Haala Yeroo Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo .

Oromiyaa Baroota Dheeraaf Samamaa Jirtu,Bosonnii fi Dachiin Oromoo Manca’aa Jiruuf,Ummata Oromoo Rorroo Gabrummaa Jalatti Dararamaa Jiruuf, Qaamni Furmaata Laatu Oromoof Oromiyaa Qofa!

Haala Yeroo Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo .

Akka sabaatti garbummaa jaarraa afuriif baannee, Uummanni gariin immoo garbummaa jaarraa tokkoof walakkaa baannee jalaa foqoqaa kan jirru Addatti yakki Uummata Oromoo irratti hanga ammaa raawwatee hinbeekiin Oromoo irratti fudhatamaa jiraachuu argaaf dhageettiin Qeerroo ragaadha. Har’a Oromiyaan bahaa gurguramtee halagaan ciramtee dhumaa jirti. Lammiileen Oromiyaa Oromoonni  lafa isaa saamamaa jiru deeffachuuf daangaa biyya ababasaa Oromiyaa irratti Waraana halagaaf, Beelaaf dheebuuf saaxilamee, rasaasa of harkaa fixee dhiigni ilmaan Oromoo guyyaatti akka bishaanii dhangala’uurratti argama. Manni Oromoo Waraana Wayyaanee gargaaramee shiftaan dhibbootaan lakkaa’ee nurrati gubaa jira. Manni Oromoo 400 tti siqu kan gubatee jiruuf, Oromiyaa bahaaf Oromiyaan kibbaa, gartokkeen  halagaan qabateera.

Guutummaa Oromiyaa keessa boohichaaf watwaannaa ilaaluun sammuu ilma Oromoof intala Oromoo baqonnaa dhowwatee uummata falmii biyya abbaasaa irra jiruun, saamicha irratti gaggeeffamaa jiruuf akka waan sababa ta’eetti fudhatuun Wayyaanee addatti kan uummata aarsee finiinse Oromiyaan giddu galaa, Oromiyaa  Lixaa, Oromiyaa kibba Lixaa, Guutummaan Oromiyaa falmii mirgaa irra jira

Har’a Baha Oromiyaa keessatti rakkoo ulfaataa uummata keenyarra dhaqqabaa jiru arguun dhaabbatanii ilaaluu dadhabanii aantuummaa uummataaf Foolisoota Oromoo hidhatanii uummata cina dhaabbataa jiranitti, mootummaan Naannoo akkasuma Mootummaan fedaraalaa ija diimeffatee ilaaluu bira darbanii, “eenyutu waraanan gargaari siin jedhee si erge?” Jechuun rakkisaa saatii jiranitti, uummata goleewwan Oromiyaa keessa jiraniin hinfalminaa hiriira hinba’inaa! Jechuun gartuun murna bicuu Wayyaanee OPDO uummata burjaajessuu irratti argamti. Ardaan Oromoo , Boorana, Gujii, Harargeen ciramee dhumuuf ka’eera.Ardaawwan kanneen erga halagaa dhaalchisanii booda, egereen Oromoo Oromiyaa maal akka fakkaatuuf jiru tilmaamuun nama hindhibu.

Haala walii gala Oromiyaa kan ilaale agartuun Qeerroo, saamichi jallataa kallattiin nurratti bobbaafamee karaa Mootummaa kan ofiin jettu Wayyaanee fi jaarmiyaalee siyyaasaa ishee OPDO dabalatee waan hammaataan nurra gahaa waan jiruuf Oromoon bakka maraa walii dirmatuun caasaa mootummaa saamtuu Wayyaanee haxaa’ee of keessaa gatuuf akkasumas uummata waraana irratti karaa bahaa miidhamaa jiruuf dhiyeessii waraana tokkoof barbaachisu uummata Lafa isaa irratti wareegamuuf guutuun dirqama Oromooti. Qaama OPDO aantummaa uummataa agarsiisaa jiran kanneen Foolisiif ka biroo dabalatee qaamni nu cina dhaabbataa jirtan martuu, kan dirqama Oromummaa bahataa jirtan ta’uu hubachuun nii feesisa

Akkasuma uummata Oromoo kuma 600,000 ol kaampii hammaressaatti walitti qabuun Wayyaaneen biyyoota alaaf keessaa kadhattee ittiin ifijaaruuf waan jiruuf, uummanni kuma dhibba ja’aan kunneen mooricha keessatti sagalee isaanii addunyaa dhageessisuun lafaaf qabeenyaa isaanii dhorkatamanii akka jiran addunyaaf lallabatuu qabu. Uummanni biyyoota alaa jiraattaniis sagalee uummata keesaniif yeroo kanatti ta’uufiin dirqama Oromummaa isa olaanaa ta’uu hubatuun, addunyaan sagalee keenya dhageessee callisuu amaleeffattus obsaan irra deddeebiin akka karaa nagaa mootummoota addunyaa nuu gaafattan Qeerroon Bilisummaa Oromoo isinitti dhaammata. Yakkoota hadhaahoo karaa bahaa uummatarra gahaa jiran babbal’isuuf sochiin Lixa Oromiyaanis jalaqabaa kan jiru waan ta’eef saatii wal bira dhaabbachuun nu barbaachisu inni guddaan amma.

Caassaawwan OPDO biyya keessaa mandaraaf magaalaawwan keessa danbaluun Hiriira uummanni bahu fashalsuuf akkasuma akka halagaan Oromoo saamuuf harka reebuu irratti argamtan,  yakka seenaan isin gaafatu jala jiraachuu hindagatinaa! Uummata lubbuu isaa dhabaa jiru ilaaluurra garaa keessaniif akkuma bitamtanitti, itti cichitanii Mootummaan saamtuu kana suphuu irratti kan argamtan, gaaffii uummata haqaaquuf yaaluu cinatti badii jallataa manaaf qabeenyaa Oromoo gubamaa jiru, ilmaan Oromoo qaqqaalii mana keessatti gubataa jiran osoo beektanii halagaa nu nyaatu faana nyaachuurra akkanni dabalee nu saamuuf sagalee uummata ukkaamsuuf yaaluurratti kan argamtan egeree keessaniif waan olkaahattan isintu beeka. Lafa Oromoo Ciramee Dhumaa Jiru, Ilmaan Oromoo Lafa Isaanii Dhabanii Godaanaa Jiraniif Kana Oromoo Dhibbootaan Lakkaa’amee Nurratti Gubamaa Jiruuf Qaamni Furmaata Laatu Oromoof Oromiyaa Qofa.

Waan ta’eef ammas Oromoo bakka maraa dammaqee tumsa waraana walii gochuu akka qabuuf caasaa Wayyaanee guutummaatti barbadaa’aa jirtu ittuu dhabamsiisuun dirqama qabsoon nurraa barbaadudha. Mormii Oromiyaa keessatti dirmannaa uummataaf godhamaa jiru kan jajjabeeffamuuf kan Qeerroon Bilisummaa Oromoo itti boone ta’uu uummata keenyaaf ibsina.

Ammas saamicha lafaaf qabeenyaa nurratti gaggeeffamaa jiruuf waan qabu qabatee diina isaatti bobbaa’uu akka qabuuf guutummaan guututti qabsoo Uummanni itti jirutti qaamni Oromoo ta’e kamuu makamuun qabsoo isaan akka galiin gahatu jenna.

Injifannoon Uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Finfinnee Oromiyaa

Mudde 20,2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s