Ilmaan Oromoo hidhaan Umrii Guutuu itti murteeffame yeroo ammaa Qilinxoo fi Zuwaay jiran:

[SQ, mudde 27,2017] Ilmaan Oromoo hidhaan Umrii Guutuu itti murteeffame yeroo ammaa Qilinxoo fi Zuwaay jiran:

1) Abdulrashiid Abduramaan
2) Abduramaan Musaa Ixxoosaa
3) Abduramaan Eessaa Mexxeessoo
4) Abdulrashiid Bashir Huseen
5) Aliyyuu Muummee Bokkoloo
6) Amaanu’eel Gammachuu Dureessaa
7) Masfin Abbebee Abdiisaa
8) Bakar Mohaammad Abbaaseenaa
9) Bashiir Ahmed Mektaal
10) Bashiir Muusxafaa Aanchoo
11) Balaay Abarraa Jabanaa
12) Boggaalee Gonfaa Wayyeessaa
13) Cheerinnat Yamanaa Taaddalaa
14) Darguu Ittaanaa Gammachuu
15) Duulaa Mootii Oljirraa
16) Fayyeeraa Kitilaa Sanqallee
17) Girmaa Raggaasaa Wayyeessaa
18) Goobanaa Balaay Ayyalaa
19) Godaanaa Dooyyoo
20) Haliimaa Abdii Mohaammad
21) Hasan Mohaammad Hasan
22) Huseen Usmaan Saafaa
23) Jaatanii Kuunnoo Tundaa
24) Kadiir Zinaabuu Abbaabulguu
25) Kaffaaloo Abdiisaa Dhufeeraa
26) Kaffaaloo Tafarraa Dureessoo
27) Liiban Waariyoo Guyyoo
28) Mohaammad Daadhii Jaarraa
29) Masfin Ittaanaa Fufaa
30) Mohaammad Huseen Mohaammad
31) Musaa Umar Wadiyaa
32) Sayiid Hasan Bashir
33) Xaahir Mohaammad Usmaan
34) Tamaam Indiris Oonchoo
35) Tashaalee Shifarraa Raggaasaa
36) Yaasiin Addunyaa Dhaabaa
37) Zayinuu Abdoo Tamaam
38) Daani’eel Ayyaanaa
39) Faqqadaa Abdiisaa
40) Najiiba Xahaa
Hub: Isaan Kun kan bara 20013 dura itti murteeffame yoo ta’an kana amma Qilixoo fi Zuwaay jiranidha. Kan 2013 as itti murtaa’e isiniif nan qooda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s