The All-Inclusive Conference Initiated by Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)

Press Release, February 25, 2018

We the following political organisations:– Afar Liberation Front, Gmbella Regional Movement, Gambella Nilotes United Movement, Oromo Parliamentarian Council, Shekacho Peoples Movement for Democracy and Social Justice, Tatek Ethiopia for Freedom, Democracy and Unity for Ethiopia, Member Organizations of PAFD (Gambella Peoples Liberation Movement, Sidama National Liberation Front, Oromo Liberation Front, Ogaden National Liberation Front and Benishangul Peoples Liberation Movement); held a conference on current crisis in Ethiopia from 24 to 25 February 2018 and resolved on the following key aspects after thoroughly discussing the gravity of the conditions unfolding in Ethiopia.

The participants of the conference recognize the enormity of the situation in Ethiopia and are obliged to unite unconditionally to work together to end the ongoing suffering of the people in Ethiopia under the brutal rule of the TPLF/EPRDF.

Furthermore, at the end of the two days conference, the participants unanimously agreed and established a joint working group of high level political officials from various political organisations to lead its collective activities, based on the agreed upon action plan, until the peoples of Ethiopia can be free from the TPLF/EPRDF brutal system.

Therefore, the conference resolutely deliberated on the following key aspects to:

 1. Unconditionally work together with determination and dedication,
 2. Build trust, confidence, cooperation fraternal relationship.
 3. Reach out to all the other political organisations and stakeholders to establish a strong united force against the TPLF/EPDRF regime.
 4. Identify and have on board the other political organisations to move together.
 5. Work in unison to establish all-inclusive transitional post-TPLF/EPRDF government in Ethiopia.
 6. Have a non-discriminatory legislative framework against nations and peoples in Ethiopia based on categories such as their numbers, identity, culture, religion, gender, and colour.
 7. Unconditionally recognise and support the anti-TPLF/EPRDF movement of the youth and people in Ethiopia;
 8. Honour the selfless sacrifices of the Oromo youth movement (Qeerroo Bilisummaa Oromoo), Amhara Fano, Ogaden Somali and the rest the peoples for freedom and democracy in Ethiopia.
 9. To facilitate and setting-up an all-inclusive transitional Conference in Ethiopia.
 10. Unconditionally respect and uphold all fundamental human rights including individual, collective and the rights to self-determination.
 11. Build the necessary institutions for the transitional framework in Ethiopian
 12. Build non-partisan electoral board and other democratic institutions in Ethiopia.
 13. Create an independent truth and reconciliation commission in Ethiopia.
 14. We honor and respect the souls of all peoples murdered by the TPLF/EPRDF’s barbaric regime in the past 27 years in Ethiopia whilst seeking justice.

Therefore, we categorically condemn the arbitrary mass arrest, torture, wanton killing of civilians in all part of the country, instigating conflicts between various ethnic nations and peoples as means of governance, exploitation of the peoples and their economy in various forms by impoverishing citizens, and the ongoing state of emergency imposed by the TPLF/EPRDF regime with sole purpose of sustaining its barbaric rule.

We also call upon federal army and security forces to stop the killing of civilians and unite with people to fight the undemocratic and brutal regime in power.

We call upon all stakeholders, political organisations, civic organisations, including academics, religious groups to unconditionally unite at this critical time to rescue the people in Ethiopian from calamity awaiting to unfold.

We call upon all the international community, politicians of Western countries, human rights organisations and the entire international community to stand with the people in Ethiopia whilst striding towards freeing of all peoples from TPLF/EPRDF’s state-terrorism!

February 24 to 25, 2018
London, UK

Ibsa Konfaransii Hunda-hammataa Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasiin (TUBD) Qindaa’e

 

Gurraandhala 25, 2018                                               

 

Nuti dhaabbileen siyaasaa kanatti aannee maqaan tarrifame:- Adda Bilisummaa Affaar, Sochii Naannawa Gaambeellaa, Sochii Tokkummaa Niilootota Gaambeellaa, Gumii Paarlaamaa Oromoo, Sochii Ummata Shakkichoo Bilisummaa fi Haqa Hawaasaa, Taaxaq Itoophiyaa Dimokaraasiif, Dimokraasii fi Tokkummaa Itoophiyaaf, dhaabbileen miseensota Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Dimokraasii (Sochii Bilisummaa Ummatoota Gaambeellaa, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Sidaamaa, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeenii fi Sochii Bilisummaa Ummatoota Benishaangul) haala rakkoo Itoophiyaa kan yeroo ammaa irratti Gurraandhala 24 hanga 25 bara 2018tti konfaransii gaggeeffatuun dhimmoota ijoo fi rakkoo Itoophiyaa keessa jiruuf xiyyeeffannaa ol aanaa kennuun erga marii bal’aa fi gadi fagoo gaggeessinee booda murtiirra geenyeerra.

Hirmaattonni konfaransichaa haalli Itoophiyaa keessaa hammam ulfaataa fi yaaddeessaa akka tahe hubachuudhaan haal-duree tokko malee gamtoomuun hiraara sirna bittaa TPLF/EPRDFn Ummatoota Itoophiyaa keessaa irratti raawwatamaa jirutti xumura gochuuf waliin hojjechuudhaaf waliigalan.

Dabalees, dhuma konfaransii guyyoota Lamaa kanaan hirmaattonni gurmuu hogganoota siyaasaa sadarkaa ol’aanoo kan dhaabbilee siyaasaa adda addaarraa ijaaramee hanga ummatootni Itoophiyaa sirna nama-nyaataa TPLF/EPRDF irraa walaba tahanitti karoora waloon lafa kaahame bakkaan gahuuf dursummaan hojjetu, ijaaruuf sagalee guutuudhaan waliigaluun dhugoomsan.

Akka kanaan konfaransichi dhimmoota ijoo asiin gadii irratti ciminaan hojjechuuf murteesse:-

 1. Haal-duree malee of kenniinsaa fi kutannoon waliin hojjechuuf,
 2. Wal amantaa, ofitti amantaa fi hariiroo walii tumsuu ijaaruuf,
 3. Dhaabbilee siyaasaa kanneen biroo fi qooda fudhattoota hundaa dhaqqabuun Humna jabaa tokkoomee sirna TPLF/EPRDF irratti falmaa finiinsu hundeessuuf,
 4. Dhaabbilee siyaasaa warreen biroollee adda baafatuu fi hirmaachisuun waliin sossohuuf,
 5. Itoophiyaa keessatti kufaatii TPLF/EPRDF booda mootummaa cehumsaa hunda hirmaachise hundeessuuf tokkummaadhaan hojjechuu,
 6. Itoophiyaa keessatti sirna bakka bu’ummaa ummataa, sabootaa fi ummatoota biyyattii akkaataa lakkoofsa, eenyummaa, aadaa, amantaa, saalaa fi bifaan isaan hin moggeessine dhugoomsuu,
 7. Sochii farra-TPLF/EPRDF ka’immanii fi ummatoonni Itoophiyaa keessaa gaggeessaa jiran haal-duree malee beekkamtii kennuufii fi deeggaruu,
 8. Wareegama qalii Sochiin Dargaggoota Oromoo (Qeerroo Bilisummaa Oromoo) Amaaraa faannoo, Ogaadeen Somaalii fi ummatoonni hafanis Itoophiyaa keessatti bilisummaa fi dimokraasii dhugoomsuuf taasisaniif kabaja ol’aanaa laachuu,
 9. Itoophiyaa keessatti konfaransii hunda hammate qindeessuu fi gaggeessuuf,
 10. Mirgoota dhuunfaa, gamtaa fi mirga hiree murteeffannaa dabalatee mirgoota namoomaa kan bu’uuraa hunda haal-duree malee kabajuu fi kabajchiisuuf,
 11. Itoophiyaa keessatti dhaabbilee sirna yeroo cehumsaa barbaachisoo tahan ijaaruu,
 12. Itoophiyaa keessatti boordii filannoo loogummaarraa walaba tahee fi dhaabbilee dimokraatawoo biroo ijaaruu,
 13. Itoophiyaa keessatti komishina haqaa fi araaraa walaba tahe uumuu,
 14. Lubbuu ummatoota Itoophiyaa haqa barbaacha sossohuurraa sirna faashistii TPLF/EPRDFn waggoota 27 dabran keessa galaafatamteef kabajaa fi ulfina qabnu ibsina.

 

Waan taheef, nuti hidhaa jumlaa, toorcharii, ajjeechaa tahe jedhamee lammiilee fayyaaleyyii irratti kutaalee biyyattii hunda keessatti raawwatame, sabootaa fi ummatoota biyyattii keessaa adda addaa jidduutti walitti bu’iinsa uumuun umrii sirna farra dimokraasii dheeressuuf dhimmi itti bahame, saamicha bifa adda addaa lammiilee hiyyoomsanii fi sirna abbaa irrummaa isaa itti fufsiisuu akeeka godhachuudhaan labsii yeroo hatattamaa murna TPLF/EPRDFn wayta ammaa  labsame sagalee jabaadhaan balaaleffanna.

Kana malees, waraanni federaalaa fi humnoonni tikaa ajjeechaa lammiilee siviilii irratti raawwataa jiran akka dhaabanii fi ummata waliin hiriiruun sirna farra-dimokraasii fi nama-nyaataa tahe irratti akka qabsaawan waamicha keenya dabarsina.

Qaamoleen qooda fudhattootaa, dhaabbileen siyaasaa, hayyootaa fi gareelee amantii dabalatee jaarmayaaleen siviikii hundi yeroo akkaan murteessaa kanatti haal-duree malee tokkoomuun ummatoota Itoophiyaa keessaa balaa akkaan hamaa itti aggaamamee jirurraa baraaruuf akka sossohan gaafanna.

Hawaasni addunyaa, hogganoonni biyyoota Dhihaa, dhaabbileen mirgoota namoomaa fi waliigala hawaasni addunyaa ummatoota Itoophiyaa keessaa waliin hiriiruudhaan ummatoota hunda shororkeessummaa mootummaa (State-terrorism) sirna TPLF/EPRDF jalaa bilisa baasuuf akka hojjetan waamicha dhiyeessina.

 

Gurraandhala 24 hanga 25, 2018

London, UK

በየህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ፍትህ (PAFD) ኣስተባባሪነት በተካሀደው ሁሉንኣቀፍ ኮንፍረንስ ኣስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

 

የካቲት 25 ቀን 2018ዓም

 

እኛ ስማችን ከዚህ በመቀጠል የተዘረዘረው ድርጅቶች፥ የኣፋር ነጻነት ግንባር፣ የጋምቤላ ክልላዊ ንቅናቄ፣ የጋምቤላ ናይሎቶች ኣንድነት ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ፓርላሜንታሪያን ጉባዔ፣ የሸኪቾ ህዝብ ንቅናቄ ለነጻነትና ለማህበራዊ ፍትህ፣ ታጠቅ ኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ፣ ዲሞክራሲና ኣንድነት ለኢትዮጵያ፣ የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ኣባል ድርጅቶች(የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ፣ የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባርና የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ) በወቅታዊው የኢትዮጵያ ኣሳስቢ ሁኔታ ላይ ከየካቲት 24 እስከ 25 ቀን 2018ዓም ኮንፈረስን በማካሄድ፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እስከፊ ሁኔታና ቀውስ ከግምት ያስገባ ሰፊና ጥልቅ ውይይት ካካሄድን በኋላ ከዚህ በታች ያሉ ኣንኳር ጉዳዮች ላይ በጋራ ከውሳኔ ደርሰናል።

የኮንፈረሱ ተሳታፊዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ጥልቀትና ኣስከፊነት በመገንዘብ በወያኔ/ኢሕኣዴግ የኣገዛዝ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ህዝቦች ላይ እየተፈጸመ ላለው ሰቆቃ ፍጻሜ ለማበጀት ያለኣንዳች ቅድመ-ሁኔታ በህብረት ለመስራት ተስማምተዋል።

በተጨማሪም ለሁለት ቀናት በተካሄደው ኮንፈረንስ ማጥቃለያ ላይ ተሳታፊዎች ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የተውጣጣ ከፍተኛ የፖለቲካ ኣመራሮችን ያቀፈ ቡድን ለማቋቋም በሙሉ ድምጽ በመስማማትና በማቋቋም፡ ይሀው ግብረ-ሃይል የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሕወሃት/ኢሕኣዴግ ሰው-በላ ስርዓት ነጻ እስከሚወጡ ድረስ በጋራ የተቀመጠውን እቅድ በመሪነት ለማስፈጸም እንዲሰራ ወስኗል።

በዚሁ መሰረት ይህ ኮንፈረስን ከዚህ በታች ባሉ ወሳኝና ኣንኳር ጉዳዮች ላይ ለመስራት ወስኗል፦

 1. ያለኣንዳች ቅድመ-ሁኔታ በሙሉ ልብና በቆራጥነት በጋራ ለመስራት
 2. በድርጅቶች መሃል መተማመንንና የትብብር ግንኙነትን ለመገንባት
 3. ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችና ሁሉም ባለድርሻ ኣካላትን በመድረስ የሕወሃት/ኢሕኣዴግ ስርዓትን ሊጋፈጥ የሚችል የተባበረ ጠንካራ ሃይል ለማቋቋም
 4. ሌሎቹንም የፖለቲካ ድርጅቶች መለየትና በማሳተፍ በጋራ ለመስራት መንቀሳቀስ
 5. በድሕረ-ሕወሃት/ኢሕኣዴግ ኢትዮጵያ ሁሉን-ኣቀፍ የሽግግር መንግስት ለመመስረት በኣንድነት መስራት
 6. በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉንም ህዝቦችና ብሔሮች በብዛት፣ በማንነት፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በጾታና በቀለም የማያገል የውክልና ስርዓት እውን ለማድረግ መስራት
 7. በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችና ህዝቦች እያካሄዱት ላለው ጸረ-ሕወሓት/ኢሕኣዴግ ንቅናቄ እውቅና ለመስጠትና ለመደገፍ
 8. የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ(ቄሮ ቢሊሱማ)፣ ፋኖ ኣማራ፣ የኦጋዴን ሶማሊና የተቀሩትም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች ለነጻነትንና ለዲሞክራሲ ለከፈሉት ውድ መስዋዕትነት የላቀ ክብር መቸር
 9. በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉን-ኣቀፍ ኮንፈረንስ ለማቀናጀትና ለማካሄድ
 10.  የግለስብና የቡድን መብትን እንዲሁም የራስን እድል በራስ የመወሰ መብትን ጨምሮ ሁሉንም መሰረታዊ የሰብዓዊ መብቶች ያለ ምንም ቅድመ-ሁኔታ ለማክበርና ለማስከበር
 11.  በኢትዮጵያ ውስጥ ለሽግግር ወቅት ኣስፈላጊ የሆኑ ተቋማትን መገንባት
 12. በኢትዮጵያ ውስጥ ከኣድልዖ ነጻ የሆነ የምርጫ ቦርድና ሌሎችንም የዲሞክራሲ ተቋማት መገንባት
 13.  በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻና ገለልተኛ የሆነ የፍትሕና የእርቅ ኮሚሽን መፍጠር
 14.  ለፍህት ፍለጋ በመንቀሳቀሳቸው ላለፉት 27 ዓመታት በሕወሃት/ኢሕኣግ ኣረመኔ ስርዓት ለተቀጠፈው የኢትዮጵያ ህዝቦች ህይወት ያለንን ክብር እንገልጻለን።

 

ስለሆነም፡ በንጹሃን ዜጎች ላይ በሁሉም የሃገሪቷ ክፍሎች ሆን ተብሎ የተፈጸመውን የጅምላ እስራት፣ ቶርቸርና ግድያዎችን፣ እንደኣስተዳደራዊ ስልት በመጠቀም በሃገሪቷ ህዝቦችና ብሄሮች መካከል የተፈጠሩ ግጭቶች፣ ዜጎችን በማደህየት የተፈጸሙ የተለያየ መልክ ያላቸው ዝርፊያዎችና ኣምባገነናዊውን ኣገዛዝ ለማስቀጠል በማለው በሕወሃት/ኢሕኣግ በኣሁኑ ወቅት የታወጀውን የኣስቸይ ጊዜ ኣዋጅ ኣጥብቀን እናወግዛለን።

ከዚህም ሌላ የፌዴራል ጦርና የደህንነት ሃይሎች በሲቪል ዜጎች ላይ እየፈጸሙት ያለውን ግድያ ኣቁመው ከህዝባቸው ጎን  በመሰለፍ ጸረ-ዲሞክራሲና ሰው-በላ በሆነው ስርዓት ላይ ፍልሚያ እንዲያፋፍሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

ባለድርሻ ኣካላትና የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሁም ምሁራንና የሃይማኖት ቡድኖችን ጨምሮ የሲቪክ ማህበራት ሁሉም እጅግ ውሳኝ በሆነው በዚህ ወቅት ያለ ኣንዳች ቅድመ-ሁኔታ ህብረት በመፍጠር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትን ህዝቦች ከተጋረጠባቸው ኣስከፊ ኣደጋ ለመታደግ እንዲንቀሳቀሱ እንጠይቃለን።

የኣለም ማህበረሰብ፣ የምዕራባውያን ሃገራት መሪዎች፣ የሰብዓዊ መብቶች ተቋማትና ባጠቃላይ መላው የኣለም ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ህዝቦች ጎን በመሰለፍ ሁሉንም ህዝቦች ከሕወሃት/ኢሕኣዴግ ስርዓት መንግስታዊ ኣሸባሪነት(State-terrorism) ነጻ ለማውጣት እንዲሰሩ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

 

ከየካቲት 24 – 25 ቀን 2018ዓም

ለንደን፣ ዩናይትድ ኪንግደም

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s