Sagantaan Dirmannaa Xumura Gabrummaa Konyaa ABO Washington, DC Ful. 11, 2016ti Geggeeffame Milkiidhaan Xumurame.

http://www.Ayyaantuu.net Walgahii Konyaan ABO Washington DC mata duree Dirmannaa Xumura Gabrummaa jedhuun Dilbata Fulbaana 11, 2016 waame bakka sabboontoti Oromoo fi miseensoti ABO naannoo Washington, DC, Maryland fi Virginia heedduunii fi hooggantooti Olaanoo ABO argamanitti haala onnachiisaa fi hamileen guutameen geggeeffameera.

abo-5Sagantaan WBO fi ummata Oromoo humneessu xiyyeeffate kun yaadannoo gootota Oromoo Bilisummaa Oromootiif wareegamaniitiin kana calqabame yoo tahu itti aansuudhaan eebbi manguddotaa fi faaaruun alaabaa wal-duraa duubaan taasifameera.

Sirna baaniinsa sagantaa guyyaa kanaa bakka buutoti Konyaa ABO konyaa Washington DC kaayyoo wal-gahii guyyaa sanaa yeroo ibsan qabsoon Bilisummaa uummata Oromoo haala hamaa fi wal-xaxaa heedduu keessa darbee sadarkaa Oromoon humna amansiisaa fi tasgabbeessaa gaanfa Afriikaa tahuu irra gahuu heeranii, Oromoon caalatti humnoomee fi irroomee kaayyoo qabsaa’otii fi sabboontoti kumaatami itti wareegaman bakkaan gahuuf lammiin Oromoo keessattuu Oromoon biyyya ambaa jiraatu(Diaspora Oromo) qabeenyaa, beekumsa/hogummaa, humnaa fi waan danda’u hundaan qabsoo adda durummaa ABOtiin Oromiyaa keessatti ummati Oromoo fi Qeerroon finiinsaa jiran cina dhaabbachuun yeroon isaa amma tahuu fi gaaffii seenaa fi lammummaan dhiyeessaa jiran tahuu jala muranii waamicha akka birmannaatti dhiyaate kanaaf Oromoon hundi akka deebii kennu gafataniiru.

Sagantaa guyyaa kanaa keessaa tokko kan ture sirni kenniinsa waraqaa raga waajjira Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo irraa ergame sabboontota Oromoo yeroo dhiyootti qabsoo Bilisummaa Oromoo deggeruu fi WBO humneessuu keessaatti gumaacha olaanaa fakkeenya tahuu fi honnachiisaa raawwataniif ergame kan HD GS ABO J/Dawud Ibsaa fi MDDD ABO J/Araarsaa Biqilaan mallatteeffame gama J/Abbaa Calaa Lataatiin kennameera.waraqaa-ragaa-j-abbaa-caalaa-j-asaffaa

Keessumaa kabajaa guyyaa kanaa kan turan keessa J/Abdii Raggaasaa, Itti gaafatamaan WBO walii-galaa toora bilbilatiin ibsa sochii WBO yeroo amma kennaniin Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBOn) yeroo ammaan tana Oromiyaa Kibbaa, Kibba-Bahaa, Dhiyaa fi Kaaba akkasumas giddu galeessa Oromiyaatti sadarkaa adda addaatti humna koloneeffattuu Wayyaanee ummata keenya irratti yakka gara-jabeenyaan guutame raawwachaa jiru irratti haleellaa halo bahuu fudhachaa jiraachuu isaa ibsanii, caalatti ummata keenya tiksuuf WBOn jabaachuu akka qabuu fi tooftaaleen adda addaas baafamanii akka ummati keenya humna’u kan godhamu tahuus hubachisaniiru. Yeroo ammaa kana WBOn Oromiyaa bakkoota adda addaatti humna mataa isaa biyya keessatti leenjisee bobbaasaa jiraachuu ibsanii, karooraa fi bobbaatii WBO milkeessuuf ummati Oromoo keessaa fi alaa gaachana isaa Waraana Bilisummaa cina dhaabbachuun humna haarawa dabalamu hidhachiisuun yeroon isaa amma tahuu jabeessanii hubachiisaniiru.

Gama biraatiin J/Gollichaa Dheengee ajaajaan WBO Zoonii Kibbaa hasawa toora bilbilaatiin taasisaniin Sochii fi tarkaanfiin WBO Zoonii kibbaa humna qubattuu Wayyaanee irratti fudhataa jiru caalatti jabaachaa jiraachuu fi tarkaanfilee boonsaa WBOn hanga ammaatti fudhate irratti eda’uun injifannoolee olaanaa galeemessisuuf sochiin jabaatee akka itti jiramu beeksisaniiru.

Guyyuma kana keessumaa kabajaa fi dubbattoota sagantaa kana aka turan J/Urjii Dhaabaa fi J/Billoo Garbii miseensota WBO duraanii hasawa hamilchiisaa fi gootummaan guutame wal-duraa-duubaan kan taasisan yoo tahu, ibsa bal’oo J/Urjiin kennan keeysatti qabsoon Oromoo mirga abbaa biyyummaa gonfachuuf geggeeysaa jirui fi haarsaaqaalii itti kafalaa turee amma itti jiru jijjiirama irra-dibaa ykn empaayera suphuu osoo hin taane sirna empaayeraa waggota dhibba oliif Oromoo irratti diriiree Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisaa jiru hundeedhaan buqqisuu fi mirga hiree murteeffannaa Oromoo kabachiisuuf akka tahe ibsanii, mirga kana diinni nu qabatee nu ajjeessaa, saamaa, hidhaa fi qe’ee fi lafa keenya irraa nu buqqisee kaan kadhataa taasisee kaan ammo biyya irraa har’iee lafaa fi qabeenya keenya dhuunfatee jiru akkasumaan mirga abbaa biyyuummaa keenya tola nuuf kennuuf qophawaa waan hin taaneef Oromoon irree fi gaachana isaa Waraana Bilisummaa Oromoo jabeessuu fi humneessuudhan guyyaa injifannoo akka as gabaabsu dhaamanii jiru. Itti dabaluudhaanis, ummati Oromoo yeroo hamtuu kana keeysatti dhaloota Qubee harkaa duwwaa waraana humna koloneeffattuu dura dhaabbatee lubbuu isaa bilisummaa saba isaatiif wareega kaffalaa jiru irraa barmoota argachuudhaan Oromoon marti diina keenya kuffisuu irratti akka waliif birmatuu fi fincila amma itti jirmau kana ka xumuraa akka goonu dhaamsa isaanii jabeessanii dabarsaniiru. Keessattu Oromoon biyya abbaa isaa irraa hari’atamee koolu galtummaan jiraatu gargaarsa gama hundaan irraa eegamu gumaachuudhaan qabsaa’otaa fi ummata Oromoo akkasumas qeerroo Oromoo bira dhaabbachuun kan yeroon itti hin kennamne ta’u irra deebi’anii hubachiisaniiru.j-urjii-dhaabaa

Gama biraatiin J/Billloo Garbii miseensi WBO duranii hasawa guyyaa kana tasisaniin akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi galma isaa erga ibsaniin booda fakkenya qabsoolee bilsummaa addunyaa kana irratti taasifamani galma gahan akka fakkenyaatti caqasuudhaan qabsoon bilisummaa kamiyyaa akkuma calqaba humnaan mirgi sarbame, bilisummaanis/mirgis humnaan deebi’uun ala furmaati biraa akka hin jirree fi humnaa fi sirna ummata Oromoo waggoota dhibbaa oliif mirga sarbee humnaan gabroomsee jiru humnaan of irraa fonqolchuun mirgaa fi dirqama Oromoo akka tahee jala muranii jiru. J/Billoon hasawa isaanii itti fufuudhaan, waraanni Bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti halawaan akkan rakkisoo tahan keessa injifannoodhaan taruudhaan humna qubattuu TPLF isa hanga funyaaniitti hidhatee WBOtti bobba’aa ture cabsee waraanuma diinaa kana irraa hidhannoo hiikkatee ittiin lolaa turu ibsanii, haala guddina qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi babal’ina babba’a fi tarkaanfii WBO irraan kan ka’e leenjiin loltummaa illee Oromiyaa bakka adda-addaatti akkuma videodhaan ragaadhan agarsiifame bayyachaa waan jiruuf uummati Oromoo humna bilisummaa isaaf jecha kitimaa lubbuu kaffaluuf socho’aa jiru kana cina gama hundaan dhaabbachuun dirqama seenaa fi dhalootaa tahuu hubachiisaniiru.

Itti eda’uudhaanis waltajjii guyyaa kanaa adda kan tasisee keessaa waamicha deggersa WBO fi kaka’umsa jaalleewwan qabsoo fi miseensoti WBO duraanii godhaniin hawaasi Oromoo naannoo Washinbgton, DC, Maryland fi Virginia guyyaa kanatti galma walgahii kanatti argame aluma tokkicha ol kahuudhaan toora galee haala Oromoo boonsuu fi hamilee guddaadhaan gumaacha doolara Ameerikaa guddaa waraana isaa WBOdhaaf gochuun bekameera.dirmannaa-xumura-gabrummaa-fulbaana-11-2016

Guyyaadhuma kana Videon yeroo dhiyootti Oromiyaa irraa ergamee fi kan sirna eebbaa leenjifamtoota miseensota WBO Oromiyaa keeysatti mooraa lenjii tokko irraa ergameefi agarsiisu hawaasa Oromoo waamicha Birmannaa kanaaf deebii kenneef agarsiifamee deggersaa guddaa argamsiisee hamilee guddaatti kakaasee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: