Sadaasa 9 Guyyaa Yaadatnoo Fincila Diddaa Gabrummaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

cropped-qeerroo-edit.jpg

 

Guyyaa Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) Waggaa 11ffaa Sadaasa 9,2005, Yaadannoo Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa  Fincila Xummura Garbummaa (FXG) Ebla 11,2014 Qabsiifamee Bifa Adda Ta’een Sadaasa 12,2015 Warraaqsa Dhoofamee Boqonnaa Tokko Malee Waggaa Guutuu Gaggeeffama jiru İlaalchisuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Ibsa dabarse.

Sochiin seenaa qabeessi Warraaqsi  FDG Sadaasa 9 bara 2005 waamicha Qabsoo karaa nagaa ABO uummata Oromoo hundaaf godheen qabsiifame keessatti dargaggootni Oromoo, Barattootni Oromoo fi qonnaan bultootni bifa qindaa’ee fi İjaarameen itti hirmachuun  wareegama qaalii baasuun  mootummaa abbaa irree boqonnaa dhorkuun bilisummaa ofiifi walabummaa biyya jecha bara Oromoon gamtaan waamicha godhameef simatee falmachuutti jabaate dha.

Goototni Oromoo wareegama qaalii gootummaan hiriiruun lubbuu deebitee bakka buusaa hin qabne kennuun saba isaaniif falmachuun mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO durfamu biyya keessatti gadi jabeessuun uummata gidduu jiraachisuu danda’uu irra darbee Qeerroo Bilisummaa Oromoo har’a bifa jaarmiyaan ijaaramee  qabsich bifa qindaa’een gaggeessuun sochii  FDG irraa gara Sochii warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXGtti tarkaanfachiisuun abbaa irreetti xummura gochuufi Uummata Oromoo balbala Bilisummaa irraan gahee jiruuf bu’uura kana buusuun danda’amedha.

Kanaaf goototni qabsicha adda durummaan itti hirmaachuun  wareegama yeroo yaadannuu gaddi guddaan utuu nutti dhagaa’amuu Wareegama gootummaa kan jijjiramaa fi bu’uura bilisummaa waan kanfalaniif guyyuu kan ittin boonnuu fi kaayyoo isaan irratti wareegamaan galiin ga’uun wareegama fakkataa baasaa uummata keenya dammaqsuu,ıjaaruufi tokkoomsuun falmaa gita hin qabne gaggeessa bakka amma irra geenyee jirru irra dhaabbatne guyyicha bifa adda ta’een yaadachaa fi kabajachaa abbaa irreetti xummura gochuuf uummata keenya waliin falmaa irratti argamna!!

Yaadannoo Sochii guyyaa FDG sadasa 9/2005 bara kanaa Wanti adda godhu Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa hogganummaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin Ebla 11/2014 bifa qindaa’een qabsiifamee  Addatti immoo Sadaasa 12/2015 Warraaqsi Biyyoolessaa Oromiyaa  dhoofamee warraaqsii seenaa qabeessi kan uummatni Oromoo Oromiyaa keessa jiraatuu fi ilmaan oromoo Addunyaa irra jiraatan hirmachiisee Sochii FDG irraa gara Sochii warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXGtti jijjiramuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Uummata Oromoo mara qabsoof hiriirsee falmatee falmachiisuun wareegama qaalii dachaan kanfaluun waggaa tokko guutuu utuu wal irraa hin kutii falmachuun mootummaa abbaa irree afaan boollaa irraan qaarisaa jiraachuu kan mirkaneesse ta’uu isaa fi bara Uummatni Oromoo gootummaan ka’ee haqa isaaf falmachuun sadarkaa İdil-Addunyaatti beekamtii argatee fi mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo injifannoolee cululuqoo tilmaama hin qabneen gonfamedha. Yaadannoo Sochii Sadaasa 9/2005 Waggaa 11ffaa fi Yaadannoo Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa  FXG  Sadaasa 12/2015 Guyyaa yaadannoo fi kabajamaa ta’uu Labsinuu qabxiilee armaan gadii bu’uura godhachuun ta’uu ni hubachiifna!!

  1. Yaadddannoon Kun Yaadannoo Biyyoolessa Oromiyaa kan Gootota Qabsoo Bilisummaa Oromoo Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FDG Sadaasa 9/2005 fi Yaadannoo sochii warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Sadaasa 12/2015 irratti Wareegaman yaadachuu fi Kaayyoo İsaan irratti wareegaman gaaliin ga’uu irratti kan xiyyeeffate ta’uu hubachiisuun, bara kana Sadaasa 9 hanga Sadaasa 12/2016tti dhimma qabsoo biyya keessa Warraaqsaa FXG irratti fuulleeffachuun haala yeroo ammaa maqaa labsii muddama wayyaaneen (State of emargency) jechuun biyyatti gara bulchiinsa waraanatti kallattiin deebisuun yeroo amma uummata Oromoo irratti yakka waraanaa fi duula duguuginsa sanyii rawwachuun ajjeechaa jumlaa, hidhaa jumlaa, mana hidhaa keessatti hiraarfamuu fi ibiddaaf rasaasaan gubamuu, saamicha fi sakkatta’insa seeraan alaa, humnaan dirqisiisanii gudeeduu fi waraanaan shororkeeffama jiraachuu uummata keenyaa argaa jirruu of irraa dhaabsisuun bilisummaa keenya gofachuuf fallii fi malli jiruu qabsoo keenyaatti jabaachuu ta’uu hubachuun bifa itti qabsoo warraaqsaa FXG amma adeemaa jiruu daranuu jabeessinuu, mariifii sagaleen uummata keenya wareegamaa jiruu itti dhageesifamu,kan dinagdeen qabsicha galiin gahuuf itti walitti qabamu, fi ijaarsii uummataa keenyaa keessa alaan jabaatee itti fufuu ta’uu Qeerroon bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun uummata Oromoo hundaafi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf dhaamsa dabarseera!!
  2. Qeerroon Bilisummaa Oromoo Warraaqsa amma Wayyaanee Aangoo irraa qaarisaa jiruu fi warraa faalla qabsoo bilisummaa Oromoo ta’an sammuu gubaa jiru kana dhoosee injifannoolee wareegama miliyoonotaan dhufaa jiruu sekoondii tokkoof illee haala fedhee kamiin iyyuu akka hinsharafamnee tiksuufi qabsoo bilisummaa Oromoo Sochii warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG galiin ga’uuf halkanii guyyaa aaragalfii tokko malee qabsoo hadhooftuu gaggeessuun diina hidhannoo hiikkachiisaafi Oromoo hidhachiisaa fi falmachiisaa waan jirruuf; Uummatni Oromoo kanneen biyyoota hambaa garaagaraa keessatti argamtan: uummatni Oromoo hundi,Diasporan Oromoo, Actııvistootni Oromoo dhugaan qabsoo uummata Oromoo milkeessuuf onnattaniifi Jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo harka walqabachuun of qusannoo tokko malee Sochii FXG cina dhaabbachuun abbaa irreetti xummura goonee bilisummaa balbala nu geessee jirtu akka dhuunfannuuf waamicha qabsoo jabeessuu irratti xiyyeeffate gadi jabeessuun isiniif dabarsina!!
  3. Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Barattootni Oromoo fi uummatni Oromoo hundi biyya keessatti yeroo amma qabsoo hadhooftuu gageessuun waraana komandii postii Wayyaanee waliin falmaa cimaa gochaa Addatti Qeerroon gototni Oromoo diina hidhannoo itti dhukaasu dura harka qullaa dhaabachuun gootummaan mirga falmaa, jumlaan hidhama, wareegama qaalii kaffalaa fi uummtni keenya cufti qabsoo dorgomaa hin qabne nu waliin hiriiree falmachaa jiraachuu addunyaafi diinni iyyuu ragaa bahaa wayita jiruuti. Qooda sochii kana cina dhaabbachuun diiggaruu fi Wayyaaneetti xummura gochuu dagachuun gurmuun maqaa kora beektota Oromoo jedhuun seeraa tumuu fi Heera baasuufi wal filuuf mummunyuuqaa jiru hawaasa alaa keessatti mumuldhachaa jiraachuu isaa wayita argaa dhageenyutti fallaa akeeka Qeerroon Bilisummaa hanga ammaa wareega baaseefii fi kan karoorfatee ka’een alatti ka’anii bololuun wareegama lammii ofiitti qoosuu fi saba qabsaawu duubatti hambisanii hireen ummatichaa warra qabsaawu irraa hafee ala irraa akka mutaawuufii fakkeessuun karaa akka hin taane hubachiifna
  4. Qeerroon Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa Sochii Warraaqsaa Biyyooleessa Oromiyaa adda dureen gaggeessa jiruu ta’uu firris diinnis ni beeka; Jaarmiyaan kun tarsiimoo warraqsaa Mataa ofii fi Kaayyoo itti maskamu kan qabu ta’uu irra darbee seeraa fi heeraa itti mootummaa dimokiraatawaa mirgi dhala namaa fi mirgootni dimookiraasii keessatti kabajamuu danda’anii fi mootummaa ittin ijaaruuf adeemuu bifa qindaa’eefi haala addunyummaan waliin wal simuun qindoominaan kan qabu ta’uu uummata Oromoo fi Jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf ni mirkaneessa!!
  5. Walgahiin hayyoolta Seeraa Oromoo kan Jaarmiyaalee siyaasaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo tokkomsuu bu’ura godhate Londonitti gaggeeffamuu quba qabna. Ammas Walga’iin akkasii kan akeekaa jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu fi tokkomsuu fi sochii warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG gaggeessa jirruu jabeessuuf onnate akka barbaadamuu fi jaarmiyaaleen Qabsoo Bilisummaa Oromoo hundi  irraa qooda fudhatanii fi caalmatti qabsoo biyyaa keessa gaggeeffamu cina dhaabbachuu irratti kan fuulleeffate itti fufinsaan akka gaggeeffamu dhaamuun cinatti beektootni Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo duuba dhaabbattanis gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti ol aseenuun dandeettii qabdaan, humna qabdanii fi qabeenyaa qabdaniin  galii bilisummaa uummata keenyaa  fi walabummaa biyya keenyaa akka geenyuuf akka of kennitan Qeerroon billisummaa Oromoo waamicha fi dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsera!!

Akeekaa qabxiilee armaan oliifi haala waliigalaa qabsoon bilisummaa Oromoo itti jiruu bu’uura godhaachuun guyyaan yaadannoo Sadaasa 9,2005 fi Guyyaan yaadannoo Sochii warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG akka guutummaa Oromiyaa fi bakka uummatni Oromoo itti argamuu sadarkaa Idil-Addunyaatti sadaasaa 9 hanga Sadaasa 12/2016tti bifa adda ta’een kan kabajamu ta’uu qeerroon Bilisummaa Oromoo hubachiise!!

Injifannoon uummata Oromoof!!

Gadaan Gadaa Bilisummaa Oromooti!!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!

Finfinnee, Oromiyaa

Onkololeessa 31/2016

1 thought on “Sadaasa 9 Guyyaa Yaadatnoo Fincila Diddaa Gabrummaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

  1. Pingback: Oromia: #OromoProtests: Gabaasa Fincila Xumura Garbummaa (FXG) Oromiyaa 2016 (November) | OromianEconomist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s