Godina Buunnoo Baddallee Keessatti Gibirri Humna Ummataan Ol Ta’uu Irraan Diddaa Hawaasa Keessa Deemaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Adoolessa 15,2017/ Godina Buunnoo Beddelleetti gibirri humnaa olii uummata keenya irratti gatamaa jiru biyya keenya sodaa keessa galchee jira.Bu’uuruma kanaan magaalaa Beddelleetti hoteela tokkotti gibirri murtaa’ee jiru waggaatti 4,000,000 (miliyina afur).Akkasumas Aanaa Daaboo Haannaa Magaalaa koneetti mana puulii tokkotti qarshii 7000 (kuma torba)dha.Mana rifeensaa tokkotti qarshii 4000(kuma afur)dha. Akkasumas suuqii xiqqaan guyyaatti tilmaama qarshii 76tti daldalee kan oolu gibirri itti murtaa’ee jiru qarshii 2500 dha. Egaa akka naannoo beddelleetti haali jiru otoo kana ta’ee jiruu magaalaa Beddelleetti namootni iyyannaaf gara waajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwaniitti dhiyaatan guyyaa 6/11/2008 -07/11/2009 tti tilmaamaan namoota 200 irra gahaniiru.Akka Daabootti guyyaa lamman kana keessatti namoota 700 irra gahaniiru.Haalli jirtu haala sodaachisaa fi gaddisiisaadha. Walumaa galatti haalli naannoo jirtu ammaaf kanuma yeroovbiraa hanga walitti deebinutti nagaatti.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s