Tokkummaa Oromoo Dagaagaa Jiru Kunuunfataa, Warraaqsa Dararee Firii Itti Gochuuf Ni Qabsoofna!

Tokkummaa Oromoo dagaagaa jiru kunuunfataa, warraaqsa dararee firii itti gochuuf nii qabsoofna!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Finfinnee Oromiyaa

Hagayya 7,2018

Daagaa halagaan Oromoo gidduutti ijaare kukkutee gatuuf, tokkummaa uummata Oromoo ijaaree uummata Bilisaa fi biyya Walabaa ijaarrachuuf akeeka Adda Bilisummaa Oromoo qabatee, ABO dhaan hogganamee; karaa nagaa qabsaa’aa turuu ummanni  addunyaatu ragaadha . Ammas akeeka ABO qabatee qabsoo isaa itti fufee jira. Jaarmiyaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo tokkummaa amma argamaa jiru kana bu’uuressuuf sochiiwwan roga maraan taasisaa tureen wareegama akkuma kaffale milkaa’inaa jalqabaa argataa jiraachuusaa hubataa, kanarra gamtaa’inaan qabsoo saba Oromoo finiinsuun waanjoo jaarraa tokkoof walakkaaf nurratti fe’amee jiru waloon ofirraa deebisuun  biyya nagaa qabdu ijaaruuf tokkummaa argamaa jiru kunuunfataa warraaqsa dararee firii itti godhuuf qabsoo isaa itti fufuun adeemsiisuuf qophaa’uu mirkaneessa.

Hawwii Qeerroof saba Oromoo mirkaneessuuf akeekni Addi Bilisumma Oromoo fi mootummaan qabatanii karaa nagaa rakkoo fixachuuf waalii galan fedhii saba Oromoo irratti ka xiyyeefateef ka jaallatamaaf leellifamaa ta’uu hubataa, rakkoo uummatni keenya keessa jiru furuuf daandii nii saaqa jechuun Qeerroon abdata. Uummatni Oromoo waan akka walootti dhabe deeffachuuf waloon qabsaa’uun akka barbaachisaa ta’e asumaan dhaammataa, gamtaa’ina amma argamaa jiru akka jajjabeeffamu nii dhaamna.

Qabsoon Oromoo goolii halagaan saba Oromoo  gidduutti uumee, walnyaachisuun nu gidduudhaa nyaachuu hawwu Qeerroon sabicha gidduu diigee darbuun gaaffii akka sabaatti qabu gaaffii hundee deeffachuuf qabsoo isaatti gaaza qabsoo dabalee ka duraarraa finiinsee karaa nagaa gaaffii kan gaafatu ta’uu hubachiisaa, tokkummaa uummatni keenya argataa jiru kana kunuunsuufis kan hojjetu ta’uu mirkaneessa. Imala qabsoo keenyaa gabaabsuuf garaagarummaa nu gidduu dhiphiisuudhaan saba waggaa dheeraaf Bilisummaa dheebote gara ifaatti fiduuf; fedhii saba keenya Oromoo guutuuf yeroon qabsoofnu ammaf amma ta’uu hubachiisaa, holola tokkummaa keenya booreessan gama kamiinuu kan nu hinijaarre ta’uu beekuun akka walirraa qaamni kamuu dhaabu nii gaafanna.

Qaamoonni warraaqsa sabaatti makaman Qeerroo Bilisummaa Oromoo galateeffataa, itti baha qabsoo egereef jabinaan wareegama kaffalamu baasanii sichitti uummata Oromoo gara ifaatti akka baasuu qabnu dhaamnaaf. Nagaa biyyattii karaa nagaa furuuf warraaqsa jalqabne itti fufaa, adeemsoota gufachiisa qabsoo sabaa kanneen ta’an mara balaaleffataa gara qabsoo Bilisummaaf goonuutti nii tarkaanfanna.

Arreeda bilisummaaf goonuun qabsoon akka sabaatti godhamuun gamtaa’inaan socho’ame kan roorroo ofirraa ittisuuf warraqnu ta’uu hubatuu feesisa. Fedhii halagaan wal dhaba ilmaan Oromoof qabu hongeessuun, qabsoon amna dheeraaf ABO dhaan durfamee yoona gahe quummadaarra qabee marguun lalisee sadarkaa dararee jirutti eggitiif kununsa gochuutiin gara firii walabaa argatuutti akka ceenu hawwina.

Maayii irratti; tokkummaa Oromoo dagaagaa jiru kunuunfataa, warraaqsa dararee firii itti gochuuf nii qabsoofna. akeeka qabsoo saba Oromoo naaffisu, qoraattii daandii qabsoo duuchu kamiin daandii qabsoorra buusuuf qabsoo waraansisee naaffisuuf qaama socho’u kamiin kan balaaleffannu ta’uu hubachiisaa, eeggitii qabsoof daandii qabsoo qulqulleessuun ammarraa qabee itti fufa. Kanaaf miidiyaarraan olola kamiin qaamni Oromoof qabsaa’u walirratti oofuun kan uummata hinjirre kan diigu ta’uu hubatuun akka nurraa dhaabbatu dinninaa; qaamni kamuu kaayyoof ejjennoo qabatee jiru uummata hubachiifachuun diina ofiimmoo waloon ofirraa deebisuun jaalala Oromoof Oromiyaa kan agarsiisu ta’uu hubatuudhan ciminaan gara fuula duraatti gamtaa’ina argamaa jiruun akka warraqnu Qeerroon Bilisummaa Oromoo uummataaf dhaama. Waanjoon saba keenyaarraa wayiita qabsoo uummata Oromoon burkataa’ee dhabamaa jirutti, yeroo uummatni egeree isaaf humnoomee roorroo daangaarraan irra gahaa jiru ofirraa deebisuuf warraqaa jiru kanatti qaamni mana keessa deebi’ee waan tokkummaa sabaa diigu dhagaa bubutuu hololaa darbatu kan balaaleeffannu ta’uu hubachiifna!

Injifannoon uummata Oromoof

Gadaan gadaa xumura garbummaati!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Finfinnee Oromiyaa

Hagayya 7, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s