Godina Wallaggaa Magaalaan Naqamtee Ifaa Dhabaa Jirti.

Wallaggaa1Waxabajjii 20,2017/ Godina Wallaga magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti rakkoon addaan ciccituu ibsaa fi bishaaniin wal qabatee uummanni magaalichaa rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun himame.
Murni aangoo qawween biyya bulchaa jiru Wayyaaneen TPLF jiraattota  godina Wallagga magaalaa Naqamtee kutaawwan magaalichaa tokko tokkorraa erga bishaanii fi ibsaa kutee bubbulee akka jiru uummanni magaalichaa iyyachaa jiran.
Akka maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamteerraa gabaasetti Kutaawwan magaalichaa keessaa kanneen akka 07  fi 03 irraa sirni wayyaanee erga ibsaa irraa kutee uummata kutaa magaalichaa dhiphisuu eegalee bubbulee jiraachuun ibsame. Rakkoon bishaanni addaan ciccituus deddeebiin akka uummata magaalichaa mudachaa jirus ibsame.
Addattimmoo kutaa magaalaa Naqamtee keessaa naannoo daaloo fi keellaa jedhamu irraa mootummaan goolessituu wayyaanee erga humna ibsaa irraa kutee torban sadii fixee jiraachuu uummanni iyyatan.Haa ta’u malee uummanni kutaa magaalaa kanaa rakkoon humna ibsaa irraa ciccituun wal qabatee deddeebi’uun iyyatanillee hanga ammaa furmaata dhabanii jiraachuu isaaniitu addeeffame.
Uummanni kutaa magaalichaas addaan ciccituu ibsaa fi bishaaniin wal qabatee bakka bishaan bitatanii dhuganillee hanga dhabuutti geenyee heedduu rakkachaa jirra jechuun isaanii iyyachaa jiran.
Keessumaa maqaa ibsaan nurraa citeef bakka kanneen hojii hojjennu akkatti hojjennee bullu dhabnee agabuu bulaa jirra jechuun rakkina isaanii karaa garaa garaan iyyachaa jiraachuu isaanii qeerroon leeqaa gabaasee jira.
Kun kanumaan osoo jiruu murni hattuunii fi kijibduun wayyaanee yeroo uummanni oromoo rakkoo beelaa fi rakkoo diinagdee keessa jirutti maqaa misooma sobaatiin uummata oromootti lafa cabsuun soba dhugaarraa fagaateedha.
Hanga rakkoon uummata oromoo gadi fageenyaan barbaadamee hin furamnetti akkasumas hanga gaaffiin uummata oromoo karaa seera qabeessa ta’een deebii hin argatinitti maqaa misooma sobaan uummatatti gurra duuchuun soba dhugaarraa fagaateedha.