Utaaltee muka yaabdee, Buutee ilmoo ishee dhabde.

Jiituu Sabaafi Lammii Moosisaa; Unbarsiitii Finfinnee Amajji, 2013

Kuaa 2ffaa

“Kan dagalee raasu yemmuu namatti bu’e argu….”

Kabajamoo dubbistoota barruu kanaa, kutaa jalqaba barreeffama kaanaa keessatti qabxiiwwan ijoo tokko tokko kaasuf yaallee turre. Inni dursaafi waliigalaa gidiraan adda addaa jiraatullee abbaan dhugaa tasuma gola salphinatti akka hinafne; warri dhugaa awwaaluuf dhagaa gangalchan ooli bulii booda matuma isaaniitiin bool’a salphinaatti yoo dhidhiman seenaa kaleessaarraas ta’ee jiruu har’aa keessattii argaa jiraachuu keenya wal yaadachiifnee turre. Barreessitoonni barruu kanaa bardheeraa of duuba deebinee seenaa kaleessaa dubbachuuf tarii umriin nu daangessullee, barri keessa dhalanneefi keessa jirru yeroo qabsoon Orommummaafi Bilisummaa sadarkaa murteessaarra gahe ta’uun adeemsa kana keessatti waa hedduu arginee deebifnee akka dubbannu seexaa seenaa nutti hore. Dhugaan seenaa quqquuqee nu dubbisullee dubbii keenya dura Angaftichaafi Angaftittiif SAFUU qabnaa “NU OOFKALCHAA!” jennee gara dubbii kaaneefitti ceena.

Guutuu isaa dubbisuuf:- Utaaltee muka yaabdee, Buutee ilmoo ishee dhabde 2.doc

1 thought on “Utaaltee muka yaabdee, Buutee ilmoo ishee dhabde.

  1. Warra barruu kana qophoositan guddaa isin galateeffachaa, salphoon ofumaaf salphatti. hojiin namittii kanaa seenaan fi dhalootata dhufuuf taa`eeraaf.goobanni daaccee ill bara qaroomniif barnootni akanatti hin guddaanneefi seenaan lammii keenyaa akkanatti hin galmoofnetti gurgure. kunimmoo waanti hundi osoo arka jiruu garaa dhuunfaa isaatii jedhee badii hin irraanfatamne saba isaa irratti raawwate. salphinni kana caalu hin jiru. du`a uummata keessatti ajjeesan caala.hin geenye amma illee. ganaa ilmoo isaattis salphinni kun darba. lammii fi ilmoo isaatiif seenaa kaa`eera. ammas bakka jirutti hin ooluuf mootummaan kun isa dhiisullee qeerroon isa hin dhiisu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s