Uummaata Oromoo Hundaaf Baga Jalbultii Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Ittiin Isin Gahe. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname!! 

Baatiin Eblaa Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti baatii addaati. Addatti immoo Ebli 15 Bara 1980moota keessaa Guyyaa Goototni Oromoo Hooggantootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo Imala Qabsoo Bilisummaa Oromoof utuu tattaafatanii harka shiftaa Mootummaa Ziyad Baarree bu’uun Hoggannoonni ABO qaroon namootni 10 haala suukkaneessaan wareegamanii boolla Tokkotti awwaalamuun Tokkummaa Uummata Oromoo waliigalaaf siidaa bu’uuraa kaa’anii darbani, Guyyan Ebli 15 Guyyaa Gootota Oromoo ta’ee bara baraan akka yaadatamuufi kaayyoofi akeekaa Goototni Oromoo qaaliin roga garaagaraan Wareegama qaalii baasaa jiran galiin gahuuf furmaatni keessa deebii hin qabne Qabsoo Bilisummaa Oromoo  ijaaruu, itti ijaaramuun Kaayyoo Goototni Oromoo hanga ha’aa Miliyoonotaan itti Wareegamaa asiin gahaan kan galiin isaa Bilisummaa Uummata Oromoofi Walabummaa Oromiyaa jabeessuu ta’uun beekamadha.

 

 Waliigalatti ABO Ebli  15 Guyyaa Gootota Oromoo ta’ee akka kabajamuuf murtii akka jaarmiyaatti dabarseen uummatni Oromoo Oromiyaa keessa jiraatuufi biyyoota ollaafi bargama jiraatu guyyaa Seenaa qabeessa kana bifa adda ta’een
kabajachaa kan tureefi Kaayyoofi akeekaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo Gootootni Oromoofi Uummatni Oromoo baldhaan irratti wareegama qaalii baasaa jiruuf Qabsoo isaa daran tarkaanfachiisuun injifannoolee gurguddaa Gama Siyaasaa, Aadaa, Afaan, Eenyummaafi Hawwaasummaa har’a muldhatuu kanaafi Sadarkaa Qabsoon Bilisummaa Oromoo har’a irraa gahee jiru kanaan gahuun danda’amee. Galatnifi Ulfinni Wareegamtoota Ilmaan Oromoo qaaliif haa ta’u!!
     Ammas Irra deebinee baga Guyyaa Seenaa qabeessaa Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 Ittin Isin gahe jechaa Wayita Guyyaa Seenaa Qabeessa kana yaadannuufi kabajannuutti qabxiilee kanneen akka ijootti jabeeffachuun barbaachisaa ta’uu uummata Oromoo hundaaf dhaamna!!
1. Bakkaa jirruu hundaatti guyyaa seenaa qabeessa kana yaadachuufi ulfinaafi kabaja guddaa Gootota Ilmaan Oromoo wareegama qaalii baasaan hundaaf qabnu argisiisuun Oromiyaafi Addunyaa Oromoon keessa jiru hundatti kabajachuun dirqamaa ilmaan Oromoo hundaati!!
2. Injifannoowwaan kuufama Wareegamtoota Gootoota Oromoon Argamaan ija Gootota Wareegamaniin ilaaluufi tiksuun , kabajuufi kabachiisuun dirqama ilmaan Oromoo hundaa ta’uu ni hubachiifna!!
3. Qabsoo Bilisummaa Oromoo sadarkaa xummura gabrummaa irra gahee jirutti xummura gochuuf haala yeroo Qabsoon Bilisummaa Oromoo barbaaduun dammaqinsaan Qabsicha cina dhaabbachuun mootummaa abbaa irreefi sirna gabroomsaatti xummura gochuun Bilisummaa Uummata Oromoofi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf uummaatni Oromoo cufti haala fedhee kaamiin iyyuu utuu hin daangeffaminiifi wal hin daangeessiin tumsa Qabsoon Bilisummaa Oromoo barbaadu gochuun kaayyoo wareegamtoota ilmaan Oromoo galiin haa geenyu!!
4. Har’a Qabsoon Bilisummaa Oromoo sadarkaa  bishaan guutee waan hunda buqqisee darbuu danda’uu irra gahee jira; Yeroo kanatti akkuma bishaan guutee garuma luuchaa’insa isaatiin itti seenanii daakuun of olchuun ni danda’ama jedhamu, Diinnifi Caasaan ergamtootni diinaa  sagantaa siyaasaa ittin uummata Oromoo Bilisoomsuu miti mirga kabajuu danda’an utuu lafa irraa hin qabaatiin, injifannoolee Wareegama qaaliin argaman gara dabarsuuf yaada jechaafi gochaan waliif faallaa ta’een uummaatni keenya gowwomfamuu akka hin qabneefi dammaqinsaan qabsoo isaatti akka jabaatuufi injifannoolee wareegama qaaliin argamaan akka hin sharafamneef wareegama feesisuun akka tikfamu dhaamsa dabarsina!!
5. Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 kan bara 2018 kana sababeeffachuun Uummaatni Oromoo caalatti Jaarmiyaa jabeeffachuu, Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO)f tumsa taasisuun caalaatti humneessuufi waan barbaachisuun Qabsootti dirmachuufi Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG jabeessuuf Qeerroo Bilisummaa Oromoof cina dhaabbachuu sochii haala yeroo irratti hundaa’een Qabsoo finiinsuun sirna garboomsaatti xummura gochuun dirqama haala yeroo ta’uu waamicha keenya dabarsina!!
                    Gadaan Gadaa Xummura Gabrummaati
                     Injifannoon Uummata Oromoof!!
                     Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!
                                  Ebla 14/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s