Gidiraa Wayyeeneen Irraa Gahu Irraan Kan Ka’e Hojjettoonni Godina Sidaamaa Naannoo Gadhiisaa Jiru

Waxabajjii 08,2013 Yirgaalem
Gabaasaa godina Sidaamaa Aanaa Daallee irraa guyyaa Waxabajjii 5 addeessuun magaalaa Yirgaalem irraa hojjetootni fayyaa mootummaan Wayyaanee baajata hojii guyyaatti baasuuf dhorkachuu fi dhimma hidhaa laga Abbaayiif ammoo miindaa qaban irraa kutuudhaan hojjetootni kun hoji dhaabuudhaan bakka biraatti sochii akka godhaa jiran gabaasaan addeessa.Akkana jedhuun hojjetootni fayyaa kun yaada isaanii ibsatu ” waan ittiin jiraannu irra erga citee biyyaa baana malee maaliin jiraanna, hangafti wayyaanee du’aan adabamus nama kaayyoo fi mul’ata isaa bakkaan ga’u iddoo buufatee ittiin nu mankaaraarsaa jira. carraa uumamettis fayadamee of gamagamuu dhiisee gateettii keenya keenya dhiigsaa jira”jedhu. Hojjettoonni buufata fayyaa sana jiran ji’a torbaaf kafaltii malee hojii guyyaa sanbattan lamaani fi guyyaa kaalandariin biyyattii cufu bilisaan tajaajilaa turanis gaaffii isaanii bifa barreeffamaan nama bakka buufachuun hanga godinaatti adeemanii turan, haata’u malee furmaata argachuu hin dandeenye. akka heerri biyyattii jedhutti namni kamiiyyuu karaa nagaa ta’een gaaffii barbaade gaaffachuuf mirga qaba mootummaan immoo deebii laachuf dirqama qaba. Hojjettoonni kun guyyaa dura dhiisan sana mooraan buufata fayyaa isheen konkolaataa ambulance malee argitee hin beekne guyyaa sana konkolaatan federaala jalqabee hanga yunitii fayyaa aanatii dhufe lafa dhaabbatu dhabe,akkasuma waraqaa beeksisaa xiqqoo dhaadannoo” namni guyyaa hojiif ramadametti buufata fayyaatti hin argamne yunitiin fayyaa aanaa tarkaanfii irratti fudhata jechuun sodaachisanii hojjettoota buufatichaa mirgaa fi dirqama isaanii addaan wallaalchisan , akkasumas immoo gaafa wiixxataa waltajjii xiqqoo yunitii fayyaa godinaa waliin taasisaniin bara kanaaf mootummaa baajata duty akka hin qabneefi bilisaan akka tajaajilaniif murtii irratti baasee akka jiru gabaasaan Qeerroo godina Sidaamaa addeessee jira.

2 thoughts on “Gidiraa Wayyeeneen Irraa Gahu Irraan Kan Ka’e Hojjettoonni Godina Sidaamaa Naannoo Gadhiisaa Jiru

  1. Pingback: Gidiraa Wayyeeneen Irraa Gahu Irraan Kan Ka’e Hojjettoonni Godina Sidaamaa Naannoo Gadhiisaa Jiru | Fighting for Freedom and Equality

  2. Nannoo smale godina libbaan zone jedhamu warada dheka suftu bakee jedhamtu hojjiif demne dararaa addaa nurraa gahaa jiraa gidiraa addaa kan hiriyaa hin qabnee kessaa jirraa isiin oromoodha nuun jechuun ararafamaa jirraa . Yaa ilmaan oromoo du,ai nuuf goodhaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s