Mootummaan Wayyaanee duula Beektootaa fi Barattoota Oromoo Balleessuu kan jedhu Akeeka godhatee itti fufe.

(Odeessa Qeerroo Finfinnee, Waxabajjii 18,2011)Gaaffii mirgaa fi sabummaa Oromoo yeroo irraa yerootti kanneen kaasan keessaa qoodi barattootaa fi beektota Oromoo guddaa dha,kanneen mirga Oromoof xichoominaan falman Wayyaanee biratti akka diinaatti ilaamamuun University fi manneen hojii Ethiopia jiran keessaa ilmaam Oromoo qaroo tahan sababa tokko malee mana hidhaatti geeffamaa jiru.

Akka kanaan sochii Qeerroo Bilisummaatti hidhuun Oromoota jajjaboo fi qaroo tahan baatii Waxabajjii kana keessa bakkoota adda addaa irraa Hidhaa jiru, Yeroo ammaatti sababa tokko malee bakka hojii isaanii irraa qabamanii qeerroo qindeesitu jechuun kanneen Hidhaa galan keessaa:-

 1. 1.    Dr Fanta xilahun  nama hojii dhuunfaatti bobba’ee naannoo Kiiloo 4 Finfinnee hojjetu
 2. 2.    Barsiisaa Katamaa Fufaa magaalaa Jimmaa kan barsiisuu
 3. 3.    Barsiisaa Tamasgen Irranaa Innaangoo Wallagaa kan barsiisuu
 4. 4.    Barsiisaa Ahiman Jundi godina bahaa Hirnaa kan barsiisuu
 5. 5.    Jamaal Ibraahim Gadaa kan jedhamu Ministera qonnaa jala godina baalee magaalaa Gobbaa

Yeroo tahan dhihoo kana baatii Waxabajjii kana keessaa ergamee bulaa Wayyaanee kan tahe Junaddiin Saaddoo barsiisota sadii University Adaamaa keessaa badii tokko malee sababa Sochii Qeerroo duubaan jirtu jedhuun reebsisee hojii irraa arsiisisuun beekamu. Kanneen reebaman keessaa barsiisaa University kan tahe Taayyee Fufaa hanga har’aatti bakka jiru hin beekamu.

Qabsoon itti fufa ! Gabroomsaan ni kufa!

 

Diddaan qabsoo ittiin dallaa garbummaa diiganii dha.

(Qeerroo, Adaamaa, 16 Waxabajjii 2011) Diddaan qabsoo ittiin dallaa garbummaa diiganii gara bilisummaatti ce’an waan ta’eef sobaa fi doorsisa jalaa fi ergamtuu abbootii irreetiin akka dubbatti hin deebine barattooti Yunvarsitii Adaamaa ibsan.

Barattooti Yunvarsitii Adaamaa keessa baratan ololaa fi doorsisa ergamtuu wayyaanee kan ta’e Junaddii Saaddoof kennaniin akka hubachiisanitti, yoomiyyuu taanaan diddaan qeerroo karaa maraan jabaatee itti fufa.

Haata’uutii, ergamtichi Wayyaanee marii barattoota waliin godhe keessatti yeroo barattooti gaaffii mirgaa fi gaaffii akkaadaamii kan akka ‘nyaata nuuf sirreessaa’ fa’aa gaafatanitti,   deebiin qajeelaa kennamaafii hin jiru.

Yeroo kaanitti, ‘qaamni as jiru kun deebii isinif kennuu hin danda’u,’ jedhamaa akka turan kanneen ibsan kun dabalanii akka hubachiisanitti, deebii kana argamu yeroo ‘qaama olaanaa argamee qofaa dha.’

Dhumarrattis qaamni olaanaa jedhame sun ergamticha wayyaanee, Juunayidii Saaddoo  akkuma dallaa seeneen akeekkachiisa kenneen, ‘Nyaatni rakkoo tokko hin qabu; isin rakkoo ilaalchaa qabdu,’ ittiin  jedhee jira.

Qeerroon garuu, dhimmoota akkanaan kan duubatti deebi’u akka hin jirre ibsanii, deebiin akkanaa kan sammuu ergamtoota abbootii irree irraa yeroo yeroon facaafamu waan ta’eef qabsoo diddaa eegalan akka malchiisutti qindeeffatanii itti fufuuf murteessanii jiru.

 

Ergamaan TPLF Junaddiin Saddoo, Dargaggoota Oromoo( Qeerroo ) Basaasuu irratti Ramadamee Milkaayuu Dhadhabe.

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, Waxabajjii 15,2011)Guyyaa Kaleessaa Waxabajjii 14,2011 Ergamtichi TPLF mooraa University Adamaa keessa naannoo barattooti baratanii fi doormii ciisicha barattootaa irra deemee barattoota Oromoo akka doorsisaa turee fi kanneen ergamtoota isaa tahan ammoo if jala hiriirsee waldaa tokkoma Oromiyaa ijaarra jedheen maqaa isaanii galmeessaa akka ture beekame.

Ergamtichi TPLF kun bara 2005 irraa eegalee barattoota Oromoo ajjeesisuu fi hiisisuu akkasumas biyyaa ariisisuu kaaniin hojii dhablee taasisuutti qooda inni Wayyaanootaaf kenne himamee hin dhumu,saba Oromoo fi barattoota Oromoo birattis seenaa xuraayaa fi fokkotaa qaba.

Yeroo ammaa kanas gochaan isaa itti fufee barattoota Oromoo adda addaa qooduuf jecha guyyaa kaleessaa list warra miseensa OPDO tahan galmeeffatee barattoota Oromoo kanneen hafan keessaa bahanii doormiin qofaatti akka isaanii kennamuu fi tajaajjilli addaa akka isaaniif tahu ajaja dabarsee deemeee jira.

Yeroo kanattis barattooti gama tokkoon sodaatanii list inni galmeesse keessatti maqaa kennan nuti duunee banna malee dhiiga obbolaa keenyaa irra dhaabbannee waan ergamaan kun hambaa diinaa jalaa funaannee nuu kennuu hin goyyomnu jechuun Qeerrolee mooraa University Adaamaaf ibsanii jiru.

Namtichi kun barattoota maqaa tokkoomsaa Oromiyaa jedhuun goyyomsuu fi raatessuuf haayaalu malee dhimma saba Oromoo irratti barattooti Oromoo University baratan haaturuu kanneen yeroo ammaa mana barumsaa gadaanaa keessa jiranuu Junaddiiniif barnoota sabboonummaa kennuu kan dandayan malee isa irraa waan baratan takka illee akka hin jirre Qeerroon Adaamaa gabaasu.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

Bittaa Murna Bicuu TPLF fi Miidhaa Ummata Oromoo irra gahaa jiru

(Dhaamsa Qeerroo,Jimmaa 14 Waxabajjii 2011) Sirni abbaa irrummaa murna bicuun durfamu  haala yeroo aanjaa argateen akeeka isaa  guuttatee Itophiyaa eerga dhuunfatee kunoo waggoota digdama qadaadde.

Waggoota digdama dabran kunneen keessatti murni bicuu kun ummata addaan qooduu, ummatoota walitti buusuu fi wal irratti diina taasisuun bittaa isaa jiraachise.

Gara jabummaa dorgomaa hin qabneen ummatoota fixaa fi ficcisiisaa, kuma kudhanootaan mana hidhaatti naqee irratti roorrisaa fi hiraarsaa, kan kumoota baay’een lakkaa’aman firaa fi lammii, biyyaa fi qe’ee dhalootaa dhiisanii biyya alaatti akka baqatan taasisuu dhaan umrii bittaa isaa dheereffatuun jiraate.

Bitta Murna Bicuu TPLF fi cunqursa Oromoo,Ibsa Qeerroo Wax 14,2011

Ergamtichi Wayyaanee Barsiisota Sadii Hojii Irraa Aryate!

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, Waxabajjii 11, 2011) Ergamaan Wayyaanee, Junaddiin Saaddoo ammas akkuma kanaan dura, 2004 keessa  barattoota Yunvarsitii Finfinnee 300 ol ta’an  akka barumsa irraa aryataman wayyaanee waliin murteessetti, ammas  barsiisota Yunvarsitii Adaamaa sadii ajaja waltajjii irratti dabarseen akka hojii irraa aryatama godhe.

Qeerroon magaalaa Adaamaa keessaa akka gabaasetti, Ergamtichi Wayyaanee kun  kanaan dura barattoota Oromoo goyyoomsuuf yaaliin godhe akka jalaa fashaleen Jimaata darbe, lukkeelee abbaa irrree wayyaanee callaa walitti qabee oduu kijibaa harkaa funaanaa oolee jira.

Qeerroon walgahii kana irratti argame akka dubbatetti, waan hunda caala kana nama dhibu namni maqaaf abbaa aangoo ta’e tokko kijiba waltajjii irratti malaan nyaatotti himaniin hojjataa mootummaa tokko akka ergamtuu isaatiitti aryachuu isaa ti.

“Keessaayyuu, walgahii magaala Adaamaa, galma abba gadaa keessatti godhame irratti waa’ee barsiisa Taayyee jedhamu waanti himamee fi murtiin darbe kan nama raajuu dha,” kan jedhe Qeerroon, “oduu kijibaa  barataan miseensa opdo ta’e tokko odeesseen barsiisaan kun battalumatti hojii irraa akka aryatamu Junaddiin waltajjii irratti murteesse,” jedhee jira.

Haaluma kanaan barsiisoti sadii battaluma sanatti hojii irraa akka aryataman beekamee jira. “Sababa barataan opdo tokko oduu kijibaa  dubbateen  ogeessa tokko hojii irraa aryachuun maalummaa sirna wayyaanee kan ifatti mul’isuu dha, kan jedhan immoo, “haalli abbaa irrummaa akkanaa  kun umurii sirna abbaa irrummaa kan gabaabsu malee kan dheeressuu miti,” jedhanii jiru.

Baratoota miseensa opdo fi barsiistoota walitti qabanii maqaa wal gahii dhaan hoteela rift valy jedhamu keessatti dhugaati obaasanii haala siyaasa isaani ijaa-gurratti afuufaa akka jiran kan gabaase Qeerroon,  “haalli kun baratoota macheesanii haala hin taaneen olola siyaasaa itti guutuun dhibdee biyyattiif furmaata buqqaasaa akka hin taane, inumaayyuu, ittiin jireenyaaf jecha waantoti yeroof kabaman kunneen  akka dallaa cirracha irratti ijaaramee ti,” jedhanii jiru.

Qeerroonis itti dabaluun akka dhaametti, yeroo darbuuf jiru keessatti kanneen xurii seenaa laaqqachaa jiran badii caalutti otuu hin galiin akka irraa deebi’an dhaamsa lammummaa dabarseefii jira.

Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe.

(Odeessa Qeerroo, Fichee, Waxabajjii 11, 2011) Oromiyaa naannoo Shawaa Kaabaa keessatti ummati Oromoo erga FDG jalqabee bubbulee jira.

Finciloota mirga abbaa biyyummaa falmachuun baatii Waxabajii kana keessa itti fufuun ummannii Oromoo onoota Kuyyuu, Hdhabuu Aboote, Dagam fi Yayyaa Gullallee keessatti ajaja qondaalota Wayyaanee irraa fudhachuu diduu fi qajeelfama mootummaan TPLF ummata irratti baasu lagachuun diddaan dura dhabatanii jiru.

Haala kanatti kan aare mootummaan Wayyaanee immoo ummata meesha maleeyyii mirga uumamaan qabanitti dhimma bahanii gaaffii mirgaa gaafatan kunneen mana hidhaatti guuraa jira.

Akka kanaan onoota kanneen keessaa Waxabajjii 06 fi 07,2011 Oromoota 159 lukkeelee Wayyaanee fi waraana TPLFn qabamanii mana Hidhaa bakki hin beekamiinitti geeffamanii jiru.

Sababa kanaan kan ka’e ummati Oromoo naannoo san jiraate gamtaayee bakka isaan itti hidhamanii fi sababiin namni 159 hidhameefii akka nuu himatan jechuun qondaalota lukkeelee fi TPLF yeroo gaafatan, warren hidhaman kun ummata mootummaa irratti kakaasan,ajalaa fi qajeelfama keenya ummati akka hin fudhanne kakaasan kan jedhuun hidhaman jechuun deebii arrabsoon makame ummataaf deebisuu Qeerroon  Shawaa Kaabaa gabaasee jira.

Ummati Oromoo  Shawaa Kaabaas jiraatus tahe ummati Oromoo walii galatti warraaqsa baatii Ebla jalqabe hanga har’aatti osoo wal irraa hin citiin gaggeessaa jira.

Warraaqsi qabate kun galiin isaa mirga ummata Oromoo fi soboota cunqurfamoo Ethiopiaf gonfachiisu akka tahe Qeerrooleen Oromiyaa onnatanii dubbatu.

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa!

“Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?

(Qeerroo, Finfinnee, 11 Waxabajjii 2011) Sabni tokko kan ofi danda’ee, ummata baay’ee qabu qabsoo gamtaadhaan garbummaa jalaa akka bahu weellisaa ANGAFAA fi beekamaa Afandii Siyyoo Faaruu Warraaqsaa Qeerroof erge keessatti hubachiise.

Wellisaa Afandii Siyyoo faaruu haaraa Qeerroo Oromiyaaf qindeesse keessatti akka hubachiisetti sabni Oromoo kan dhaloota sabboonoo fi kutatoo kitilaan qabu ba’aa garbummaa baatee jiraatuun salphina guddaa dha.

Walaloo faaruu “garbummaa irra jirraa, roorroodhaan saamamnee,..” jedhee eegalu keessatti akka welluu isaatiin qindeessee miiressetti xiqqaa guddaan keenya karayyuu marsinee diinatti yoo kaane abbaa injifannoo ta’uun hin mamsiisu. 

” Nuti Otuu Jirruu, Akkamiin Dhabamaa?” jedhee gaaffii seena qabeessa kan gaafate Artisti Afandii Siyyoo, deebii isaas, “Nuti saba tokkoo, wajjiniin qabsoofnee, wajjiniin rakkannee bilisummaatti haa baanu,” jechuun furmaata isaas welluu isaa kana keessatti akeekee jira.

“Waliin Qabsoo Goonee, Irraa baana Rakkoo”

Artisti Afandii Siyyoo seenaa qabsoo warraaqsa Oromoo keessatti wallee warraaqsaa kan akka Baallee Guchii  fi  Alaabaa Oromiyaa fa’aa weellisuun  qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti akka tarkaanfatu gahee mul’ataa gumaachaa jira.

Kana malees, yeroo addaddaatti walleen Oromoo sadarkaa addunyaatti akka beekamu gahee olaanaa bahuun faandhahii dhaloota haaraa ta’ee akka jiru  hubachuun kan danda’amuu dha.

Yeroo ammaas  bu’aa bubbutuun otuu hin malalfamiin qabsoo oromoo jabeessuu fi tumsuun gahee ogummaa kan sadarkaa guddaatti mul’atu  bahaa jira. Dhiyeenyattis Faaruu Qeerroo qopheessuun hojiin boonsaa diddaa Qeerroo Bilisummaa tumsuu fi gootomsu  gumaachee jira.

Kanumaan wal qabatee, gara fuulduraattis hojii muuziqaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuuf kutannoo hin daddaaqamnee fi jabaa akka qabu dhaamsa nuu dabarse keessatti mirkaneessee jira.

Humni Hinbeekamne Ergamtoota Barattoota Rakkisan Adabe!

(Gabaasa Qeerroo Hawaasaa, Waxabajjii 09,2011)University Hawaasaa keessaa yeroo adda addaatti barattoota Oromoo qaroo fi jajjaboo tahan badiin tokkoon malee nama hidhaatti guuramaa turan, gaaffii mirgaa barattooti Oromoo dhiheessaniif deebiin Wayyaanota irraa argamu Hidhaa fi reebicha qofa ture.

Yeroo dhihoo keessatti Qeerroon Oromoo dhaa mooraa University Hawaasaa gaaffii mirgaa gaafataniif jecha  barattoota barnoota isaaniin qabxii olaanaa qaban keessaa Gadaa Raggaasaa fi Sayyoo badiin tokkoon malee qabanii hanga har’aa bakka buuteen isaanii hin beekamu.

Haala kanaa fi rakkoo saba cunqurfamaa Oromoo irratti gaaffii mootummaa TPLF barattooti Oromiyaa guutuun kallattiin hundaan dhiheessine hanga ammaatti deebii dhabee rasaasaa fi reebicha,hidhan akka hiree Oromoo taheetti ittiin nu doorsisu.

Gochaalee kana fakkaatu kan nurraan geessisaa jira,Wayyaanotaaf lukkee tahanii haraamuu garaachaaf bulan nu baasisuun akka tahes beekamaa dha.

Mooraa University Hawaasaa keessatti Waxabajjii 07,2011 guyyaa Culture Day jedhamee ayyaaneffatamu akka barattooti Oromoo eegumsa waraanaa fi basaasotaa itti gochuun akka Habashoota waliin ayyaneffataniif walitti fiduuf yaalii goote diddaa barattootaan fashalee jira.

Gootonni barattoota Oromoos guyyaa kana  osoo ummati Oromoo hidhaatti dhumaa jiruu, beelaa fi gogiinsaan dhumaa jiruu,osoo biyyaa arihamaa jiruu warra nu fixaa jiru waliin hin ayyaaneffannu  kan jedhu diddaa argisiisan, barattooti Oromoo  Departmentii Management baratanis bakka tokkotti walitti qabamanii wallee warraaqsaan sirboota Oromoo yeroo jalaqaban humni basaasa TPLF fi warraanni akka isaan wallee tokko illee hin sirbine bittimse.

Yeroo kanatti Wayyaaneef lukkee tahanii warri basaasan Qeerrota Oromoo kanneen qabsiisanii fi akka isaan mooraa University gadhiisanii baqatan kanneen gochaa turan ergamtoota  irratti humni hin beekamiin mooraa keessatti tarkaanfii laalessaa irraan gahe, basaasoti kunis haalaan reebamanii miidhaan guddaa irraan gahee jira.

Kanatti kan rifatte mootummaan Wayyaanee humnoota basaasa OPDO kanneen tahanii Oromoota fakkaachuun naanoo doormii fi bakka barattooti wal gahani keessa deemanii warra basaasan fiddee mooraa keessa galchite.

Jarreen mooraa University Hawaasaa keessatti adda durummaan basaasuuf dhufani kanas guyyaa kaleessaa humni hin beekamiin tarkaanfii laallessaa irratti fudhate.

Mooraa University Hawaasaa keessatti Jarreen basaasota diinaa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa bahanii humna hin beekamneen mooraa keessatti trakaanfin isaan irratti fudhatame kun Girmaa fi Kuubaa jedhamanii dha.

Jarri kun yeroo ammaa miidhaa isaan irraa geessisfameen lubbuun keessatti hafnaan hosptala olaanaa akka geeffamanii jiran dhageenya.

Gaafa Waxabajjii 07,2011 basaasota warra reebamee caccabe kana irratti dabalee jarreen amma irratti fudhatame kun qondaalota Wayyaanee rifaasisee mooraa keessa olii fi gadi wacabbaraa akka jiran beekama.

Kun kanas haatahu malee gaaffiin Qeerroo gaaffii mirga saba Oromoo waan taheef sodaachisii fi heddumminni milishootaa,meeshaan waraanaa guguddaan duubatti akka hin deebifne beekamaa dha.

Gabaasa Qeerroo University Hawaasaa

Injifannoon Ummata Oromoof!

Ni Moona!

Ergamaan Wayyaanee Junaddiin Saaddoo Barattoota Oromoo Cooma Nyaachisee Goyyomsuuf Yaalii Inni godhe Jalaa Fashale.

“Nyaati Wayyaaneen nuu dhiheessitu foon ummata Oromoo,Dhugaatiin Wayyaaneen nu obaaftu dhiiga ilmaan Oromoo nutti fakkaannan dinne” jedhu barattooti Oromoo Adaamaa

(Gabaasa Qeerroo,Adaamaa Waxabajjii 07,2011)Ergamaan Wayyaanee Junaddiin Saaddoo Jimaata fi sambat duraa darbe(Waxabajjii 3 fi 5 ,2011) barattoota Oromoo gaaffii mirga saba isaanii gaafachaa jiran goyyomsuuf jecha, afeerraa nyaataa fi dhugaatii galma abbaa gadaa jedhamee bakka yaamamutti qopheessee barattoota University Adaamaa yaame.

Bakka nyaata qopheesse kanattis barattooti gaaffii mirgaa akka hin gaafannef jecha  dubbii jiraa fi hin jirreen haasaa barattootaaf godhe fudhatamuu dhabnaan, furmaati gaaffii baratooti kaasani hojjettoota mooraa University keessa jiran ariinee kan biraa haaraa isinii qaxarra,nyaata keessan sadarkaa gaariitti jijjiirra,kanaaf isinis gaaffii kaastan kana dhiisa jedhee barattoota goyyomsuuf yaalii haagodhu iyyuu malee karaa barattootaa gaaffiilee ciccimoo fi falammii gurduddaan ka’ee jira.

Ergamtooti Wayyaanee mooraa galanii akka basaasan,summii isaan nyaachisaa akka jiran,warri garaaf bulan barattoota basaasuun aangoo akka argataa jiran,gochaan isaan godhan ummata Oromoo irratti hammeenya dabalaa akka dhufee fi kkf irratti falmiin ciminaan ture.

Kana malees goototi barattooti Oromoos nyaataa fi dhugaatiin isin qopheessitanii nu yaamtan kun foonii fi dhiiga Oromoo nutti fakkaata,ummati keenya osoo rakkoo jireenyaa fi gabrummaan waadamaa jiranii ofii garaacha guuttannee hin deemnu kan jedhu yaadoti ka’e.

Junaddiin kanatti kan rifate barattoota garii keessaa addatti yaamee barattoota gaaffii mirgaa jedhanii kaasan yoo nuu callisiiftan mindaa gaarii isinii laanna,maallaqa gahaa ittiin jiraattan illee isinii ramaduu dandeenya jechuun barattoota hanga xiqqaa addatti yaamee goyyomsuu yaalee sunis jalaa fashale.

Yaada goyyomsaa dhihaate kana barattooti fudhachuu  dinnaan, Haalichatti kan rifate ergamaan Wayyaanee,walgahicha bittimsee yeroo biraa walitti isin qabna jechuun deeme,hanga har’aatti  irra deebi’ee walgahii inni nu yaame waan hin jirreef jecha gabaasa silaa walitti qabnee dhiheessina jenne dhiifnee haaluma guyyaa jimaataa fi sambata duraa gabaasuuf dirqamne.

Kana malees  lukkeeleen Wayyaanee, barsiisaa afaanii kan tahe Tayyee Fufa nama jedhamu sochii dargaggoota Oromoo qindeessee kan gaaffii nurratti kaasisu sihi jechuun mana isaa irraa baasanii Polisoota feederaalaan reebicha gara malee waan reebaniif yeroo ammaa mana yaalaatti argama.

Qeerroo ,Adaamaa.

Haraamuun Lammii Nyaattu,Nu keessaa haa dhabamtu!

(Oduu Qeerroo, Adaamaa, 04/06/2011) Wayyaanee TPLFf lukkee tahanii lammii isaanii, foon citaa dhiga isaanii kanneen nyaachaa jiran namoonni dhalootaan Oromoo tahanii fi kanneen dhiigaan lammii Oromoo hin tanee biyya Oromiyaa keessatti  dhalatan amma illee gochaa lubbuu abbaa irree dheeressutti akka jiran ibsame.

Dhiyoo kana barattoota University Adaamaa keessatti sadrakaa duraatti Wayyaanee waliin tahuun barattoota Oromoo 1500 ol tahan summiif saaxilaman waan dhimmi kun akka qulqullaa’uuf gaafataniif akka hidhaman kan godhan, lukkee abbaa irree ti.

Lukkeeleen kunneen sirna abbaa irree waliin walta’anii barattoota mirga falmatnaa irraa dhaabuuf tarkaanfii jibbisiisaa lammii isaanii irratti fudhataa akka jiran lukkeeleen diinaa barattoota University Adaamaa baratan biratti saxilamanii jiru

“Kanneen kun akka Adaamaa keessatti saaxilaman biyyya Oromiyaa fi addunyaa keessa kanneen jiran sabboontota Oromoo birattis saaxilamuun dirqii waan taheef maqaa isaanii tarreessinee jirra,” kan jedhe Qeerroon Adaamaa, ” haalli kun garuu akka gocha jibbamaa kana irraa deebi’aniif dhaamsa darbee dha,” jedhee jira.

“Jarreen kun yeroo adda addaatti  sabboontotaan gorsi kennameefii ture; ‘yoo nu gargaaruu dadhabdan nu dura hin dhaabatiinaa jennee turre’ ammoo saba Oromoo tuffachuu fi Oromoon akka saba gadoo taheetti deebii nuu kennaa turan,” jedhu Qeerroon Addamaa.

Jarri diinaaf lukkee fi ergamtuu tahanii lammii foon isaanii Oromoo irratti gochaan hammeenyaa akkasii raawwachuu irraa akka dhaabbatanis jabeessinee kan beeksisnu yoo ta’u, yoo didanii gocha hammeenyaan guutame kanatti fufan garuu maqaa isaan akkuma baasne kanatti suuraalee isaanii illee kan maxxansinu ta’uu jabeessinee dhaammannna” jedhanii jiru.

Lukkeeleen kunneen gochaan hammeenyaan guutame kan isaan diina waliin ta’anii barattoota irraan gahaa jiran, maqaa fi suuraan isaanii akka akan beeksise, gocha kana irraa yoo deebi’aniif jecha  Qeerroon yeroof maqaa isaanii callaa kan maxxanse yoo ta’u, yoo didanii diinummaa isaanii itti fufan garuu akkuma sirna abbaa irree sanatti waan isaaniif malu akka argatan hubachiisee jira.

1,Tadase Dhuguma

2,Amsalu Abbosee

3,Akililuu………….

4,Faris Kadir

5,Lataa Yaadata

6, Mootii……. dha.

Barattooti 286 waggaa lamaaf Adabaman

(Oduu Qeerroo, Amboo, 03 Waxabajjii 2011) Godina Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa Mana Barumsaa Geedoo sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa keessaa barattooti  badii tokkoo malee  adabaman.

Akka gabaasa Qeerrootti barattonnii kutaa 9ffaa fi kutaa 11ffaa barachaa turan 286 [dhibbaa lamaaf
saddettamii ja’aa] barnoota idilee isaanii irraa waaggaa lamaaf [2] ugguramanii jiru.

Sababni barattooti kunneen itti aryatamanis, Oromummaa ta’uu kan ibse Qeerroon, “Barattoonnii kunneen badii godhanii utuu hin tanee mootummaa abbaa irree wayyaanee fi sirna bittaa isaaf hin bitamnu,”  jedhee jira.

Keessaayyuu, kanneen gaaffii mirgaa gaafatan haala adda ta’een hidhuu fi adabuun Oromiyaa keessatti hammaataa jiraachuu kan ibse Qeerroon, “miidhaa fi roorroon kun immoo gaaffiin Qeerroo qajeelaa fi sirrii ta’uu kan mirkaneessuu fi haalli kunis Qeerroon akka daran hidhatee qabsaa’u kan jabeessu malee boodatti  deebisu hin ta’u,” jedhee jira.

Qeerroon tokkos yaada gabaasaa kanaaf kenneen, “Bakka hundatti kanneen maaliif  ilmaan Oromoo badii tokkoo malee hidhamuu? Maaliif sabboontota Oromoo dhugaa Oromummaa fi dimookiraasii haqaaf qabsaa’an naannoo jireenyaa irraa arii’atuu? fi hiitanii dararsituu?’ jedhanii  gaafatan hidhamaa fi hiraarsamaa jiru.

“Haallen kunneen sirni Wayyaanee Oromoo irraa jibba guddaa akka qabu mul’isa. Mootummaan kun Oromoo balleessuuf hidhatee kan hojjatu waan ta’eef bakka geenye maratti diddaa fi fincila keenya jabeessinee ofirraa jkaasuu qabna,” jedhee jira.

Kanneen gaaffii haqaa fi mirgaa gaafatan bakka iyyuutti hidhuu fi hiraarsuun garuu mallattoo sirna sabaaf hin yaadnee waan ta’eef, dhalooti keenya sirna akka sabaatti nu diineffate kanatti duulee buqqisuu akka qabus dhaamamee jira.

Haalumaa wal fakkaatuun barattonnii mana barumsaa Geedoo sadarkaa 2ffaa fi qopha’iinaa kutaa 12ffaa fi 10ffaa barachaa turan kan baay’inni isaanii 15 ol ta’an qormaata biyyooleessaa bara kana [2003] akkaa hin qoramnee dhorkamanii jiru.

Gochaan hammeenyaa mootummaa garboomfataa wayyaaneetiin ilmaan Oromoo irrattii dalagamaa jiruu kaayyoo keenyaa daran safisiisa malee duubattii kan isaan hin deebisnee ta’uu sabboontonnii Oromoo Godina lixaa shawaa aanaa Calliiyaa cimsanii dhaammataniru.

Jidduu Galeessa Oromiyaatti Qoteebulaan Oromoo Lafa Keenya hin dhaalchisnu jechuun FDG Kaase.

(Odeessa Qeerroo, Adaamaa, Waxabajjii 03, 2011) Oromiyaa Jiddu galeessa, naannoo Aanaa Boosat gandoota akka Dongorree ,Moomee, bakka jedhamanitti qotee bultoota Oromoo akaakiliin lafa irratti jiraatanii wal horan irraa mootummaan TPLF buqisee gurguraa jiraachuun beekame. Oromoonni lafa keenya dabarsinee oromaaf hin dhaalchifnu jechuun FDG gaggeessaa akka jiran naannoo Aanaa Bosaati irraa gabaafame.

Haaluma kanaan qotee bultoota fincila gaggeesitan, lafa mootummaan gadi dhiisaa isiniin jedhe irraa buqa’uuf fedhii hin qabdan jechuun mootummaan TPLF qoteebultoota hedduu gara mana hidhaatti guuraa akka jiran maddeen gabaasu .

Kanatti dabaluun qoteebulaa naannoo aanaa san keessa jiraatuuf  ajaji qondaaloti Wayyaanee dabarsan keessaa tokko qoteebulaan lafa isaa irraa buqa’e keessaa namni tokko illee deebi’ee lafa san kiyya jedheen qotachuuf dhufnaan gaaffii tokkoon malee rasaasaan akka ajjeefamuu danda’an ajaja dabarsee jira.
Warra lafa keenya hin kenninu jedhamanii hidhaman keessaa hammi tokko maqaan isaanii:-

1. Obbo Daaccoo Baqqalaa
2.Obbo Zawudee Kabbadaa
3.Obbo Alamaayyoo Kabbadaa

Warri kunii fi qotee bulutoonni hedduun hanga ammaatti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran qeerroon gabaasee jira.


Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe,Wallaga Keessa Magaalota adda addatti Alabaan ABO Fannifame.

(Oduu Qeerroo, Najjoo, Waxabajjii 01, 2011) Wallagga keessa FDG itti fufee naannoo Najjoo, Jaarsoo fi Baabboo jedhamanitti fincilli haala jabaan itti fufee jira,ummanni naannoo kanaas nu gahe gabrummaan jechuun meeshaa malee Wayyaanee soda guddaa itti naqanii jiraachuun qeerroon gabaasa.

Akka kanaan Oromiyaa Dhiyaa, magaalaa Najjoo gandoota 01,02,03 fi 04 jedhaman keessatti sochiin dargaggoota Oromoo(Qeerroo)n durfamu jiraattota magaalaa Najjoo dabalachuun gaafa Caamsaa 23,2011 FDG gaggeessuun beekame.

Fincila kana irratti magaalaa Najjoo kallattii hundaanuu dargaggoonni Oromoo ka’uun bakkoota buufata waajjiroota Wayyaanee irraa alaabaa mallattoo gabromfataa Wayyaanee bakka fannifamee gadi buusuun kan mallattoo qabsoo fi alaabaa ummata Oromoo biratti jaallatamaa tahe kan ABO fannisuun guyyaa tokkoof magaalittii kallattii hundaanuu keessatti balaliisaa oolaniiru.

Guyyuma kana sochii kanatti kan rifatte bulchiinsi Wayyaanee waraana polisii federaalaa yaamuun ummata naannoo san irraa reebichaan bitimsuu yaalii goddaa godhan.Sana malees haala kana qabaneessuu fi ummata dagachiisuuf jecha,waayee ittis laga Abbayyaa irratti ummata degertoota Wayyaanee tahan hiriira magaalaa Najjootti baasuuf yaalii gooteen ummati hiriira san bahe sirboota Ebbisaa Aduunyaa sirbuu fi WBO fi ABO faarfachuun KA’I QEERROO!! Ilmaan biyyaa !! jedhanii sirbaa Wayyaanee qaanessanii deebisuun isaanii beekamee jira.

Sirboota guyyaa sanii fi sochii guyyaa gaafasii rakkoo Network mootummaan naannoo Wallaggaa fi naannolee Oromiyaa kaan irraa hanga ammaatti kutee jiruun yeroon gabaasuu hin dandeenye ture.

Kanatti dabalee Anaan Jaarsoo keessa bakka waajira bulchiisa Wayyaanee keessatti sochiin Qeerroon Oromiyaan durfamu gaafa Caamsaa 28,2011 alaabaa mallattoo gabroomfataa buusuun alaabaa ABO waajjira bulchiinsaatti fannisanuun beekame.

Alabaa  ABO bulchiinsa magaalittiitii fannifamee yeroo dheeraaf ture kana buusuuf sodaatamee waraanni Federaalaa guyyaa lammaffaatti dhufee akka hiiku godhame,soda kana irraas kan ka’e Wayyaneen dargaggoota naannoo fi  jiraattota aanaa sanii hedduu mana hidhaatti geessee akka jirtuuf fi fincilichi hanga ammaas qabanaawee akka hin jirre Qeerroon aanaa sanii gabaasu. Sochiilee naannoo sanaas hir’inoota quunamtiin yeroo yeroon gabaasuu fi kallattiin gabaasuun rakkoo tokko tahee jira.

Kana malees Wallaguma aanaa Baabbootti, guyyuma kana ummata karoora laga Abbayyaa cufuu akka nu degertan jedhuun homnaan ganda irra yaatee hiriira kan baafte dabballoonni Wayyaanee ofii qaanoftee magaala gadhiisuun baqatte.

Ummati guyyaa kana hiriira bahamuuf yaamame ABO fi WBO akkasumas sirboota qabsoo Oromoo faarsan sirbuun gara bulchiisa magaalaa deemee alaabaa Wayyaanotaa buusee morma Sareetti hidhanii magaalaa keessa gadhiisuun beekame, bakka alaabaa gabromfataa bu’e san alaabaa Oromoo kan mallattoon odaaa,urjiin qarri shanii,kuula irraa jalaan diimaa fi walakkaan magariisa fannisuun guyyaa lamaaf bakka sanii kan buusu dhibee oolee bulee injifannoon ummataan fincilichi hanga ammaa itti fufee jira.Aanuma kana keessaa ummata hedduu akka hidha jirtus Qeerroon gabaasanii jiru.

Walumaa gala sochiilee Oromiyaa keessa jiran guutuu akka hin gabaafamneef jecha daandiilee walquunamtii hawaasaa fi humnoota ibsaa waan guutummaatti ciramee jiruuf akka barbaachisee fi yeroo barbaachisaa tahetti dhiheessuu dhabuun ni jira.

Qabsoon itti fufa !  Gabroomsaan ni kufa!!

Urgent Message: Arba Minch Uni

(Urgent Message, Arba Minch, 31 May 2011) According to Qeerroo report from Arba MINCHI 455  students were poisoned and 75 are critically hospitalized at the Arba Minch university.

Accordingly the food prepared for students were poisoned by unknown groups and there is now a big disturbance in the compound and the network services is blocked by the government in order to hide the news from the outside.

And because of the blocked network, we couldn’t send the details of the incident that happened upon the students here and in general we are now deprived of our right with out any reasons.

Many students are under arrest and some of them are already jailed…because they are asking who made this.

We will in touch soon as we get fresh news and information!

Mootummaan Wayyaanee Nyaata Summaa’een Barattoota Yunivarsitii Arbaa Minci Fixaa jirti!

(Oduu Qeerroo, Arbaa Minci, Caamsaa 31, 2011) Oduun amma Yunvarsitii Arbaa Minci irraa nu dhaqqabe akka hubachiisutti nyaata summaa’een barattooti 455 miidhamanii jiru.

Barattooti meeqa akka dhukkubsatan beekuuf yaaliin godhame sababa toorri walqunnamtii hin jirreef milkaa’uu baatus, odeessi addaan ciccitee dhufaa jiru akka hubachiisutti barattooti hedduun nayaata summaa’e erga nyaatanii booda of wallaalanii jiru.

Odeessi amma nu dhaqqabe akka hubachiisutti, gochaan diinummaa barattoota keenya irratti raawwatamaa jiru hedduu hammaachaa jira.

Akka kanaan shirri kana dura mooraa Yunvarsitii Adaama akeessatti raawwatame ammas kunoo, mooraa yuuniversitii Arbaa Minchi keessatti irra deebi’amuun nyaata summii qabu barattoota nyaachisanii jiru.

Haala kana irratti barataan tokko yeroo dubbatu, “Barattoota summii kanan dhukkubsatan baayyinni isaanii naannoo 455 ol jedhama jira. Kanaaf barattootni keenya guyyaa sadiif hanga ammaatti nyaata waliin wal hin argine. Amma illee barattooti keenya iyyachaa jiru,” jedhee jira.

Haalli kun yeroo ta’utti immoo akka gabaasaan qeerroo mirkaneessetti, barattooti hedduu waan isaan irra gahe illee himachuuf dadhabanii jiru.

Barattuun tokkos akka ibsitetti, “Amma barattoota hedduu keessaa kanan biratti argamu,barataan maqaa isaa nageenya isaatiif akka hin himamne barabaaduu dha. Inni yeroo na dubbisetti dubbachuu iyyuu dadhabee jira. kan nama gaddisiisu mucaa ani haasofsiselle natti haasa’uu dadhabe jennan dhiise; bayee miidhamanii jiru,”.

Gama kaaniin immoo mooraa san keessatti warra dhimmi kun akka qulqullaa’uuf gaafatan kanneen basaasan ramadamanii jiru. Odeessi amma karaa fulaa Facebook Qeerroo gahe immoo akkana jedha.

“Yeroo ammaa mooraan Yunivarsitii Arbaa Minci hedduu jeeqamaa jira. Wayyaaneen summii nu nyaachiftee, yeroo maliif akkas ta’a jennee gaafannu immoo karaa barattoota Poolisii mooraa jettee ramadatte,kan wayyanen filate keewwaatteen nu basaasaa jirti. barattoota oromoo dhimma kanaf dubbatan akka qabaman, gochuun barattoti akak wal hin amanne gochaa jirti.”

Barattootis haala kana beekanii akka wal gargaaran kanneen dhaaman kun itti dabaluunis, “amma hedduu yaaddessaa fakkaata. Ammoo kun warra ummata miidhaniif malee warra haqni jalaa dabsammeef humaa miti; kan dhugaa dhabe dhugaa argachuun hin oolu. Barattotis kana beekanii hiriyyootta isaanii dabarsabnii kennuu irraa akka dhaabbbatan gaafanna!” jedhnii jiru.

Amma gama kaaniin Wayyaaneen ummata Kibbaa waliin akka barattooti wal dhabdu illee shira xaxaa waan jirtuuf barattooti haala kana beekanii of eeggannoo akka godhan dhaamsi darbee jira. “Wayyaanen uummataa kibbaa barattootatti kaasuuf shireessaa jirti. Mootummaan kun karaa maraan barattoota keenya miidhaa jirti;amma filannoon qabnu lubbuu keenyaan baqachuu dha. Barattooti hedduus baayee of sodatanii jiru.”

Ummata Oromoo Irratti Qumaara Siyaasaa Xaphachuun Rawwachuu Qaba.

(Ibsa Qeerroo, Finfinnee, Caamsaa,29,2011)Yeroo ammaa degersa siyaasaa dhabee kisaaraa siyaasaa fi kufaatii keessa kan jiru mootummaan Wayyaanee,diddaa ummata Oromoo fi Ethiopia kaanii of irraa hambsisuu jecha maloota ammaan dura dhahachaa ture harkatti dhumnaan har’a falaasama ittisa laga Abbayyaan yaada jedhuun ummata Oromoos tahe saboota biyyattii keessa jiranitti dibbee tumaa jira.

Lagdi Abbayyaa baroota dheeraaf bakkuma san ture,erga Wayyaaneen aangoo qabattee baroota digdamaan lakkaayaman kana keessa Abbayya barbaachisummaan isaa takkaa hin kaane;falaasama barbaachisummaan abbayyaa qondaalota TPLF itti har’a eessaa mul’ate kan jedhu gaaffii yeroo ti. Rakkoo ummattootaa kan bu’uraa osoo hin furiin Ittifamuun Abbayyaa bakka dhibdee saboota Ethiopia keessa jiranii ittisuu fi cufuu hin dandayu.

Ummati Oromoos tahe sabootiin biro yeroo har’aa kana biyya qaban irra jiraachuu hin dandeenye;qotanii,daldalanii,omishanii fi baratanii soda malee jiraachuu hin dandeenye. Qabeenyi ummata Oromoo, lafti fi albuudni, guutuutti gurguramaa jira;naannooleen lafa Oromoo waa omishuu dandayan martinuu abbootii qabeenyaa biyya alagaa irraa seenanii fi ergamtoota Wayyaaneetti gurguramee dhumaa jira.

Oromoon waan nyaatuu fi bakka jiraatu dhabee qe’ee isaa irraa heddumminaan godaanaa jira,humni dargaggoo kanneen biyya ijaaruu dandayanii fi qaroon ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiru,kaan biyyaa arihamaa jira.Biyyi Oromiyaan kan dureessoota alagaa taatee guutuutti gurguramaa osoo jirtuuf mishoomaa fi Abbayya ittisuu kan jedhuun ammoo gurra ilmaan cunqurfamaa Oromootti dibbee dhahuun daranuu tuffii ummata Oromoof qaban muldhisa.

Guutummaa ibsa Qeerroo: Ibsa Qeerroo, Caamsaa 29,2011

Barattoota Yunivarsitii Awaasaa irra uggurri kaayame!

(Oduu Qeerroo, Awaasaa, 27 Caamsaa 2011) Barattooti Yunivarsitii Awaasaa keessa baratan lamaa ol ta’anii akka hin argamne uggurri kaayame; diddaan barattootaa ugguruufis basaasota haaraa “poolisiii barataa” jedhaman mooraa keessatti bobbaastee jirti.

Qeerroon akka gabaasetti, yeroo ammaa kana jechuun Caamsaa 15 irraa eegalee filannoo barataa fi ulaagaa tokko malee kaawonsiliin barataa karaa seeraa filamee fi poolisiin mooraa osoo jiru sababa hin beekamnee fi mooraa Yunvarsitii kaam keessatti illee ta’ee hin beeknen,  “poolisii barataa” jechuun jaleewwan isaanii fi ijollee seelii uffataa adda uffachiisuun mooraa keessa bobbaasanii jiru.

Haaluma kana waliin,yeroo ammaa kana barataan Oromoo lama yookaan sadii ol ta’ee bakka tokko yoo ta’ee ijolleen sun eenyufaa akka ta’an maqaa isaanii warra tika wayyaaneetti akka gabaasan ajajamanii jiru.

Akka heera biyyattiittii mooraan mana barnoota dhimma amantii fi siyaasa irra walaba ta’u iyyuu yeroo ammaa kana wayyaaneen siyaasaa ija baaseen barattoota gidduutti walqoodinsa uumuutti jirti.

Kana biras darbuun, mootummaan wayyaane ayyaana Caamsaa 20 mooraa Yunvarsitii keessatti ayyaanessuuf jechaa laafaafi mukti osoo hin hafiin qalama dibuun ayyaaneffachuuf lafa dhiphisaa jira.

Qeerroon tokko yaada gabaasaa qeerroof kenneen, “waanti nama ajaa’ibu ijaarsa dhimma hidhaa abbayyaaf jechaa qulqullinni nyaataa hir’atee jira; kana irra darbees guyyaa 12f barataan ciree  dhorkamee soomaan dabarsee jira,” jedhee jira.

Sababa hir’ina  qulqullina nyaataan yeroo amma kana barataan dhibee adda addaatif saaxilama jira. Kilinikin mooricha bartaa humna ittin tajaajila wal geessisuu dhaaba wantaa jiruuf dabaree hedduu daree (class) keessatti dabarsuun mula’taa jira.

Qeerroon dhimma kana irratti yaada kenneen, barattooti haala haaraa wayyaaneen shiraa jirtu kana beekanii adeemsa isaanii akka wayyeeffatan dhaamuun, “kanneen garaaf jecha abbootii irree waliin bobba’anii gaaffii mirgaa barattootaan ka’aa jiru kolaasuuf yaalan waan saalfachiisaa akkanaa irraa adhaabbachuun gara diddaa barattootaatti dabalamuu qaban,” jedhee jira.

Harargee Dhiha, Magaalaa Cirootti Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe

(Odeessa Qeerroo, Ciroo, Oromia, Caamsaa 23, 2011)Oromiyaa keessatti Fincilli Diddaa mootummaa TPLF itti fufuun Harargee Dhihaa magaalaa Ciroo keessatti itti Caamsaa 23,2011 itti fufee oole.

Fincilli Dargaggoota Oromoo fi ummata Oromoo naannoo Ciroon kan qindaawe yeroo tahu jalqaba gaafa guyyaa Kamisa darbee Caamsaa19-05-2011 saganteeffame ummtni walitti yaaée. Guyyaa kana roobni (bokkaan) guddaan waan roobeef odoo akka yaadan hin tahin ummanni sababa roobaatiin ykn bokkaatiin adda bahe.

Hará Caamsaa 23-05-2011  immoo ummanni naannoo hundarraa yeroon walitti dhufe hiriira isaa jalqabe itti jira.

Yeroo kanattis warri Wayyaanee humna waraanaa naannoo san qubachiisee jiruu fi loltoota hidhannoo guutuun fi meeshaa qabatan dabalataa ummatatti bobbaasuun reebichaa fi dhitichaan ummata naannoo irraa ari’uuf yaaluu malee gaaffiin ummata kanaa maali jedhanii dhagahuufis tahe deebisuuf tasumaa gurra hin ergifne.

Kanas tahee mootummaan TPLF humna guddaa itti bobbaasee hiriira kana addaan dhorkuuf yaalii guddaa godhee ture, Ummanni Oromoo hiriira kana irratti argaman garuu, Oromiyaan ni bilisoomti!, lafti kan abbaa biyyaatti, qabeenyi Oromoo hin saamamu! Ifii hagabnee diina hin nyaachifnu. Gabrummaan nu gahe fi kkf dhadannoo dhageessisaadhaa turan.

Gama boodaa waraanni TPLF human dabalataan dhufee ummata reebichaa fi lafa irra harkisuun naannoo san irraa deemsisuu haayalu iyyuu malee finccilli kun yeroo gabaabaa keessatti akka qindaayee itti fufu beekkamee jira.

“Xurii Irraa Deebinee”nutis of Qulqulleesine, Jedhu basaasonni Duraanii


Beekaas ta’e osoo hin beekiin waan balleessaa turre irraa deebine.

(Odeessa Qeerroo, Ciroo, Oromia, Caamsaa 23, 2011) Beekaas tahe wallaalummaan diinaaf ergamtuu tahanii lammii isaanii kanneen basaasaa bahan ilmaan Oromoo haalli itti turan miidhaa saba isaanii fi mataa isaanii irrattis akka fidu beekanii gara daandii warraaqsaatti deebi’uuf jecha of qajeelchan; Sochii Qeerroo waliinis dhabbatanii kaayyoo qabsoo ummata Oromoo bakkaan gahuuf murteeffachuu isaanii Sochii Warraaqsa Qeerroo Shawaa Kaabaa jirutti of beeksisan.

Wallaalummaa irraan kan ka’e lubbuu fi maatii keenya jiraachisuuf jecha baroota dheeraaf ummata keenya basaasuun diinaaf kennaa turreerra,bultii keessa yeroo laalaa deemnu jireenyi ummata keenyaas tahe maatii keenyaa akkasumas guutuun Oromiyaa gadi deebi’uu fi gara badiinsaatti yeroo deemu argaa jirra.

Biyya dhalanne irratti guddaan nama keenyaa yeroo salphatu,shammarraan Oromoo gadaantummaan yeroo cunqurfaman,qabeenyi biyya Oromoo samamee yeroo dhumu,hiyyummaan akka hiree Oromoo taheetti haamleen nu cabee jiraachuu yeroo dadhabnu argaa jirra.

Kana ammoo kan godhe nu warra ergamtuu diinaa taanee diinaaf ulee ta’uun yakka seenaa keessatti guddaa tahe raawwataa bane.

 1. Haalli gochaa sukkanneessaa akkasiitti akka hin deebinee fi waan gochaa baaneef ammoo ummata Oromoos tahe dargaggoota Oromoo yeroo ammaa qabsoof finiinee ka’e dhiifama gaafanna.
 2. Nuti yeroo dheeraaf irra deddeebinee mariyataa murtii armaa gadii of irratti fudhachuu keenya beeksifna.
 3. Sochii Qeerroon Oromoo godhaa jiran guyyuu argaa waan jirruuf bakka jirrutti sochii kana keessatti qaamaan hirmaannee fiixa baasuuf murteeffannee jirra.
 4. Diinaaf yeroo dheeraa akkuma hojjetaa turre,amma ammoo akkuma Oromoon mammaaku”nyaadhuu,nyaadhuu gama fira kee galagalii liqimsi” akkuma jedhan gara saba keenyaatti deebinee dantaa ummata keenyaaf hojjechuuf waadaa walii gallee jirra.
 5. Haga diinni Oromoo kufee ummanni Oromoo buquu ol qabatee deemutti karaa fedheen qabsaawuuf murteeffannee jirra.
 6. Basaasonnis tahe warren akkuma keenya diinaaf ulee ta’anii hojjetaa jiran akka hojii kana irraa of qusatanii gara qabsootti deebi’an waamicha goonaafi.
 7. Guyyaa tokko ummanni keenya seenaaf nu gaafachuun isaa waan hin oolleef jecha yeroon gochaa keenya irraa deebi’uu keenyaaf kan ragaa tahu maqaan keenyaa fi suuraan keenya tarreesinee erganne kun seenaaf nuuf haaqabamu.

Hojiin Qeerroo fiixa ni baha!

Oromiyaan ni bilisoomti!

Angry Adama University students have rejected the mediation by Minster of Civil Service, Junedin Sado

(Qeerroo News, Adama, Oromia, May 22, 2011)Student’s anger ignited by the food poisoning, as a result of which many have been admitted to hospital, is mounting to full scale student resistance to the regime on power.

Adama Uni Students up rising

A mediation attempt by Former President of Oromia regional state and current minister of Civil Service, Junedin Sado, was rejected by angry student in Adama University.

Mr. Junedin arrived after the army raided the campus and students were hospitalized due to the poisonous food and an attack by security peoples.

Accordingly when he tried to approach to convince students, the angry protesters responded saying “after poisoning us, invading our campus and put in place the marshal rule, what do you want from us?”

The puppet of the TPLF led ERRDF government Mr. Junedin was ashamed by further comments like “thief, thief”, “Go away, Go away”.

Adama Uni vioce of up rising

The students were also protesting and chanting about the food crisis and the cost of living in the country.

@ Qeerroo 2011

The angry Qeerroo group has risen up with determination against the regime: police cars and the library were destroyed; police personnel also attacked.

 (Qeerroo News, Adama/Oromia, May 23, 2011) In a serious of protest ignited by food poisoning, inflating food prices and living cost and human right abuse in the country; many were imprisoned, other hospitalized but the rest are keeping up the pace of their protest against the regime.

The communication infrastructures were taken down by the regime and it was impossible to communicate on the internet and the phone. Due to the high tension, it was also difficult to go out of the campus.

On Friday May 20, 2011, around 12 AM, when the angry students demonstrate in the campus police cars were destroyed, security officers attached and library was destroyed.

Immediately 5000 federal police force out numbering students broke in to the campus arresting many of them. For hours the students were engaged in stone fight with the huge police force that invaded their campus but the police responded in unbalanced and heavy crackdown.

Many were bitten and more than 20 were imprisoned. Students when taken by the police cars were heard chanting for freedom and their cause.

Students continued chanting “thief, thief government…”, while Oromo students chanted “OLF, OLA, Raise up Qeerroo” the voice and picture of the scene was also recorded.

Qeerroo, a Gadaa based National Youth Movement for Freedom and Democracy, is a group of young pro-Freedom and Democracy and Human rights activists came together in order to support each other, build solidarity, and develop sustainable democracy and human rights movements by empowering a younger generation in democratic rights and value.

@Qeerroo 2011

The Demands of Qeerroo Oromia. National Youth Movement for Freedom and Democracy

1. Whereas the TPLF/EPRDF regime has been ethno-centric both in its Stalinist organizational structure and the socio-political agendas it promotes; Whereas its loudly self eulogised federal structure of the country has become nothing but only a divide and rule system; Whereas it has mainly been targeting the oppressed nations and nationalities like the Oromo, Ogaden, Sidama and other peoples of the south as its primary enemies.

Therefore, we demand that the regime immediately stop the twenty years of continued Military Campaign in Oromia, Ogaden and other oppressed areas to forcefully silence the legitimate demands of these peoples.

2. Whereas Meles Zenawi has managed to cling on to power for the last two decades only through mass repression and oppression; Whereas Mr. Zenawi’s system of rule has been marked by unparalleled massive and persistent human rights violations (mass harassment, displacement, torture, imprisonment and killing of citizens); Whereas there are still tens of thousands of individuals languishing in Meles Zenawi’s prison as prisoners of conscience.

Therefore, we urge for an immediate and unconditional release of all political prisoners. We demand that especially the prison Maikelawi (central investigation prison), a traditionally established central chamber of torture, mutilation and slaughtering of human beings, be immediately dismantled and closed for ever.

3. Whereas Meles zenawi’s government continues to be bragging about an unseen rate of economic growth, sheer existence has virtually become impossible for the majority of Ethiopians. Whereas today inflation and scarcity have become acute to the extent of making life impossible even for the so called urban middle class society as a result of misguided economic policy of the regime; Whereas disease, illiteracy, hunger and famine remain to be the mark of Ethiopian overall social economic life.

Hence, we urge for an immediate supply of basic goods such as sugar, oil and bread for the people by the government while in the meantime the market and all related economic policies be corrected and rectified.

4. Whereas there is no a sphere of social life that Mr. Zenawi’s regime didn’t encroach into, more is so with the economy; Whereas it is a public secret that virtually all major economic institutions are owned by TPLF’s oligarchy known as EFFORT and controlled by Azeb Mesfin, the wife of the Prime minister.

We demand that all the so called private properties of Zenawi’s family be confiscated and further investigation be undertaken into the yet unknown level of corruption by the family and close associates.

5. Whereas Ethiopia is an agrarian society where more than 90% of the population earn their means of life through farming; Whereas the motto “Land to the Tiller” has been the major rallying and unifying political demand of the entire Ethiopian peoples in the 1960s and early 70s that culminated in the 1974 Ethiopian Revolution and hence brought about the demise of emperor Haile-Sillasie and his dynasty; Whereas once again we are in a Zero-sum-Game situation as the TPLF regime started pursuing what is known as the Land-Grabbing-Policy; Whereas the currently and widely practiced Land-grabbing-policy of the TPLF regime would lead to mass dispossession, displacement, unemployment, socio-economic alienation and modern slavery by global economic powers.

Therefore, we demand that the policy immediately be stopped and that all international agreements made so far be annulled in effect.

6. Whereas Ethiopia has been downing from bad to worst in it’s over all political, social and economic system for the last 20 years; Whereas the political system is marked by a Stalinist conception of a holistic state, where power division is utterly absent and hence no real distinction between the legislative, judiciary and the executive bodies; Whereas Prime Minister Meles Zenawi is the melting pot of all those powers as a person, as the case has always been with all Stalinist regimes; Whereas Meles Zenawi has never been elected but only selected by the Stalinist state apparatus he himself created.

Therefore, we demand Prime Minister Meles Zenawi immediately leave his office and relinquish his state power.

7. Whereas the TPLF/EPRDF ruling party claimed in the last May 2010 election a landslide victory with 99.6% in a country where there have been more than 90 legally registered and competed opposition parties; Whereas the election board is just an extended hand of the ruling party; Whereas the national treasury, the Media, the federal police and security forces have always been directly used by the ruling party for facilitating the landslide victory the regime claimed; Whereas, in the face of all these, electoral politics have been nothing but a mockery and sham.

Therefore, we demand that both chambers of parliament be immediately dissolved. We want a transitional government be constituted from all major liberation movements and opposition political organizations towards instituting social justice and democracy.

Freedom, Liberty and democracy shall prevail!

Diddaan Barattootaa Gara Abbootii Qabeenyaa Taaksiitti Ce’e!

(Oduu Qeerroo, Finfinnee, 16 Caamsaa 2011) Diddaan Barattoota Oromoon eegalame gara ummataatti ce’uun gidduu kana magaalaa Finfinnee keessatti abbootii qabeenyaa Taaksii fi shufeerota Taaksiin eegalamee jira.
Qeerrooleen Oromoo diddaa kana irratti hojajtana akka gabaasanitti, naannoo Finfinnee karaa Garjii fi karaa Taaxaq geessuu irratti fincilli  dargaggootaa fi ummata oromoo naannoo sana jiraatuun ka’ee jira. Fincilli kunis itti fufa Fincila Qeerroon bakka bakkatti kaasee tahuun mirkanii dha.
Walumaa galatti, rakkina jireenyaa fi bulchiinsa haqaa fi siyaasaa waliin kan walqabate diddaan olaanaa  motummaa Wayyaanee irratti babalátaa jira. Mootummjichis sochii ummataa bakkaa bakkatti dhodhowaa jiru kana ukkaamsuu fi dhoksuuf tattaafatu illee harkaa  bahaa jiraatuun kan hundi argaa jiru dha.
Karaa biraa Odeessa biyya keessaa waan Geejiba ( Taxi ) dhuunfaalee gayyaa gaafa 16/04/2011 ganamaa kaassee geejibinni akka hin jireefi namoonni baayyee lafoon deemaa akka tura.Gariin geejiba dhabanii gara hojii deemuuf akka rakataa jiran himama jira.
Kun odoo kanaan jiruu mootummaan warri Abbaa Taaksii hiriira bahuuf akka barbaadab ega mirkaneefateen booda dabbaloota fi warra federalaa ufata sevile ufachiisanii gandaa fi karaa gubbaa deemuun bakka Taxin dhaabattetti dirqiin akka hojii eegalu,Yoo sana hin goone Plate No isaanii qabatanii akka mana murtiitti isaan dhaabaan doorsisuun warri abbaa Taxi bifa kanaan dirqamaati jiru.
Bakka bakkatti taaksi mootummaa warra Taxii reebuu fi qabanii deemuun mulátu illee jeequmsi FF keessaa hará guddaa dha. Sababa Warri Abbaa Taxi hiriira bahuuf isaan dirqisiise keessa tokko taappellaa yookaan lakkoofsaTaaksiin tokko naannoo isaaf ramadame malee akka hin dalagneef ka isaan daangessu sana karaa Ministeera gejibaan baheen booda mormmii sanaafi.
Kana malees,boba’aan qaalahuun isaas sababa tokko ta’uun beekamee jira. Jijeenyii qaalahuun immoo hundee rakkian biyyattii ta’ee kaka’umsa kanaaf sababa ta’aa akka jiru ifatti mul’ataa jira.