Diddaan Barattotaa Gara Ummataatti Babal’ate;OPDOnis Waljeeqaa Jirti!

(Oduu Qeerroo, Mettuu, Ebla 16, 2011) Ummati Oromoo kaayyoo diddaa fi fincila barattootaa deeggaruun  hidhaa fi ajjeecahaan barattoota irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafatan; haalli kun immoo OPDO keessatti jeequmsa kaasaa jira.

Guyyaa Gootota Oromiyaa, Ebla 15, sababeeffachuun labsiin diddaa barattootaa bakka adda addaatti kan facaasame yoo ta’u, kaayyoon barattootaas kan hawaasa hunda biratti jaalatamee dha.

Kanneen qunnamtii Qeerroof yaada kennan akka hubachiisanitti, “yeroo barattoota keenya hidhanii ajjeesan, usnee taa’uu hin dandeenyu; diidaa fi fincila barattootaas ni deeggarra,” jechuun deeggarsa barattootaaf qaban ibsacahaa jiran.

Keessaayyuu, ummati naannoo Goree fi Mattuu jiraatan waraqaa diddaa barattoota Oromiyaa irraa facaasame erga argatanii booda yaada qunnamtii Qeerroof kennaniin kaayyoon barattoota keenyaa nagaa fi bilisummaa kan argamsiisu waan ta’eef garaadhaan deeggara jedhanii jiru.

Labsiin Qeerroo Oromiyaa kaleessa irraa eegalee, magaalota Jimmaa, Baddallee, Mattuu, fi Goree keessatti baay’ifamee facaasamaa fi hiramaa jira; hawaastis labsii san heddummeessanii waliif daddabarsaa jiran.

Ummati dhaamsa barattootaa kana erga dubbisanii boodas yaada isaa fi hojii isaa keessatti akka qooda fudhatan mul’isaa kan jiran yoo ta’u, haalli kun miseesnsoti OPDO naannoo sanaa akka wal qorataniif sababa ta’ee jira.

Haaluma walfakkaatuun labsiin barattootaa kun naannoo Shaashamannee keessattis ummataaf erga hiramee booda madda waraqaa sana raabse beekuuf warri OPDO walgamaggamaa jirti.

Gimgamaa kana irratti kanneen hidda Oromummaa hin qabne, warra Oromoo ta’an shakkuu fi qeequun kan itti fufe yoo ta’u humnooti tikaa fi basaasaas dhoksaatti marii taa’anii akka jiran beekameera.

Haalli kun immoo miseensota OPDO walitti akka gaarreffatan godhee akka jiruu fi walshakkiin gidduu isaaniitti babal’acjaa jira.

Karaa marsaa walqunnamtii Qeerroo dhaamsi darbaa jirus, kaayyoon qeerroo deeggarsa guddaa jira. kanneen yaada kennaa jiran akka hubachiisanitti, ummati karaa hundaan walta’anii diddaa fi fincila isaanii babal’isuun aangoo abbootii irreetti daangaa gochuu qaban.

Mooraan Yunivarsitii Haromaayaa Kaampii Waraana Fakkaata!

(Oduu Qeerroo, Haromaayaa, Ebla 16,2011) Humni waraana Wayyaanee sagalee barattootaa ukkaamsuuf qophaa’e mooraa Ynuvarsitii Haromaayaa, Oromiyaa Bahaatti argamu, weeraree sochii barattootaa ugguraa jira.

Humni Wayyaanee tun yeroo gaaffiin barattootaa kan “Barattooti ukkaamsaman haa hiikaman!” jedhu akka deebii argatuuf eegamaa jirutti seensaa fi bahiinsa mooraa Yunivarsitichaa karaa maraan dhuufatee akka barattooti hin baanee fi hin galle godhee jira.

Keessaayyuu, Jimaata kaleessaa, Ebla 15,2011, barattooti mooraa Yuniversitii Haromaayaa kunneen barattooti kana dura mooraa san keessaa badiin tokko malee qabamanii hidhaatti darbaman akka gadi lakkisaman eegaa turanitti, sirni Oromo-nyaataa Wayyaanee torbaan kana keessa karaa qondaalota isaa himee ture, haala biraatiin mooraan yunivarsitichaa  akka weeraramu gochuun isaa barattoota hedduu aarsee jira.

Jimaata kaleessaa barii halkan osoo barattooti ciisichaa hin ka’iin mooraan Yuniversitii Haromaaya waraana Wayyaanee fi poolisa Federaalaan guutee kan argame yoo ta’u, mooraan kunis kaampii waraanaa leenjifamaa jiru malee mana barnotaa hin fakkaatu.

Humni hidhatee mooraa barnootaa weerare kunis hundi qawwee nyaachifatee, barattoota Oromoo kanneen gaaffii mirgaa gaafachuuf walitti qabaman tumaa fi reebaa kan oole yoo ta’u, hawaas-qunnamtiin martis cufamee oole.

Kana malees, barattoota qaroo fi jajjaboo ta’an adamsanii hidhauun kan itti fufe yoo ta’u, barattooti akka doormii keessaa hin baane ugguramuun, “kanneen maaliif reebamna?” jedhanii gaaffii kaasuuf yaalan immoo qabamanii gara hidhaatti darbataa jiru.

Barattooti, gama isaaniitiin, sochii isaanii daran qindeeffachuun hidhaa fi hiraarsisni daangaa malee ummata irra gahu haga hin dhaabbannetti, diddaa fi fincila karaa nagaa godhanu jabeessanee akka itti fufan beeksisaa jiru.

“Akka hidhamnu otuu beeknuu qabsoo diddaa fi fincilaa keessatti qooda fudhanne,” kan jedhan barattooti kunneen “qabsoo imal-nagaa keenya haga aangoon humnaan ummata irraa fudhatame kan ummataa ta’uun mirkanaa’utti jabeessinee itti fufna” jedhanii jiru.

“Kaayyoon keenya abbootiin irree nagaan rafanii akka hin bulle gochuudha,” kan jedhan barattooti kunneen, “yeroon kun yeroo abbootiin irree gateettii sabaa yaabbatanii taa’anii miti. Qeerroonis otuu jirtuu abbootiin iree sabatti roorrisuun yeroon itti dhumatu gahee jira,” jedhaniiru.

Kaayyoon Qeerroo mirga ofii karaa Nagaa gaafachuudha!

Barattoti kunneen, itti dabaluunis, barattooti gaaffii mirgaa gafatanii hidhaman haga hiikamanitti, sochiin diddaa karaa guutuu biyyoolessaa keessatti qabsiisame akk jabaatee itti fufus dhaammatanii jiru. “Qeerroon  hidhaamaa fi hiraarfamaa jiran  hanga hin gadhiifamnetti, gaaffiin qeerroos haga hin deebinetti, barattooti nu biraa hidhaman hanga gadi lakkifamanitti wareega barbaachisu baasuun ummata keenyaaf qabsoofna,” jedhanii jiru. INJIFANNOO!!

Finfinnee Barattooti Hidhamaa jiru; Fincillis Itti Fufe!

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 15, 2011) Diddaa ummataatiin raafamaa kan jiru, mootummaan Mallasaa humnoota isaa “Agaazii” barattoota irratti bobbaasee hidhuu fi hiraarsuu itti fufee jira. Barattootis “diddaan karaa nagaatiin taasisamu aangoo abbootii irreetti daangaa tolchuuf malee nagaa fi misooma biyyaatti gufuu ta’uu miti,” jechuun diddaa isaanii itti fufanii jiru.

Guyyaa har’aas barattooti Yunivarsitii Finfinnee kan mooraa jaha keessa baratan, humnoota tikaatiin qabamanii gara hin beekamnetti geessamaa jiru. Keessaayyuu, guyyaa har’aa, ebla 15, 2011,  barataa Abdisaa Baqaallaa,  waggaa 4ffaa History kan baratu, humnooti tikaa ukkaamsanii bakka hin beekamnetti geessanii jiran.

Haaluma walfakkaatuun barataa Geettuu Saqaataa, waggaa 5ffaa kan seera[law] barataa jiru, bakka inni barumsaa fi hojii itti shaakalaa ture, mana murtii Oromiyaa irraa qabanii gara hin beekamnetti dabarsan kanneen ijaan argan nuuf dhaamanii jiru.

Har’a ganama naannoo saatii 9:00AM irratti  immoo mooraa kiiloo 6 keessaa barataa Nagaa kan waggaa 4ffaa  barnoota muummee Poletical science baratu qabanii gara hin beekamnetti akka geessan barameera.

Humni Wayyaanee sodaan guutame baratttoota hidhuu keessa darbee humnoota isaa tikaa fi basaasaa mooraa Yunivarsitii keessatti bobbaasuun akka isaan barattoota ukkaamsan gochaa jrti. kana malees, yeroo ammaa kanatti hidhattooti Wayyaanee barattoota fakkaatanii doormii keessa akka jiraatan kan godhame ta’uun beekamee jira.

Haala kana irratti dameen Qunnamtii Qeerroo ibsa baaseen gochaa saalfachiisaa akkanaa balaaleffatee, ummati nagaa fi bilisummaaf dhaabatan martuu gochaa kana akka balaaleffatan gaafatee jira.

Ibsi qeerroo kun itti dabaluunis “waantii namaa gaddisiisu yeroo hidhattooti wayyaanee seeraan ala barattoota fakkaatanii doormii keessa galanii barattoota hidhaa fi ukkaamsaa jiranitti aangoowwan yunvarsitichaa usuun isaanii seenaa keessatti kan isaan gaafachiisuudha,” jedhee jira.

Kana malees, kanneen barattoota fakkaatanii hojii basaasummaa gaggeessaa jiran adda bahanii beekamuu isaanii kan saaxile ibsi qeerroo kun warreen gochaa jibbamaa fi abaaramaa kana irratti bobba’an yoo hojii kana irraa hin dhaabbatan ta’e, maqaa fi suuraan isaanii sadarkaa sadarkaan akka saaxilamu akeekkachiisee jira.

Hidhamuu fi ukkaamsamuu barattoota kanaan walqabatee, guyyaa har’aa mooraan kiiloo jahaa jeequmsa irra kan oole yoo ta’u, barattooti hidhaman akka hiikaman, kannneen seeraa ala mooraa mana barumsichaa keessa qubatan akka gadhiisanii bahan gaafataa oolanii jiru.

Qunnamtiin qeerroo akka gabaasetti, guyyaa har’aa naannoo mooraa 6 keessaa  keessaa akka barattooti walitti hin qabamnneef humni tikaa fi waraanni wayyaanee dhorkaa fi ariihaa jirti. Ijoolleen garuu “obbolaan keenya haa hiikaman!” jechaa jiru. Diddaa fi fincilli barattootaa kun Oromiyaa bahaa keessattis ka’ee jira; hidhaa fi ukkaamsaan illee akkasuma itti hammaatee jira.

INJIFANNOO!!

“Haga Barattooti Hidhaman hiikamanitti, Barumsatti Hin Deebinu!” BUA

Yunivarsitiin Arbaa-Miinci Humnoota Tikaa Wayyaaneen Marfamee Jira!

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, Ebla 15, 2011)Guyyaa har’aa  Ebla 15,bara 2011 gootonni barattooti Oromoo Yuniversitii Arbaa-Miinci, (BUA)  mooraa isaanii keessatti FDG gaggeessanii gaaffii siyaasaa fi mirgaan mootummaa Wayyaanee baaragsaa akka jiran gabaasame.

Gabaasaan Qeerroo akka hubachiisetti, akeekni diddaa FDG barattootaa kaayyoo nagaa fi bilisummaatiin kanneen gaaffii mirgaa fi siaaysaa gaafatan cina dhaabbachuu fi kanneen ukkaamfamanii hidhaman akka hiikamaniif deeggarsaa fi birmannaa barbaachisu kennuuf  ta’uun hubatamee jira.

Baratoooti Oromoo mirga ummata isaanii fi saboota kanneen Ethiopia keessatti cunqurfamoo tahaniif falmii godhaa jiran kun milishooti federaala Wayyaanee meeshaa guguddaa fi salphaa hidhatanii mooraa san keessaa akka hin baane yoo dhorkan iyyuu mooraa keessatti walitti qabamuun gaaffiilee mirgaa qondaalota Wayyaanee fi ergamtoota mooraa University saniif dhiheessanii jiru.

Barattooti kunneen wayituma kanatti gaaffiilee mirgaa dhiheessan keessaa:-

 1. Barattooti Oromoo badiin tokko malee University adda addaa keessaa hidhaman haal duree tokko malee amma irraa akka gadi lakkifaman.
 2. Hidhamtooti Oromoo bakka hundatti sababaa ABO deggertuun hidhaman yeroo gabaabaa keessatti akka gadi lakkifaman.
 3. Abbaan qabeenyaa fi abbaan biyyummaa ummata Oromoo akka mirkanaawu. Fi kkf gaafataa turan.

Kana irratti dabalee xalayaa labsii sochii dargagoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokraasiin labsame mooraa san keessatti lukkee Wayyaanee fi Wayyaanotatti hiraa akka oolan qeerroo mooraa University sanii irraa gabaafame.

Akka labsiin kun hirameen kan baaragde Wayyaaneen mooraa keessaa humnaan barattoota 50 tana qabuun gara mana hidhaa hin beekamiinitti  akka geessitee jirtu gabaasi addeessa.

Fincilli kun hanga gaaffiin ummata Oromoo deebi’utti kan itti fufu tahuu dargaggooti Oromoo mooraa University Arba-Miinci keessaa baratan beeksisuu isaanii qunnamtiin qeerroo Arbaa-Miinci irraa gabaasee jira.

INJIFANNOO!!

Labsii Barattootaa:Bilisummaa, Walabummaa fi Dimokiraasiin Ni Mo’ata!

Warraaqsi Itoophiyaa keessatti mandi‟uuf jiru fakkii warraqsota biyyoota Kaaba Afrikaa, kan akka Tunisia, Egypt fi biyyoota Giddu-galeessa Bahaa ti. Sochiin ummataa godinaa kanneen keessatti eegalame ergaa seena-qabeessa tahe addunyaa hubachiise. Haalli keessa jirru yeroo itti dimokirasii fi sagaleen ummataa bulchiinsa abbaa irrootaa fi sirna cunqursaa siyaasaa isaan gaggeessan irratti ol-aantummaa argate tahuu mirkaneesse. Haa tahu malee hundeen dhibdee sochii warraaqsa nuti gaggeessinu fi wareegamni nu gaafatu warren kan irraa addummaa qabaata.

Nuti bartootni Oromoo fi bartootni saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe hawaasa addunyaatti quca warraaqsaa qabsiisuu keenya kunoo ifatti labsineerra. Seenaa wareegama bartoota Oromoo dhiheenya taasisameef bakka guddaa kennaa nutis wareegama bilisummaa baasuuf murteessanne.

Bara baraan gabrummaa keessa jiraachuu irra bilisummaaf utuu falmannuu, wareegama seena-qabeessa taheef kufuu filanne. Ummatootni Ittophiyaa keessaas yaamicha keenya dhagahanii, miidhaa, cunqursaa fi gabrummaa of irraa dhabamsiisanii, bilisummaa, walabummaa fi sirna dimokiraasii haqaa dhugoomsatanii biyya isaanii keessa kabajaan jiraachuuf goca bilisummaa bakka hundatti akka qabsisanii qalbii fi onnee guutuun akka nu waliin hiriiran guddisnee abdanna. Waan taheef:

1fa- Bulchiisni Adda Bilisummaa Ummata Tigray ykn Adda Dimokirasii Warraaqsa Ummatoota Itophiyaa ofiin jedhu: Mootummaa gosummaa irratti of ijaare, kan caasaa jaarmayaa Stalinistummaan masakamu, kan bu‟ura siyaas-hawaasummaa fakkaattii tarkaanfachiisu waan taheef;

Sirni Federalummaa gartuun kun ittiin of fakkeessus sirna shiraan guutame, tokkummaa ummataa addaan diigee, qoqqoodee ittiin bituuf saganteessate waan taheef; Mootummaan kun sabootaa fi sab-lammoota kanneen akka Oromoo, Ogaaden, Sidaamaa fi Ummatoota Kibba biyyattii akka diina innikkaatti ilaalee itti duulaa hanga har‟aa waan gaheef;

Kanaaf, mootummichi dhugaa ummata biyyattii keessaa ukkaamsuuf jecha duula humna waraanaa waggaa 20f Oromia, Ogaden fi naannoo adda addaatti itti jiru, tarkaanfii waraanumaa fi lolaa, biyyattii keessaa saboota bittaa cunqursaa jalatti barootaaf kufanii jiran irraan geessisaa jiru akka irraa dhaabu jedhna.

2fa- Mallas Zenawi baroota bulchiinsa isaa, waggaa 20 guutuu, miidhaa fi cunqursaa hamtuu ummatoota biyyattii irraan geessiseen aangoo isaa jabeessataa waan deemaa jiruuf;

Bulchiisni Mallas Zenawi kunis dhiitama mirga namoomaa hammaate, kan ummata nagaa haala lammii biyyaa irra gahuu hin malleen dararkeessuu (harassment), lafa irraa buqqisuu, dararuu, guuranii hidhuu fi ajjechaa raawwataa waan yoona gahee jiruuf; Ummatni nagaan kumaatamaan manneen hidhaatti guuraman, badii takka malee manneen hidhaa keessatti hanga har‟aa dhiphachaa waan jiraniif;

Kanaaf: Hidhamtootni siyaasaa hundi haal-duree tokko malee daddaffiin akka hiikaman; Manni hidhaa Qorannaa Giddu-Galeessaa ykn ‘Maikelawi’ jedhamu kan lubbuun dhala namaa keessatti gatii dhabsiisame, kan dhala namaa keessatti dararuu, reebichaan qaamaa hir’isuu, akka beeyiladaatti keessatti gorrawuuf itti yaadamee ijaarame, akkasittis hanga har’aa lubbuu lammii biyyaa kumaatamaan keessatti galaafatamee fi galaafatamaas jiru haa cufamuu, giddu-galeessi diina lubbuu dhala namaa tahe kun daddaffiin haa diigamu jedhna.

3fa. Abbootiin taayitaa mootummaa Mallas Zenawii yeroo itti saamicha dinagdee gaggeessaniin soorumaa fi badhaadhina ofii akka guddina dinagdee biyyattiitti himataa jiran, ummatni Itoophiyaa keessaa garuu oolee buluuf iyyuu jireenya guyya guyyaa of dadhabaa waan jiruuf; 

Imaammata dinagdee dogoggoraa fi gowwoomsaa mootummichi gaggeessuun gatiin gabaa akka malee dabalaa, jireenyi ummata biyyattiitti hadhaawuutti dabalee mo‟achuun dadhabamaa waan jiruuf; Dhukkubni, beelli, hongee fi wallaalummaan mallattoo jireenya hawaasa waliigalaa Itoophiyaa keessaa tahee beekamaa waan jiruuf;

Kanaaf, Dhiheessiin mi’oota jireenya ummatichaa guyya guyyaaf barbaachisoo tattahan, kanneen akka sukkaaraa, mi’eessaa fi daabboo jarjartiidhaan ummataaf akka dhihaatan; Imaammatni dinagdee deega hamtuu ummata irraan geessisaa jiruu fi gatiin bittaa fi gurgurtaa gabaa to’annoo ala bifa saamichaan gaggeessamaa jiru akka daddaaffiin sirratu, oolee osoo hin bulin hojii irras akka oolu jedhna.

4fa- Bittaan mootummaa Mallas waa hunda keessaa harka kan qabu, keessattuu wiirtuu dinagdee biyyattii dhuunfaatti harkatti kan galchate waan taheef; Dhaabbileen dinagdee biyyattii keessaa miseensota Adda Bilisummaa Ummata Tigraayii maqaa „EFFORT‟ jedhamuun dhuunfatamuu fi haadha warraa Mallas Zenawi, Azeb Masifiniin to‟atamaa jiraachuun hiccitii ummatni biyyattii keessaa tolchee beeku waan taheef;

Kanaaf, qabeenyaan dhuunfaa maatii Mallas Zenawiin dhuunfatame akka ummataaf deebisamu, saamichi seeraan alaa maatii fi aantota isaan hanga har’aa gaggeessame, kan ifatti hin bahin dabalee haa qoratamu jedhna.

5fa – Ummatni biyyattii keessaa dhibba keessaa harki sagaltamni (90) jireenyi isaa qonnaatti hidhataa waan taheef; Dhaadannoon “Lafti kan Qotee Bulaaf Haa tahu” jedhu baroota 1960ta fi jalqaba 1970ta keessa belbelaa ture; kan bara 1974 biyya Itophiyaa keessatti ummata, siyaasa wal fakkaataa jala waliin hiriirsee, warraaqsa ummataa qabsiisuudhaan mootummaa Hayila Sillaasee aangoo irraa dhabamsiise;

Imaammata Saamicha Lafaa mootummaan Adda Bilisummaa Ummata Tigray gaggeessaa jiruun, ummatni dachee isaa dhabuun, buqqisamuu fi hoji-dhabilee taasisamuu irraa kan ka‟e, gabrummaa ammayyaa, kan aangawummaa hidhata dinagdee addunyummaan wal qabateen, har‟as naannoftuu haala fakkaattii keessa waan jiramuuf; 

Kanaaf, imaammatni deegsaan kun daddaffiin akka irraa dhaabbatamu, wal tahiinsi idil-addunyaa gurgurtaa dachee ummataa xiyyeeffate akka fashaluu fi diigamu jedhna.

6fa- Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun waggoota 20n (digdamman) dabran karaa siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee deega caalaa hammaate keessa seentee waan jirtuuf; Sirni siyaasaa mootummichi laf-jalaan ittiin gaggeessamu yaad-rimee (concept) Stalinistummaa waan taheef; Qoodumsaan aangoo walabaa kan seer-baastotaa, (legislatives) seer-murtootaa (judiciaries) fi seer-alangootaa (executives) dhugaadhaan addaan bahee karaa walabummaa isaanii eeggataniin hujii irra oolaa waan hin jirreef; Qaamota seeraa, kan walaba tahanii dhugaadhaan seera biyyattii keessaa hojjii irra oolchuun ture , bifa bulchiinsa Satlinistummaadhaan, Muummichi Ministeerotaa Mallas Zenawi aangoo fi ol-aantummaa irratti qabuun gara ofiif fedhutti daddabsaa waan jiruuf; Mallas Zenawi takkaahuu filamee (elected) kan hin beekne garuu sirna Satalinistummaa uummateen kan of foosisuu (selected) waan taheef; Kanaaf, Mallas Zenawi aangoo irraa bu’ee, waajjira akka gadi lakkisu barbaadna.

7fa- Filmaata biyyoolessaa Caamsaa bara 2010 gaggeessameen osoo mormitootni siyaasaa seeraan biyyattii keessatti galmaawan sagaltamaa (90) ol tahan dorgom jiranii, Addi Bilisummaa Ummata Tigiraayi, kan durumaan humnaan aangoo dhuunfate sagalee ummataa dhibba keessaa sagaltamii Sagalii fi tuqaa jaha (99.6%) aragachuu isaa haala tasumaa amansiisaa hin tahiniin waan labsateef; Gaggeessitootni filmaatichaa miseensotuma paarti aangoo bittaa of harkaa qabuu waan tahaniif; Maallqani filmaatichaaf ooluun irra ture, meeshaan sab-qunnatmii, humni poolisii fi tikiaa dhuunfata mootummichaa tahuu irraa kan ka‟e paartiin siyaasaa durumaanuu aangoo of harkaa qabu akka deebisee mo‟atuuf waan danda‟an hundaan filmaata walaba tahuun irra ture humnaan ukkaamsaa, mo‟icha paartii mootummichaaf garuu haala mijjeessaa waan turaniif; 

Filmaatni biyyattii keessatti gaggeessame jedhamu qaanfachiisaa tahuutti dabalee, addunyaa ittiin gowwoomsuuf xapha siyaasaa raawwatame tahuun ifatti waan mul‟ateef; Kanaaf, golli qaama paarlmaa biyyattii lamaan (2n) daddaffiin akka diigaman, Seera haqaa fi sirna dimokiraasii dhugaa biyyattii keessatti dhugoomsuuf mootummaan yeroo cehumsaa dhaabota sochii bilisummaa gaggeessaa jiran, jaarmota mormitoota siyaasaa adda addaa kan ammate haa utubamu jedhna. 

Injifatnoon Saba Cunqurfameef!

Bilisummaa fi Dimokraasiin Ni Mo’ata!!

Qunnamtiin Qeerroo:

Email : qeerroo2011@gmail.com

Facebook: Qeerroo Bilisummaa

Website: https://qeerroo.wordpress.com


Barattooti Hidhaman; Diddaan Itti Fufe!

(Oduu Qeerroo, Hawaasaa, Ebla 15, 2011) Humni tikaa wayyaanee barattoota Oromoo adamsee hidhuu isaa wayita itti fufee jirutti, barattooti Oromoo immoo diddaa isaanii jabeessanii babal’isaa jiru.

Maddi Oduu qeerroo akka nuuf gabaasetti, barattooti Oromoo Yunivarsitiilee biyyattii keessa baratan doorsisaa fi hidhaadhaan hiraarfamaa jiru.

Barataa Seenaa Mararaa

Akka kanaan Yunivarsitii Arbaa Miinchi keessaa barataa Seenaa Mararaa ukkaamsanii akka hidhanii fi barataa kanas mooraa keessaa qabanii yeroo deemanitti reebicha guddaa erga irraan gahanii booda qabanii  gara mana hidhaa hin beekamnetti fuudhanii deeman.

Hidhamuu barataa Seenaa Mararaan walqabatee mooraa University Arbaa Miinchi keessatti mormiin guddaa kan ka’e yoo ta’u,   guyyaa har’aa  Ebla 15,2011 guutummaatti hiriira bahanii mirga barattootaa fi guutummaa ummata cunqurfamaaf gaafachuuf ejjennoo fudhatanii jiru.

Haaluma walfakkaatuun barattoonni Oromoo mooraa University Hawaasaa keessatti baratan hedduun qabamanii hidhaatti darbamaa jiru.

Barataa Daagim Gizaw

Haga ammaattis barattooti Oromoo jajjaboo fi qaroo sadii gaafa Ebla gaafa 13, 2011 mooraa keessaa qabamuun gara mana hidhaa hin beekamnetti fudhatamanii jiru. Barattooti hidhamnis, Barataa Sayyoo electrical Engineering waggaa 3ffaa, Barataa Daagim  Gizaawu Electrical and Computer Engineering, Barataa Gadaa Raggaasaa Vetr waggaa 5ffaa kan baratu ta’uun beekamee jira.

Yeroo hidhaan kun babal’ataa jirutti, barattooti Oromoo immoo “qabsoo irratti hirmaannus dhiisnus reebamuufi ajjeeffamuun nuuf hin oolu. Kanaaf bu’aa buusaanii wareegama gaafatu kaffaluun filatamaadha,” jedhanii jiru.

Yeroo ammaas hidhaa ummata Oromoo irratti labsame gargalchuun hawaasti marti bakka jiru irraa walqabatee akka ka’u illee Qeerroon dhaamsa dabarsatanii jiru.

INJIFANNOO!!

“Hidhaa fi Hiraarsaan diddaa keenyatti nu jabeessa!”

(Oduu Qeerroo,Haromaayaa,14 Ebla 2011) Hidhaa fi hiraarsaa barattoota Oromoo irra gahu hatattamaan akka dhaabbatu barattooti Oromoo mooraalee Yunivarsitii adda addaa keessa baratan gaafatan.

Barattooti kun guyyaa kaleessaa hala rakkisaa keessatti wal qunnamanii akka dhaamsa dabarsatanitti barattooti hidhaman hatattamaan hin hiikaman taanaan barumsa akka dhaaban beeksisanii jiru. “Hidhaa fi Hhiraarsaanis diddaa karaa nagaatiin goonutti akka cichinee hojjannu nu gargaara,” jedhanii jiru.

Yeroo ammaa kana Oromoota hidhuu fi ajjeessuu irraan qabsoo ummata Oromoo ukkaamsuun fala jedhee kan itti jiru mootummaan Orom-nayaataa Wayyaanee ammas magaalotaa fi University lee irra deemee ilmaan Oromoo funaanee hidhuu itti fufee jira.

Barataa Mirreessaa H/yasuus

Akka kanaan Barattoota Oromoo  barnootaan qaroo tahan keessaa gaafa Ebla 11,2011 halkan bakka ciisicha cabsanii itti seenuun kenneen hidhaatti geeffaman keessaa Barataa Mirreessaa Hayleyesus Qananii barataa  Universal University  clinical Pharmacy waggaa 3ffaa, Barataa Damee Olambe Universal University Clinical Pharmacy waggaa 2ffaa, Barataa Taddasaa Takkaleny University Finfinnee Journalism waggaa 3ffaa ta’uun beekamee jira.

Haga ammaatti barattoota Oromoo adamsanii hidhuun kan itti fufe yoo ta’u, haala isaan keessa jiran beekuuf yaaliin godhame hin milkaa’iin jira.

Barataa Daandii Baqqalaa

Odeessi turee nu aghe immoo barattooti Oromoo kunneen mana hidhaa Maa’ikalaawwii keessatti hiraarfamaa akka jiranii fi keessaayyuu barataa Tolesa Farajaa University Jimmaa, Barataa Tufaa Baacaa University Jimmaa, Barataa Sanbataa Damee University Haromayaa, fi barataa Daandii Baqalaa, University Haramayaa irraa mana dukkanaa keessatti hidhamanii akka jiran beekameera.

Kana malees, barsiisota dhalootaan Oromoo tahan Kaampaasii Goteraa keessaa kanneen barsiisan ammoo Barsiisaa Alamayyo Garumaa, Barsiisaa Fayyisaa Alamineh fi Barsiisaa Dachaasa Magarsa kanneen jedhaman mana hidhaa bakka hin beekamiinitti geessuun hanga ammaa bakka jiran hin beekamu.

Damee Olambee

Kana malees college University Rift Vally keessatti barattooti Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan irraan bulchitooti Wayyaanee rakkoo uumanii haalli college kanaa yeroo gabaatti kan cufamuuf deemu tahuu qeerroon ni beeysifti.

Yeroo ammaa kana tikaa fi basaasaan wayyaanee heddummaachaa akka jiru kan dhaaman barattooti Oromoo, kanneen hidhaman martuu maatii fi firoottan isaanii waliin akka qalqunnamaniif yookaan abukaatoo seeraa akka argataniif waanti godhamee akka hin jirre beekameer jira. Sababa kanaan haala isaan keessa jiran beekuun hedduu rakkisaa waan ta’eef yaaddoon jiru guddaa dha. jedhamee jira.

This slideshow requires JavaScript.

Oduu Qeerroo

“Diddaan Qeerroo Hidhaa fi Ajjeechaan Hin Dhaabbatu!”

(Qeerroo News, Finfinnee, Ebla 13, 2011)Oromoota hidhuu fi ajjeessuu irraan qabsoo ummata Oromoo ukkaamsuun fala jedhee kan itti jiru mootummaan Orom-nayaataa Wayyaanee ammos magaalotaa fi University lee irra deemee ilmaan Oromoo funaanee hidhuu fardeefatee jira.

Gabaasoti Qeerroo bakka adda addaa irraa odeessa nuu ergaa jiraniin akka mirkaneessanitti, wayyaaneen gama hundaan sagalee Oromoo ukkaamsuuf human qabdu amraan hojjacha ajirti.

Akka kanaan Barattoota Oromoo  barnootaan qaroo tahan keessaa gaafa Ebla 11,2011 halkan bakka ciisicha cabsanii itti seenuun kenneen hidhaatti geeffaman keessaa:-

1.      Mirreessaa Hayleyesus Qananii barataa  Universal University  clinical Pharmacy waggaa 3ffaa

2.      Damee Universal University Clinical Pharmacy waggaa 2ffaa

3.      Taddasaa Takkaleny University Finfinnee Journalism waggaa 3ffaa

4.      Tolesa Farajaa University Jimmaa

5.      Tufa Baacaa University Jimmaa

6.      Sanbataa Damee University Haromayaa

Yeroo hidhaa Ma’ikelaawiitti darbitu, barsiisota dhalootaan Oromoo tahan Kaampaasii Goteraa keessaa kanneen barsiisan sadii;

1.      Alamayyo Garumaa

2.      Fayyisaa Alamineh

3.      Dachasa Magarsa

mana hidhaa hin beekamiinitti geessuun hanga ammaa bakka jiran hin beekamu. Maatii fi firoottan isaanii haala kana irraa rifaatuu waan qabaniif bakkatti iyyatan dhabuun rakkachaa jiru.

Kana malees college University Rift Vally keessatti barattooti Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan irraan bulchitooti Wayyaanee rakkoo uumanii haalli college kanaa yeroo gabaatti kan cufamuuf deemu tahuu qeerroon ni beeysifti.

Dameen qindeessituu sagantaa diddaa Qeerroo dhimma kana irratti ibsa kenneen, hidhaa fi ajjeechaan sagantaa Qeerroo fashalsuuf yaaliin godhamaa jiraatus, “diddaan Qeerroou bifa kamiinuu hin dhaabbatu.” jedhee jira.

Isbi kun itti dabaluunis, “ wayyaaneen  nu hiitus, nu ajjeeftus, nu darartus, nu madeessuu irra dabartee biyya keenya deegsitus abadan qabsoo irraa hin dhabbannu!” jedhee jira.

Oduu Qeerroo

Wayyaaneen Barattoota Oromoo Hidhuu fi Adamsuutti Jirti!

(Oduu Qeerroo, Jimmaa, Ebla 13, 2011) Gaaffii Ummata Oromoo deebisuu kan hin dandeenye Mootummaan Wayyaanee, baratoota Oromoo hidhuu fi ajjeessuun furmaata jedheen duula hidhaa fi ajjechaa itti fufee jira.

Maddeen oduu Qeerroo akka gabaasanitti, barattoota Oromoo hidhuu fi dararuu,ajjeessuu fi biyyaa ari’uun dhibdee siyaasa Impair biyyattiif  furmaata akka taheetti kan fudhatee mootummaan Orom-nyaataa Wayyaanee duula hidhaa jimulaadhaan dhidhanii booda ragaa itti barbaadan babal’isaa jirti.

Barataa Girmaa Xurunaa

Gaafa Ebla 7,2011 irraa eegalee barattoota Mooraa University Miizaan Teeppii rasaasaan tumuu fi kaan ammoo hidhaatti ergee akka doorsisaa fi reebichatti jiru gabaasi achii irraa nu gahe addeessa. Kana irratti dabalee barattoota barnoota Engineering n waggaa dhumaa irra jiranii fi kanneen qaroo tahan nama lama guutuu Oromiyaa keessatti  FDG kan akka biyya Egypt fi biyoota gidduu gala kaaniin Ethiopia keessatti jalqabuuf jettu kan jedhuun yakkee mooraa University Haromaya ,Hawaasaa, Jimmaa, fi University Wallaggaa irraa dhukaamsee fuudhuun mana hidhaa hin beekamnetti gara  Finfinnee akka geesse geessee jira.

Barattooti Oromoo kun:-

 1. Girmaa Turuna    university Haramaayaa waggaa 4ffaa
 2. Dachaasaa Wirtuu Mosisa University Harmaayaa waggaa 4ffaa
 3. Fayyisaa Fufaa Universiyty Wallaggaa waggaa 3ffaa
 4. Gaddisa Dhugaasaa  University Hawaasaa
 5. Tariku Baqala University Haromaaya.
 6. Magarsaa Baqalaa University Haromarya
 7. Fitum Taddasa(Biyya) University Haromaya
 8. Tolesa Farajaa University Jimmaa
 9. Tufa Baacaa University Jimmaa

Barataa Dachaasaa Wiirtuu moosisaa

Hidhamuu barattoota kanaa fi kanneen mooraa University Miizaan Teeppitti rasaasaan waadamanii Hoptala Miizaan Teeppii jiran kaan ilaalchisee Barattooti Oromoo Universitileee, Jimmaa, Finfinnee, Hawaasaa, Adaamaa,Naqamte,Dillaa,fi Ambo irraa dhaamsota kara karaa erganitti barattooti kunniin hatattamaan hin gadhiifaman yoo tahe mootummaan Wayyaanee madaa ummata Oromoo irratti gaaza firfirsaa waan jiruuf,ummati Oromoos kanaaf deebii gahaa akka kennuuf qophii tahe nuti dargaggoonni Oromoo biyya lafaatti beeksfna.

Ammas karaa biraa hidhaa fi dorsisi hiriira bahuuf jettu sababa jedhuun yunivarsitiilee garaa garaa keessatti itti fufee kan jiru si’a tahu, Yunivarsitii Wallaggaa keessatti halkan halkan ibsaa dhaamsuun barattoota guuraa akka jiran gabaafameera. Gaafa Ebla 6,2011 humnoonni tikaa Wayyaanee barataa tokko qabanii hidhuuf jedhan barattoonni iyyanii harkaa buusaniiru.

Barataa Gadaa Raggaasaa

Karaa biraa barsiisota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Homii jedhamu keessaa sochii dargaggoota ykn barattoota Oromoo qindeessaa jirtu kan jedhuun Oromoota warra tahan nama 8 hidhuun mana hidhaa Ma’ikelawwii Finfinnee akka geessan bira gahamee jira.Maqaa barsiisota kanaa fula dura odeessi Qeerroo ifa ni godha.

Barattooti ukkaamfaman akka hiikaman gaafatame!

(Oduu Qeerroo, Haromayaa, Ebla 12, 2011) Barattooti Oromoo Yunivarsitii Haromayaa keessa baratan guyyaa kaleessaa mooraa isaanii keessatti hiriira bahuun barattooti ukkaamsamani akka gad-lakkifamn gaafatan.

Barattooti Oromoo kunneen hiriira nagaa godhan kana irratti barattooti humna tikaatiin ukkaamfamanii hidhaman akka gadhifaman kan gaafatan yoo ta’u, barattooti kunneen hin gadhiifaman taanaan garuu barnoota dhabnee gara warra keenyatti galla; qabsoo Oromummaas itti fufna” jedhanii jiru.

Wayituma kana barsisonni illee gaaffii barattootaa kana kan deeggaran yoo ta’u, haalli akkanaa kun yoo fala hin argatiin sirni baruu fi barsiisuu gufachuu akka malu hubachiisanii jiru.

Warri gaaffiin itti dhiyaate, presedantiin Yuniversitichaas, “nutis mootummaa gaafannee jirra; hamma Jimaatatti isiniif himna,” ittiin jechuun deebii kenni iyyuu  barattooti garuu “amma jimaataatti  hin obsinu; har’uma bakki isaan jiran nuuf haahimamu; yoo ta’uu baate mormii keenya hin dhaabnu,” jedhanii jiru.

Yeroo ammaa kanas humnooti tikaa fi basaasaa barattoota hordofaa kan jiran yoo ta’u mooraan Yunivarsitichaan  hidhattoota wayyaanee hedduudhaan eegamaa jira.

Kana malees, network kan telfona fi internate illee  balleessanii waan jiraniif akka salphaatti qunamtii gochuun hin jiru. Barattooti garuu gama hundaan qunnamtii isaanii jabeeffachaa fi diddaa karaa nagaatiin godhamuuf of-qopheessaa jiru.

Oduu Qeerroo

Dhaamsa Qeeroo Bilisummaa

Qeerroo Oromiyaa;

Diddaa qeerroo Oromiyaa

Dhaamsa Diddaa Qeerroo Oromiyaa

Gadaan kun kan kee ti. Gadaa kana keessatti kaatee yoo oromiyaa garbummaa jalaa hin baaftu ta’e, biyyaa fi saba garbummaan dhaale keessatti hireen darbuuf deema. Kun immoo qaanii qaanii caaluu dha. Abbootiin keenya garbummaa didanii guca bilisummaa qabsiisan har’as si waliin qabsootti jiru. Atis, guca isaan qabsiisan saniin biyyaa fi saba kee qarriffaa garbummaa jalaa baaftee gara bilisummaatti akka tarkaanfachiiftu sirraa eegu. Kana waan ta’eef, bakka jirtutti hidhannoo kee jabeeffadhu!

Akkuma beeknu, hidhaa fi ajjeechaan akkuma kaleessaa sanatti mana keetti dhufaa jira. Diinni keenya karaa maraan nu balleessee ofii badhaadhuuf nurratti hojjachaa jira. Nuti, qeerroon immoo yoo har’a didne malee biyyaa fi saba egere dhaallee dhalootaa dhalootatti lachiifnu qabaachuuf hin jirru. Kanaaf, bakka jirtitti waan dandeessu mara godhi!

Diinni keenya duula walii galaa nurratti bane jira. Ijoollee mana hidhaatti guuramaa jiran irraa akka hubannutti nu kanneen hafne illee buluu keenya beeknus, oollee keenya beekuuf hin jirru; ooluu keenya beeknus, buluu keenyaaf wabiin hin jiru. Wabiin keenya otuu falminuu du’a seena qabeessa du’uuf of-qopheessuu qofaa dha.

Odeeffannuun humnoota tikaafi basaasaa irraa nu gahaa jiru akka hubachiisutti manneen fi oolmaan sabboontota Oromoo marti hordofamaa jira. Torbee as dhufuuf jiru, keessaayyu, jimaata eegalee haga dilbataatti duulli guddaa manneen barnootaa keessatti banamuuf qophaa’ee jira. Kanaafis, humni guddaan waraanaa fi garee farra-shororkeessitotaa keessaa walitti qindeeffamanii jiru. Qeerroon kana beektee, akkuma kanaan duraatti of-eeggannoo guddaa akka gootu haata’u. Caasaa qabdan maraanis dhaamsa keessan akka miidiyaalee adda addaa gahu godha. Yoo diina harka buutan bifa kamiinuu gowwoomtanii akka odeessa keessan hin kennine.

Kaayyoon keenya kanneen abbaa irrummaan dhiiiga ummataa xuuxaa jiran dhabamsiisuu malee ummataa fi gosa kmirrattiyyuu kan xiyyeeaffattee miti. Nuti kan itti jirru, tooftaa diddaa keenyaan qabsoo keenya karaa nagaa itti fufuu dha. Hin dagatiinaa! Nuti saba kamirraayyuu diinummaa hin qabnu! Diinni keenya kanneen aangoo ummataan duruumanii dhiiga ummataa xuuxaa bara baraan jiraachuu fedhanii dha. Galiin keenya sirna cunqursaa dhabamsiisuu dha.

Qeerroo! Bifa kamiinuu sodaatti harka kennachuu hin qabdu! Otuu sodaannuu du’uun raawwatuu qaba. Yeroon du’aa jiraannus awwaalamuu qaba. Duuti sodaa illee dallaa keenya jala dhaabbatee jira. Qeerroonis gamtaa keetiin yeroon itti tulluu sodaa itti jijjigsitu ga’eeraa, ka’i!!

Qeerroo waanti guddaa ati gochuu maltu amala diina keetii beeki; jabinaa fi laafina diina keetii adda baasi.  Diinni keenya waanti inni qabu meeshaa waraanaa malee dhugaa miti. Dhugaa kan qabu nu warra qe’ee keenya keessatti dararaa argaa jirruu dha. Dhuma irratti  kan mo’atu, kan dhugaa qabuu dha. Abbootiin irree dhumaa isaanii hin argan; seenaa darbe irraa hin baran. Warreen seenaan galmeesse dhiifnee, warren kaleessaa yoo mil’anne kabajaa caalaa salphinaan aangoo irraa bu’uu warra filatanii dha. Haga fedhan kijibanis dallaan kijibaan ijaarratan du’a isaan hin oolchine. Dhugaaan karaa qal’aa keessaan hulluuqxee isaaniin fuutee darbite, bittaa wayyaanees buqqisuuf jirti; jabaadhu!!

114 Oromo Students Injured by Live Ammunition

(Qeerroo News, 11 April 2011) The Woyane Federal police have beeen firing live ammunition on about 400 unarmed and peaceful Oromo students of Mizan Tepi University injuring several students and arresting several others a report we received on April 08, 2011 revealed.

According to Qeerroo News reporter,  the exact number of students injured and arrested by the Woyane police is unknown.

However, the latest update we received today April 10, 2011 revealed that 114 Oromo students, injured by live ammunition have been admitted to Mizan Tepi hospital and many others who were not taken to hospital are suffering in individual houses without any medical attention.

The updated report we received today added that more than 50 other Oromo students have been abducted and their whereabouts are unknown.

Oromo students in the area are appealing to all humanitarian, governmental and non-governmental organizations to follow the whereabouts of those abducted and also to save the lives of those left without medical attention.

Here is a brief chronology of events unfolding in Mizan Tepi University. On April 4, 2011 evening the rumor that Oromo students are going to lit a revolt in the university was spread and a large number of Federal Police was deployed and was firing heavy equipments throughout the night, presumably to scare of the students.

In connection with this the Tigrean students of the university were organized and started a (pro-government) rally insulting the Oromo students and the entire Oromo people.

The provoked Oromo students made everything possible to destabilize the conflict and the tension peacefully, but without success.The conflict was intensified until the so called Federal Police sided with Tigrean students and rained live ammunition on Oromo students.

That evening the deployed Federal Police picked up at least 50 [only] Oromo students from their dormitories, put them on big military trucks and have taken them away and their whereabouts are unknown.

Currently the telephone communication to the area is down and Qeerroo News reporter is unable to get more detail information about the incident.

 

“Bara baraan gabrummaa keessa jiraachuu irra bilisummaaf utuu falmannuu, wareegama seena-qabeessa taheef kufuu filanne.” Qeerroo Oromiyaa

Ka'i, Qeeroo

Nuti, bartootni Oromoo fi bartootni saboota miidhaa bittaa jala jirruu, ummata Itoophiyaas tahe hawaasa addunyaatti quca warraaqsaa qabsiisuu keenya kunoo ifatti labsineerra. Seenaa wareegama bartoota Oromoo dhiheenya taasisameef bakka guddaa kennaa nutis wareegama bilisummaa baasuuf murteessanne. Bara baraan gabrummaa keessa jiraachuu irra bilisummaaf utuu falmannuu, wareegama seena-qabeessa taheef kufuu filanne.

Ummatootni Ittophiyaa keessaas yaamicha keenya dhagahanii, miidhaa, cunqursaa fi gabrummaa of irraa dhabamsiisanii, bilisummaa, walabummaa fi sirna dimokiraasii haqaa dhugoomsatanii biyya isaanii keessa kabajaan jiraachuuf goca bilisummaa bakka hundatti akka qabsisanii qalbii fi onnee guutuun akka nu waliin hiriiran guddisnee abdanna.

Ibsa Sochii Qeerroo Oromiyaa

 

“We are determined to die in freedom than living in slavery” Qeerroo Oromiyaa

Ka'i Qeerroo!!

“We, Oromo and all other oppressed peoples students, declare to the world and the Ethiopian peoples that we are committed to be first in torching the revolution. Given the recent history of Oromo students’ movement, we are cognizant of the price of freedom.We are determined to die in freedom than living in slavery.

We are confident that soon the remaining Ethiopian peoples would follow us in upholding the torch of the revolution so that their oppression, suffering and slavery end here and now and give way, once and for all, for liberty, freedom and democracy to prevail.”

Oromo Youth.pdf

Hello QEERROO!

Ka'i, Qeerroo

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to Qeerroo Forum at https://qeerroo.wordpress.com. This is your Gadaa based blog to promote Freedom and Democracy in Oromia. The goal of the Qeerroo Movement for Freedom and Democracy is not to create a new centralized organization that will make decisions on its own. Indeed, the movement is not an organization as such. Rather, it is a proactive network of democrats that will meet periodically to exchange ideas and experiences and to foster collaboration among peace and democratic forces around the world.

Joine the Qeerroo Youth Movement!