Mootummaan Wayyaanee Godina Ilu Abbaa Booraa Bakka Lamatti Qooduuf Murteessee Baajeta Sekterootaa Ammoo Gutummaatti Irraa Dhaabuu Qeerroon Gabaase.

Muddee 1,2015 Mattuu

IMG_20151128_120329Bulchiinsi Godina Iluu Abbaa Booraa :-Godina Buunnoo Beddelleefi Iluu Abbaa Booraa jedhamtee iddoo lamatti ba’uuf haal dureen marti xumurame yeroo jedhamu kanatti sekteroonni mootummaa jaha godinicha keessaa bajata hin qabani bajati ramadames hanga ammaa isaan hin geenye jedhameera

Qeerroon Beddellee akka nutti himetti yeroo ammaa kana godinicha guutuutti waajjirri hojjettoonni Waajjira galii galii eenyuuf galchina? galiin nurraa galu guddaa ta’ee utuu jiruu sekteroonni jaha galii ittin socho’anirra darbee,waggaa darbe sektara dargaggoof ispoortii aanaa Cawwaaqaa akka fakkeemnaatti yoo fudhanne miindaa waggaa keessaa kan ji’a torbaa qofatu kaffalameefi. Kanaafuu eenyuuf galii galchina jechuun warri gaaffii kana kaasan akka diinatti ilaalamuun himati irratti banamee akka jirus beekameera. Godinni Iluu Abbaa Booraa bal’inaafi haala mijataa qaburraa yoo ilaalame Godina lama mitiitii afurittii yoo ba’e kan hojii saffisiisu ture.Haata’u malee,akeeki OPDO guddinaaf utuu hin taane olola siyaasaatiif itti fayyaduufidha.

Yeroo ammaa kana Magaalaan mattuu Ibsaa hin qabdu bishaanuma magaalattii keessa burqu ijaarsa irratti ijaaranii bishaan qulqulluu uummatichi dhuguurra uummatichi konkolaataadhaan torban keessatti kontiraataan gurma’anii waraansofatu.

Gama hundumaan Iluun buna,bosona yaayyoo kan uummata Oromoo boonsu galii biyyaa ta’u qabaattus faayidaan uummatichi irraa argatu homtuu hin jiru Dachee badhaatuu kana keessatti namni bilbilaan wal hin argu sababisaa neetworkiin kibba lixa Oromiyaa immoo addatti rakkina qaba waan jedhamuufi Walumaagalatti, Iluu Abbaa Booraa fi uummati Oromoo yeroo ammaa kana mootummaa garboomfataa kanaan saamamaa jira waan ta’eef kaanee falmachuutu nuuf furmaata
Ka’i Qeerroo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s