WBOn Basaasaa Wayyaanee tokko Tohannoo jala oolche

“Waxabajjii 10/2018;  Basaasaa Yeroo Dheeraaf Qabsoo Bilisummaa Oromootti gufaa cimaa ta’aa turee fi Sabboontota Oromoo Hiraarsaa ture Namarraa Biraanuu jedhamu WBOn to’annoo jala oolche
1.Namittiin kun baroota hedduudhaaf gantuu taatee wayyaanee fi deeninnatii wayyaanee dhiha kanatti ramadamee WBO dhabamsiisuuf socho’aa ture Shimallis nama jedhamuun ijaaramuun bara 1998 ALH tti sabboontota Oromoo namoota 17 WBO deggeru jaal Laggasaa gargaaru jechuun Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaawoo Qeebbee keessatti namoota kanneen akka
1.Dargaggoo Waajjiraa Abdiisaa Harroojjii irraa
2.,Obbo Taarikuu Raagaa Garjeeda Laaloo Garee irraa
3.Obbo Raggaasaa Doonnoo Ashirraa
4.Obbo Tolinaa Asaffaa Jimmaa Horroo Irraa
5.Efreem nama jedhamu ogeessa fayyaa kan ture Jimmaa Horroo irraa fi namoota hedduu qabsiisuun erga qabsiise immoo ragaa irratti akka baahe.
2.Gantichaa fi basaasticha yeroo darbe Ona Gidaamii kaassatti akkuma isa kana to’annoo WBO jala oole Shuumaa Bazzaabbii kan jedhamuu wajjin Mooraa WBO dhihaa kan rukuchiisan.
3.Sabboontota Oromoo jaal Laggasaa Wagii deggeran basaasuun hedduu isaanii kan hiisisaa fi darsiisaa kan ture.
4.Baroota as dhihoo as waardiyyaa paarkii dhaatii walal ta’uun qacaramee waardiyyaa fakkaatee sochii WBO naannoo sanaa tiksuun hojii basaasummaa hamaa dalagaa akka ture.
5.Naannoo paarkii dhaatii walal kanaa Lafa bosonaa Akka malee safaree uummata gowwoomsuun qarshii hedduutti gurgurachuun uummata Saamaa kan ture
6.Qajeelfama Maadhee ABO tiin miseensa ABOttin isin ijaara akkasumas Waraana ABO ttin isin geessa jechuun qeerroo hedduu waraana qabsiisuun mana hidhaatti guursisaa, dararsiisaa kan ture yammuu ta’u,Walumaa gala Aanaalee Godina Qellem Wallaggaa jala jiran kanneen akka Gaawoo Qeebbee,Jimmaa Horroo,Daalle Waabaraa,Anfilloo, Daalle Sadii,Laaloo Qilee,Haawwaa Galaan,D/Dolloo,Sayyoo,Yamaaloogii Walal,Gidaamii fi Godina biroo keessaallee kaanneen akka aanaa Begii keessa naanna’uun hojii basaasummaa fi gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo kan tur

e haqni Oromoo guyyaa saafaa itti dhufee Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaawoo Qeebbeetti harka gooticha waraana bilisummaa oromoo galchee jira.Torbanuma kana godinuma kana aanaa Gidaamii keessatti waayila Namarraa Biraanuu kanaa kan ta’e Shuumaa Bazzaabbii to’annoo WBO jala galuunsaa kan yaadatamuudha.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s