa buusan. Hidhamuu barattoota kanaa fi kanneen biroo irraan kan ka’e jiraattoti magaalaa fi barattooti Oromoo loltoota Wayyaanee fi humnoota Polisii garaaf bulan kana dura dhaabbachuun FDG gaggeessaa jiraachuu irreen qeerroo magaalaa Fiichee irraa gabaasa.

Gaaffii mirgaa barattooti Oromoo fi jaraattonni magaalaa Fiichee kaasan irraan yeroo ammaa kanatti basaasoti TPLF mana barnootaa cufuu fi qormaati modelii kennamaa ture dhaabuun isaanii beekamee jira.

Kana malees godina Shawwaa Kaabaa 5 keessatti Oromoonni FDG itti fufuun karaa irratti mukkeen jigsuu fi karaa cufuun akkasumas walgahii lukkeeleen yaamtu didanii irraa hafuun dhibbaa gurguddaa godhaa jiru. Ergamtootii fi dabballoonni Wayyaanee kanneen jibbiinsi ummataa itti hammaate naannoo san irraa baqatanii akka deemaa jiran qeerroleen naannoo gabaasu.Mootummaan Wayyaanees mormii kana dhaamsuu fi akka hin dhagahamneef ukkaamsuuf jecha dura dhaabbannaa guddaa gochaa akka jiruu muldhata, mormiin kun yoo jiraates fincillii ummataa kun yeroo gabaabaa keessatti caalaatti qindaayee akka itti fufuuf deemu qeerroleen naannoo abdii guutuun dubbatu.

Qabsoon itti Fufa! Gabroomsan ni kufa!

Oromia: Oromo university students beaten during interrogation admitted to hospital

(Qeerroo News, Finfinnee, May 14,2011) – The Oromian Youth Movement reveals that at least 10 University (AAU) students who refused to give self incriminating evidence beaten and they are under high care treatment at St. Paul hospital.

In a statement released on May 13 Qeerroo, the National Youth Movement, says the Oromos in general and the Oromo Students in particular have obviously been the first in the line of victimization when it comes down to ethnicity and regional lines.

According to the statement, among the detainees there are graduating class students from AAU, Hawassa, Jima and Haromaya universities. Forum asked government to stop violating constitutional rights of citizens.

The statement indicated that the situation worsened during EPRDF administration though the public expects it to bring peace and democratic system. However, the Youth determined to die for their freedom in their home land in peaceful struggle.

“We, Oromo and all other oppressed peoples students, declare to the world and the Ethiopian peoples that we are committed to be first in torching the revolution.Given the recent history of Oromo students’ movement, we are cognizant of the price of freedom.We are determined to die in freedom than living in slavery," says Qeerroo.

Meanwhile, the main opposition group called Forum confirmed that six Addis Ababa University (AAU) students who refused to give self incriminating evidence beaten and they are under treatment at St. Paul hospital.

The Forum says Ethiopians defeated external invaders in defense of their country. The Forum however, says dictatorial leaders who hold power in the country have been killing, arresting and violating human rights of citizens.

EPRDF accusation against oppositions and their supporters over links with Eritrean government is baseless Forum said. The statement says EPRDF is scared because of removal of dictators from power following public uprising in Arab countries.

With the intention to weaken the struggle for democracy, government arrested 200 people from Oromia region accused of having links with OLF. The statement says government denied the arrested people visitation right by families.

Background

The most recent crackdown against Oromo students, which has been going on since April 14, 2011, has hit all universities and colleges in different regional states, and has sent hundreds students to prison without any idea as to when they would be released. According to the recent Qeerroo findings the names of the following detained students are:

No Student Name sex Institute Date detained
1 Tariku Bekele M Haromaya University April 11, 2011
2 Megersa Bekele M Haromaya University April 11, 2011
3 Fituma Tadesse Biya M Haromaya University April 11, 2011
4 Tolessa Faraja M Jimma University April 11, 2011
5 Tufa Bacha M Jimma Universty April 11, 2011
6 Miressa Qanani M Clinical Pharmacy April 11, 2011
7 Dame Olana M Clinical Pharmacy April 11, 2011
8 Tadesse Tekalegn M Addis Ababba University, April 13, 2011
9 Sanbata Dame M Haromaya University April 13, 2011
10 Dandii Bekele M Haromaya University April 13, 2011
11 Alemayehu Garumma M Gotera Campus (Lecturer) April 13, 2011
12 Fayisa Alemneh M Gotera Campus (Lecturer) April 13, 2011
13 Dachassa Magarssa M Gotera Campus(Lecturer) April 13, 2011
14 Sena Marara M Arbaminchi University April 14, 2011
15 Saya M Arbaminchi University April 14, 2011
16 Dagim Gizaw M Arbaminch Universty April 14, 2011
17 Wariyo Banti M Arbaminch University April 18,2011
18 Tafese Motora M Wallaga University Tortured)
19 Biqila Abshalo M Arbaminch University April 18, 2011
20 Duguma Jabessa M Arbaminch University April 18, 2011
21 Jamara Tolessa M Arbaminch University April 18, 2011
22 Biqila Tesfaye M Arbaminch University April 18, 2011
23 Tilahun Fufa Gutu M A.Ababa University April 24, 2011
24 Takele Arega Garoma M A.Ababa University April, 24, 2011
25 Duguma Beyene M A.Ababa University April 24, 2011
26 Damara Gamada Qana’a M A.Ababa University April 24, 2011
27 Ketema Dhinsa Yadeta M
 1. University
April 24, 2011
28 Desalegn Dobbi M M Wallaga Univesity (Tortured)
29 Tolessa Jabana M Jimma University
30 Dereje Gutu M Jimma University

As it was the case in the previous similar crackdowns on Oromo students, this most recent violence by a government against its own citizens was started in Mizan Tepi University with students of Tigrian origin deliberately provoking Oromo students and inciting clashes, with armed security forces waiting standby in the backyard.

Press Release – The Ethiopian Youth Movement therefore fully supports the recently issued press statement of the National Oromian Youth Movement, and calls upon the removal of Meles Zenawi from power

Democracy, Freedom, Liberty and Unity Shall Prevail in Ethiopia!

The Ethiopian youth is once again determined to make history. We haveunanimously decided to conduct tactical campaign strategy and remove the despotic regimethat has been in power for more than 20 years through brute force and fraudulent elections. In 1974 the popular revolution that overthrew the age old imperial regime was led by the youth. It was the result of the sustained struggle of the Ethiopian student movement that culminated in a popular revolution. After the 1974 revolution, the Ethiopian youth vehemently fought the military regime, and paid dearly. The sacrifice required retreat and change of strategy. In 1991, the youth managed to remove the military dictatorship. Unfortunately like the 1974 revolution, the 1991 revolution was hijacked by poor leaders and blood thirsty Marxist dictators that used ethnic differences as a card to impose an apartheid type minority rule. Today the Ethiopian youth faces severe hardship, has little sense of national cohesion, and is living with grim future. It is facing high unemployment, mass migration, bad education, eviction from its ancestral land to give way to land to foreigners and lost its God given liberty.

On the positive side, there is hope. We are fully aware that our destiny is in our hands. We are also inspired by our peers in Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Yemen and elsewhere. There is no reason why we cannot have the Arab uprising in Ethiopia. We can have an Ethiopian Spring that addresses the root causes of bad governance. Therefore, we have resolved to bring the torch to Ethiopia, and liberate the country from the minority dictatorship that has been in power for more than 20 years.

To this effect, the youth wings of major political organizations have agreed to work for peaceful change, with the main objective of creating a platform in bringing the Ethiopian youth together, to network and build solidarity, brainstorm ideas, strategize long term and short term plans to shape the political, social and economic future of Ethiopia. We want to contribute to peace and development not only in Ethiopia but in the Horn of Africa. We want to resolve the Nile River issue with a win win situation for all countries. Our aim is to promote democracy and end minority rule through peaceful resistance. It is to promote equality, justice, unity and mutual respect among all Ethiopians. The Ethiopian Youth Movement is an independent network with structures in most parts of Ethiopia, and in the Diaspora. It has been operating for sometime. It is an action oriented movement that does not aspire to hold a political office. Our movement rejects all forms of extremism.

In the short term, the struggle will focus on removing the dictatorship through peaceful resistance. The struggle period can be short or a protracted one. It aims to minimize the level of sacrifice. Our struggle is not against the ordinary TPLF members or the Ethiopian Defense Forces. It is against the TPLF cabal, the violators of human rights and corrupt officials. We have an excellent relationship with the global youth movement. Our short term aim is to help the formation of a Transitional Government that prepares the country for an unfettered free and fair election.

The Transitional Government, in addition to preparing the country for a free and fair election, shall maintain law and order, and defend the unity and territorial integrity of the country during the transition period. It shall have no hidden agenda. The Ethiopian Youth Movement therefore fully supports the recently issued press statement of the National Oromian Youth Movement, and calls upon the removal of Meles Zenawi from power. We support the suspension of the constitution and the abolition of the rubber stamp parliament of TPLF.

No amount of suppression and propaganda shall confuse the Ethiopian youth from its target. We are very happy to announce that the peaceful resistance for change will start on May 28, 2011. We call upon Ethiopian students, farmers, workers, civil servants, businessmen and women, professionals, political organizations, civic organizations, religious leaders, and men and women in the uniform to join the youth movement to remove the dictatorship. We also call upon all armed and clandestine opposition forces to declare cease fire and support the peaceful struggle.

The struggle for democracy and unity shall continue!

Ethiopian Youth Movement

E-mail: ethiorevolution

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=107472902664461

Monday Commentary: An Imaginary Conversation With Nelson Mandela

http://open.salon.com/blog/almariam/2011/05/08/an_imaginary_conversation_with_nelson_mandela

MAY 8, 2011 11:50PM

An Imaginary Conversation with Nelson Mandela

RATE: 0

The Triumphalism of African Dictators

There is nothing that is both amusing and annoying than the chest-beating triumphalism of Africa’s tin pot dictators. This past February, Yoweri Museveni of Uganda lectured a press conference: "There will be no Egyptian-like revolution here. … We would just lock them up. In the most humane manner possible, bang them into jails land that would be the end of the story." That is to say, if you crack a few heads and kick a few behinds, Africans will bow down and fall in line. Museveni must have been a protégé of Meles Zenawi, the dictator-in-chief in Ethiopia. In 2005, troops under the direct control and command of Zenawi shot dead at least 193 unarmed demonstrators, wounded an additional 763 and jailed over 30 thousand following elections that year. That was the “end of the story” for Zenawi. Or was it?

In March of this year, Zenawi reaffirmed his 99.6 percent electoral victory in the May 2010 elections and ruled out an “Egyptian-like revolution” by proclaiming a contractual right (read birthright) to cling to power: “When the people gave us a five year contract, it was based on the understanding that if the EPDRF party (Zenawi’s party) does not perform the contract to expectations it would be kicked out of power. No need for hassles. The people can judge by withholding their ballots and chase EPDRF out of power. EPDRF knows it and the people know it too.” For Zenawi, electoral politics is a business deal sealed in contract. Every ballot dropped (and stuffed) in the box is the equivalent of an individual signature in blood on an iron clad five-year contract.

Following the recent uprisings, the delirious 42-year dictator of Libya jabbered, “Muammar Gaddafi is the leader of the revolution, I am not a president to step down… This is my country. Muammar is not a president to leave his post, Muammar is leader of the revolution until the end of time." Simply stated: Muammar Gaddafi is president-for-life!

In 2003, Robert Mugabe, the self-proclaimed Hitler of Zimbabwe, shocked the world by declaring: “I am still the Hitler of the times. This Hitler has only one objective: Justice for his people. Sovereignty for his people. If that is Hitler, right, then let me be a Hitler ten-fold.” In Mein Kampf, the self-proclaimed leader (Der Fuhrer) of the “master race” wrote blacks are “monstrosities halfway between man and ape.” Africans have deep respect for their elders because they believe wisdom comes with age. Sadly, the 87 year-old Mugabe is living proof of the old saying, “There is no fool like an old fool.”

What makes African dictators so mindlessly arrogant, egotistically self-aggrandizing, delusionally contemptuous, hopelessly megalomaniacal and sociopathically homicidal? More simply: What the hell is wrong with African dictators?!?

Seeking to answer this question, I conducted an imaginary interview with Africa’s greatest, most respected and universally-loved leader, Nelson (Madiba) Rolihlahla Mandela. The answers below are quotations pieced together from President Mandela’s books, public statements, speeches, interviews, court proceedings and other publications and materials.

An Imaginary Conversation With President Nelson Mandela

Q. President Mandela, many African leaders believe they can cling to power forever by “locking up” their enemies and “banging” them in jail, shooting them in the streets and waging a sustained psychological campaign of fear and intimidation against their people. Is peaceful change possible in Africa?

A. “The government has interpreted the peacefulness of the movement as a weakness: the people’s non-violent policies have been taken as a green light for government violence. Refusal to resort to force has been interpreted by the government as an invitation to use armed force against the people without any fear of reprisals…

Neither should it ever happen that once more the avenues to peaceful change are blocked by usurpers who seek to take power away from the people, in pursuit of their own, ignoble purposes.

If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner. It always seems impossible until it is done.”

Q. Many African leaders “lead” by intimidating, arbitrarily arresting, torturing and murdering their people. What are the leadership qualities Africa needs?

A. “I always remember the axiom: a leader is like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the others follow, not realizing that all along they are being directed from behind. Lead from the back — and let others believe they are in front.

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.

As a leader… I have always endeavored to listen to what each and every person in a discussion had to say before venturing my own opinion. Oftentimes, my own opinion will simply represent a consensus of what I heard in the discussion.

This [first democratic election for all South Africans] is one of the most important moments in the life of our country. I stand here before you filled with deep pride and joy – pride in the ordinary, humble people of this country. You have shown such calm, patient determination to reclaim this count. I stand here before you not as a prophet but as a humble servant of you, the people. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. I therefore place the remaining years of my life in your hands.”

Quitting is leading too.”

Q. Many African leaders today believe they are “supermen” who have a birthright to rule their people as they wish. Does this concern you?

A. “That was one of the things that worried me – to be raised to the position of a semi-god – because then you are no longer a human being. I wanted to be known as Mandela, a man with weaknesses, some of which are fundamental, and a man who is committed, but, nevertheless, sometimes fails to live up to expectations.”

Q. You have spent many decades in prison. Do you have any regrets for all the sacrifices you have made?

“During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for. But, my Lord, if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.”

Q. There are African leaders who say democracy and freedom must be delayed and rationed to the people in small portions to make way for development. Can freedom be rationed?

A. “There is no such thing as part freedom.”

Q. What is at the end of the rainbow of freedom?

A. "I have walked that long road to freedom. I have tried not to falter; I have made missteps along the way. But I have discovered the secret that after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. I have taken a moment here to rest, to steal a view of the glorious vista that surrounds me, to look back on the distance I have come. But I can rest only for a moment, for with freedom comes responsibilities, and I dare not linger, for my long walk is not yet ended.”

Q. One African leader takes great pride in comparing himself to Adolf Hitler, the iconic symbol of hate in modern human history. Why are so many African leaders filled with so much hatred, malice and bitterness?

A. “No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”

Q. Do you believe an election is a contract between Africa’s iron-fisted rulers and the people?

A. "Only free men can negotiate, prisoners can’t enter in contracts."

Q. What can Africans do to liberate themselves from the scourge of dictatorship?

A. "No single person can liberate a country. You can only liberate a country if you act as a collective.”

Q. Why are so many well-off Africans afraid to take a stand against dictatorship, human rights violations and corruption on the continent?

A. "Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us: it’s in everyone. And when we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Q. How can African intellectuals contribute to the struggle for democracy, human rights and accountability in the continent?

A: "A good head and good heart are always a formidable combination. But when you add to that a literate tongue or pen, then you have something very special."

Q. What is the one important thing young Africans need to guarantee a bright future for themselves and the continent?

A. “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor, that a son of a mineworker can become the head of the mine, that a child of farm workers can become the president…”

Q. What is you dream for Africa and humanity in general?

A. “I dream of an Africa which is in peace with itself. I dream of the realization of the unity of Africa, whereby its leaders combine in their efforts to solve the problems of this continent. I dream of our vast deserts, of our forests, of all our great wildernesses.

Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. If there are dreams about a beautiful South Africa, there are also roads that lead to their goal. Two of these roads could be named Goodness and Forgiveness.

This must be a world of democracy and respect for human rights, a world freed from the horrors of poverty, hunger, deprivation and ignorance, relieved of the threat and the scourge of civil wars and external aggression and unburdened of the great tragedy of millions forced to become refugees."

Q. What are the choices facing the people of Africa today?

A. “The time comes in the life of any nation when there remain only two choices: submit or fight. That time has now come to South Africa. We shall not submit and we have no choice but to hit back by all means within our power in defense of our people, our future and our freedom.”

Thank you, President Mandela. May you live for a thousand years! Nkosi Sikelel’ iAfrika. (God Bless Africa.)

Previous commentaries by the author are available at:http://www.huffingtonpost.com/alemayehu-g-mariam/

Ethiopian Youth Movement

Dear Freedom Lovers,

We are pleased to announce that the official logo for the Ethiopian Youth Movement is now ready for use. All media sources may use this logo of the movement for the press release that we recently posted and for any of our future press releases and news of activities.

The Ethiopian Youth Movement is grateful to have the unreserved and continuous support of civic groups, prominent Ethiopians, media groups, political parties and all Ethiopians.

The mission of the Ethiopian Youth Movement is the ultimate removal of the dictatorial regime through peaceful uprising and creating a successful democratic transition in Ethiopia by pressuring the opposition forces. It is an action-oriented movement that does not aspire to hold a political office.

We are a loosely organized youth group that circumferences individual activists, civic group supporters and youth wings of the opposition parties/groups that concede with our missions and values, all with the goal of achieving unity of communication and efficiency of actions. The groups involved in this movement have joined due to all these shared goals. It is important to note that being part of this movement does not in any way entail that any of the component groups have changed or must change their own separate mandates and organizational structures. This is simply the alliance of various forces for the completion of a shared mission.

Any movement that does not centre the Ethiopian youth is deemed to fail as youth compromise the majority of the population in Ethiopia, thus the importance of this group. If one examines the struggle against the current regime in the past 20 years, it becomes evident that the missing link to success has been the absence of an action oriented youth group. Many ideas and strategies were often put on paper and discussed during this long struggle but the movements have lacked dedicated foot soldiers who would execute them. The Ethiopian Youth movement provides the active effort and participation of Ethiopian youth as the missing piece of the puzzle needed for the success of long needed change in the country.

Thank you for your support!

Ethiopian Youth Movement

E-mail: ethiorevolution

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=107472902664461

Shawaa Kaabaa Keessattis fincilli ummataa itti fufe!

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Fichee, 13 Caamsaa 2011) Diddaan ummataa fi fincilli barattootaa Oromiyaa keessatti babal’atuu, yeroo ammaa kanatti Shawaa Kaabaa keessattis babal’achaa jiraachuun gabaasame.

Maddi Oduu Qeerroo Fichee irraa akka gabaasetti, fincilli ummataa kun godinicha keessaa aanota shan keessatti jabaatee itti fufee jira. Akka kanaan Qeerroo fii ummanni harka wal qabachuun fincila diddaa mootummaa wayyaanee kan gaafa 14/04/11 jalqabame hanga ammaatti odoo addaa hin dhaabin itti fufaa jiran.

Yeroo ammaatti Onoota 5 keessatti fincila ummataa babal’ate kanaan kan ka’e,  mootummaan naannoo san to’atee ummata jeeqaa fi ugguraa ture hidhaa fi hiraarsaa ummata irratti waan hammeessaa dhufeef, ummati mirga isaa kabachiifachuuf akka fincila barattootaatti makame beekuun danda’ameera.

Wayyaaneen akkuma amala ishii, ummata nagaa gara jabeenyaan  ajjeesuu, hidhuu fii waraanaan qabeenya isaanii saamsiftullee maayyii irratti ummanni walgurmeessee tarkaanfii fudhachuun akka naannoon sun harka mootummaa jalaa of baasu kan godhe ta’uun illee beekamee jira.

Ummanni karaa hunda hidhuun walgahiilee wayyaanee diduun eega mootummaa abdii kutachiisanii booda fincila kana Onoota biroottiis tarkaafachiisanii jiran akka jiran qunnamtiin Qeerroo hubachiisee jira.

Kana malees, kaneen caasaa Wayyaanee keessa hojjatan ibsa baafataniin ummata mirga isaanii falmatan dura akka hin dhaabbanne ibsanii, haga yoonaattis ijaa gurra Wayyaanee tahanii ummata isaanii hiisisuu fii ajjeessisuu keessatti qooda fudhachaa turuu isaaniitti akka gaabban illee mirkaneessanii jiru.

“Haga yoonaatti kanneen wayyaaneef basaasaa turan yeroo ammaa hujii badaa fi gantummaaa san dhiisanii tarkaanfii barattooti Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf finiinsaa jiran duukaa akka jiran illee dhaamanii jiran.

Ummanni Shawaa Kaabaa keessa jiraatu xiqqaa, guddaa, dhiiraa dhalaa odoo hin jenne harka walqabatanii diina isaanii kan tahe wayyaanee irratti fincila isaanii finninsuun guyya guyyaan kan itti fufan tahuus dhaamanii jiran.

Diddaan ummataa Oromiyaa keessatti dhowuuf jiru dhaamsuuf mootummaan Wayyaanee tooftaa “dursanii kichummaatti kutuu,” jedhuun ilmaan Oromoo nagaa barnoota isaanii irraa hidhaa fi ajjeessaa akka jiru s beekamaa dha.


University Hawaasaa

Hidhaa fi doorsisi,ajjechaa fi rasaasaan waadamuun akeeka keenya irraa nu hin dhaabu.,Jedhu Barattooti Oromoo University Hawaasaa.

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Caamsaa 09/2011)Universitylee Ethiopia keessa jiran keessatti Ebala 14,2011 irraa eegalee FDG Qeerroo Oromootaan eegalame hanga har’aatti Wayyaanee boqonnaa dhorkee jira.

Qeerroon Oromoo University Hawaasaa keessaa barataa jiran hidhaa,reebicha,doorsisii fi eegumsi human milishoota Wayyaanee fi ergamtootaa gaaffii qeerrootaa keessatti dhukkaamsuu hin dandeenye,guyyuu mirga ummata Oromoo gaafachuu fi warra farra mirgaa fi domokraasii tahan human loltuu fi tika Wayyaanee waliin wal qabuu irraa hin dhaabbanne.

Sochii Kanatti kan rifattee fi haalli kun tasgabbaahuu akka hin dandeenye kan bare mootummaan Wayyaanee, mooraa University Hawaasaatti human tikaa addaa bobbaasuun barattoota Oromoo mooraa University Hawaasaa keessaa baratan 16 eegumsi addaa akka irratti tahuu fi qorannoon tikaa guyyaatti yeroo lama akka irraatti gaggeefamu murtoo dabarsan.

Barattoota ilmaan Oromoo 16n kana yeroo adda addaatti yaamuun,isin waraana ABO keessaa dhuftan,FDG gaggeessuuf jecha ramadamtanii as jirtu,yoo fincila kana itti fuftan ykn hin dhaabdan tahe tarkaanfii isinii fi barattoota kaan irratti fudhatamuuf mootummaan akka hin gaafatamne dha kan jedhuun doorsisi guyyuu irraan gahamuu qeerroon mooraa Hawaasaa beeksisu.

Kanas haatahu malee hidhaan doorsisii fi reebamuun gaaffii haqa ummata Oromoo gaafachuu irraa duubatti nu hin deebisu kan jedhu barattoonni murtoo fudhatanii jiru. Kun kanaan osoo jiruu diddaan barattoota Oromoo University Haramayaa fi Wallaggaa akkasumas Arbaminci keessatti itti fufee jiraachuu qeerrooleen beeksisu.Gabaasa guutuu fula duratti itti dhufna.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

“Otuu agarruu akka hin argiiniitti, Otuu dhageenyuu akka hin dhagahiiniitti, Osuu dubbachuu dandeenyuu cincalamuun Nugahe jennee jirra!!”

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Finfinnee, Caamsaa 08/2011) Ilmaan Oromoo caasaa mootummaa Wayyaanee adda addaa keessa hojjatan gaaffii Qeerroo akka deeggaran ibsan; mootummaan Mallas Zeenaawwiis waan bara dargaggummaa isaa gochaa ture yaadachuun gochaa faashistummaa Qeerroo oromoo irraan gayaa jiru akka dhaabu gaafatan.

Qondaaltoti caasaa mootummaa Wayyaanee addaddaa keessa hojjatan kun ibsa Qeerroof ergaaniin akka beeksisaniin, yeroo ammaa kanatti miidhaa fi roorroon ilmaan Oromoo irra gayaa jiru  hedduu hammaataa jira.

“Miidhaa fi roorroon ilmaan Oromoo irra gayaa jiru akka dhaabbatuuf yeroo adda addaatti yaalii gochaa turre,” kan jedha qondaaltoti caasaa mootummaa Wayyaanee keessa hojjatan kunneen, “haalli isaa garuu sirratuu irra yeroo irraa gara yerootti hammaataa adeemuun isaa waan nu yaadeesseef walgeenyee murtii armaan gadii kana dabarfachuuf dirqamnee jirra,” jedhanii jiru.

Murtoo Qondaaloti Oromoo Motummaa Wayyaanee keessaa Hojjetan Dabarfatan.

Nuti imaan Oromoo kan taane qondaaloti humna tikaa,Waraanaa, Polisa naanno fi Federaalaa akkasumas mana Murtee motummaa Wayanee Ethiopia  keessaa Guyyaa hardhaa Caamsaa 07,2011 magaalaa Adaamaatti walitti qabamnee dhimmoota saba keenya fi biyya keenyaa irratti mariyannee murtii kanaan gadii morteefannee kaane jira.

 1. Haalli siyaasaa fi gochaan Wayyaanee yeroo ammaa Oromiyaa fi Ethiopia keessatti  taasifamaa jiru biyya Oromoo fi saba Oromoo kan daran balleessu waan ta’ee mul’atuuf waan ta’aa jiru kana immoo sirreessuuf karaa adda addaa yaalii yoo goones waan sirratu kan hin fakkanneef jecha ummata keenyaa fi biyya keenyaaf jennee gaaffii dargaggoonni Oromoo(qeerroon) gaafatan kun akka deebii argatuuf karaa hunda dhiibbaa irratti gochuuf walii gallee jirra.
 2. Mallas Zeenawwii ofii isaatii bara dargaggummaa isaa yeroo warraaqsa gaggeessaa ture akka mirga saba isaaf hin falmiiniitti amma Qeerroon Oromoo yeroo gaaffii siyaasaa gaafatan kanatti deebiin isaa hidhaa fi mana barnootaa ari’uun furmaata jedhee maqaa goolessituu fi farra ummataa jedhee itti moggaasuun waan saba Oromoo hunda keessatti gaaffii kaasee jiruuf jecha nutis gaaffiin ummata keenya kan keenya waan taheef Wayyaaneen gochaa kana irraa akka dhaabbatu jenna.Kun ta’uu yoo baatee fi barattooti hidhamanis yoo gadhiifamuu dhaa baatan qondaalotiin fi warraanni Wayyaanee kanneen Oromoo fi saboota biro ta’aniif waamicha lammummaa fi birmannaa lammummaa akka birmataniif irratti hojjechuuf qophii  taasifnee jira.
 3. Yeroo ammaa kana warren ABO irraa gannee dhufne hoggana turree fi waraana turre jedhanii TV Wayaanee irraa haasayan osoo jiranuu barattoota ilmaan Oromoo kanneen qotee bulaa keessaa dhalatanii jireenyi nuu wayyaawinnaa jedhanii University fi College baratan maaliif Oromoo taatanii fi maaliif gaaffii gaafattu jedhanii ABO dha jechuun hidhaatti geessuun gara malees torchii gochaa jiru. Kanaaf gochaan Wayyaanee kun hunda ilmaan Oromoo waan gaaffii mataa keenya keessa galchee hiriba nu dhorkaa jiruuf kanaan booda furmaati qabsoo akka tahe murteeffannee qeerroo Oromoo utubuuf walii galle jira.
 4. University Miizaan Teeppii keessatti barattoota Oromoo irratti gara jabeenyaan rasaasa roobsuun nama 120 ol akka madaayanii waldhaansa hin argatiin jiru,maatiin isaaniis itti deemanii gaafachuu hin dandeenye kanaaf gochaan kun ummata Oromoo maal na goota jedhanii tuffachuu fi sabi Oromoo waan fedhe yoo isa goone homaa nu gochuu hin dandahu kan jedhu tuffii waan ta’eef Wayyaaneen gocha kana irraa dhaabbattee barattooa kanaaf kaasa akka godhu,maatii isaanis akka dhiifama gaafatu jenna.

“Otuu agarruu akka hin argiiniitti, Otuu dhageenyuu akka hin dhagahiiniitti, Osuu dubbachuu dandeenyuu cincalamuun Nugahe jennee jirra!!”

Diddaan barattootaa akka mooraan Yunivarsitii dirree Waraanaa ta’u godhe.

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Awaasaa, Caamsaa 6, 2011) Diddaan Qeerroo yeroo itti fufee jiru kana keessatti humnooti tikaa Wayyaanee immoo diddaa gama hundaan dhiidee dhowuuf jiru ukkaamsuuf shira xaxaa akka jiru saaxilame.

Maddi Oduu Qeerroo akka gabaastetti, barattootani mooraa yunversiiti hawassa kessa humna poolisiitin kanan duraa fudhataaman garaa barnoota idilee isaanitti akka deebi’anifi akkasumas garaa mana yaala geffamanii taajajilaa yaala akka argataaniif gaaffiin dhiyaachaa jiru deebii hin argatiin jira.

Yeroo kana keessatti immoo, humnooti Wayyaaneen diddaan akka hin babal’anne gochuuf humna waraanaa mooraalee barnootaa maratti ramadee barattootaa fi ummata doorsisaa jira.

Wayyaanonni kan gaaffi barattotni gaafatan karaa sirri ta’ee deebisuu wantaa dadhabaniif yeroo amma kana jechuun Ebla 28,2011 eegalee mooran yunversitti Hawassa humna poolisiin marfamtee jirti.

Yeroo barataan Oromoo, qotee bulaafi daldalaan mana hidhaatti guurama jiruu kanatti guyyuma kana jechuun Ebla 28, 2011 maqaa waldaa misooma Oromiyaa jedhuun wal ga’ii mooraa guddichatti(main cumpuss) kessatti beeksisa maxxansanii barataa konkolaatan garaa moora birootti gessuf yaalin isaan taasisaan jalaa fashalayee jira.

Yeroo itti sabni oromoo daraara fi mana hidhaatti guurama jiruu kessatti oromiyaa akkamin misoomsu akka isaan fedhaanifi qarshii hawassa fi baratta dirqisisani sassabanin deebisani sabichuma itti hidhaa jirtu jechuun baraataan fincilaa kaase jira.

Itti dabaluun yeroo hongeen loon boorana lafarra duugugee yeroo ballesse kanatti isiin hidhaa abbayyan oromiyaa misoomsituu jechuun diddan barataa irra isaanitti ka’ee afaan qawwen dorsiisin moora waranan marsanii jaru.

“Karaa cabee dhangala’a malee diddan keenya dorsiisan hin dhaabatu,” kan jedhan qeerroon yunversitii hawassa, doorsiifni ammaan booda kan nurra hin dhabbanne yoo ta’ee fi gaaffi keenyaa fi deebii ga’a hin laatamu yoo ta’ee, “akeeka keenya milkeessuuf akkuma karaa nagaa kaanetti diddaa keenya cimsinee kutannoon jabaannee hojjanna,” jedhanii jiru.

“Wayyaaneen akeeka keenya dabsuuf shira adda addaa xaxaa jirti,” kan jedhe ibsi Qeerroo kun, “keessattuu barattoota ukkaamsee hidhe reebuu fi hiraarsuun akka Qeerroon fincila jeequmsaatti seenu kan dhiiibu ta’u illee qajeelfama keenyaatti cichuun akeeka keenya dhugoomsuu irratti hojjachuu hin dhiifnu,” jedhee jira.

Yeroo amma kanatti humnooti Wayyaanee tokko tokkon bilookii barattootaa biratti ramadamuun kan eegumsa gochaa jiran ta’uu kan hubachiise Qeerroon humna waranaa 4-5 ta’eetu ramadame jira jedhee jira. Kana jechuun waraanaa 200 ol mooratti guute jiraachu mul’isaa. Baratan immoo ejjenno baafateen nyaata diduun akkasumas afaan isaa  huccuun hidhatee daree barnoota seenuf murteesse jira.

Sochiin Dargaggoota Oromoo TPLFn Hirriba Dhorke

Abdii Kan Kutate Hunmni Waraana Wayyaanee Mooraa University Adaamaa Goolaa Jira.

(Qunnamtii Qeerroo, Jijjigaa, Caamsaa 03, 2011)Humni Poolisa Feederaala Wayyaanee mooraa University Adaamaatti ramadamee kan barattoota eegaa jiru lakkoofsa hin qabu,heddumminni poolisa uffata sibiilii uffatanii fi kanneen uniformii polisa Wayyaaneen deeman mooraa keessa galanii sochii barattootaa tohachuutti jiru,barattoota kanneen kaan keessa keessaa funaananii mana hidhaalee hin beekamnetti darbaa akka jiran qeerroon gabaasa.

Guyyaa gaafa Ebla 30.2011 galagala sa’aa 10:00PM booda humni Poolisa Feederaalaa University keessa jiranii fi kanneen ala irraa seenan kutaalee mana barnootaa duwwaa ta’aan keessatti barattooti Oromoo halkan halkan walgahii godhataa jiru jechuun barattoota kutaa duwwaa ykn space jedhamu keessatti qu’ataa jiran yaasuun mooraa keessa olii fi gadi ofaa akka turanii fi walgahii FDG gaggeessu irratti mariyataa jirtu jechuun shakkiin makarsaa turuun beekama. Dhimma kana irratti akka walgahiin barattootaa tahaa jiru raga qabatamaa qabna,namoonni kudhan tahan barattoota University Adaamaa bakka bu’anii mooraa kana keessatti osoo galgala walgahii godhanii bira gahameera kan jedhuun oduu dharaan kanneen hafan yakkaa akka jiran beekamee jira.Kanuma wajjiin wal qabsiisanii amma irraa jalqabee barattooti Oromoo nama lama tahanii galgala mooraa san keessattii fi kutaa qu’atan keessatti waliin argamnaan akka tarkaanifiin irratti fudhatamu itti himuun dorsisaa turan.

Kanuma waliin wal qabatee Caamsaa 01,2011 irraa kaasee hanga har’aatti doormii barattootaa irra deemanii barattootaan waan shakkamtaniif waraqaa eenyummaa keessan dhiheessaa jechuun waraqaa eenyummaa isaanii irraa funaanaan akka jiran qeerroon mooraa University Adaamaa gabaasti,waraqaa eenyummaa kanneen irraa fuudhame mooraa alaa fi bakka biraa deemuu akka hin dandeenye iggitii itti tolchanii kanneen waraqaa eenyummaa harka hin jirree fi harkaa bade ammoo qabanii gara hin beekamnetti geessanii jiru,barattoota saba kanaan qabamanii hanga ammaa bakka jiran hin beekamiin guutuu gabaasa isaa akka qindeessuun akka gabaasan qeerroon dhaamti.

Yeroo ammaa kanatti sochii barattoota Oromoo irraai sodaa guddaa kan horatte Wayyaaneen waan qabduu fi dhiistu wallaluun dabballootaa fi humnoota tikaa ishee keessaa Oromoota sabboonoo tahanis akka goolaa jiru beekama.Mooraa University Adamaa keessatti bakka nyaataa barattootaatti ammaan dura basaasota uffata sibiiliin deeman erguun basaasisa kan turte keessa gariin Oromoo turan,amma ilmaan dhalootaan Tigraay tahan barattoota fakkaatanii bakka nyaataa ta’auun haala barattoota Oromoo fi sochii isaanii hordofaa akka jiran beekamaa dha. Kun kanas tahe qeerroon University Adamaa jiran qabsoon keenya hanga galiin gahu FDG itti fufna kan jedhu ejjennoo isaanii beeksisanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabaroomsaan ni Kufa!

Barattooti Univarsitii Jijjigaa Fincilan; Agaaziin Barataa Madeesse!

(Qunnamtii Qeerroo, Jijjigaa, Caamsaa 02, 2011) Barattoonni Uneversity Jijjigaa miidhaa fi roorroo sirna Wayyaaneen ummta irratti raawwataa jiru balaaleffachuun fincila godhan.

Barattooti Yunivarsitii Jijjigaa keessa baratan kun diddaa gocha farrummaa fi sirna bbaa Irrummaa mootummaa Wayyaanee kana kan taasisan gaafa 30/04/11 ta’uu odeessi Qunnamtii Qeerroo ifa godhee jira.

Barattoonni guyyaa kana dhaadannoolee gara garaa qabachuun yeroo isaan fincila isaanii jalqaban, waraanni wayyaanee  Agaazii jedhamu, kan duraanuu isaan marsee eegaa ture barattoota harka duwwaa gaaffii mirgaa gaafachuuf bahan irratti dhukaasa banuun barataa tokko madeessee jira.

Haata’uutii, barattoonni kunneen guchaa diinummaa wayyaanee kanaan hamilee odoo hin cabin guyyaa guutuu fincila isaanii itti fufaa oolanii waraana wayyaaneetiiniis wal dura dhaabbachaa ooluun gootummaa qaban itti agarsiisani jiran.

Mootummaan wayyaanee tan abdii kutattee barattoota harka duwwaa hiriira bahaa jiru fii ummata Oromoo kan baadiyaalee keessatti hiriira diddaa isaanii bahaa jiran irratti gara jabeenyaan dhukaasa banuun, gochaa faashistummaa isaa saaxilu, kan lubbuu barattootaa fi ummata baadiyaa galaafachuutti jiru raawwataa jira.

Qeerroonis dhimma kana irratti yaada kennaniin, kaayyoon karaa nagaa diddaa ofii ibsachuu, gochaa abbaa irrummaa sirna sanii saaxiluu  ta’uu hubachiisee, “ummata karaa nagaa hiriira bahee gaaffii mirgaa gaafate irratti dhukaasa banuun faashistummaa Wayyaanee addunyaaf saaxila,” jedhee jira.

“Barattoonni fi ummanni baadiyaa gochaa wayyaanee kuni waan itti kaanee jirru irraa xiqoollee if duuba nun deebisu,” kan jedhe Qeerroon  fincila isaanii kan diddaa sirna abbaa irrummaa eegalames kan itti fufan tahuu mirkaneessanii jiran.

Barattootis ta’ee ummati Oromoo diddaa isaanii jabeessanii itti fufuu akka qaban kan dhaame Qeerroon, “kanneen jabaatanii falmtan amni imal-nagaa dheeraa ta’u illee galii isaanii gahuun mirkana,” jedhee jira.

Akkasumas, Qeerroon hawaasa Oromoo biyya alaa jiraniifis dhaamsa dabarseen yeroo kanattis  hawaasti keenya biyya alaa akkuma kanaan dura jabinaan gochaa sirna wayyaanee saaxilaa turanitti, ammas sagalee Qeerroo fi ummata Oromoo ta’uun deeggarsa isaanii akka mul’isan dhaamee jira.

Gootota Uni Hawasaa

Abiddi Warraaqsaa Universitylee Keessatti qabate Wayyaanee Yaaddesse

(Qunnamtii Qeerroo, Awaasaa, Caamsaa 01, 2011) Barattootani mooraa yunversiiti Hawassa kessa humna poolisiitin kanan duraa fudhataaman garaa barnoota idilee isaanitti akka deebi’anifi  garaa mana yaala geffamanii taajajilaa yaala akka argataan kan jedhuufi kannen hafaan irra dorsiisni akka dhaabatuu jechuun gaffi barattotni gaafatan karaa sirri ta’ee deebisuu wantaa dadhabaniif yeroo amma kana jechuun ebla 28,2011 eegalee mooran yunversitti hawassa human poolisiin marfamtee jirti.

Yeroo barataan Oromoo,qotee bulaafi daldalaan mana hidhaatti guurama jiruu kanatti guyyuma kana jechuun ebla 28,2011 maqaa waldaa misooma Oromiyaa jedhuun wal ga’ii mooraa guddichatti(main cumpuss) kessatti beeksisa maxxansanii barataa konkolaatan garaa moora birootti gessuf yaalin isaan taasisaan jalaa fashalayee jira.

Yeroo itti sabni Oromoo daraara fi mana hidhaatti guurama jiruu kessatti Oromiyaa akkamin misoomsu akka isaan fedhaanifi qarshii hawassa fi baratta dirqisisani sassabanin deebisani sabichuma itti hidhaa jirtu jechuun baraataan fincilaa kaase jira.

Itti dabaluun yeroo hongeen loon boorana lafarra duugugee yeroo ballesse kanatti isiin hidhaa abbayyan Oromiyaa misoomsituu jechuun diddan barataa irra isaanitti ka’ee afaan qawwen dorsiisin moora waranan marsanii jaru.karaa cabee dhangala’a malee diddan keenya dorsiisan hin dhaabatuu kan jedhan qeerroon yunversitii hawassa,..dorsiifni amman booda kan nurra hin dhabbanne yoo ta’ee fi gaffi keenya fi deebi ga’ab hin laatamu yoo ta’ee,..lubbu keenya balaa irra eeggachuf jechaa tarkanfii lubbu namaa fi qabeenya mootumaa irratti dhaqqabsiisuf qophii akka ta’an beeksisaa akkeekkachisan wal maqeen addesanii jiru.

Yeroo amma kana tokko tokko bilookii biraa human waranaa 4-5 ta’eetu ramadame jira.kana jechuun waranaa 200 ol mooratti guute jiraachu mul’isaa.baratan ejjenno baafateen nyaata diduun akkasumas afaan isaa  carqiin hidhatee class barnoota seenuf murtesse jira.

Diddaan Barattoota Univarsitii Awaasaa Itti Fufe!

(Qunnamtii Qeerroo, Awaasaa, Ebla 30, 2011) Barattooti Oromoo hidhaman  hanga gadhiifamanitti barumsa idilee kan hin eegalle ta’uu barattooti Univarsitii Awaasaa gaafatan.

Humoonni tikaa fi waraanni Wayyaanees gaaffii brattootaa kana ukkaamsuuf guyyaa har’aa, Ebla 30/4/2011, ganama irraa kaasee mooraa Univarsitichaa weeraranii barattoota jeeqaa akka jiran beekamee jira.

Barattooti garuu, hiriyyooti isaanii seeraan ala ukkaamsamanii achi buuteen isaanii dhabame haga argamanitti seexaa ittiin batratan akka hin qane ibsuun humnooti tikaa wayyaanee fi humnooti waraana hidhatanii mooraa barnootaa gara mooraa waraanaatti geeddaruuf jiran hatattamaan mooricha keessaa akka bahan gaafatanii jiru.

Humnooti Wayyaanees “barattootni diddaa fi fincila kaasuuf jiru,” jechuun humnooti  poolisii  federaalaa mooraa san  guutanii akka jiran maddi Oduu Qeerroo gabaasee jira.

Kan malees, humnooti wayyaanee kun  “barattoota barbaannu waan qabnuuf mooraa hin gadhiifnu,” jechuun nageenya barattootaa jeequun alattis keessattuu, mooraa san keessa oliifi gadi deemuun naannoo barattooti Oromoo itti argaman maratti hordoffii gochaa akka jiran hubachuun danda’ameera.

Universiitii Awaasaa keessaa barattoonni sadii maqaan isaanii,1.Sayyoo Beenyaa 2.Gadaa Raggaasaa 3.Daagim Baqqalaa  jedhaman ji’a darbe keessa erga qabamanii eegalee hang har’aatti achi buuteen isaanii  kan hin beekamne ta’uun ifaa dha.

!!!!!!!

Wayyaaneen Humna Waraanaa Gara Daangaa Eritiriyaatti Guuraa Jirti!

(Qunnamtii Qeerroo, Adaamaa, Ebla 30, 2011) Mootummaan Wayyaanee humna waraanaa hedduu  daangaa Eritiriyaa karaa Affaar jirutti guuraa akka jiru beekame. Dargaggooti biyyattii lola dantaa Wayyaanee tiksuuf adeemsisamu kamuu keessatti akka qooda hin fudhanne Qeerroon hubachiise.

Akka Qunnamtiin Qeerroo humna Waraanaa Wayyaanee keessaa gabaasetti, mootummaan Wayyaanee gidduu kana, keessaayyu, Ebla 22 fi 23,2011 raayyaa isaa  konkolaataa Autobisa nama 60 baatu hanga 50 tahuun gara  magaalaa Buree fi Maandaa jedhamutti guuraa kan  jiruuf biyya Eritrea weeraruun Asabiin Ethiopiatti deebifna jechuun duula guddaa banee jira.

Waraanni Wayyaaneen gama magaalota Buree fi Maandaatti guure kun irra caalaan sabummaan warra Kibbaa fi Binishaangul yoo ta’an, Affaarotaa fi Somalee warra Affaar akkasumsa Tigroota garii ammoo akka mormitoota Eritrea tti leenjisuun waraana humna addaa godhee gama magaalaa Maandaatti akka qubachiise beekameera.

Kana waliin wal qabatee dabballoonni Wayyaanee ummata Amaaraa fi kanneen Ethiopia leellisan keessatti bobba’un, “Asabiin Ethiopia itti deebisuuf tokko taanee ka’uu qabna, tokkummaan Ethiopia yeroo kana keessa deebi’uu qaba, erga Asabiin deebifnee booda bulchiinsa naanoo jedhame dhabamsiifnee biyya Ethiopia akka durii kiflaagariitti deebifna,” fi kkf ololaa akka jiran illee beekmaeera.

Haala kana irratti Qeerroon ibsa kenneen, ololaa fi afaanfaajjiin kamuu warraaqsa biyyatti keessatti finiinaa jiru dhaabuu akka hin dandeenye yaadachiisee, Qeerroonis kijiba Wayyaaneef otuu gurra hin kennine diddaa fi fincila isaanii akka itti fufan hubachiisee jira.

“Wayyaanee TPLF,Warraaqsa Oromiyaa keessatti qabatee, biyyattii keessatti immoo dhowuuf  jiru gara dabarsuuf mala adda addaa baasaa  jirti,” kan jedhe Qeerroon keessaayyuu, “ummata tokkummaa Ethiopia tti amanan kanneen gaaffii eenyummaatti fi hiree murteeffannaa ummattootaatti hin ammanne ofitti qabuuf yaaliin godhamaa jiru, ummattoota biyyattii addaan qoqqooddee bituuf shira xaxxu ta’uu addeessee jira.

“Wayyaaneen yeroo adda addaatti waadaa ummataaf galaa turte takkaayyuu guuttee hin beektu; egeres guutuu hin dandeessu,” kan jedhe ibsi Qeerroo kun qeerroon biyyattii diddaa fi fincila isaanii belbelaa jiru jabeessanii mootummaa abbaa irree wayyaanee buqqisuu malee bifa kamiinuu akka hin tumsineef dhaamee jira.

Seenaa biyyattii keessatti Qeerroon Oromoo kumaatamatti lakkaayaman waraana isaan hin ilaalle keessatti hirmaatuun wareega hin barbaachifne baasaa akka turan kan yaadachiise Qeerroon, Qeerroon Oromoos ta’ee kan biyyattii qabsoo diddaa garbummaa kabajaa fi namummaa  namatti horu  keessatti hirmaachuun seenaa haaraa akka galmeessan waamicha lammummaa irra deebi’ee dhiyaassee jira.

“Nu Gahe Gabrummaan!” Sagalee Miyyoo,Oromiyaa Kibbaa.

(Qunnamtii Oduu Qeerroo, Yaabelloo, 30 ebla 2011) Roorroo fi gadadoon kan hiraarse, ummanni Oromoo godina Booranaa, aanaa Miyyoo keessatti argaman  hirrira diddaa godhan; kanneen hiriira san irratti argamanis adamsamaa akka jiran beekame.

Oduun qeerroo sababa hanqina qunnamtiitiin turee nu gahe akka hubachiisetti, ummati Godina Booranaa aanaa Miyyoo keessatti argaman fincila diddaa garbummaa fi jireenya gadadoo kan gaggeessan Ebla 27, 2011 ture.

Yeroo qubbattooti alagaa jireenya sadoo jiraachaa jiranitti, ummanni abbaa biyyaa fi qabeenyaa ta’e garbummaa jalatti gidirfamuu bira darbanii sirna haqaa fi walqixxummaan tajaajilamuu dhabuun isaanii akka fincila diddaa garbummaa fi cunqursaa bahan kan isaan dirqisiise ta’uu habachiisanii jiru.

Haadha Oromoo

Dubartii Tigiraay

Ummatichi bakka jiru irraa walwaamee hiriira diddaa bahe kun akka hubachiisetti, yeroo ammaa jireenyi isaanii kan jiruu gadii, kan du’aa olii ti. “nuti qe’ee keenya keessatti beelaan du’aa jirra; alagaan garuu qe’ee keenya keessatti jireenya qananii jiraata. Kana caalayyuu, biyya keenya keessatti akka baqataatti bir’ataa jiraachuun hiree keenya furmaata dhabee jiruu dha.” jedhan maanguddoon hirrira kana irratti hirmaatan tokko.

Ummata hiriira diddaa kana irratti argaman bittimsuuf kan bobba’e waraanni wayyaanee immoo akkauma amala isaa ummata baala qabatanii karaa nagaan gaaffii bilisummaa fi finnaa gaafachuuf bahan kanatti meeshaa  dhukaasaa akka ture beekameera.

Kana malees, hiriira sana irratti namooti argaman hedduun kan reebaman yoo ta’u,  erga hiriirri diddaa sun addaan bittimsamee booda humnooti tikaa namoota hedduu walitti qabanii  hidhaa jiru.

Hidhaa  fi reebicha babal’ataa jiru baqachuunis ummati aanichaa hedduun  qe’ee fi qabeenya isaanii dhiisanii gara Moyyaalee Kenyaatti akka godaanaa jiran oduun nu gahe hubachiisee jira.

Qe'ee Garboonfataa

Qe'ee Oromoo

Ummanni Oromoo jireenyi isaa bara baraan gadadoo kan tahee fi caalaattuu hammaataa deemuu irraan kan ka’e, yeroo ammaa kanatti rakkina olaanaa keessa galee akka jiru kan ibsan hayyuun tokko, kanaafis sababni duraa, ‘sirna badaa, dhimma ummataaf hin yaadnee dha. kana malees, qabeenyaa fi lafa ummataa  dureessotatti gurguruun akka Oromoon lafa abaabilee isaa irraa buqqa’ee badu godhamaa jiraachuu dha,” jechuudhaan haala biyyattii keessa jiru qeeqan.

“Ummati waan nyaatu dhabe, hogganaa isaa nyaatuun waan hin oollee dha,’ kan jedhan hayyuun kun, itti dabaluunis, ” diddaan biyya keessatti mul’achaa jirus kanneen abbaa irree ta’uun dantaa ummataaf ihin yaadne yeroon itti lafarraa haxaamu dhufaa jira,” jedhanii jriu.

Yeroo ammaatti gaaffii ummata Oromoo deebisuu kan dadhabe mootummaan Orom-nyaataa Wayyaanee gaaffiilee Oromooti aanaa Miyyoo gaafatanis deebisuu hin dandeenye. Inumaayyu, ummata nagaan gaaffii mirgaa fi jireenyaa gaafchuuf bahan reebichaa fi hidhaan hiraarsaa jira.

Haata’uutii,  ummati naannichaa gaaffilee armaan gadii sagalee diddaa isaanii ol kaasuun dhiheessaa fdhageessisaa aaka turan oduun nu dhaqqabe hubachiisee jira.

 1. Jireenyi Ummata Oromoo yeroo ammaa haalaan gadadoo keessa waan jiruuf mirgi abbaa biyyummaa fi jiraachuu nuuf haa eegamu.
 2. Hiyyummaan, gadadoon, beelli, fi rakkinni waan nutti hammaatee jiruuf, mootummaan imaammata loogiin guutame kana hatattamaan nu irraa haakaasu.
 3. Mirga lafaa fi qabeenya keenya irratti dhabnee dachiin dhalootaan irra jiraannee waan nurratti gurguramaa jiruuf kun hatattamaan haadhabbatu.
 4. Oromiyaan, biyya Hindii miti! Oromiyaan China miti! Oromiyaan Tigraay miti! Kanaaf, biyyi Oromoo kan Oromoo haatahu!
 5. Ofii beelofnee orma hin nyaachifnu!,Ofii gadadoomnee, orma hin duroomsinu! fi  kkf jechuun sagalee diddaa dhageessifataa jiran.

Ummata Oromoo naannoo Miyyoo jiraatu kanaaf deebiin kallaattii kennamuu hanqachuu fi hidhaatti geeffamuun waan dhalateef yeroo ammaatti daangaa Keenyaa cabasanii jireenya baqattummaatti galaa akka jiran illee beekameera.

Yeroo ammaa kanattis, rakkina olaanaaf saaxilamanii waan jiraniif  ummati addunyaa fi UN akkasumas warri mirga namoomaa (human rights) akka isaaniif dhaqqaban Oromoonni martinuu salgalee isaanii akka tahaniif dhaammatanii jiru.

Qabsoon Itti Fufa! Gabroomsaan ni Kufa!

Call for Urgent Action

“Since the first week of April 2011 our colleagues have been abducted from various campuses, hundreds have been gravely injured in their dormitories and others have also become victims of harassment.

All these action verified their vulnerability and denial of protection for their safety. You are undeniably aware that the victims of this brutal action of the government armed forces have enormous needs for medical, psychological and social support….”

Read more: Oromo Youth Call for Urgent Action

Dubree Sadiyaa Bashir Humna Ergamtoota TPLFn Reebamte.

(Oduu Qeerroo, Haromayaaa, Ebla 28, 2011)Mooraa University Haromaya keessaa afaan Oromoo waggaa 3ffa kan barattu Sadiyaa Bashir Tarreessaa Ebla 26,2011 Universticha keessatti akka malee kan reebamte ta’uun beekame.

Odeessi Qeerroo akk a hubachiisetti, barattu Sadiyaa Bashir badii tokkoon malee humna Waraana Wayyaaneen qabamtee kan reebamte yoo ta’u, reebicha irra gaheenis  fuulli ishee haalaan waan rukutameef eenyummaan ishee hanga wallalamuu gaheee jira.

Dubree barattuu Sadiyaa yeroo mooraa keessatti reebamaa turte,fuulli ishee gara malee rukutamuu irraan kan ke’e hedduu miidhamee jiraachuun alattis yeroo ammaa haala hamaa keessa akka jirtu beekamee jira.

Qabamuu fi reebamuu dubree Saadiyaa irratti Qeerroon Oromoo mooraa Universitysana keessa  jiran qondaalota Wayyaanee fi bulchitootatti gaaffii dhiheessinaan dubreen Saadiyaa Bashir sababaan reebamtee fi hidhamteef waan  miseensa OPDO hin ta’uu diddeef ta’uu deebisan.

Kana malees, otuu OPDO hin ta’iin kan hanga ammaa turteef, gartuu FDG warra gaggeessan keessaa isheen tokko waan taateef jechuun akka ishii reeban isaanumti ragaa bahanii jiru.

Yeroo qaban immoo, “gaaffiif ni barbaadamta,” jechuun kan hidhan yoo ta’u, erga fuula barattootaa irraa maqsanii booda reebicha dhala namaaf hin malle kan irraan gahan ta’uu odeessi nu gahe ni hubachiisa.

Qunnamtiin Qeerroo University Haromayaas, dhimma kana irratti  yaada kenneen, “hangamuu reebamuu fi hidhamuun nurra gahaa fi nurratti jabaataa adeemu, kaayyoo keenya irratti cichinee hojjanna,” jechuun reebichaa fi hidhaadhaan akka kaayyo isaanii hin dhiifne mirkaneessanii jiru.

“Sodaannee gaaffii mirgaa ummati Oromoo barbaadu gaafachuu irraa duubatti hin deebinu,” kan jedhan Qeerroon Haromaayaa, ” Qeerroon bakka iyyuutti argamtan irree keessan sirna abbaa irree Mallas Zeenaawwii irratti kaastanii yeroo garbummaa kan itti gabaabsitan, amma!” jechuun waamicha dabarsee jira.

FDG barattoota Oromoon ka’een wal qabatee humni waraana Wayyaanee mooricha keessa galuun barattooti akka gadi hin baanee fi kan bahes sababaa malee akka mooraa hin galle tohachaa jira.

Ebala 15,2011 irraa eegalee diddaan barattoota Oromoo University Haramaayaa itti fufe kan jiru yoo ta’u, diddaa barattootaa kanaan kan wal qabate, hidhaa fi reebichi seeraan alaa, kan amala abbaa irrees daran jabaataa jira.

Yeroo ammaa kanattis, sirni abbaa irree Mallas Zeenaawwii, hanguma miidhaa fi roorroo jabeessaa adeemutti,  lukkeelee garaaf bulan garii barattoota keessa ruuquun akka isaan basaasan gochaa akka jiru kan ibse Qunnamtiin Qeerroo bakka iyyuutti lukkeelee abbaa irree saaxiluu fi akka salphatan gochuun jabaatee akka itti fufu illee ala darbe dhaamuun isaa kan yaadatamuu dha.

Qabsoon Itti Fufa! Garboomsaan Ni Kufa!


“In Ethiopia, It is Worse Than in Libya”Qeerricha Oromo

Hundee Dhugaa“In Ethiopia, It is Worse Than in Libya” – Hunde Dhugassa, Ex-Pres. of Students’ Unions

 “The right to your own identity and the spirit of solidarity with others are core values. These are two principles that deserve respect,” Hunde Dhugassa

Hunde Dhugassa came to Belgium from Ethiopia in 2007, without his girlfriend, whom he met just four months before he fled. Hunde i

s one of the faces of the campaign byVluchtelingenwerk Vlaanderen entitled “The makeover of life, Uninvited yet succeeded.” He was the elected leader of a student movement in his native country, but his activities were not appreciated by the regime. “Before I graduated from university, I had tens of thousands student followers,” he says. “Only when I graduated, the real problems started. In Ethiopia, it is worse than in Libya. People are arbitrarily imprisoned, tortured and disappeared.”

As a lawyer, Hunde puts justice at high priority. “And that is lacking in my homeland. Ethiopia is supposedly a democracy since the communist dictator Mengistu was ousted in 1991. In the last parliamentary elections, the ruling party won 99.6% of the seats. The resu

lt speaks a lot by itself. Yet, the government is actively supported by the West. The U.S. ambassador shared the joy of praise for the regime for the excellent election campaign.”

Not just politic

s, Western companies also bake cakes with the government led by Prime Minister Meles Zenawi. “Farmers are expropriated of their land and sold to Western companies, putting the former owners at daily laborers status. This is all done without any significant compensation. Ethiopia is rich in resources, but the country is literally sold to businesses while the locals are still hungry. Meanwhile, elites and the few political circles are swimming in luxury.”

Student Movem

ents Potential Threat to Regime
It is against the abuses that students often rebel. “In the capital Addis Ababa and elsewhere in universities, students come together from all over the country, and of all races and tribes. Those people talk to each other, discuss and exchange information. That’s always been a potential threat to the regime. Student movements are treated with suspicion.”

When I was a student

at Jimma University, the power of numbers worked. “We had democratic elections held among students, and I was elected as their chairman. Thus, I had a large constituency, and the government dared not to openly attack me. I got some freedom to criticize government policies and bring up local matters, including issues of student housing and investment in education in particular, and famine and other political issues in general. As a lawy

er, I wanted to strive for greater equity in the Ethiopian society. You know, Ethiopia is indeed a democracy on paper. We have a constitution that can be an example for many other countries on human rights. The right of every citizen is guaranteed. However, that is all on paper – it simply doesn’t apply in practice.”

North Africa and Middle East Signs of Hope
A dictatorial regime is backed by the West for the guise of stability. It has got similarities with the issue of North Africa. “In Ethiopia it is much worse. People are put in prison, tortured or disappeared. To giv

e you an idea, Ethiopians flee to anywhere – even to Libya, just before the war – because Libya has been much better than their own country. The revolutions in North Africa and the Middle East have inspired us and have given us a little hope. Be sure that the political leaders in Ethiopia are watching what is happening i

n countries like Tunisia, Egypt or Libya with frightened eyes. So are our people – apparently, for a democratic revolution.”

Hunde’s problems seriously started after he had graduated [from the Jimma University’s School of Law]. “Some of my fellow students were themselves political activists. Others, like me, wanted to work as lawyers for the fair application of the law in Ethiopia. But, I gradually saw as the threat against me by the government increased. Friends of mine had disappeared, and some ended up in ja

il. I had already got a message that it was my turn soon. Eventually, the threat was too much for me and I left, with pain in the heart. I had to leave everything and everyone behind, including my girlfriend, whom I have come to know just four months earlier. That was all a terrible decision, but it was not my choice.”

Culture Shock
Hunde also got into a real culture shock when he came to Belgium in 2007. “I came here during winter. It was cold and dark. At the refugee center,

there was a very threatening atmosphere. Sometimes, I could communicate just with gestures. You are absolutely in an uncertain environment. There was too much arbitrariness in decision making. People may or may not be granted refugee status, so it remains very unclear what criteria apply in each case. But, even today, I still find some behaviors of Belgians quite strange. Here you can find yourself seating on the train in front of someone for two hours without exchanging a word with each other. In Ethio

pia, this is unthinkable. Finally, I have to admit also that Belgium is actually a nice country. People here have a great sense of justice. How I had felt unsafe at the refugee center has changed now; I feel safe in this country. That feeling is priceless.”

European Law
Meanwhile, Hunde has also completed his university degree in Belgium. In Ghent University, he has studied European law. “I have learned a lot from it. African countries have a lot to learn from European integrati

on. We should see how things are handled with justice, and how the rule of law governs. This is what we, in Africa, especially in Ethiopia, are missing. We have resources, a young pop

ulation willing to build its future, but we lack political leaders who want to help their country move forward instead of themselves. Unfortunately, Europe also uses a double logic. In Africa, it supports leaders who continually and brutally violate human rights, the same rights that they respect for their own people and the same rights that hold paramount importance of their value.”

Hunde, as a lawye

r, follows with great interest the political agony that Belgium finds itself in. “It may surprise you, but the whole contrast between Dutch and French speakers is familiar to me. We have more or less the same history. Ethiopia is a very diverse country

with dozens of groups and different languages. Even if Oromia is the most populous and resourceful area, Oromos remain marginalized for the last one hundred years. But, the resistance has started and has grown to opposition, some of them are armed, for their right to language, culture and for the overall implementation of self-determination. But, at the same time, the Oromo quest for justice and freedom has been regarded as separatist. Though I don’t count myself so radical, I find it difficult discuss

ing issue around this. The right to your own identity and the spirit of solidarity with others are core values. These are two principles that deserve respect. I have no ready-made solution. Wha

t I really like is the debate to continue however difficult it might be. The country continues to remain fully the case. Here, people can still safeguard their rights, respect the law and respect each other despite the political deadlock. I wish this had been possible in Ethiopia.”

Translated from:

The situation in Ethiopian is much worse than in Libya:

Gaaffiin Qeerroo Itti Fufe!

Mootummaa Wayyaanee Gaaffii Dargaggoota Oromoo Deebisuu hin Dandeenye.

Odeessa Qeerroo Ebla 26,2011 .Gaaffii mirgaa Ethiopia keessatti gaafachuun baroota dheeraaf akka yakka guddaatti ilaalama,Kunis ammoo ummata Oromoo dhumaatii fi qabeenya samamuu,biyya Oromiyaa ammoo akka biyyaatti gurguramtee harka alagaa galuun Oromoota mirga abbaa lafummaa( indigenous right) dorkamaa jira. Hidhaan xiqqaa guddaa Oromootti hammaatee barataan,daldalaan,qotee bulaan,dhiiraa fi dhalaan mana hidhaatti darbama,kaan biyyaa arihama. Rakkooleen fakkaataan kun dhaabbachuu qaba,jedhanii mootummaa Wayyaanee yeroo gaafatan amma illee hidhaamuutu gaaffii keessaniif deebii dha jedhanii University fi college keessatti barattootaaf ibsa kennu.

Akka kanaan FDG University Arbamincitti gaafa Ebla 14,2011 kan eegale hanga ammaatti itti qabatee jira. Barattooti hedduun hidhamanii bakka bu’an hin beekamne,gabbasi qeerroo yeroo darbe ibsee ture. Ammos akka kanaan barattoota Oromoo Ebla 26,2011 irraa jalaqabee mooraa University Arbamincii qabamanii bakka buteen isaaniin hin beekamiin keessaa

 1. Barattuu saadiyaa ‘                    Afaan Oromoo’3rd yr
 2. Tilaahuun Fufaa Guutuu             Economics 3rd year
 3. Taakkalaa Aagaa Gaaroomaa    sociology 3rd  ”
 4. Dhugumaa Bayyanaa                  chemistry   2nd
 5. Dammaraa Gammadaa Qana’aa  civics  3rd
 6. Katamaa Dhiinsaa Yaadataa           sociology 3rd
 7. Taaddasaa Dassaalee Kistaanaa      economics 3rd
 8. Roobee Bookaa                                Geography 3rd

Kannee jedhaman keessatti argamu.

Oduun kanuma waliin wal qabatee jiru,godina Wallaggaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Jaartee Jaardagaa jedhamutti FDG gaafa Ebla 25,2011 kan jalqabe hanga har’aatti itti jiraachuu gabaasi naannoo isan irraa nu gahe addeessa.Sababa kanaanis kan wal qabate barattootii fi barsisotiin danuun hidhamuu odeessi qeerroo ibsa.Guutuu FDG Oromiyaa keessa jiru sababaa mootummaan Wayyaanee tahe jedhee  Network telefoonaa cireef yero yeroon gabafamuu dhabuun ni jira.