“Yaadhiiroo Haayadatnu Waan Irraa As Kutne”

Hawwisoo DirreeWBOn ummata Oromoof ittisaa roorroo ta’ee qabsoo hidhannoo gaggeessu cinaatti aadaa,afaan,artii,seenaa fi jireenya Oromoo guddisuu irratti qooda guddaa kenne,kennaas jira. Dirree Oromiyaa keessatti gartuuleen oggummaa fi dandeettii adda addaan masakaman bifa adda addaan ijaaramanii qoodaa fi dirqama dhaabaa bahaa turan.

Seenaa Oromoo fi Qubee afaan Oromoo akkasumas kaarikulama barnootaa afaanii,seenaa,fayyaa fi kanneen kana fakkaatan hunda barreessuun akka Oromiyaa dhaqabuuf bara 1990 saba Oromoon  dhaqabsiisaniiru. Firiin afaan ofiin barachuun har’a argamee fi seenaa Oromoo ifatti barreessuu fi barachuun argame kun wareega qixa hundaa WBOn itti kafalaa tureen ta’uun wal nama hin gaafachiisu. Bifa adda addaan dirqama lammummaa WBOn bahaa ture himamee kan dhumu miti. Guyyaa tokko seenaan galmeessee dhalootaaf akka dabarsu abdiin jira.

Kana keessatti qoodi SHAMARRAN OROMOO  dha sadarkaa ol aanaa dha. Siyaasa fi qabsoo hidhannoo keessatti gumaacha olaanaa saba Oromoof kennanii jiru.

Hawwisoo Dirree