Haa ga’uu nagaan kiyyaa Qeerroo fi Qarree Shagariif.

Nagaatti ansuun yaada kiyyaa akka armaan gadiitti eegala. Kunis namni yoo gufuu gufatu maal jedha? Natu gufuu nadura jiru dhahee/ rukute/ jedha moo gufuutuu ana dha’ee jedha? Kana kan jedheef Finfinnee keessaatti taksii qabachuuf uummatni hiriira dhabachaa ooluu sodaa irraa kan ka’ee taksiin akka acaqee fe’uu haa jedhuyyuu malee hammayyuu hin foyyofne. Fakkeenyaaf Xafoo haadebabayii, ayaati, arat kiloo kkf bakkaa adda addaa ilaaluu ni danda’ama.

Bakkuma hawasaa kanaatti sochii achuma dhabbatee harkaa isaa lamaan ol kaasuun mallaattoo yoo diddaa mulise. Rakkoo qala’insaa, kenninsa tajajila, biiroookrasii, kkf maaliif akkana ta’aa? Qindeessuu fi foyyeessuun hin danda’amne jechuun dubbachuun gara sochiitti qajeelchuun ni danda’ama. Continue reading