Wayyaaneen TPLF kaardiilee moobaayilaa kanneen gatiin isaanii gadi bu’aa taa’an dhaabbata Ethiotelecom kan impaayeera biyyattii waliin walii galuun dhabamsiisuun uummata biyyattii saamaa jiraachuu Qeerroon gabaase.

Waxabajjii 16,2017, Mootummaan goolessittuu wayyaanee kan hundeen ishee humna qawwee fi aangoo abbaa irrummaatiin kan dhaabbate yeroo saamicha uummata irratti geggeessaa ture bifa garaa garaatiin raawwachuu itti fufee jira.
Haaluma kanaan murni holola kijibaa fi hannaan biyya bulchaa jiru wayyaaneen yeroo ammaa harka lafa jalaan erga dhaabbata Ethiotelecom waliin erga walii galeen booda kaardii moobaayilaa kanneen gatiin isaanii gadi bu’aa taa’an guutummaa dunkaana/suuqii biyyattii keessaa balleessuudhaan uummata biyyattii gidirsaa fi afanffajjeessaa akka jiru Qeerroon gabaase.
Akka maddi oduu qeerroo goleewwan oromiyaa irraa dhufaa jirutti mootummaa hattuu fi saamtuun wayyaanee kaardii abbaa shanii fi abbaa kudhanii kaneen gatiin isaanii gadi bu’aa ta’an suuqiirraa dhabamsiisuudhaan kanneen gatiin isaanii qaalii ta’aan kanneen akka kaardii abbaa 25,50, fi abbaa dhibbaa duwwaa guutummaa suuqiilee biyyattii irratti raabsuudhaan ittiin qabeenyaa uummataa saamaa akka jiru  himame.
Kaardiileen moobaayilaa kanneen gatiin isaanii gadi bu’aa ta’an suuqiilee biyyattii irraa dhabamuun immoo ilmaan iyyeessaa heedduu rakkoo maallaqaaf saaxiluu fi hanga maallaqa ittiin kaardii moobaayilaa bitatanii ittiin guuttachuu dhabuutti kan isaan saaxilee fi rakkoo akkaan rifaasisaa ta’e keessa akka jiranillee himamee jira.
Uummanni biyyatti keessa jiraatus sababa gatiin kaardii moobaayilaa humna uummatichaan olitti dabaleen wal qabattee uummanni akka fedhii isaatti kaardii moobaayilaa bitatee kan itti fayyadamaa hin jirree fi Interneettiillee akka itti gargaaramaa hin jirre maddeen itti dabaluun gabaasanii jiru.
Addattimmoo yeroo ammaa saamichi Ethiotelecom harka lafa jalaatiin sirna wayyaanee waliin ta’uun raawwachaa jiru kan hammaachaa jiruu fi akkasumas yeroo ammaa saamichi karaa bilbila harkaa fi interneetaa biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru akkaan dabalee jiraachuun kan durii caalaatti itti fufee jiraachuunillee eeramee jira.
Dhaabbanni Ethio telecom kan biyyatti keessa jirus mootummaa biyyattii wajjin erga harka lafa jalaan walii galeen booda saamicha maallaqaa karaa addaa addaatiin raawwachaa jira.Keessumaa dhiyeessiin kaardii gatiin isaanii gadi bu’aa ta’an suuqiilee biyyattii irraa dhabamuun saamicha adda durummaa Ithiotelecom biyyattii keessatti raawwachaa jiru ta’uun ragaa qabatamaadha.
Sirni wayyaanee karaa tokkoon maqaa holola kijibaan gaaffii uummataa deebisna jechaa harqa jalaanimmoo qabeenyaa haadha iyyeessaa fi yakka suukanneessaa uummattoota cunqurfamoo impaayeera biyyattii irratti raawwachuun ittuu qabsoo mirga abbaa biyyummaaf uummata biyyattii kan kakaasudha.
Kana malees shirra yeroo ammaa karaa mootummaan wayyaanee kan barri bittaa saamichaa fi kijiba ishee itti gabaabbate yeroo ammaa muddamaa fi rifaatuu hamaa keessa seenuudhaan waan qabdee gad lakkistu wallaalluun uummattoota cunqurfamoo biyyattii karaa garaa garaan hiraarsaa jirti.Gochi diinummaa kun immoo kan diddaa uummatichaa Caalmaatti fardeessudha malee kan galma isaa hin hanqisne ta’uu Qeerroon godinaalee Oromiyaa dhaamsa Oromummaa gad jabeessuun dhaammatan.

One response

  1. Pingback: Wayyaaneen TPLF kaardiilee moobaayilaa kanneen gatiin isaanii gadi bu’aa taa’an dhaabbata Ethiotelecom kan impaayeera biyyattii waliin walii galuun dhabamsiisuun uummata biyyattii saamaa jiraachuu Qeerroon gabaase. – OROMIYAAN WANOFITIAB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: