Wayyaaneen TPLF Abdii Kutatee Basaasota Gandaa Leejisaa Jira.

Fulbaana 21/2017

Godina wallaggaa bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa, Gudayyaa Jaree, Gobbuu Sayyoo,Aannoo,Sibuu siree ,Jimmaa Horroo,Baakkoo Tibbee irraa gandoota aanoota kana keessa jiran keessaa,mootummaan Wayyaanee namoota lama lama filuun leenjii hatattaamaa akka fudhatan gochaa jiraachuu qeerroon naannoo Sana addeessan.

Namoonni kun ganda tokkorraa namoota lama lama kan filaman torbee darbe yoo ta’u leenjii hatattaamaa kan fudhatan hardha ykn fulbaana 21_2017 deemsa isaani bakka leenjiin kun itti kennamu Adaamaatti imalani jiru jedhu qeerroon naannoo sana. Immi leenjiif filamuu isaani kun haala sochiin qeerroo yeroo ammaa keessa jiru sodaachuun namoota Ykn Qeerroowwaan kaayyoo WBO fi saba oromoo galmaan gahuuf hojjeta akka saaxilaniif jedha.Haata’u malee sabni oromoo yeroo ammaa kana eenyummaasa baree waan jiruuf,Akkuma abjuun bara beelaa biddeen biddeen jetti jedhan,Finyoo ykn wadaroo ittiin of fannistu micciirrachaa akka jirtu namuu wal nama hin gaafachiisu. Akkuma oromoon nyaadhuu nyaadhuu gara Finna keeti galagaali liqinsi jedhu,sabni oromoos seenaa Goobanaa erga haromsuu dhiise bubbulee jira,lamuu na hin suufan Bette jartiin qullubbii hattee jedhan,Ammaan booda jarreen akka Somaalee yoo goyyoomaniif malee sabni oromoo of Bareera jechaa jiru qeerroon naannoo sanaa odeeffannoo biraa dudduubaan …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: