Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Bachootti Konfiraansiin Dh.D.U.O 7ffaa gaggeeffame wal-mormiin guduunfame.

Sadaasa 25/2017 Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Bachootti Konfiraansiin Dh.D.U.O 7ffaa gaggeeffameera.Kanuma irrratti hundaa’uun Gaa

ffilee gurguddoo Ayyaana dhaabbatummaa 7ffaa Dh.D.U.O irratti gaafatama

niiru. Isaanis: 1.Akka aanaa keenyaatti dhaabni kun akkuma yeroo muktar Kadir tureetti jira. haaromsi kun maaliif isin biratti hojjechuu dadhabe?
2.Dhimmi kiraa mana jireenyaa hojjettootaa magaalaa fi Lafa magaalaa irratti maaliif hojjetamu dadhabe?
3.Ammas dhaabni kun akkuma durii gadaantummaa TPLF jala jiramoo maaf dhimmii daangaa naannoo somaalee utuu hin xumuramin Gujii irratti uumame?Akkasumas Makalaakiyaan biyya keessaa maal godha kanaaf shakkii qabna.
4.Sadarkaa godinaaf Aanaa irratti maaliif waarraaqsi Bilisummaa maaliif hojjechuu dadhabe?
5.Dhimma muudamtoota kanaan duraa irratti kiraa sassaabdummaan
maqaan dhahame irraa buusuun maaliif isinitti ulfaate? namni quuqama sabaa qabu maaliif muudamuu dadhabe?
6.Naannoo biraan meeshaa hidhatani qabu Oromiyaan maaliif hiikkate ykn
Oromiyaan hidhachu hin qabu? ykn immo naannoo biraan.Akkuma Oromiyaa meeshaa maaliif hin hiikkatu?kan jedhuu fi kkf dha. Walumaa galatti haalli oromiyaa keessa jiru haaromsi hojjettoota mootummaa Iddoo hundatti bifa wal fakkaataan hojiirra oolaa kan hin jirre ta’uu hubannee jirra.Akkasumas Aangawoonni mootummaa sadarkaa Godinaa fi Aanaarra jiran bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa ammaa waliin faallaa kan jiran ta’uun beekameera.Bifa wal fakkaatuun Gidina Qellem Wallaggaattis haaromsi dhugaan kan hin jirre ta’uun  ibsameera.Walumaa galatti rakkoon oromiyaa keessa jiru rakkisaa ta’us iddoowwan muraasa keessatti garaagarummaan qeerroo,Hawaasaa fi Kaabinoota mootummaa gidduu kan jiruu fi hojiiwwan opdo durii akkuma duriitti kan jiru ta’uusaa hubachuun barbaada.Gadaan Gadaa bilisummaati.Qabsoon itti fufa injifannoon ni dhufa.Horaa bulaa.Kan hafe qorannee sakattaanee dhiyeessina.Maddi qeerroo Aanaa Bachoo irraa kan fudhatame.

—-

Gama biraan Guyyaa boruu sadaasa 25_2017  opdo barattootaa dabbi doolloo hunda elementary_ college jiran ganama surii sa’a 12 irratti walgahii waamani jiru,tarii tumsiisuufis tadha hordofuun ni mala.

 Akkasumas sochii humni makkalaakayyaa gochaa jirtu haalan jabaachaa dhufuu fi hardha (sadaasa24) guyyaa keessaa naannoo 9:45 itti dambi doolloo keessaa naannoo 04 jedhamee waamamutti namicha maqaan isaa yeroof addaan hin baane kuffisuun akka bofaatti tumuun/ reebuun humni makkalaakiyaa gototaa fudhani deemanii jiraachuu qeerroon addeessan,namichii hojjaan dheeraa kan tadhee fi maqaan isaa ammaaf kan hin baramnedha.
Kana malees Yuunivarsitii Arsiitti Wayyaaneen ilmaan Oromoo dararaa jira.Barattoonni kun Dhagaa hin darbanne. Barataa hin jeeqne,hin jeeqsisne. Uffannaa aadaa oromoo fi dhimma Gumii Dagaagina Aadaa oromoo irratti ejjennoo isaanii dubbatan qofaaf himannaan irratti banamuun yeroo ammaa ujoolleen Oromoo yuunivarsiiticha keessatti mormii gaggeessaa jiraachuu maddeen oduu Qeerroo kan gabaasan yoo ta’uu Waraanni feederaalaas ilmaan Oromoo mormii godhaa jiran kana doorsisaa jiraachuutu dhagayamaa jira

1 thought on “Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Bachootti Konfiraansiin Dh.D.U.O 7ffaa gaggeeffame wal-mormiin guduunfame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s