ONN: Qophii addaa Keemiikaalli warshaa Oomisha warqee fi Kan biroo midhaa isaan fidan ilaalchisee Dr Taklee Taaffasee – univeersiitii Kalgaarii-Kaanaadaatti Qorannoo Ba’oo keemiikaalii kan geggessan waliin marii godhame. Caamsaa 09/2018- kutaa 2ffaa