Reebichaa fi Hiraarsi Barattoota Koolleejii Qonna Agaarfaa Daranuu Itti Cime.

Mudde 28,2017/ Dhiheenya kana barattootni Saba Tigree Yuunivarsiitii Addagiraat Sabaan adda baasanii barattoota Oromoo fi Amaaraa Yuunivarsiitii Addagiraat baratanirratti poolisii feediraa waliin ta’uun reebicha irratti geesisuun lubbuu dabarsuufi miidhaa qaamaa irratti geesisuun ni yaadatama. Haaluma walfakkaatuun kooleejii qonna Agaarfaagaafa guyyaa 3-4/4/2010 barattootni saba Tigree jeequmsa kaasuun barnoota addaan kutuun koolejicha gadi dhiisanii bahanii jiru.

Sababa barattootni saba tigree dhaabilee barnoota olaanoo keessatti jeequmsa kaasan irraa ka’uun mootummaan woyyaanee  poolisii feediraalaa maqaa dhaabilee barnoota olaanoo nageenya eegsisa jedhuun akka achi keessatti maandhefatan godhuu danda’eera.

Haata’u malee sababbiin maandhefannaa isaanii nageenya dhaabilee barnoota olaanoo eegsisuu osoo hin ta’in,inumaayyuu jeequmsa kaasuun, barattoota saba Amaaraafi Saba Oromoo ta’an;

·         Halkan dawoo godhachuun doormitti itti seenun reebuu

·         Kan jeequmsa kaase barattoota saba tigeeti fi poolisii feedraalaa ta’ee osoo jiruu barattoota saba Amaaraafi Oromoo barnootarraa ari’uu

·         Barattootni kooleejicha gadi dhiisanii akka hinbaane gochuun barattootaafi barsiisota uleen reebuun akka daree seenan taasisuu fi gochoota suukaneessa biros irratti raawwataa jiru.

Kanaan walqabatee itti gaafatamaan kooleejichaa kan ta’e  obbo Taamiraat humnoota hidhatan kanniin waliin ta’uun barattoota saba Amaaraafi Oromoo maqaan isaanii armaan gaditti tarraa’ee kanniin barnoota isaanii irraa ari’anii jiru.

TL

Maqaa

Muummeefi Woggoota Barnoota isaa hordofe

Naannoo,Godina,Aanaa irraa Dhafe

Turtii wogga barnootarraa dhoowwame

1

Kennaa Eeliyaas Raagaa

Sayinsii Beeladaa,3

Oromiyaa,Wallaga Bahaa,Qondaalaa

Woggaa tokko

2

Mootummaa Kaasahuun Tasfaa

Saayinsii Beeladaa,3

Oromiyaa,Horro Guduruu Wallaga ,Jaartee

Woggaa lama

3

A/Salaam Seeyfaddiin Yaayyaa

Saayinsii Beeladaa,3

Oromiyaa,Harargee Lixaa ,Meettaa

Woggaa lama

4

Muluqan Geetachoo Kaasaa

2

Aamaaraa,Kaaba Goondar,Tagussaa

Guutumatti Barnootatti akka hin deebine

5

Mokkonnin Salamoon Taaraqany

Saayinsii Beeladaa,3

Oromiyaa,Wallaga dhiha,Boojii coqorsaa

Woggaa tokko

6

Cheerinat

2

Aamaaraa

Haata’uu malee, barattoonni barnootarraa ari’aman kun halkan keessaa sa’aa 8.00 shaanxaa isaanii akka fudhataniifi barattoonni biroo akka hin agarre gochuun konkolaatan fuudhanii  magaalaa Aliifi Roobeen giddutti akka gadi naqanii deebi’an yommuu himamu, garuu barattootni kunneen tana buuteen isaanii akka hin beekamneefi maatiin barattootaas barbaadaa akka jiru odeeffamaa jira. Haalli ariisaan barattoota kanniinii manejimantii koolejjichaatiin erga murtaa’ee booda diiniin kooleejichaa Obbo Taamiraat Kaasaa sababa hojiitiif xalayaa ariisaa barattota kanninii irratti osoo hin mallatteesiin gara finfinneetti yoo deeman itti aanaa diinii kooleejichaa kan ta’an Obbo Aakkalaan mallattoo Obbo Taamiraat fakkeesuudhaan mallatteesanii barattoonni kun akka ari’aman tasisaniiru.

Gochaa gara jabinaa akkanaa kana kan raawwataa jiru;

1.       Taamiraat Tasammaa(Diinii Kooleejichaa)

2.       Aakkalaa (I/A Diinii Kooleejichaa) fi

3.       Poolisii Feediraalaa Nageenya akka eegsisaniif Woyyaaneen Ergite.

Kana duras itti gaafatamtoonni koolejichaa kunneen Barsiisota Oromoofi Amaaraa sabaan adda baasuun kooleejii kanarra fedha isaaniitiin ala akka deeman taasisuun niyaadatama. Murtoon kun murtoo sirrii akka hin ta’iin erga mirkanaa’ee barsiisonni kunniin gara kooleejichaa akka deebi’an ta’eera.

Walii galatti jarreen kun gochaan isaan raawwataa jiraniif turan gochaa sirrii akka hin taane hubatannii qaamni barbaachisaan fala akka itti laatu nigaafanna. Ta’uu baate taanan tarkaanfii jarreen kanniinif fakkaatota isaanii irratti fudhatamuuf itti gaafatamtootni matamuma isaanii akka ta’e hubatamuu akka qabu hubachiifna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s