Gaddakoo

Faaroo-faaya,abdii fi boonsituu sabaa….
Faaroo anaan ibsuun daran natti ulfaata; seenaan ishee haa ibsu.
Garuu waa haajedhumee…
Faaroon goota,beektuu,murattuu,jaalallii fi kabajni isheen sabasheef qabdu ka daangaa hin qabne…
Ifii daartee lammiitti kan uwwisti, ifii beeloftee lammiif kan laattu-isheen lammiif ‘dungoo’ dha.
Namummaatti haa ammaatu: kun isheen hin malle; galanni isheellee kana ta’uun irra hin turre.
Hiree ishee ganamaa ta’innaa laata? Hiibboo deebii hin qabne! Uumaaf safuu!
Maraafuu, wantan dubbadhu hedduu otuun qabuun akka dhabe! Keessi koos na laalata.
Yeroo fi seenaan haadubbatu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s