Giddu Galeessa Oromoo Sulultaa Keessatti Madheen Iftuu Barii Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Kabajatan

Ebla 16,2014 Sulultaa

Bara dhufaa darba guyyaan kun kan hin dagatamneedha. Egaa namni biyyaa fi lammii qanu seenaa hin dhabu.

DSC01251Hara Ebla 15 GGO yaadachuun sababa goonee Gootatu Goota yadata jedhuun nuti maadheen Iftuu Barii miseensa guutuu maadhee keenya waliin akkasuma caasaa of jalaa qabnu waliin godina Addaa Finfinnee magaalaa Sulultaa irratti wal geenyerra.

Gootota oromoo wareegaman yaadachuun keenya irbuu goototaa tiksinee akeeka isaanii galmaan gahuudha. Dursa wal argee keenya irratti daqiiqaa tokkoof yaada sammuu kan yaadannoo gootota darbanii erga goone booda gara gootota darban kana namoota yaraa tuquudhaan wal yaadachiisuutti seenne. Akkuma beekamu dhuma jaarraa 19ffaa irraa kaasee uummanni oromoo garbummaatti kufe,hanga haraatti gabrummaa of irraa kaasuuf lubbuun ilmaan oromoo itti wareegamaa as gahe. Baraoota 1960n keessa sochii Ijoollee Baalee mooticha Haayilasillaasee of irraa qolachuudhaan qabsoon uummata isaa waliin Jeneraal Waaqo Guutuun eegale.Akkasuma uummata isaa waliin diina of irraa qolachuudhaaf Salaale laga Mogoritti Hagarii Tulluutiin eegale,miidhaa uummata oromoo irra gahaa ture mooticha Haayilasillaaseetiin gahaa ture dura utuu dhaabbatuu Naqamtetti wareegame.Isaan kana wal yaadachiisuuf yoo tahu barootuma kana irraa kaasee saba isaaf jaallewwan wareegamaa hanga haraatti dhufeera. Qabsoonis hin dhaabbanne jaallewwan hedduu saba isaaf wareegaman keessaa muraasni yoo dhoofnee wal yaadachiifnu,

. J/Taaddasaa Birruu

.K/Alamuu Qixxeessaa

.Haayilamaariyam Gammadaa

.Haaj Roobale Turee

.Haaj Adaam Sooddoo

.Baqqalaa Nadhii

.Abdiisaa Aagaa

.K/Qadiidaa Gurmeessaa fi kkf wal yaadachiisuudhaan GGO Ebla 15/2014 waliin kabajannee oolleerra, kanaan wal qabatee walaloo akka armaan gadititi gabaabinaan dhiyeessina!

Oromiyaa fi Gootota Ishee!

Haadhakoo haadha seenaa badhaatuu oromiyaa keenyaa

Haadha bineeyyii bosonaa hundumtuu si jaallannaa

Dacheenkee bareedduudha gootota kan biqilchite

Dhiira akka Taaddasaa Qeerransa Birruun dhalche

Jaallewwan Taaddee Birruu Kan darban baayetu jiruu

Dhiira baddaa Salaalee Agarii ilma Tulluu

Leenca Mogorii bahe dhufe kan Dilgaasaa

Akka hin dogoggorre Badhaadha maqaansaa

Itti taatuu onneessaa kan ajjeese diina isaa

Warra kaayyoodhaaf bahe kaayyoodhaaf wareegame

Takkaallee hin badu ni galmaa seenaansaa

Dhufe kan wallaggaa Abdiisaa ilmi Aagaa

Qeerransa tole hin jenne goobe jarreen alagaa

Mana hidhaa jijjigsee marataa of fakkeessee

Alagaa rifaasisee itti iyyeetu naasisee

Fakkeenya ijoollee keenyaa Abdiisaa ilmi Aagaa

Akkana Ee yaa korme leenca mucaa wallaggaa

Keenya ijoolleen kanniisa akka leencaa fi qeerransaa!

Maqaa waamnee hin fixnu seenaanuu ni yaadata!!

Kanatti fufuudhaan Iba ejjennoo gabaabaa akka maadhee keenyaatti lafa keewwannu:

1. Maal nu gooti maal fiddiidhaan mootummaan wayyaanee akkuma kanaan dura godina oromiyaa bakka adda addaatti sirna bittaa isaaf qajeelfachuuf jecha ciccire amma ammo naannowwaa Finfinnee federaala jala galchuudhaaf halkanii guyyaa leellisaa jira,nuti kan jennu Finfinneen handhuura Oromiyaa akkuma tahe kan Oromootis tahus naannoon Finfinnee federeela jala galuu hin qaban jennee mormii keenya ejjennoo keenyaan ibsanna.

2. Dameen habashootaa oromiya keessa jiraatanii gocha minilik oromoo irratti raawwachaa ture akka injifannootti leellifatu,haras gocha kana utuu deebisanii hin jibban, kan jiraatan oromiyaa keessa garuu oromoo irratti faarsu, ejjennoo xumuraa maadhee Iftuu Barii irraa,Leellistoonni sirna nafxanyaa dirree oromiyaa irraa ha bahan, gola isaaniitti haa deebian jenneen ejjennoo keenya tokkummaadhan ibsanna.

Maadhee Iftuu Barii Ebla 15,2014.

1 thought on “Giddu Galeessa Oromoo Sulultaa Keessatti Madheen Iftuu Barii Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Kabajatan

Leave a Reply to Balisa Obsee Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s