IBSA GABAABAA GAMTAA BARATTOOTA OROMOO (GBO) IRRAA BARATTOOTA OROMOOFI UMMATA OROMOO HUNDAAF DABARFAME 

 Mootummaan abbaa irree Wayyaanee Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG fi Qabsoo bilisummaa Oromoo roga hundaan hudhee isa qabee jiruufi kufaatii kallattii hundaan isa muudate keessaa ba’uudhaaf yeroo gara yerootti bittaa umrii dheereffachuuf shira hamaa Ummata Oromoo irratti xaxaa akka tureefi itti jiru beekamaadha. Yeroo ammaa lolli maqaa Liyyuu Haayilii Sumaalee golgatee daangaa Oromiyaa Bahaan, Kibaaafi Kibba Bahaatiin waraana ifatti Uummata keenyarratti banamee gaggeeffamaa jiruun ajjeechaan jumlaa, yakki waraanaa, qe’eef qabeenyarraa buqqisuufi sarbamiinsi mirga namummaa addunyaa keessatti muldhatee hinbeekne ummata Oromoo irratti rawwatama jira. Sababa lola kanaatiin ilmaan Oromoo kumaan lakkaa’aman Waraana Wayyaaneefi Liyyuu Haayilii Sumaaleetiin ajjeefamaniiru, kanneen kuma kurnaan lakkaa’aman madoofi qaama hir’uu ta’anii rakkoolee garaagaraa keessatti argamu. Akkasumas, ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan lakkaa’aman qe’eefi qabeenya isaanii irraa buqq’uudhaan rakkoo haalaan ulfaataa ta’e keessatti argamu. Godinni Bahaa Oromiyaa, Kibbaafi Kibbi Bahaa Oromiyaa dirree Waraanni irratti gaggeeffama jiruufi bakkeewwaan addatti dhiigni ilmaan Oromoo guyyaa guyyaan irratti dhangalaafamaa jirudha.

Haaluma kanaan yeroo ammaa Godinaalee kanneen keessatti sirni baruufi barsiisuu ugguramuun haala akkaan ulfaatuufi yaaddessaa keessa kan jiru ta’uu GBOn gadi jabeessee hubatee jira. Dhaabbileen barnootaa: Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa, sadarkaa 2ffaa, Qophaa’inaafi Dhaabbileen barnoota olaanoo kanneen akka Kolleejjotaafi Yuunibarsitiiwwan akka Yuunibarsiitii Jijjigaa, Yuunibarsiitii Harammayyaa Damee Harar, Yuunibarsiitii Bulee Horaa, Madda Walaabuufi Koolleejjiin barsiisota Balee Roobee Godinaalee lolli uummata keenyaarratti banamee yakki waraanaa guyyaa guyyaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruu waan ta’eef haalli nageenya barattoota Oromoo Zooniwwaan Waraanni irratti gaggeeffamaa jiruu kun akkaan kan nu yaaddeessee jiru ta’uu hubachiisuun Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Ibsa Gabaabaa armaan gadii barattoota Oromoofi uummata Oromoo hundaaf dabarse.

1. Barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo Yuunibarsiitii Jijjigaa,Yuunibarsitii Harammayyaa Damee Harar, Yuunibarsiitii Bulee Horaa, Madda Walaabuufi Koolleejjii Barsiisota Baalee Roobeetti barachaa turtaniifi barattootni haraan barana ramadamtanii jirtan haala amma jiruun nageenya keessaniif daran yaaddessaa waan ta’eef hanga nageenyi amansiisaa ta’eefi haala baruuf barsiisuuf haali mijataan argamutti gara kana akka hinadeemne nihubachiifna!!

2. Yeroon galmee barattoota sadarkaa hundaa Godinaalee Oromiyaa Bahaa, Kibbaafi Kibba Bahaa Oromiyaa Keessattuu, Godinaalee waraanni uummata keenyarratti gaggeeffamaa jiru keessatti kanneen argaman hanga nageenyi amansiisaan argamuufi haalli sirna baruufi barsiisuuf mijatu uumamutti yeroon galmee akka dheeratu Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n ibsa kanaan gadi jabeesse nigaafata!!

3. Ministeerri barnoota mootummaa abbaa irree wayyaanee dhaabbileen barnoota manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa hanga Yuunibarsiitiitti Godinaalee Oromiyaa Bahaa, Kibbaafi Kibba Bahaa Oromiyaa lafa waraanni irratti gaggeeffamaa jiruu, dhiigni ilmaan Oromoo guyyuu irratti dhangalaafamaa jiruufi uummatni Oromoo qe’eef qabeenyaa isaa irraa buqqifamaa jiraachuu utuu beekuu haala nageenya lubbuufiyyuu yaaddeessa ta’eefi nageenyi amansiisan hinjirre keessatti barattoota Oromoofi ilmaan saboota cunqurfamoo biyyattii ramaduufi ramadamanii jiraniif eeggicha tokkollee gochaafi waan hin jirreef balaa waraanaa manneen barnootaa sadaraa 1ffaafi 2ffaa dabalatee barattoota duraan Yuunibarsiitii Keessa turaniifi haarawaa gara Yuunibarsiitii adeeman  irra qaqqabuuf ittigaafatama seeraafi seenaa jalaa bahuu hindandeenye keessa kan jiru ta’uu GBO gadi jabeessuun akeekkachiifna!!

4. Deeggarsii diinagdeefi dadamachiisuun ummata keenya yakki waraanaa irratti raawwatamaa jiruuf biyya keessaafi alaa godhamaafii jiru daran jajjabeessafi onnachiisadha. Ummata keenya dirqamaan qe’eefi qabeenyaa isaa irraa buqqifameef, kanneen madoo ta’anii yaalamuuf harka lammii isaanii qofa eeggachaa jiraaniif ammas deeggarsiifi tumsi kun ittifufinsaan biyya keessafi biyyota hambaa garaagaraatti  daran jabaachuun  akka ittifufu Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO) Uummata Oromoo hundaaf waamicha lammummaa dabarsa!!

5. Mootummaan Naannoo Oromiyaa yeroo darbe lafa ummata Oromoo Naannawaa Finfinneetti argamu kan aangawootni Wayyaaneefi abbootiin qabeenyaa harka mirga wayyaanee  maqaa investimentiifi Liiziin qabatan heektaara hedduu deebisifnee baankii Lafaatti galchinee jirra jedhee karaa TVO dubbachaa akka ture beekamaadha. Lafa uummata Oromoo baankii lafaatti deebifne jedhamu sana qubannaa ummata keenya qe’eefi qabeenyaa irraa humnaan buqqifameef akka oluu Gamtaan Barattoota Oromoo gadi jabeessuun gaafatna!!

6.  Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee gaaffii mirgaa karaa nagaa ummata keenya waliin hiriirree gaafachaa jirruuf deebii hidhaa, ajjeechaa, barnootaafi hojii irraa arii’uu, biyyarraa arii’uufi addattimmoo waraana humna Ittisa Biyyaa bobbaasuun uummata keenya fixaa jiraachuun  kufaatii mootummaa wayyaanee kan saffisiisuufi mootummaan wayyaanee sadarkaa kufaatii isa dhumaa irratti kan argamu ta’uu hubachuun Uummatni Oromoofi Jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromootti jirtan hundi roga hundaan qabsootti akka jabaattaniifi diina waloon waraana nurratti bane jirus waloon waan danda’amu hundaan dura dhaabbaachuun Mootummaa Wayyaanetti xummura akka goonu waamicha keenya dabarsina.

Injifannoon Uummata Oromoof!!

Gamtaa Barattoota Oromoo!!

Fulbaana 20/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: