Yoo Garaa Irraa Booyan Imimmaan Hin Dhibu

(Ibsa ABO Sadaasa 01, 2019)

49836961_1847712095355333_3193898111219007488_oMuummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjiilee ilmaan Oromoo itti mariisisan adda addaa irratti waaee wareegama Jaal Laggasaa Wagii fi sanaan wal qabsiisee dursanii akka Mootumman EPRDF bobbaa waraanaa irratti gaggeessuuf deemu HayyuDuree ABO Jaal Daawud Ibsaatiif odeeffannoo dabarsuu isaanii deddeebisanii oggaa kaasan dhagahaa turre.
Akkasumas, yeroon isaan gumaacha maallaqa ABOf taasisan akka tures dubbachuu isaanii dhageenya. Kun dhugaa moo soba? Maaliifis dhimma kana irra deddeebianii kaasuun feesise? gaaffii jedhuuf deebisaa kennuun barbaachisummaan isaa waan nutti hin mulanneef calisuu filannee turre. Haa tahu malee dubbiin kun deddeebiee kauu isaa dugda duubaan akeekni dhokataan jiru waan nutti mulatuuf fi Ummatni keenyas haqa jiru dhagahuun waan isa gargaaruuf dhimma kana irratti dhugaa jirtu ifa gochuu filanne. Dubbichi akkana:
Muummeen Ministeeraa Itoophiyaa haraa Dhaabbata INSA (Information Network Security
Agency) Itoophiyaa keessatti hojjechaa akka turan beekamaa dha. Wareegamuu Jaal Laggasaa
Wagii xiqqoo dursee namni caasaa Tikaa EPRDF keessa hojjechaa ture (kan ammatti maqaa
isaa dhawuun hin feesisne) tokko biyya Jarman irraa HayyuDuree ABO Jaal Daawud Ibsaatti
bilbiluudhaan namni Abiy Ahmed jedhamu kan odeeffannoolee walqunnamtii adda addaa
hordofuu, dhaggeeffachuu fi butuu kkf. irratti hojjetu tokko akka Jaal Daawud dubbisuu
barbaadu itti hima. Jaal Daawudis tole jedhee qunnamtii kanaaf haala mijeessa. Akkaataa
kanaan Dr. Abiy (yeroo sanatti Jaal Daawud waliin eenyummaa walii kan wal hin beekne
tahamus) qilleensa irraan Jaal Daawud Ibsaa waliin qunnamtii godhee wal haasawuun isaa
waan jiraa ti. Haasawa sana keessatti Jaal Laggasaa Wagii ajjeesuuf akka hordoffiin
gaggeeffamaa jiru odeessaa fi yaada qabu Jaal Daawuditti himuun isaatis dhugaa dha.
Gumaacha maallaqaa ilaalchisee kan jedhame garuu wanti Dhaabni/ABOn beeku hin jiru.
HayyuDureen (Jaal Daawud Ibsaa) akkuma odeeffannoo kana argateen Jaal Laggasaa Wagii
dubbisuudhaan akka tarkaanfii baraarsaa fi of eeggannoo fudhatu (hanga nannoo sana gadi
dhiisee deemuutti) ajaja itti kenne. Jaal Laggasaa Wagii gama ofitiin odeeffannoo loltummaa
(military intelligence) sadarkaa ofiitti qabus erga ibseen booda tarkaanfiilee baraarsaa fi of
eeggannoo barbaachisan kan fudhatu tahus, loltoota ajaja isaa jala jiran kan bakkoota adda
addaatti bobbaasee jiru marfama diinaa keessatti, naannichas diinaaf dhiisee bakka sana kan
gadi hin lakkisne tahuu isaa beeksisuudhaan murtii fudhate. Qunnamtii qilleensa irraatiin kuni
tahee osoo hedduu oolee hin bubbulin Jaal Laggasaa Wagii wareegame.
Wareegama Jaal Laggasaa Wagii ilaalchisuudhaan dubbii Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa
Dr. Abiy Ahmed biraa deddeebiee kau ilaalchisee dhugaan jiru kanuma. Jaal Laggasaa Wagii
akkuma Jaallan hiriyoota, hordoftootaa fi angafoota isaa Gootowwan Qondaaltota WBO
hafaniitti Bilisummaa Saba Oromootiif jecha waggoota dheeraaf lolee, lolchiisee gootummaa
olaanaadhaan wareegama lubbuu baase. Dhugaa kana eenyu illee haaluus tahe dantaa siyaasaa
kamiifuu jallisee Ummata keenya ittiin burjaajessuu hin dandau. Duulli waraanaa (Military
Operation) sadarkaa olaanaatti Mootummaa Itoophiyaa kan EPRDFn hoogganamuun
qindeeffamee Jaal Laggasaa Wagii ajjeesuuf gaggeeffame sun bifa kamiin akka gaggeeffamee
fi eenyuun akka hoogganames tahe eenyufaan akka keessatti hirmaatan ammoo viidiyoo yeroo
sanatti mootummaan Itoophiyaa maqaa Iccitii Gammoojjii Sahaaraa jedhuun qindeessee
miidiyaa qabuun tamsaase irraa caalaatti hubachuun ni dandaama.
Kana erga ifa goonee booda, Dr. Abiy gaafas Sabboonummaa fi aantummaa Qabsoo
Bilisummaa Oromootiin Goota keenya Jaal Laggasa Wagii baraaruuf kan qooda isaanii
gumaachan yoo tahe seenaan sun hara yeroo isaan aangoo fiixee kan Itoophiyaa bulchuu of
harkaa qabanitti hordoftootaa fi faandhahii Jaal Laggasaa Wagii irratti duula gaggeeffamaa jiru
wajjin bifa kamiin walitti araarfama ? hibboo jettu Ummataaf dhiisna.
Maayyii irratti, Gumaan Jaal Laggasaa Wagii Bilisummaa Saba keenyaa mirkaneessuu tahuu
hubachiisaa, Kabajamoo Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin waan
gaafa sana Ummata keenyaafis tahe biyyattii tanaaf waliin dalaguu dandeenyu turreen olitti
(yoo garaa irraa tahe) hara yeroo isaan aangoo kana of harkaa qabanii fi Hoogganni olaanaan
ABOtis qaamaanuu isaan cinaa jiru kanatti waan nuti waliin hojjechuu dandeenyutu irra guddaa
dha jennee waan amannuuf isa irratti waliin haa hojjennu jenna. Yoo garaa irraa booyan
imimmaan hin dhibu.jedhu mitii ree?
Injifannoo Ummata Balaaf !
Adda Bilisummaa Oromoo
Sadaasa 01, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s