Kutaan Magaalaa Finfinnee Bakkooti Hedduun Ifaa Argachaa Hin Jiran.

Related imageCaamsaa 19,2017/ Kutaa Finfiinnee harki caaluu sababa rakkoo ibsaa guddaa keessa akka jiran jiraattoonni finfiinnee  gugunguumaa jiru,kutaa finfiinnee naannoo Addisuu Gabayaa naannnoo warshaa Karameellaa,naannoo Buraayyuu kattaa,naannoo lidataa Kookaa Mazooraa,magaalaa Sabbataa…kkf.

Jiraattoonni kun Sirna nama nyaataa kana jibbaa fi nuffii qaban gad qaban gugunguumaa jiru.garatti hojjeennee jiraannuu dhabne gibirri inni nugaafatu humna keenyaan ol waagalaagalchinee(binnee ,gurguurree)akka hin jiraanneef calalee  nutti bobbaasee waan gurgurachuuf fuune baane nu saamsisa,Abbaa qabeenyaaf humna keenyaan dalagnee daadhima keenyaaf daabboo bitna kiraa manaa kaffalatna yoo jenne ibsaa nurraa balleessa jechuun sabaaf San_lammiin jiraattoota finfiinnee gugugguumutti jiran,Sirna nama nyaataa kana lammii tigiree irraa kan hafe hunduu ni gugugguumu,kun hanga yoomiitti akkasitti akkamiin jiraanna,Osoo ijaan agarruu umuuf teenya jechaa jiru,uummannii finfiinnee reef rakkoo dorrobaa jira maaltu tadhuuf jira laata,nutis gama keenyaan madaa isaan hin dhukkubne itti fottoksaa jirra reef galaaf,gaafa ollaan kee mana ajaaru ni guba seetee jedhe jaarsi keenya.gaafa ilmaan oromoo mirgasaaf biyyasaaf qabsoo karaa nagaa godhu jilmaan mana hidhaatti guruu,bakka argetti dhiiga ilmaan keenyaa gaafa dhangaalaasu,yoo mirga keenyaaf dhumnu hin galleef amma galaafi jira waan dudduubaan jiru is in hubachiisaa deemna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: