Daataa ilmaan Oromoo baatiilee muraasaa asitti hidhamanii kumootaan lakkaa’amanii mana hiraarsaa jiran muraasa kan Qeerroo Bilisummaa Oromoon walitti qabame. Daataan kun bakkaaf baatii hidhaman waliin kan kaahudha.

Astuqa=>

Lakk  Maqaa Guyyaa hidhaman Bakka irraa hidhaman
1 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa   Finfinnee
2 Olii Durumaa Waxabajji 19/2019 Amboo
3 Lataa Addaamuu Waxabajji 18/2019 Walisoo
4  Lammii Jaalataa Waxabajji 18/2019 Walisoo
5 Yeeyyis Tamasgeen Waxabajji 18/2019 Walisoo
6  Abdii Geetuu Waxabajji 18/2019 Walisoo
7  Margaa Jiraataa Waxabajji 18/2019 Walisoo
8  Caalaa Dassaalee Waxabajji 18/2019 Walisoo
9  Daawwit Olaanii Waxabajji 18/2019 Walisoo
10  Nagaraa Golbaa Waxabajji 18/2019 Walisoo
11  Daraaraa Tasfaa Waxabajji 18/2019 Walisoo
12  Qixxeessaa Maammoo Waxabajji 18/2019 Walisoo
13  Iyyoobaa Maajor Waxabajji 18/2019 Walisoo
14  Daraartuu Fantaa Waxabajji 18/2019 Walisoo
15  Yooseef Bookaa Waxabajji 18/2019 Walisoo
17  Habtaamuu Biyyarraa Waxabajji 18/2019 Walisoo
18  Efireem Waxabajji 18/2019 Walisoo
19 Yoseef Hambisaa Waxabajji 20/2019 Naqamtee
20 Fayisaa Gadaa Waxabajji 20/2019 Iluu A/Booraa
21 Namoomsaa Adinoo   Amboo
22 Akililuu Hordofaa Waxabajji 15/2019 Dambi Dollo
23 Ibsa Bilisummaa Waxabajji 2019 Yaaballoo
24 Dawit Gammachuu Waxabajji 2019 Yaaballoo
25 Silashii (Baarentuu Caffee) Waxabajji 2019 Yaaballoo
26 Barsiisa Lammii Waxabajji 2019 Yaaballoo
27 Galgaloo Waxabajji 2019 Yaaballoo
28 Fooziyaa Waxabajji 2019 Yaaballoo
29 Tamasgeen Dhugaasaa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
30 Moosisaa Shifarraa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
31 Dheeressaa Aagaa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
32  Yaadataa Dhugumaa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
33  Qalbeessaa Getaachoo Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
34  Namarraa Tufaa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
35  Faqqadaa Gammachuu Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
36  Mulgeetaa Dassaalee Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
37 Tamasgeen Gammachuu Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
38  Gammachuu Tufaa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
39  Tolaa Birraatuu Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
40  Dirribaa Birraatuu Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
41 Gammadaa Waaqwayyaa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
42  Gurmeessaa Addunyaa Waxabajji 19/2019 Haroo Limmuu
43 Roobaa Dabalaa Waxabajji 20/2019 Mattuu
44 Qulee Admaasuu Waxabajji 20/2019 Mattuu
45 Wandimmuu Bultii Waxabajji 19/2019 Beddellee
46 Gammachiis Asaffaa Waxabajji 20/2019 Gimbii
47 Abdii Kumaa Waxabajji 19/2019 Amboo
48 Tasfaa Jaallataa Waxabajji 19/2019 Naqamtee
49 Bantii Fufaa Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
50 Jabeessa Habtee Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
51 Waggaarii Tolaa Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
52 Yoosef Habtaamuu Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
53 Baqalee Biraanuu Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
54 Iddosaa Jiraataa Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
55 Caalii Baabuu Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
56 Sambataa Raggaasaa Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
57 Daraaraa Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
58 Balaay Bantii Waxabajji 2019 W/Lixaa (Hoomaa)
59 Balakkoo Daraaraa Waxabajji 17/2019 Gujii (Goroo Doolaa)
60 Abdoo Malaakuu Waxabajji 18/2019 Anfilloo
61 Sooressaa Warquu Waxabajji 18/2019 Iluu A/Booraa (Buree)
62 Aliyyii Hirkisaa Waxabajji 18/2019 Iluu A/Booraa
63 Wanduu Sabbooqaa Waxabajji 18/2019 Mandii
64 Margaa Fufaa Waxabajji 18/2019 Walisoo
65 Hinkoosaa Qinaaxxii Waxabajji 18/2019 Jimmaa Gannatii
66 Katamaa Badhaadhaa Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
67 Shallamaa Alamuu Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
68 Galaan Shaaroo Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
69 Garramaa Nugusee Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
70 Birhaanuu Zawudee Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
71 Tarroo Baashaa Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
72 Assiruu Malkaa Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
73 Damshuu Kibabuu Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
74 Damissee Xilee Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
75 Addunyaa Adinoo Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
76 Darajjee Asaffaa Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
77 Ayyaanee Hayiluu Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
78 Birhaanuu Taaddasaa Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
79 Damissee Balaachoo Waxabajji 16/2019 Meettaa Wal-qixxee
80 Seefuu Amanuu Waxabajji 16/2019 Walisoo
81  Bilisummaa Solomoon Waxabajji 16/2019 Walisoo
82 Solomoon Badhaadhaa Waxabajji 16/2019 Walisoo
83  Umar Hajii Waxabajji 16/2019 Walisoo
84 Indaal kaachoo Roobii Waxabajji 16/2019 Naqamtee
85 Warrawaaq Abdiisaa Waxabajji 13/2019 Naqamtee
86 Ashabbir Oonchoo Waxabajji 11/2019 Amboo
87 Lalisee Mokonnon Waxabajji 11/2019 Finfinnee
88 Amaanu’eel Balaay Waxabajji 10/2019 Naqamtee
89 Kaayyoo Fufaa Waxabajji 11/2019 Amboo
90 Gammadaa Habtaamuu Waxabajji 9/2019 Laaloo Assaabii
91 Ayyaantuu Malaakuu Waxabajji 10/2019 Finfinnee
92 Leensaa Solomoon Waxabajji 10/2019 Finfinnee
93 Daraartuu Qalbeessaa Waxabajji 10/2019 Finfinnee
94 Caaltuu Asfaw Waxabajji 10/2019 Finfinnee
95 Bilisummaa Mangashaa Waxabajji 10/2019 Finfinnee
96 Bilisummaa Waxabajji 10/2019 Finfinnee
97 Tujubaa Daggafuu Waxabajji 9/2019 Naqamtee
98 Raggaasaa Wiirtuu Waxabajjii 6/2019 Eebantuu
99 Misgaanaa Bayyanaa Waxabajjii 6/2019 Eebantuu
100 Gammachuu Gannatii Waxabajjii 6/2019 Eebantuu
101 Gammachuu Itichaa Waxabajjii 6/2019 Eebantuu
102 Masfin Ballaxaa Waxabajjii 6/2019 Amboo
103 Isheetuu Gurmeessaa Waxabajjii 5/2019 Walisoo
104 Dajanee Abarraa Waxabajjii 5/2019 Walisoo
105 Fiqaaduu Malataa Waxabajjii 7/2019 Limmuu
106 Ayyaantuu Dhugumaa Waxabajjii 7/2019 Limmuu
107 Ifaa Yaadataa Waxabajjii 7/2019 Limmuu
108 Yaadataa Jaallataa Waxabajjii 7/2019 Limmuu
109 Qalbeessaa Yaadataa Waxabajjii 7/2019 Limmuu
110 Fiqiruu Garramuu Waxabajjii 18/2019 Haratoo
111 Taaddasaa Goobanaa Waxabajjii 18/2019 Haratoo
112 Kabbadaa Qadiidaa Waxabajjii 18/2019 Haratoo
113 Darrasaa Warquu Waxabajjii 18/2019 Haratoo
114 Asfaawu Taakkalaa Waxabajjii 18/2019 Haratoo
115 Asmaraa Afataa Waxabajjii 18/2019 Haratoo
116 Garramaa Waxabajjii 18/2019 Haratoo
117 Gaaddisaa Kabbadaa Waxabajjii 17/2019 Cawwaaqaa (W/Baha)
118 Laggasaa Shaffaxaa Waxabajjii 20/2019 Midaa Qanyi
119 Zarihun Waxabajji 2019 Gimbii
120 Fiqiruu Waxabajji 2019 Gimbii
121 Takilee Waxabajji 2019 Gimbii
123 Isiraa’el Tasmanee Waxabajji 2019 Gimbii
124 Malkaamuu Waxabajji 2019 Gimbii
125 Abbayyaa Waxabajji 2019 Gimbii
126 Taatuu Waxabajji 2019 Gimbii
127 Mulaatuu Waxabajji 2019 Gimbii
128 Hawwaa Waxabajji 2019 Gimbii
129 Daggafee Waxabajji 2019 Gimbii
130 Makuriyaa Waxabajji 2019 Gimbii
131 Daawwit Waxabajji 2019 Gimbii
132 Abarraa Tolasaa Caamsaa 18/2019 Anfilloo
133 Fiqiruu Lammeessaa Waxabajji 21/2019 Abee Dogoroo
134 Fallaqee Asaffaa Waxabajji 15/2019 Beddellee
135 Umar Tmaam Waxabajji 2019 Walisoo
136 Wabii Tafarraa Waxabajji 2019 Walisoo
137 Tokkummaa Shifarraa Waxabajji 2019 Walisoo
138 Huseen Mohammad Waxabajji 2019 Walisoo
139 Daawwit Taammiraat Waxabajji 2019 Walisoo
140 Isheetuu Kabbadaa Waxabajji 2019 Walisoo
141 Sh/Naasir Abdulqaadir Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
142 Didoo Liiban Waxabajji 2019 Boorana (Dubulluq)
143 Muusaa Lolee Waxabajji 2019 Dubulluq
144 Kottoola Godaanaa Waxabajji 2019 Dubulluq
145 Boruu Hurgeessaa Waxabajji 2019 Dubulluq
146 Jaatanii Huqqaa Waxabajji 2019 Dubulluq
147 Galma Roobaa Waxabajji 2019 Dubulluq
148 Waaqoo Waldee Waxabajji 2019 Boorana (Dirree)
149 Waaqoo Halakee Waxabajji 2019 Dirree
150 Warqinaa Hirphaasaa Waxabajji 2019 Dirree
151 Dajanee Dandanaa Waxabajji 2019 Dirree
152 Hashimaa Gammadaa Waxabajji 2019 Dirree
153 Dhaddacha Abduubaa Waxabajji 2019 Dirree
154 Waariyoo Godaanaa Waxabajji 2019 Dirree
155 Qabsiisaa Waaqoo Waxabajji 2019 Dirree
156 Goojjee Nuuraa Waxabajji 2019 Dirree
157 Carfii Kaasuree Waxabajji 2019 Dirree
158 Galma Jirmaa Waxabajji 2019 Boorana (Waaccilee)
159 Turee Jaarsoo Waxabajji 2019 Waaccilee
160 Boruu Xachee Waxabajji 2019 Waaccilee
161 Waakkalaa Kiyyaa Waxabajji 2019 Waaccilee
162 Quubsaa Liiban Waxabajji 2019 Waaccilee
163 Jallaa Boruu Waxabajji 2019 Waaccilee
164 Daallotee Galgaloo Waxabajji 2019 Waaccilee
165 Godaanaa Jaatanii Waxabajji 2019 Waaccilee
166 Tamasgeen Shishaa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
167 Azaachoo Asaffaa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
168 Olaanii Olaanaa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
169 Naa’ol Waaqshuumaa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
170 Kateeloo Gufuu Jaatanii Waxabajji 20/2019 Booranaa
171 Abduubaa Bonayyaa Jiloo Waxabajji 20/2019 Booranaa
172 Bilisaa Alamaayyoo Waxabajji 20/2019 Booranaa
173 Haroo Okkotuu Jiloo Waxabajji 20/2019 Booranaa
174 Shuuraa Aannaa Jaarsoo Waxabajji 20/2019 Booranaa
175 Galgaloo Qallaa Waxabajji 20/2019 Booranaa
176 Diidoo Garboolee Waxabajji 20/2019 Booranaa
177 Qaallichaa Halakee Waxabajji 20/2019 Booranaa
178 Sooraa Didoo Guyyoo Waxabajji 20/2019 Booranaa
179 Solee Goobanaa Waxabajji 20/2019 Booranaa
180 Galgaloo Dooyyoo Waxabajji 20/2019 Booranaa
181 Qarii Taarii Waxabajji 20/2019 Booranaa
182 Halkanoo Jimaa Waxabajji 20/2019 Booranaa
183 Adam Hasan Alii Waxabajji 2019 Walloo (Jiillee)
184  Ali Yimeer Waxabajji 2019 Jiillee
185 Mohamed Ammee Waxabajji 2019 Jiillee
186  A/d Husseen Hajii Waxabajji 2019 Jiillee
187 Umar Abduu Umar Waxabajji 2019 Jiillee
188 Hasaan Mohamed Darasoo Waxabajji 2019 Jiillee
189 Umar Adame Aliyyii Waxabajji 2019 Jiillee
190 Usumaan Hasaan Bayaan Waxabajji 2019 Jiillee
191 Bushuraa Mammud Baaqalaa Waxabajji 2019 Jiillee
192 Mohamed Ahimed Sawwali Waxabajji 2019 Jiillee
193 Ali Mootummaa Waxabajji 2019 Walloo (Kamisee)
194 Sayid Hasaan Waxabajji 2019 Kamisee
195  Mohamed Kaliil Waxabajji 2019 Kamisee
196 Abbaas Waxabajji 2019 Kamisee
197 Ibrahim Alii Waxabajji 2019 Kamisee
198 Meles Waxabajji 2019 Kamisee
199 Husseen Sayid Waxabajji 2019 Kamisee
200 Umar Hasaan Waxabajji 2019 Kamisee
201  Adam Amiinu Waxabajji 2019 Kamisee
202 Abduu Ahamed Waxabajji 2019 Kamisee
203 Ahimed Ibrahim Waxabajji 2019 Walloo (Caffaa)
204  Maammee Aliyyii Waxabajji 2019 Caffaa
205 Ibrahim Aliyyii Waxabajji 2019 Caffaa
206 Fayyera Oljiraa Waxabajji 2019 Caffaa
207 Kifoo (Guddataa) Waxabajji 2019 Caffaa
208 Husseen Ali Affaree Waxabajji 2019 Caffaa
209 Adam Abduu Waxabajji 2019 Caffaa
210 Ahimed Mohammed Waxabajji 2019 Caffaa
211 Umar Kabiir ( Kaliil) Waxabajji 2019 Caffaa
212 Adurroo Abduu Waxabajji 2019 Caffaa
213 Muhee Adam Waxabajji 2019 Caffaa
214 Yaayyoo Ahimed Waxabajji 2019 Caffaa
215  Hasaan Jibriil Waxabajji 2019 Caffaa
216 Adam Husseen Mohamed Waxabajji 2019 Caffaa
217 Husseen Mohamed Waxabajji 2019 Caffaa
218 Xilaahuun Waxabajji 2019 Caffaa
219  Maammud Muhee Waxabajji 2019 Caffaa
220 Mohamed Usumaan Waxabajji 2019 Caffaa
221 Mohamed Husseen Waxabajji 2019 Caffaa
222 Hasuu Ahimed Badruu Waxabajji 2019 Caffaa
223 Aliyyii Ibree Waxabajji 2019 Caffaa
224  Ahimed Yimaam Sayid Waxabajji 2019 Caffaa
225 Mohamed Sayid Muhee Waxabajji 2019 Caffaa
226 Muhee Sayid Fulee Waxabajji 2019 Caffaa
227 Hasaan Umar Waxabajji 2019 Caffaa
228 Sayid Ibirahim Waxabajji 2019 Caffaa
229 Goonfee Husseen Hasaan Waxabajji 2019 Caffaa
230 Nuuruu Ahamii Waxabajji 2019 Caffaa
231  Mohamed Dawwee Waxabajji 2019 Caffaa
232 Kulii wotichaa Waxabajji 2019 Gujii (Dugda Dawa)
233 Burii Tuqa Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
234 Nageellee Boruu Maggarraa Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
235 Bassaa Bayo Haroo Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
236 Badhaatu Boneyyaa Baxxullaa Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
237 Sumunii Margaanoo Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
238 Etenesh Dambalaa Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
239 Safoyii Baqataa Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
240 Laatuu Zanaba Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
241 Yeroo Dambii Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
242 Uddeessa Waata Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
243 Kuuli Adulaa Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
244 Dullacha Qadiida Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
245 Yuusuf Haasan Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
246 Fayyisa Jaarso Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
247 Carii Duuba Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
248 Godaana Uddoo Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
249 Shimelis Shuggee Waxabajji 2019 Dugda Daawwaa
250 Nuguse Baati Waxabajji 2019 Sabbaa Boruu
251 Duube Duulo Waxabajji 2019 Sabbaa Boruu
252 Danboobi Taaddese Waxabajji 2019 Sabbaa Boruu
253 Kureessa Danbala Waxabajji 2019 Sabbaa Boruu
254  Ashalaa Haroo Waxabajji 2019 Sabbaa Boruu
255 Alemayehu Kojowaa Waaqo Waxabajji 2019 Gujii (Qarcaa)
256     Baleelaa Jabbeessaa Guyyee Waxabajji 2019 Qarcaa
257     Jamal Ahimed Dullacha Waxabajji 2019 Qarcaa
258    Mohamed Amin Waxabajji 2019 Qarcaa
259    Dukkallee Duubee Waxabajji 2019 Qarcaa
260   Godanaa Gannaalee Waxabajji 2019 Qarcaa
261   Tatasmaa Elemaa Waxabajji 2019 Qarcaa
262   Boora Dhugoo Duube Waxabajji 2019 Qarcaa
263   Cannaa Jabeessaa Waxabajji 2019 Qarcaa
264    Gumii Dhakaa Waxabajji 2019 Qarcaa
265    Gamachu Boruu Uddoo Waxabajji 2019 Qarcaa
266    Birihane Culqee Areerii Waxabajji 2019 Qarcaa
267    Asaffaa Salloo  Sokkee Waxabajji 2019 Qarcaa
268    Dasalegne Salloo Waxabajji 2019 Qarcaa
269 Guyyoo Didoo Waxabajji 2019 Miyoo
270 Gumii Surichoo Waxabajji 2019 Nagallee Booranaa
271 Ahimed Safayo Waxabajji 2019 Nagallee Booranaa
272 Biduu Xaaxoo Guyyoo Waxabajji 2019 Nagallee Booranaa
273 Bonayyaa Xaaxoo Guyyoo Waxabajji 2019 Nagallee Booranaa
274 Suleeman Dhaddacha Waxabajji 2019 Nagallee Booranaa
275 Acaaluu Olaanaa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
276 Leencoo Mangashaa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
277 Tamasgeen Uummataa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
278 Getaanee Yaadataa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
279 Hayiluu Naggasaa Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
280 Taarikuu Gannatii Waxabajji 2019 Noolee Kaabbaa
281 Almaaz Gammachuu Waxabajji 17/2019 Najjoo
282 Dabalaa Magarsaa Waxabajji 2019 Najjoo
283 Gammachiis Asaffaa Waxabajji 2019 Gimbii
284 Addaam Wacoo Waxabajji 2019 Gullisoo
285 Adamaasuu Cirraachoo Waxabajji 2019 Gullisoo
286 Addisuu Cirraachoo Waxabajji 2019 Gullisoo
287 Hanbisuu Cirraachoo Waxabajji 2019 Gullisoo
288  Addunyaa Daggafaa Waxabajji 2019 Gullisoo
289 Sanbataa Sinbira Waxabajji 2019 Gullisoo
290 Margoo Jaallataa Waxabajji 2019 Gullisoo
291 Yoonaattaa Gannatii Waxabajji 2019 Gullisoo
292 Aadde Abbabuu Bantii Waxabajji 2019 Gullisoo
293 Taliilaa Gamteessaa Waxabajji 2019 Gullisoo
294 Darajjee Waaq-jjiraa Waxabajji 2019 Gullisoo
295 Alamuu Fufaa Waxabajji 2019 Gullisoo
296 Malkaamuu Guuttataa Waxabajji 2019 Gullisoo
297 Fayyasaa Ashaaduu Waxabajji 2019 Gullisoo
298 Gammachuu Ashaaduu Waxabajji 2019 Gullisoo
299 Taarikuu Sinbir Waxabajji 2019 Gullisoo
300 Qalbeessaa Wacoo Waxabajji 2019 Gullisoo
301 Abraahaam Tarreessaa Waxabajji 2019 Gullisoo
302 Hundasaa Barii Waxabajji 2019 Gullisoo
303 Takiluu Taaddasaa Waxabajji 2019 Gullisoo
304 Amanuu Caalii Waxabajji 2019 Gullisoo
305 Taaddee Lammaa Waxabajji 18/2019 Cobii
306 Abbabaa Fayisaa Waxabajji 18/2019 Cobii
307 Abbabaa Dabaalaa Waxabajji 18/2019 Cobii
308 Caalaa magarsaa Waxabajji 18/2019 Cobii
309 Guddaataa Shuumii Waxabajji 18/2019 Cobii
310 Nagaasaa Tarreessaa Waxabajji 18/2019 Cobii
311 Gaddisaa Kabbee Waxabajji 18/2019 Cobii
312 Biraanuu Baqqalaa Waxabajji 18/2019 Cobii
313 Margaa Addunyaa Waxabajji 2019 Buraayyuu
314 Solomoon Addunyaa Waxabajji 2019 Buraayyuu
315 Girmaa Nagaasaa Waxabajji 17/2019 Sulultaa
316 Diida Jaaroo Caamsaa 28/2019 Boorana (Elwayyee)
317 Jaarsoo Haasummaa Caamsaa 28/2019 Elwayyee
318 Alii Dullachaa Caamsaa 28/2019 Elwayyee
319 Guyyoo Duubaa Caamsaa 28/2019 Elwayyee
320 Xuuxee Waaqoo Elemaa Caamsaa 28/2019 Elwayyee
321 Karii Boruu Caamsaa 28/2019 Elwayyee
322 Goorjama Tuuroo Caamsaa 28/2019 Elwayyee
323 Guyyoo Garbichaa Caamsaa 28/2019 Elwayyee
324 Taadhii Guyyoo Nuuraa Caamsaa 28/2019 Elwayyee
325 Galgalo Karrayyu Waxabajji 2019 Boorana (Dilloo)
326 Nuuraa Gurraachaa Waxabajji 2019 Dilloo
327 Galma Dhengee Waxabajji 2019 Dilloo
328 Adaam Guyyoo Waxabajji 2019 Dilloo
329 Abebe Kiphee Waxabajji 2019 Dilloo
330 Aabba Borbor Waxabajji 2019 Dilloo
331 Aabba Gobbuu Waxabajji 2019 Dilloo
332 Aabba Dhengee Waxabajji 2019 Dilloo
333 Aabba Sigirsoo Jaarsoo Waxabajji 2019 Dilloo
334 Liiban Jaldeessa Waaqoo Waxabajji 2019 Dilloo
335 Dhengee Jatanii Haroo Waxabajji 2019 Dilloo
336 Jaarraa Galgaloo Waxabajji 2019 Dilloo
337 Aabaa Tanee Waxabajji 2019 Gumii Eldelloo
338 Guree Dhibaa Waxabajji 2019 Gumii Eldelloo
339 Barbaada Kanaa Waxabajji 2019 Gumii Eldelloo
340 Dansaa Waxabajji 2019 Gumii Eldelloo
341 Raacha Qooyyichaa Waxabajji 2019 Gumii Eldelloo
342 Jirraa Asaffaa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
343 Daallasee Abataa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
344 Dhugumaa Salbaanee Waxabajji 9/2019 Eebantuu
345 Duuressaa Sayidoo Waxabajji 9/2019 Eebantuu
346 Bayyanaa Gammachuu Waxabajji 9/2019 Eebantuu
347 Lammeessaa Dhaabaa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
348 Zoodituu Gammachuu Waxabajji 9/2019 Eebantuu
349 Abarraa Gammadaa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
350 Baayisaa Adulaa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
351 Mokkonnon Adulaa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
352 Sooromee Adulaa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
353 Jamuu Jiloo Waxabajji 9/2019 Eebantuu
354 Darajjee Bayyanaa Waxabajji 9/2019 Eebantuu
355  Addaamoo Dassaalee Waxabajji 9/2019 Eebantuu
356 Naggaa Addaamoo Waxabajji 9/2019 Eebantuu
357 Abbebee Maammoo Waxabajji 2019 Naqamtee
358 Dr. Tamasgeen Lammeessaa Waxabajji 2019 Naqamtee
359  Duulaa Kabbadaa Waxabajji 2019 Naqamtee
360 Gaaddisaa Jaallataa Waxabajji 2019 Naqamtee
361 Taliilaa Baltoo Waxabajji 2019 Naqamtee
362 Maari’aachoo Gabbisaa Waxabajji 2019 Naqamtee
363 Amaanu’eel Solomoon Waxabajji 2019 Naqamtee
364 Taganee Baay’isaa Waxabajji 2019 Naqamtee
365 Hiikaa Jaallataa Waxabajji 2019 Naqamtee
366 Waaqtolee Kumsaa Waxabajji 2019 Naqamtee
367 Guddataa Asaffaa Waxabajji 2019 Naqamtee
368 Tamasgeen Irranaa Waxabajji 2019 Naqamtee
369 Gammachiis Abdiisaa Waxabajji 2019 Naqamtee
370 Takkaalliny Fufaa Waxabajji 2019 Naqamtee
371 Isheetuu Sirranaa Waxabajji 2019 Naqamtee
372 Tasfaayee Sirranaa Waxabajji 2019 Naqamtee
373 Wilii Jabeessaa Waxabajji 2019 Naqamtee
374 Iddoosaa Mokonnon Waxabajji 2019 Naqamtee
375 Zalaalam Kaasaa Waxabajji 2019 Naqamtee
376 Nageessaa Jabeessaa Waxabajji 2019 Naqamtee
377 Roobaa Dabalaa Qulee Waxabajji 2019 Mattuu
378 Adaanee Firrisaa Balaachoo Waxabajji 2019 Mattuu
379 Mabiraatuu Warqinaa Waxabajji 2019 Mattuu
380 Suufiyaa Yaasin Waxabajji 2019 Buree
381 Suufiyaa Kaliifaa Waxabajji 2019 Buree
382 Gadaa Bultii Waxabajji 2019 Jimma
383 Kaalid Mohamed Waxabajji 2019 Jimma
384 Surur Abdulhakim Waxabajji 2019 Jimma (L/ Kossaa)
385 Maammush Jamaal Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
386 Tamaam Abbaa Maccaa Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
387 Akililuu Tagachoo Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
388 Xaariin Jihaad Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
389 Saabir Muusaa Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
390 Jamaal Diggaa Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
391 Anuwaar Tamaam Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
392 Ahimed Abbaa Maccaa Waxabajji 2019 Limmuu Kossaa
393 Naasir Caffee Waxabajji 2019 Ilfataa
394 Badhaasaa Malataa Waxabajji 19/2019 Limmuu (W/Bahaa)
395 Qanaatee Garbaa Waxabajji 19/2019 Limmuu
396 Xilaahun Tolasaa Waxabajji 19/2019 Limmuu
397 Maammoo Waaqwayyaa Waxabajji 19/2019 Limmuu
398 Mahaammad Baatii abba ijollee 16.

 

Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
399 Jibriil Ahmed jaarsa waggaa 65.

 

Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
400 Hasan Haaji abbaa ijoollee 6.

 

Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
401 Xaahir Maammoo qeerroo. Adooleessa 2019

 

Baalee Harannaa Bulluq
402 Xayib Waaqoo nama baqarra waggaa baay’ee ture Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
403 Mahaammad Maalimaa

 

Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
404 Caakisoo nama daldaale bulu.

 

Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
405 B/saa Booressaa Dachaaasaa

 

Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
406 Wandimuu Baacaa

 

Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
 

407

Addisuu Tamasgeen Adooleessa 2019 Baalee Harannaa Bulluq
408 Kibaboo Waaqshum Adooleessa 2019

 

Baalee Harannaa Bulluq
409 Taarikuu Beekaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
410 Shoroo Abdataa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
411 Ganjoo Abdataa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
412 Lammeessaa Tarrafaa(Luba) Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
413 Yaadasaa Taasisaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
414 Dr.Damee Taliilaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
415 Shuumaa Tafarii Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
416 Ibsaa Kinfuu Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
417 Bantii Nagaasaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
418 Adabaa Ayyaanaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
419 Sheek Umar Quubsaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
420 Obsee Iddiluu Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
421 Eebbaa Daanyee Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
422 Boggaalee Shuumaa(Kantiibaa Magaalaa Naqamtee Kan Ture) Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
423 Makonniin Aasoo Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
424 Girmaa Taasisaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
425 Faqqadee Shibashii Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
426 Abarraa Tolosaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
427 Massaluu Malkaamuu Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
428 Samiiraa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
429 Saajin Daani’eel Abbabaa(Polic) Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
430 Tsagaayee Waaqjiraa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
431 Ijaaraa Taaddasaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
432 Yihunee Takkaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
433 Bariisoo Takkaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
434 Akliluu Hordofaa (Yeroo 34ffaaf Kan Hidhame) Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
435 Lammeessaa Taaddasaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
436 Iyoo’el Yonaas Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
437 Amanuu Galaanaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
438 Lateeraa Gaashuu Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
439  Fiqruu Qanaatee Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
440 Shombee Baqqalaa Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
441 Geetaachoo Tafarii Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
442 Tashoomee Waldee Adooleessa 2019

 

Qellem Wallaggaa
443 Gammachuu Fayyisaa Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
444 Naasir Abduu Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
445 Zalaalam Guutaa Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
446 Muldhataa Oljiraa Abbaa Gadaa Naannoo Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
447 Wandimmuu Muldhataa Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
448 Dagaagaa Muldhataa (Aabbaa isaa Waliin) Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
449 Barsiisaa Darajjee Tolaa Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
500 Daani’el Hayiluu Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
501 Duulaa Sirriiqaa (A.Gadaa Naannoo Sanii) Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
502 Biniyaam Karoorsaa Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
503 Eebbisaa Waaq gaarii Adoolessa 2019 Wallagga Lixaa
504 Siraaj Jiloo Adoolessa 2019 Gujii
505 Sulxaan Gadaa Adoolessa 2019 Gujii
506 Bulaa Araarsoo Adoolessa 2019 Gujii
507 Guyyaatuu Dheekkoo haadhaa ijoollee 10 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
508

 

Quuttuu Goobanaa haadha ijoollee 7 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
509

 

,Lancaa Jiloi haadha ijoolee 6 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
510 Abraham Girjjaa Abbaa ijoollee 7 ganna 50 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
511 Biraanuu saafayii xolooyaatti hidhaa gale Abbaa ijoollee 4 deebisanii hidhan 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
512 Getachoo Boruu  Abbaa ijoollee  12 jaarsa ganna 70 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
513 Roidduu Saafayyii haadha ijoollee 11 nama ganna 57 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
514 Luuccoo Guutuu haadha  ijoollee 10 dubartii waggaa 60 15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
516 Yuuboo Saafayyii haadha ijoollee 6, kana males umata gabdaa cufaa ulee dhaanaa maallaqa,

 

15/07/2019 Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soodaa
517 Tokkummaa Fayyee Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
518 Abeel Jootee Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
519 Habtamuu Nugusee Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
520 Abdiisaan Tasfaayee Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
521 Fiqiree Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
522 Ittagazzuu Girmaa Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
523 Fiqirtuu Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
524 Shimallis Faanaa Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
525 Jamboo Damee Adoolessa 2019 Shaggar Kaabaa Salaaleetti
526 Caalaa   Magarsaa        Hojjata mootummaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
527 Abbabaa Fayyisaa         Qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
528 Taadde Lammaa           qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
529 Guddaata Shuumii   qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
530 Kabbee Xaafaa             qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
531 Dajanee Tolasaa          qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
532 Gaddiisaa Kabbee           qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
533 Girmaa   Guutaa           Hojjata Adoolessa 2019 LixaShaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
534 Maammo Dabaree         Barsiisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
535 Haacaalu    Zambaaba      Hojata Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
536 Mulugee Girmaa          Barsiisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
537 Girmaa Lataa                Hojjata Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
538 Qajeelaa Atomsaa          Paasteeri Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
539 Adduunna Girmaa         daldalaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
540 Ballaxaa   Girmaa        qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
541 Abbabaa    Dabalaa       qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
542 Abaarra    Kataamaa      qeerroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
543 Fufaa  Tolaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
544 Caalaa  Fufaa           shufeera Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)Aanaa Cobii
545 Naggee                  shufeera Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
546 Balaayi                  Hojjata mootummaaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
547 Bochee                 Daldala Adoolessa 2019 Lixa Shaggar(Shawaa)  Aanaa Cobii
548 Siisaay Lammeessaa -barataa yuunivarsiitii Adoolessa 2019 Lixa Shaggar (Shawaa)  Midaa_Qanyii
550 Boruu Badhoo -barataa kutaa 11 Adoolessa 2019 Lixa Shaggar (Shawaa)  Midaa_Qanyii
 

551

Yaadeeraa Lammeessaa -jiraataa magaalaa Baallammii Adoolessa 2019 Lixa Shaggar (Shawaa)  Midaa_Qanyii
552 Shamarree Dinquu Injiguu -barattuu kutaa 9 Adoolessa 2019 Lixa Shaggar (Shawaa)  Midaa_Qanyii
553 Xiiqii Girmaa _barataa kutaa 11 Adoolessa 2019 Lixa Shaggar (Shawaa)  Midaa_Qanyii
554 Beenyaa Waaqumaa -barataa kutaa 11 Adoolessa 2019 Lixa Shaggar (Shawaa)  Midaa_Qanyii
 

555

Obbo Shantamaa Leejjisaa -daldalaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar (Shawaa)  Midaa_Qanyii
 

556

Giddumaa Matakka Adooleessa 15,2019 Amboo
 

557

Sooreessaa Hundarraa barreessaa kitaabaaf hojjetaa fayyaa Adooleessa 2019 Qellem Wallaggaa
 

558

Lammii Qana’aa Hagayya 24,2019 Finfinneetti
 

559

Lalisee Mokonnon barreessituu kitaabaa Waxabajji 2019

 

Finfinneetti
560

 

Margaa Dabaloo Adooleessa 2019 Baha Wallaggaa
561

 

Xaahir Maammoo Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Harannaa Bulluq
562

 

Hasan Haajii Siidaa Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Harannaa Bulluq
563

 

Abdulqaadir Bariisoo Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Harannaa Bulluq
564

 

Xeyyib Aliyyii Aagaa Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Harannaa Bulluq
565

 

Ahemad Mohaammad Xalayaa Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Harannaa Bulluq
566

 

Hamadnuur Aliyyii Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Harannaa Bulluq
567

 

Mohaammad Baatii Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Harannaa Bulluq
568

 

Obbo Huseen Haajii Hasan Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Diishoo
 

569

Magarsaa Waaqoo Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Diishoo
570

 

Kadir Obsaa Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Diishoo
 

571

Mohammad Hasan Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Diishoo
 

572

Awwal Kadir Adoolessa 2019 Baalee Aanaa Diishoo
 

573

Maammoo Guyyaasaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Gullisoo
 

574

B/saa Magarsaa Baqqalaa Barsiisaa Biology Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
 

575

Faasigaa Asaffaa Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
576

 

Zalaalam Nuuraalinyi Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
577

 

Geetaachoo Guddataa Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
578

 

Nuraddin Naasir Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
579 Gammachuu Immiruu Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
580 Masgabuu Fiixee Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
581

 

Fallaqee Asaffaa Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
582

 

Abbaa Gadaa godinichaa Adooleessa 2019 Buunnoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa
583

 

Obbo Girmaa Mangashaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
584

 

Obbo Fiqaduu Nagaasa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
585

 

Obbo  Canaqaa Bonjaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
586

 

Obbo Asfa’uu Kabadee Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
587

 

Obbo Tarikuu Buusha Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
588

 

Obbo Qacosa Baqqalaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
589

 

Obbo Dirbaa Bantii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
590

 

Obbo Idoosaa Gooshu Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
591

 

Obbo Ebisa Tarikuu Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
592

 

Obbo Abarraa Dhibarraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
593

 

Obbo Tasifayee Buusa” Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Ganjii
594

 

Abdataa Abarraa Hojjeta mootumma Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
595

 

Gammachiis Kitilaa Hojjetaa mootummati obboleessa isaa waliin Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
596

 

Abrham Jireenya-mana suuraa kan qabu Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
597

 

Milkeessa  Tasfaa-dargaggoo Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
598

 

Girmaa Tasfaa- Hojii Daldalaa kan hojjetu Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
599

 

Habtamu Mardaasa-hojjetaa mootumma Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
600

 

B/saa Taaggasuu Gabbisaa Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
601

 

Faqqadee Gannatii-abbaa gadaadha Adoolessa 10,2019 Lixa Wallaggaa Biilaa
602

 

Kamaal Aliyyii Ahmad Adoolessa 2019 Hararge Odaa Bulluq
603

 

Bijigaa Waaqbulchaa Adoolessa 2019 Hararge Baddannoo
604

 

Murteessaa Maammadee Adoolessa 2019 Hararge Baddnnoo
605

 

Mikaa’el Garbii Adoolessa 2019 Magaalaa Naqamtee
606

 

Jaabir Adamee Adoolessa 2019 Hararge Masalaa
607

 

Ahmad Yuuyyaa Adoolessa 2019 Hararge Masalaa
608

 

Aammiyyee Abdurramaan Adoolessa 2019 Hararge Masalaa
609

 

Bushuraa Bakaroo Adoolessa 2019 Hararge Masalaa
610

 

Fu’aad Hashimoo Adoolessa 2019 Hararge Odaa Bultum
611

 

Suufiyaan Ahmad Adoolessa 2019 Hararge Odaa Bultum
612

 

Yuusuf Badhaasoo Adoolessa 2019 Hararge Odaa Bultum
613

 

Abdii Mohammed Adoolessa 2019 Hararge Odaa Bultum
614

 

Feyruuzaa Abdallaa Adoolessa 2019 Hararge Odaa Bultum
615

 

Mahammed Qaasim Adoolessa 2019 Hararge Hawwii Guddinaa
616

 

Azar Qaasim Adoolessa 2019 Hararge Hawwii Guddinaa
617

 

Nuuroo Saido Daadhii Adoolessa 2019 Hararge Hawwii Guddinaa
618

 

Mul’ataa Guutamaa Adoolessa 2019 Hararge Bookee
619

 

Jaamboo Huseen Adoolessa 2019 Hararge Bookee
620

 

Suutee M/Adamoo Adoolessa 2019 Hararge Bookee
621

 

Anuwaar Jamaal Adoolessa 2019 Hararge Guraawaa
622

 

Nadhii Dabbaal Adoolessa 2019 Hararge Guraawaa
623

 

Ashraqaa Nasraddiin Adoolessa 2019 Hararge Dadar
624

 

Mahammad Aliyyii Adoolessa 2019 Hararge Dadar
625

 

Gurmeessaa Saanii Adoolessa 2019 Hararge Baddannoo
626

 

Hamdii Dhageessoo Adoolessa 2019 Hararge Baddannoo
627

 

Ibsaa Adam Adoolessa 2019 Hararge Baddannoo
628

 

Aliyyii Ahmad Adoolessa 2019 Hararge Baddannoo
629

 

Nadhii Ahmed Adoolessa 2019 Hararge Calanqoo
630

 

Oromiyaa Abdurramaan Adoolessa 2019 Hararge Calanqoo
631

 

Abdallee Yuuyyaa Adoolessa 2019 Hararge Calanqoo
632

 

Mahammedshaam Abrahim Adoolessa 2019 Hararge Calanqoo
633

 

Mohammad Abdii Adoolessa 2019 Hararge Calanqoo
634

 

Dachaas Hassoo Adoolessa 2019 Hararge Calanqoo
635

 

Hamzaa Muraad Adoolessa 2019 Hararge Calanqoo
636

 

Usmail Adam Adoolessa 2019 Habroo
637

 

Aliyyii Huseen Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Baabboo Ganbeel
638

 

Abdii Huseen Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Baabboo Ganbeel
639

 

Hamzaa Huseen Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Baabboo Ganbeel
640

 

Obbo Malkaa Qinaaxxii Awustraaliyaa irraa maatii dubbisuu galee Adoolessa 2019 Buraayyuutti
641 B/saa Gammachiis Beekumaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Mandii
642

 

Shukurii Abdulali Adoolessa 2019 Hararge Baddannoo
643

 

Bultii Bashaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Laaloo Qilee
644

 

Caalii Taasisaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Laaloo Qilee
645

 

Guyyaasaa Gannatii Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Laaloo Qilee
646

 

Gammachuu Bantii Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Laaloo Qilee
647

 

Masarat Faxxanaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Laaloo Qilee
648

 

Girmaa Shoffonii Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Laaloo Qilee
649

 

B/saa Addunyaa Marqoos Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Sadii
650 Lalisaa Dhugumaa Itti gaafatamaa KFO

 

Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
651 Kabbadaa Nagaasaa Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
652 Giddumaa Zannabaa Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
653 Dajanee Bashaanaa Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
654 Taaddalaa Badhaasaa Konkolaachisaa Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
655 Guddisaa Konkolaachisaa Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
656 Gammachuu Dhaabaa daldalaa Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
657 Dajanee Birruu Abbaa qabeenyaa Hoteelaa Adoolessa 2019 Shaggar Lixaa Ilfataa
658 Lalisee Guddinaa Adoolessa 2019 Naqamtee
659

 

Gammachiis Fufaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
660 Yoonaas Ejjetaa

 

Adoolessa 2019 Naqamtee
661 Nagaash Adoolessa 2019 Naqamtee
662 Guutamaa Tarreessaa Adoolessa 2019 Naqamtee
663 Eliyaas Tarreessaa Adoolessa 2019 Naqamtee
664 Mootii Teessoo Adoolessa 2019 Naqamtee
665 Barsiisaa Hayiluu Adoolessaa 16,2019 Najjoo
666 Eebbisaa Najjoo Adoolessa 2019

 

Najjoo
667 Baqqalee Jaallataa Adoolessa 2019 Najjoo
668 Geetaachoo Bulii Adoolessa 2019 Najjoo
669 Dasee Waaqshumaa Adoolessa 2019 Najjoo
670 Eebbaa Qajeelaa Adoolessa 2019 Najjoo
671 Abdii Efreem Adoolessa 2019 Najjoo
672 Badhaasaa Baqqaanaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
673

 

Eebbisaa Taaddasaa Adoolessa 2019 Horro Guduruu Bulluq
674 Lataa Bojaa Adoolessa 2019 Horro Guduruu Bulluq
675 Caalaa Fiixee Adoolessa 2019 Shaanbuu
676 Yargaal Geetuu Adoolessa 2019 Shanbuu
677 Geetaachoo Dassaaleny Adoolessa 2019 Shaanbuu
678 Geetaachoo Bayyanaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
679 Fayyeeraa Moosisaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
680 Fantaa Jaallataa Adoolessa 2019 Horro Guduruu Bulluq
681 Siyyum Shifarraa Adoolessa 2019 Shaanbuu
682 Addunyaa Katamaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
683 Rabbirraa Fufaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
684 Dirribaa Asaffaa Adoolessa 2019 Shanbuu
685 Taakkalaa Olaanii Adoolessa 2019 Shaanbuu
686 Balaay Iddeessaa Adoolessa 2019 Shanbuu
689 Tafarraa  Imbaalee Adoolessa 2019 Shaanbuu
690 Biraanuu Taayyee Adoolessa 2019 Shaanbuu
691 Raffisaa Garbaa Adoolessa 2019 Horro Bulluq
692 Habtaamuu Taakkalaa Adoolessa 2019 Guduruu
693 Sheek Seyid Adoolessa 2019 Shaanbuu
694 Caalaa Biraanu Adoolessa 2019 Horroo Bulluq
695 Gammachuu Tarrafaa Adoolessa 2019 Horroo Bulluq

 

696 Abdii Tarrafaa Adoolessa 2019 Horro Bulluq
697 Alamuu Dhaabaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
698 Biraanuu Dhaabaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
699 Mokonnon Tashoomaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
700 Gaddafaa Dinagdee Adoolessa 2019 Shanbuu
701 Wandimmaagenyi Bulii Adoolessa 2019 Shaanbuu
702 Baqqalaa Nagaasaa Maanguddoo umurii 80 Adoolessa 2019 Horroo
703 Tasfaayee Baqqalaa Adoolessa 2019 Horroo
704 Mokonnon Caalaa Adoolessa 2019 Horroo
705 Abdataa Magarsaa Adoolessa 2019 Horroo
706 Dastaa Fiqaaduu Adoolessa 2019 Horroo
707 Ayyanaa Tarfaa Adoolessa 2019 Horroo
708 Gaaroomaa Araarsoo Adoolessa 2019 Horroo
709 Birqii Baayisaa Adoolessa 2019 Horroo
710 Cimdeessaa Kaasahuun Adoolessa 2019 Shaanbuu
711 Taarikuu Dhaabaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
712 Siyyum Silashii Adoolessa 2019 Shaanbuu
713 Seenaa Silashii Adoolessa 2019 Shaanbuu
714 Taariikuu Imbaalee Adoolessa 2019 Shaanbuu
715 Imbaalee Massalee Adoolessa 2019 Shaanbuu
716 Oliqaa Waardiyaa Baankii OIB Adoolessa 2019 Shaanbuu
717 Maarid Bayyanee Adoolessa 2019 Shaanbuu
718 Kindee Mangistuu Adoolessa 2019 Shaanbuu
719 Sabboonaa Margaa Adoolessa 2019 Shaanbuu
720 Dirribaa Ayyaanaa Adoolessa 2019 Horro Guduruu Aanaa Habaaboo
721 Kaffaaloo Kabbabaa Adoolessa 2019 Horro Guduruu Aanaa Habaaboo
722 Mosee Firrisaa Adoolessa 2019 Horro Guduruu Aanaa Habaaboo
723 Abboomaa Jiraataa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assaabii
724 Mo’aa Abdiisaa Adoolessa 2019 Amboo
725 Argaachoo Taaddasaa Adoolessa 2019 Boorana Moyyaalee
726 Nuraddin Hajii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Mandii
727 Habiib Abdiisaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Mandii
728 Malkaamuu Bantii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Mandii
729 Haashim Muusaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Mandii
730 Abbabaa Tashoomee Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Mandii
731 Abbaa Gadaa Asfaahu Kabbadaa Adoolessa 2019 Naqamte
732 Dirribaa Badhaasaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Gimbii
733 Fuu’aad Dagaa Adoolessa 2019 Jimmaa Limmuu
734 Sulxaan Abbaa Zinaab Adoolessa 2019 Jimmaa Limmuu
735 Nizaam Shedaahud Adoolessa 2019 Jimmaa Limmuu
736 Maammoo Mitikkuu Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Qondaalaa
737 Sanbatoo Bantii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Qondaalaa
738 Qabbanaa Hordofaa 18/07/2019 Buraayyuu
739 Biibii Hordofaa 18/07/2019 Buraayyuu
740 Daggafaa Raagaa 18/07/2019 Buraayyuu
741 Yaayyaa Tolasaa 18/07/2019 Buraayyuu
742 Kadir Tolasaa 18/07/2019 Buraayyuu
743 Lamuu Birhaanuu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
744 Yohaannis Qannoo Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
745 Adaam Guuguu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
746 Kadir Gurmeessaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
747 Shifarraa Lamuu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
748 Mitikkuu Abbabaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
749 Beekaa Tolaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
750 Naasir Tasfaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
751 Miratuu Maammoo Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Sayyoo
752 Caalaa Gajulaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Sayyoo
753 Taarraqanyi Amanuu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Sayyoo
754 Firdiisaa Dhinsaa Adoolessa 2019 Bahaa Wallaggaa Aanaa Diggaa Arjoo
755 Biqilaa Yaadataa Jijoo Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Noolee Kaabbaa
756 Taarraqenyi Gannatii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Noolee Kaabbaa
757 Biraanuu Alamuu Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
758 Abiyoot Alamuu Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
759 Tuujjoo Baaqqalaa

 

Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
760 Dajanee Baqqalaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
761 Geetuu Bocee Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
762 Asaffaa Mul’ataa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
763 Margaa Guutaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
764 Fayyisaaa Addunyaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
765 Abbabaa Mangistee Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
766 Asaffaa Mangistee Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Olokomii
767 Asheetee Dirribaa Adoolessa 2019

 

Lixa Shaggar Olokomii
768 Boonsaa Hayiluu Waxabajji 2019 Amboo
769 Umar Muusee Waxabajji 2019 Q/Wallaggaa Gaawoo Qebbee
770 Kadir Shaamaa Waxabajji 2019 Q/Wallaggaa Gaawoo Qebbee
771 Sheek Yaasin Waaqjiraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Qondaalaa
772 Sulxaan Kadir Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Qondaalaa
773 Tarrafaa Guutaa hojjetaa Mootummaa Adoolessa 2019

 

Jimma Jimmaa Limmuu Saqqaa
774 Maammee Aliyyii Waxabajji 2019 Walloo
775 Hasen Jibriil Waxabajji 2019 Walloo
776 Hasan Mohaammad Waxabajji 2019 Walloo
777 Adem Amin Waxabajji 2019 Walloo
778 Abraahim Aliyyii Waxabajji 2019 Walloo
779 Fiqirii Abdullaay Alii Adoolessa 2019 Harargee Baddannoo
780 Abba Gadaa Miidhaksoo Gurmuu Adoolessa 5,2019 Giddugala Oromiyaa Mojoo
781 Iftyoom Hirkisaa Adoolessa 5,2019 Adaamaa
782 Wellisaa Abraahim Roobaa Adoolessa 5,2019 Karrayyuu
783 Huseen Boruu Adoolessa 5,2019 Karrayyuu
784 Boruu Boosat Adoolessa 5,2019 Karrayyuu
785 Barsiisaa Mokonnon Galaashee Adoolessa 5,2019 Maqii
786 Miidhaksoo Turoo Adoolessa 5,2019 Maqii
787 Abbittii Duulee Adoolessa 5,2019 Magaalaa Baatuu
788 Jaabira Ahemad Adoolessa 5,2019 Boosat Maaalaa Boolee
789 Mohaammad Kadir Adoolessa 5,2019 Boosat Maaalaa Boolee
790 Taammiraat Girmaa Adoolessa 5,2019 Bulbulaa
791 Aliyyii Ibraahim Adoolessa 5,2019 Bulbulaa
792 Huseen Waaqoo Adoolessa 5,2019 Bulbulaa
793 Mohaammad Duulee Adoolessa 5,2019 Bulbulaa
794 Dastaa Duulee Adoolessa 5,2019 Bulbulaa
795 Heenook Tujaaraa Adoolessa 5,2019 Bulbulaa
796 Roobaa Abbee Adoolessa 5,2019 Bulbulaa
797 Addaamee Dhibbarraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Sayyoo Noolee
798 Masarat Jaallataa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Sayyoo Noolee
799 Musxafaa Abshiruu Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
800 Eliyaas Saalii Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
801 Balaay Kabbadaa Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
802 Mulgeetaa Kabbadaa Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
803 Iddoosaa Namarraa Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
804 Mulaatuu Oljirraaa Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
805 Wandimmee Mulaatuu Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
806 Daashuraa Mulaatuu Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
807 Badhaasaa Nugusaa Adooleessa 2019 Lixa Wallaggaa Haruu
808 B/saa Milkiyaas Taarraqeny Adooleessa 5,2019 Iluu Abbaa Booraa Mattuu Ganda Tullubbee
809 B/saa Yohaannis Gazzaanyi Guddataa Adooleessa 5,2019 Iluu Abbaa Booraa Mattuu Ganda Tullubbee
810 Firaa’ol Adaanee Firrisaa Adooleessa 5,2019 Iluu Abbaa Booraa Mattuu Ganda Tullubbee
811 Kaasahuun Asmaraa Buraayyuu Adooleessa 5,2019 Iluu Abbaa Booraa Mattuu Ganda Tullubbee
812 Dammituu harmee Kaasahuun Asmaraa Adooleessa 5,2019 Iluu Abbaa Booraa Mattuu Ganda Tullubbee
813 Lamuu Biraanuu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
814 Yohaannis Qannoo Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
815 Adam Guuguu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
816 Kadir Gurmeessaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
817 Obbo Shifarraa Lamuu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
818 Mitikkuu Abbabaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
819 Beekaa Tolaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
820 Naasir Tasfaa Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Hawwaa Galaan
821

 

Gammachis Lammeessaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Jaarsoo
822

 

Maammush Mulgeetaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Jaarsoo
823

 

Dirribaa Saarkoo Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Jaarsoo
824

 

Zarihuun Dabalaa Adoolessa 2019 Danbidoolloo irraa
825 Bookaa Xilahuu

 

Adoolessa 2019 Horro Guduruu Jimmaa Gannatii irraa qabamanii hidhaman
826 Jabeessaa Xilahuun Adoolessa 2019 Horro Guduruu Jimmaa Gannatii irraa qabamanii hidhaman
827 B/saa Misgaanuu Birruu Nagroo Beddellee kan barsiisu 23/10/2011 E.C Beddellee irraa qabame
828 Dr. Tamasgeen Lammeessaa 14/10/2011 E.C Naqamtee irraa
829

 

Abdiisaa Gumii

 

  Baha Wallaggaa Ebentuu
830 Margaa Abbabaa  

 

Baha Wallaggaa Ebentuu
831 Likkaasaa Bayyanaa  

 

Baha Wallaggaa Ebentuu
832 Abdiisaa Tolasaa  

 

Baha Wallaggaa Ebentuu
833 Waaqgaarii Jaallataa  

 

Baha Wallaggaa Ebentuu
834 Dhugaasaa Mokkonnon  

 

Baha Wallaggaa Ebentuu
835 Nagaasaa Baqqalaa Adoolessa 2019 Baha Wallaggaa Ebentuu
836 Adaam Araabsaa

 

Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
837

 

Tamaa Usmaan Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
 

838

Isaaddin Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
839

 

Garramuu Baayeessaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
840

 

Alii Ashee Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
841

 

Raamataallaa Muusaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
842

 

Tamasgeen Tarraqenyi Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
843

 

Sheek Alii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
844

 

Marqos Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
845

 

Mohaammad Hiikaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Begii
846 Masgabuu Andaasha

 

Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
847 Masarat Gaaddisaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
848 Ifaa Naggasaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
849 Gadaa Fayyeeraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
850 Indaaluu Addaamaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
851 Daawwit Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
852 Kennasaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
853 Hayiluu Moosisaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
856 Addisuu Daggafaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
857 Xilaahun Baqqalaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
858 Solomoon Dirribaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
859 Beekumaa Hundeessaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
860 Mirreessaa Bantii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
861 Samu’eel Daggafaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Yuubdoo
862 Bantii Fufaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
863 Mulugeetaa Taayyee Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
864 Barsiisaa Taammanee Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
865 Balaay Bantii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
866 Baqqalee Birhaanuu Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
867 Barataa Jabeessaa Habtee Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
868 Ogeessa Fayyaa Daraaraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
869 Ikkulee Immiruu

 

Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
870

 

Iddoosaa Jiraataa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
871 Suutumaa Bantii

 

Adoolessa 2019 Beddellee
872

 

Nagarii Gammachuu abbaa Seeraa Adoolessa 2019 Baha Wallaggaa Galiilaa
873 Abbaa Gadaa Mohaammad Jamaal Ahemad Kaliif Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Qondaalaa Maree Suuqaa
874 Abbaa Gadaa Asfaahuu Kabbadaa Adoolessa 2019 Naqamtee

 

875 Dhugaasaa Mangashaa Adoolessa 2019 Naqamtee

 

876

 

Taayyee Ittaanaa Adoolessa 2019 Naqamtee
877

 

Awwaluu Abduu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Sadii Caammoo
878 Yasuuf Lijaabuu Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Sadii Caammoo
  Raamataa Ahemad Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Sadii Caammoo
879 Tijaanii Seleman Adoolessa 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Sadii Caammoo
880

 

Ahemad Zeenuu Adoolessa 2019 Dambidoolloo
881 Diidaa Jaarsoo

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
882 Jaarsoo Haasummaa

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
883 Alii Dullachaa

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
884 Guyyoo Duubaa

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
885 Xuuxee Waaqoo Elemaa

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
886 Karii Boruu

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
887 Guyyoo Garbichaa

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
888 Tadhii Guyyoo Nuuraa

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Elwaayee
889 Nuuraa Gurraachaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
890 Galmee Dhengee Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
891 Addaam Guyyoo Haroo Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
892 Abbabee Kiphee Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
893 Abbaa Borbor Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo jiraataa ganda qacaaroo
894 Aabbaa Gobbuu Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo jiraataa ganda qacaaroo
895 Aab Dhengee Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
896 Aabba Sigirsoo Jaarsoo Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
897 Dhengee Jaatan Haroo Konkolaachisaa Mootoraa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
898 Liiban Jaldeessaa Waaqoo ogeessa Fayyaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
899 Jaarraa Galgaloo hojjetaa waaajjira bishaanii Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
900 Dhengee Jaatanii dafqaan bulaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
901 Galma Banteeti Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
902

 

Rabbirraa Caalaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Gincii
903

 

Muusaa Lolee ogeessa Fayyaa Adoolessa 2019  
904 Kottoolaa Godaanaa Hojjetaa Waajjira Lafaa Adoolessa 2019  
905

 

Boruu Urgeessaa Adoolessa 2019  
906

 

Jaatanii Huqqaa daldalaa Suuqii Adoolessa 2019  
907

 

Galmaa Roobaa Adoolessa 2019  
908 Ahemad Saafewoo Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aaanaa Nageellee Booranaa
909 Biduu Xaaxoo Guyyoo Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aaanaa Nageellee Booranaa
910 Boonaayyaa Xaaxoo Guyyoo Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aaanaa Nageellee Booranaa
911 Sulemaan Dhaddachaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aaanaa Nageellee Booranaa
912 Galgaloo Karraayyuu

 

Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Dilloo
913 Diidoo Liban Hojjetaa MMD

 

Adoolessa 2019 Aanaa Dubluqi

 

914 Gaayyoo Kootee (Gumii Surichoo)

 

Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aaanaa Nageellee Booranaa
915 Guyyoo Diidoo

 

Adoolessa 2019 Borana Aanaa Mi’oo
916 Jabaa Xaanee

 

Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Gumii Eeldalloo
917 Gurree Dhibbaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Gumii Eeldalloo
918 Barbaadaa Kaannaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Gumii Eeldalloo
919 Dansaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Gumii Eeldalloo
920 Raachaa Qoyichaa Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Aanaa Gumii Eeldalloo
921 Galmaa Jirmaa

 

Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
922 Turee Jaarsoo

 

Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
923 Boruu Tachee

 

Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
924

 

Waakkalaa Kiyyaa Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
925

 

Quubsaa Liiban Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
926 Jallaa Boruu

 

Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
927 Dallootee Galgaloo

 

Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
928 Godaanaa Jatanii

 

Adoolessa 2019 Boorana Aaanaa Waccilee
929 Waaqoo Waldee

 

Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
930 Waaqoo Halakee Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
931 Warqinaa Hirphaasaa barsiisaa Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
932 Dajanee Dandanaa Barsiisaa Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
933 Ashimaa Gammadaa Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
934 Dhaddacha Aabduubaa Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
935 Waari’oo Godaanaa Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
936 Qaabsiiisaa Waaqoo Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
937 Goojjee Nuuraa Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
938 Carfii Kaasuree Adoolessa 2019 Boorana Aanaa Dirree Meeggaa
939 Baqqalaa Harshoo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
940 Galaayee Guddisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
941 Warqixuu Faanaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
942 Guddisee Hacaaluu Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
943 Fayisaa Abdataa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
944 Wayyumaa Araarsaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
945 Taaddasaa Nagaasaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
946 Lachiisaa Olqabaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
947 Abdiisaa Olqabaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
948 Baqqanaa Taasuu Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
949 Birhaanuu Baqqaanaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
950 Tasgaraa Daraaraa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
951 Shawuu Damee Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
952 Dirribee Damee Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
953 Caalaa Irreessoo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
954 Taammiruu Caalaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
955 Bashaanaa Tolaasaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
956 Loomituu Jamamaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
957 Taaddaluu Araarsaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
958 Kiisaa Caalchisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
959 Faqqadaa Kafanaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
960 Baacaa Fayyisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
961 Shuggii Badhaahdhaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
962 Gizaachoo Kafanaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
963 Caalaa Lachiiisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
964 Muluu Taaddasaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
965 Shan-lamee Abbabbaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
966 Lalisee Abbabaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
967 Caaltuu Lammeessaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
968 Xaayituu Hirkisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
969 Caalchisee Fayisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
970 Shantuu Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
971 Dajanee Bashaanaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa
972 Warqinaa Mirkanaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
973 Shuumii Dhaabaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
974 Mokonnoon Dhaabaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
975 Hordofaa Hayyuu Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
976 Kafanaa Guutaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
977 Shuumii Dirribaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
978 Guddisaa Dirribaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
979 Abdiisaa Maammoo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
980 Xaafaa Hoomaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
981 Hundee Dirribaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
982 Waaqumaa Akkumaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
983 Tolasaa Leellisaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
984 Tolasaa Naggasaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
085 Galaanaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
986 Dajanee Abbabaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
987 Humneessaa Hirphasaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
988 Tarrafaa Guutamaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
989 Misgaanaa Addunyaa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
990 Addunyaa Lataa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
991 Birqii Dirroo Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aanaa Cobii
992 Abdii Warra-waaq barataa Rift Valley Adoolessa 2019 Naqamtee

 

993

 

Jabeessaa barataa New Generation Adoolessa 2019 Naqamtee
994

 

Gaddisaa Barataa Adoolessa 2019 Naqamtee
995 Mohaammad Abduu Adoolessa 2019 Shashamannee

 

996 Amaanu’el Beekkataa Adoolessa 2019 Naqamtee

 

997 Ifaa Abdataa Nagarii Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa
998 Mohaammad Yusuuf

 

Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
999 Ibsaa Yaasin Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
1000 Kadir Jamaal Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
1001 Usmail Umaree Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
1002 Abdir Usmaail Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
1003 Shaafii Indiris Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
1004 Usmaail Mohaammad Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
1005 Adinaan Siraaj Adoolessa 2019 Hararge Lixaa Aanaa Xuulloo
1006 Fiqiruu Garramuu Adoolessa 2019 Horroo Jimmaa Gannatii
1007 Dargaggoo Lammeessaa Seeqqataa Adoolessa 2019 Baha Wallagaa Limmuu
1008 Kadhimamaa B/saa Magarsaa Tarrafaa Adoolessa 2019 Baha Wallagaa Limmuu
1009 Gaddafaa Kumsaa Adoolessa 2019 Baha Wallagaa Limmuu
1010 Warqinaa Raggaasaa Adoolessa 2019 Baha Wallagaa Limmuu
1011 Tasammaa Warqinaa Adoolessa 2019 Baha Wallagaa Limmuu
1012 Dabaloo Abdiisaa Miseensa KFO Adoolessa 2019 Baha Wallagaa Limmuu
1013 Fayyisaa Abarraa Adoolessa 2019 Lixa Shaggar Aaanaa Ada’aa Bargaa Mogor
1014 Gammachiis Olaanii Manaajera Gandaa

 

Adoolessa 2019 Lixa Wallagga Gimbii
1015 Olaanaa Olqabaa Adoolessa 2019 Lixa Wallagga Gimbii
1016 Eliyaas Bayyanaa Adoolessa 2019 Lixa Wallagga Gimbii
1017 Obbo Gammachiis Abaatee Adoolessa 2019 Lixa Wallagga Gimbii
1018 Taammiruu Bayyanaa Adoolessa 2019 Lixa Wallagga Gimbii
1019 Abbaa Gadaa Bushuraa Moosisaa

 

Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assabii
1020 Margaa Bushuraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assabii
1021 Mokonnon Galatee Ogeessa fayyaa namaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assabii
1022 Gabayyoo Toleeraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assabii
1023 Barsiisaa Solomoon Biyyanaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assabii
1024 Obbo Abraahim  Fufaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assabii
1025 Qajeelaa Nagaraa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Laaloo Assabii
1026 Asaffaa Abbabaa Adoolessa 2019 Baha Wallaggaa Kiiramuu
1027 Toleeraa Nuqusaa Adoolessa 2019 Baha Wallaggaa Kiiramuu
1028 Darajjee Dayyaas Adoolessa 2019 Baha Wallaggaa Kiiramuu
1029 B/saa Qanaatee Adoolessa 2019

 

Baha Wallaggaa Kiiramuu
1030 Abbaa Gadaa Sheek Umar Quubsaa

 

Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Waabaraa
1031 Mohaammad Charinnat Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Waabaraa
1032 Guutama waajjira barnootaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Waabaraa
1033 Biqilaa Yiggazuu Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Waabaraa
1034 Efreem Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Waabaraa
1035 Eliyaas Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Waabaraa
1036 Daannoo Bantii Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa Daallee Waabaraa
1037 Naamus Abbaa Nagaash

 

Adoolessa 2019 Jimmaa Aggaaroo
1038 Nasir Abdulqaadir Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1039 Zalaalem Mangashaa Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1040 Hacaaluu Olaanaa Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1041 Leencoo Mangashaa Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1042 Mulaatuu Tashoomaa

 

Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1043 Geetaachoo Nugusaa

 

Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1044 Mangistuu Kabbadaa

 

Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1045 Geetaachoo Nugusaa

 

Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1046 Caalii Kabbadaa Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1047 Wandimineh Mulaatuu Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1048 Dagaagaa Mulaatuu Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1049 Dabalaa Namarraa Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa
1050 Caalii Kabbadaa Waxabajji 2019

 

Lixa Wallaggaa
1051 Wandimineh Mulaatuu Adoolessa 2019

 

Lixa Wallaggaa
1052 Dagaagaa Mulaatuu Waxabajji 2019

 

Lixa Wallaggaa
1053 Dabalaa Namarraa Waxabajji 2019

 

Lixa Wallaggaa
1054 Abduljaalil Kamaal

 

Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Lixa
1055 Shaanxuu Hasan Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Lixa
1056 Mangistuu Abraam Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Lixa
1057 Duubee Mokonnon Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Lixa
1058 Adoolee Kinfee Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Lixa
1059 Qananii Birhaanuu Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Lixa
1060 Sulxaan Jiloo Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Lixa
1061 Alamuu Qixxeessaa

 

Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii
1062 Diimaa Gabayyoo

 

Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Bahaa
1063 Gammadaa Caffee

 

Adoolessa 2019 Kibba Oromiyaa Gujii Bahaa
1064 Eliyaas Fiqaaduu

Booranaa Abdurramaan Hasan

Adoolessa 2019 Hararge Lixaa
1064 Awwal Abduu

 

Adoolessa 2019 Buunnoo Beddellee
1065 Massaluu Malkaamuu

 

Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1066 Nuuree Solomoon Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1067 Misiree Fiqir Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1068 Ashabbir Taganuu Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1069 Misgaanuu Nagaraa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1070 Taarikuu Beekaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1071 Eeliyaas Maammoo Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1072 Daani’eel Bantii Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1073 Zambaabaa Kabbadaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1074 Sheek Umar Quubsaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1075 Asfaahuu Tolasaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1076 Biqilaa Yiggazuu Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1077 Eliyaas Daggafaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1078 Guutamaa Tarfaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1079 Ahemad Mohaammad Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1080 Mohaammad Charinnat Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1081 Efireem Baqqalaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1082 Adabaa Ayyaanaa

 

Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1083

 

Girmaa Taasisaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1084

 

Hundeessaa Taasisaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1085

 

Masarat Dhiyeessaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1086

 

Ijaaraa Taaddasaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1087

 

Ibsaa Kinfuu Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1088

 

Dagaagoo Tasammaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1089

 

Fiqiruu Amantee Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1090

 

Habtaamuu Immaanaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1091

 

Tagany Takkaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1092

 

Yihun Takkaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1093

 

Iyyoob Yoonas Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1094

 

Daani’eel Abdataa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1095

 

Biiniyaam Taayyee Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1096

 

Caalaa Raggaasaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1097

 

Alaamaayyoo Shundaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1098

 

Habtaamuu Tarrafaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1099

 

Luba Lammeessaa Tarrafaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1100

 

Yaadasaa Taasisaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1101

 

Dabalaa Taasisaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1102

 

Horaa Dhaabaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1103

 

Kabbadaa Leencoo Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1104

 

Biqilaa Likkaasaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1105

 

Gaaromaa Likkii Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1106

 

Abboomaa Qannaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1107

 

Heddee Kaasayee Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1108

 

Maammudee Dabalaa Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1109

 

Addunyaa Hundee Waxabajji 2019 Qellem Wallaggaa
1110

 

Gammachiis Asaffaa

 

Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa
1111 Daani’eel Hayilee Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa
1112 Darajjee Tolaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa
1113 Habtaamuu Mardaasaa Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa
1114 Misgaanuu Taammiruu Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa
1115 Addisuu Namarraa Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa Gullisoo Dillaa Gogolaa
1116 Sambataa Ayyaanaa

 

Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa Gullisoo Dillaa Gogolaa
1117 Makuriyaa Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa Gullisoo Dillaa Gogolaa
1118 Fiqiruu Mootii Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa Gullisoo Dillaa Gogolaa
1119 Waaqtolaa Mootii Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa Gullisoo Dillaa Gogolaa
1120 Ibraahim Waxabajji 2019 Lixa Wallaggaa Gullisoo Dillaa Gogolaa
1121 Tolasaa Wayyeessaa eebbifamaa bara kana Arsii Yuuarsiitii Adoolessa 27,2019 Shaanbuu
1122 Taarikuu Dhaabaa  

Adoolessa 2019

Horro Guduruu Wallaggaa
1123 Magarsaa Taarikuu

 

Adoolessa 2019 Horro Guduruu Wallaggaa
1124 Magarsaa Bookee

 

Adoolessa 2019 Horro Guduruu Wallaggaa
1125

 

Yaadataa Taaddasaa Adoolessa 2019 Horro Guduruu Wallaggaa
1126 Alamuu Obsii

 

Adoolessa 2019 Naqamtee
1127 Zalaalam Xilaahuun Adoolessa 2019 Lixa Wallaggaa Hoomaa

 

 

 

 

2 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s