The Prosperity Party has no Right to Misuse and Abuse the OLF name and defame the Oromo people

The Prosperity Party has no Right to Misuse and Abuse the OLF name and defame the Oromo people

OLF Statement- October 8, 2021
No photo description available.The OLF has repeatedly informed peoples of Ethiopia and the international community that the Ethiopian national election held on June 21, 2021, was totally unacceptable by any standard as the process and outcome. It was sub-standard and immoral. The election does not correspond to free and fair election standard. From the beginning to end the process and outcome of the election was full of irregularities and in total delusion.
Literary there was no Election that took place in FDRE Ethiopia as the ruling group claim but it was drama planned and executed by the ruling group to manipulate and misuse the democratic process for their own objectives. The election was an event in which the Prosperity Party (PP) has turned itself into the ‘government’ to trickster the Ethiopian peoples, particularly the Oromo people. In the first instance, the establishment of the PP itself was illegal as there was no constitutional mandate for Dr Abiy Ahmed to dismantle the EPRDF without following legal procedures and replace it by Unitary Prosperity Party. This illegal party has no mandate to rule the country or to organize the national election. In addition, there were series of constitutional crises since Dr Abiy came to power and clear manipulation of resources and power to institute the party (the Prosperity Party) as the Government using sham election. The democratic institutions, such as electoral board, were handicapped and arms twisted systematically to fit to the PP’s Objectives. There was no participation of opposition parties in the election as they were intentionally marginalized from the beginning and ultimately pushed away. In this regard the Ethiopian peoples and the world community know that OLF had been forcefully pushed out of the election. Similarly, the OFC had been pushed out in a similar manner. Even other nominal opposition parties who have loyalty to the PP, but had little divergent ideas, had been either systematically pushed away or harassed during the election.

Continue reading

Addi Bilisummaa Oromoo muudama Abiy maqaa ABOtiin kenne “maqaa dhaabichaafi maqaa uummata Oromoo balleessuudha” jechuun balaaleffate.

Addi Bilisummaa Oromoo muudama Abiy maqaa ABOtiin kenne “maqaa dhaabichaafi maqaa uummata Oromoo balleessuudha” jechuun balaaleffate.

[SQ Onkoloolessa 8/2021]
May be an image of tree Bilisummaa Oromoo ibsa Onkoloolessa 8/2021 baaseen muudama Abiy kenneefi kan maqaa ABOtiin daldalame irratti yaada kenneera.
Ibsa kana keessatti Addi Bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan filannoon marsaa jahaffaa jedhamee Waxabajji 21/2021 geggeeffame seerawaa akka hin taaneefi fudhatama kan hin qabne ta’uu uummata Itoophiyaa fi dhaabbilee Idil-Addunyaaf ibsaa turuu eeruudhaan filannichi jalqabarraa haga dhumaatti wal xaxaafi haqa qabeessa kan hin taane, waliin dhahamee kan keessa darbame ta’uu ibse.
Itoophiyaa keessatti filannoon haqa qabeessaafi dimokiraatawaa ta’e jiraatee kam hin beekne ta’uu kan ibse ABOn, jalqabumarraa Abiy Ahmed qaama biyya bulchu kan duraan ture EPRDF seeraan ala diiguudhaan paartii mataasaa PP uummatee kaayyoo ofii galmaan ga’achuuf hojjechaa kan tureefi jiru ta’uus hubachiiseera. Dhaabni seeraan ala ijaarameefi tokkichummaa (Unitary) leellisu PPn filannoo qindeessuufis ta’e biyya hogganuuf seerummaafi fudhatama kan hin qabne ta’uu ABOn ibseera.
“Abiy Ahimed akkuma aagngoo qabateen gaaga’ama heeraa dhalchee paartii isaa PP akka mootummaatti ijaaruudhaaf qabeenyaafi humna akka malee fayyadameera”.
Filannichi geggeeffame paartilee hunda kan hin hammanneefi ABO fi KFOn humnaan dhiibamanii filannoo keessaa ba’anii PPn akka fedhetti filannoo geggeessuunsaas ibsa kanaan tuqameera.
Yeroo filannoo kana keessa kutaalee biyyattii kan akka Lixa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa, Kaaba Oromiyaa, Giddu galeessa Oromiyaa, Affaar, Somaalee fi Naannoo Tigiraay keessatti walitti fufinsaan lolli geggeeffamaa akka ture kan ibse ABOn, haala ulfaataafi bakkoonni hedduun sababa waraanaatiin filannoon keessatti hin geggeeffamiin hafe keessatti PPn filannoo sobaa kanaan uummata biyyattiifi uummata Addunyaa dogoggorsuuf yaaluu akeeke.
Yeroo ammaa paartiin tokkichummaa Abiy Ahimed of haaressee kan ‘mootummaan ijaara’ ofiin jedhu kun yaada Abiy dhugaa gochuudhaaf dhama’aa kan jiruu ta’uu akeekuudhaan, adeemsa kana keessatti kan ‘mootummaan ijaara’ ofiin jedhee walitti qabame tutni kijibaa maqaa ABO fi kan uummata Oromoo seeraan ala akka malee itti fayyadamuusaa Addi Bilisummaa Oromoo cimsee kan mormu ta’uu ibsee jira.
“Mootummaan Dr Abiy maqaa Adda Bilisummaa Oromoo fayyadamee seerawaa of gochuuf uummata Addunyaa fi uummata Oromoo gowwoomsaa jira”

Continue reading