Namoota Mormii Haaromuu Warshaa Miidrook Irratti Miidhamanii fi Wareegamanii

Namoota Mormii Haaromuu Warshaa Miidrook Irratti

Maqaa Guutuu Bakka itti Miidhame Hospitaala itti Argamu Hojii Umrii Guyyaa
Kumaa Daraaroo Gooroo Adoolaa Hojii Humnaa 24 9/5/2018
Taammiraat Akliluu Adoolaa Wayyu Hos Adoolaa Barsiisaa 41 9/5/2018
Areeroo Billuu Adoolaa Wayyu Hos Adoolaa Daldalaa 37 9/5/2018
Bariisoo Galgaluu Adoolaa Wayyu Rifar Hawasaa Hojii Dhuunfaa 22 9/5/2018
Adisuu Alamaayyo Adoolaa Wayyu Hos Adoolaa Hojii Dhabaa 31 9/5/2018
Neenqoo Saafay Adoolaa Wayyu Hos Adoolaa Daldalaa 41 9/5/2018
Habtaamu Yohannis Adoola Wayyu Rifar Hawasa Hojii Humnaa 34 08/05/18
Madarsaa Badachaa Adoola Wayyu Rif Hawasaa Barataa 27 9/5/2018
Musxafaa Muhammad Adoolaa Wayyu Hos Adoolaa Barataa 25 8/5/2018
Kadiir Ahmado Kallacho Adoolaa Waayyu Hos Adoolaa Hojii Humnaa 26 8/5/2018
Tafarraa Mulunaa Shaakkiso Shaakkiso Daldalaa 23 9/5/2018
Muhammad Amaan Abu Haraqallo Hos Adoolaa Hojii Hin qabu 38 9/5/2018
Xilaahun Mokonnin Tufa Gooroo Hos Adoolaa Hojii hin 29 9/5/2018
Abbush Zalaalam Gooroo Hos Adoolaa Milishaa 32 9/5/2018
Tigist Alamayyo Asras Adoolaa Hos Awaasaa Barsiisaa 43 8/5/2018
Kumaa Alulaa Adoolaa Hos Adoolaa Daldalaa 45 9/5/2018
Bariiso Ganamoo Odaa Shaakkiso Hos Shaakkisoo Daldalaa 48 9/5/2018
Abrahaam Caalumaa Adoolaa Mana Yaalaa Fiqiruu Konistrakshinii Ijaarsa Manaa 34 9/5/2018
Tun’ee Abbiluu Shaakkiso Hos Shaakkisoo Daldalaa 45 9/5/2018
Omar Dubee Adoolaa Wayyu Hos Adoolaa Barataa 26 9/5/2018
Muhaammad Kumaa Adoolaa Wayyu Mana Yaalaa Admaas Hoji Dhabaa 28 9/5/2018
Roobaa Galgaluu Mijataa Adoolaa Wayyu Hosp Adoolaa Hoji Dhabaa 29 07/05/18
Aluulaa Misganaa Birroo Adoolaa Wayyu Hosp Adoolaa Kaadhimamaa Barsiisaa 39 9/5/2018
Abdisaa Qalboo Jimaa Shaakkiso Hosp Adoolaa Daldalaa 41 7/5/2018
Gaaddisaa Neenqoo Gumi Adoolaa Wayu Hos Adoolaa Hojii Dhuunfaa 30 9/5/2018
Kottolaa Teeyyoo Adoolaa Wayu Rifar Hawaasa Daldalaa 36 09/05/18
Ibraahim Qaasim Adoolaa Wayyu Rifar Hawaasa Daldalaa 40 9/5/2018

 

Namoota Rasaasa Poolisiin Oromiyaa Ummatarratti Baneen

Kanneen Wareegaman

Maqaa Guutuu Bakka Itti

Wareegame

Amaanu’eel Dastaa Adoolaa
Ayyaanoo Gobazee Adoolaa

 

Tasammaa Aleemboo Adoolaa
Guutaa Didhaa Adoolaa
Amaanu’eel Amaan Adoolaa
Barsiiftuu Tigist Adoolaa
Mabraatee Maaruu Adoolaa
Barsiisaa Kamaal Adoolaa
Birhaanuu Toleeraa Adoolaa

 

Namootni Wareegaman Kunniin Gaafa Guyyaa Caamsaa

9/2018 Waraanni Poolisii Oromiyaa Ajjeesedha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s