Haala Yeroo irratti Ibsa Hatattamaa Sochii Dargaggootaa Bilisummaa fi Deemokraasii (Qeerroo)
Hagayya 21,2012

Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Obbo Mallas Zeenaawii addunyaa kana irraa duáan boqochuun miidiyaalee sirnichaa irratti labsamuun beekamaa dha. Duuti Muummicha Ministeeraa kun eega dhagahamee turullee, mootummichi yeroo dheeraa ukkaamsee taaée amma reef labsuun isaa haala keessa isaa tasgabbeeffachuuf akka tahetti tilmaamna. Muummichi Ministeraa waggootii 21 darban keessatti lubuu ilmaan namaa kumataamaan bilash dhumateef gaafatamaa tahan illee, guyyaan du’a isaa seenaafuu akkas wal dhawuutti fi akka dhala namaatti gadda nutti dhagahame ni ibsina.
Bulchiinsi Obbo Mallas Zeenaawii bulchiinsa abbaa irrummaa fi faashistummaa akka tahe kanneen isa waliin biyya dhiigsan irraa kan hafe hunduu itti walii gala. Obbo Mallas Zeenaawii gochaalee faashitummaa fi abbaa irrummaa bulchiinsa isaanii keessatti hojii irra oolchaa turaniif itti gaafatamaa tahuu eeruudhaan akka hatattamaan aangoo gadhiisan ibsa Caamsaa bara 2011baafneen gaafachuun keenyas hin dagatamu.
Ibsa kana keessatti, biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun addatti waggaa digdamman dabran karaa siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee deega caalaa hamaate keessa akka jirtu, sirni siyaasaa mootummichi lafa jalaan ittiin geggeeffamu yaad-rimee Istaaliinistummaa irratti akka hundaaé, qoodamiinsi aangoo walabaa karaa seera baaftotaa (legislatives), seera murtootaa (judiciaries) fi seera alangootaa (executives) dhugaadhaan addaan bahee karaa walabummaa isaanii eeggataniin hojii irra oolaa akka hin jirree fi qabxiilee jajjaboo biroo yaadachiisuudhaan ture kan gaaffii aangoo irraa kaúu Muummicha Ministeeraa kana dhiheessine.
Ammas yaaduma ibsa olitti eerame keessatti kaafne gad jabeessuudhaan gaaffiileen armaan gadii akka hatattamaan sirna amma aangoo harkaa qabuun osoo guyyaan itti hin kennamne deebii argatan barbaanna:
1. Hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu osoo sabaa fi amantiidhaan adda hin baane hatattamaan akka gadhiifaman; addatti ammoo hidhamtootni Oromoo kan kumoota kudhaniin lakkaawaman fi hedduun isaanii kan waggaa 21 hidhaan dararamaa jiran akka hatattamaan gadi lakkifaman gaafatna.
2. Gaaffiin hawaasni Muslimaa gaafachaa jiru daddaffiin akka deebii sirnaa argatu, hogganoonni hawaasichaa dhimma kanaan wal qabatee hidhamanis akka gadhiifaman;
3. Seeronni maqaa “farra gooltummaa, seerota hawaasaa fi miti mootummaa, seera media ” jedhuun mirgoota siyaasaa fi hawaasummaa danquuf baafaman akka dafanii kaán;
4. Loloonni mirga bilisummaa fi demokraasiif jecha ummatootaa fi mootummicha gidduutti, addatti ammoo dhaabota ummatoota bakka buán kan akka ABO, ABBO fi kan biroo fi mootummaa gidduutti waggoota 20n dabraniif geggeeffamaa ture akka hatattamaan haasawaa ifaa, bifa ummataa fi addunyaaf banaa taheen dafee akka xumuramu; gaaffiileen ummatoota kanaas karaa nagaan deebii ifaan akka kennamuuf.
5. Mirgi hiriira nagaa bahuu, ijaaramuu fi walitti qabamuu heera mootummaa keessatti mirkanaaé akka hojii irra oolu, qoqqobbiin mirgoota ummataa kana danquuf taasifamaa jiru akka hatattamaan kaú;
6. Mirgi ijaaramuu fi yaada ofii walabaan ibsachuu akka kabajamu.
Sochiin Dargaggootaa Bilisummaa fi Demokraasii (Qeerroon) gaaffiileen armaan olitti kaán akka deebii hatattamaa argatanii fi jijiiramni ifaan hanga argamu qabsoo isaa kan it ti fufu tahuu mirkaneessa. Ummanni keenya Oromoo fi ummatoonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa keessa jiran cuftuu gaaffii mirgootaa kanatti fayyadamoo tahuudhaan qabsoo bilisummaa fi demokraasiif taasisaa jiran akka finiinsan waamicha dabarsa.
Walumaa gala hanga sirni fi caasaan cunqursaa bakka irraa ka’uu mirgootni Umamtaa fi dimokrasii kabajaman qabsoon ummataa akka finiinuu gadi jabeessinee dhaammatna
Haqni ni injifata!
Ka’I Qeerroo!
Sochii Dargaggootaa Bilisummaa fi Deemokraasiif (Qeerroo)
Hagayya 21, 2012

Ibsa Qeerroo Hagayya 21,2012

3 thoughts on “

 1. ibsa sirri fi bilisummaa kenya hanga gonfannutti qabsoo ittuma fufna.
  kunis bilisummaa keenya mootummaa halagaa irraa kadhaan utuu hin ta’iin
  tokkummaan hundi keenya yoo qabsoofne haalli dirqisiisuun mootummichi ethiopia burkutaa’aa jiru kun hundeen ni buqa’a
  ibsi qeerroo kunis haqa irratti waan hunda’e ta’eef WABO cinaa dhaabachuun
  qabsoo haa finiinsinu!!!
  IUO
  G3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s