Rakkoo Siyaasaa Itoophiyaa Furuu Irratti Ejjannoo ABO

Ibsa ABO, Ebla 5, 2018

Resolutions of the Oromoo Liberation Front National CouncilAddi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa mootummaa Itoophiyaa waliin jiru nagaan xumuruuf ammayyuu qophii tahuu beeksisaa, hasaawaan ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduu bakka gareen sadaffaa jirutti fi haal-duree tokko malee taasifamuuf taattafatamaa turee karaa mootummaa Itoophiyaa fedhii dhabinnaa irraa fashaalaa bahe akka itti fufu mootummaa Itoophiyaa EPRDFn durfamuuf waamicha isaa haaromsa. Mootummaan Wayyaanee/EPRDF gama isaan kan irraa eegamu akka guutu gadi jabeessee hubachiisa.

ABOn gaaffii Mirgaa ummata Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa lakkaawaa jiruu fi sirna gabrummaa irratti diriiree dararaa ulfaataa fi suukanneessaa irraan gahaa jiru irratti qabsaawuu fi mirga hiree mur-teeffatnaa isaa mirkaneessuf dhaaba qabsoo irra turee fi jiru tahuun hundaaf ifaa dha.

Rakkoon siyaasaa Impaayera Itoophiyaa mariin furmaata akka argatuuf tattaafatni ABOn taasise baroota dheeraan lakkaa’ama. Daandiin filatamaan kun mootummoota Itoophiyaa humnatti amanan biratti waan hin aadeffatamneef garuu fudhatama hin arganne. Ilaa fi ilaameen rakkoo furatuu irra diina wal mog-gaasuun wal dhabamsiisuuf duula walirratti geggeessuu dha kan bittootni filatan. Ejjannoon dimokraasiif farraa kunis rakkinni siyaasaa jiru akka hin furamne taasisuun dhalootaa dhalootatti dabarse. Kanneen mirga isaaniif falmatan wareegama ulfaataa baasise. Aadaan boodatti hafaa, wal qixxummaa fi dimokraasiitti amanuu dhabuu fi rakkoo jiruuf humni furmaata
jedhanii fudhatuu hafee, rakkoon jiru karaa nagaa furamuu danda’a abdiin jedhu bara 1991 uumamee ture. Alasitti jaarmayootni siyaasaa mootummaa Dargii moo’atan cunqursaa fi saaminsi ummatoota irraan maal akka geessise kan arganii fi hubatan, irratti qabsaa’uudhaan mirga ummataa kabajsiisuuf dargagummaan kan bosona seenan tahuun ummatoota biratti abdii uumuuf sababa tahe. ABOnis gama isaatiin kanneen mirga ummata isaaniif falman mirga ummatoota kaaniis ni kabaju abdii jedhuun, akkasumas furmaata waaraa argamsiisuuf qooda isaa gumaachuuf Mootummaa Cehumsaa keessatti hirmaatuun ni yaadatama.

ABOn mootummaa cehumsaa keessatti hirmaatuuf kan murteesse mirgi ummata Oromoo akka kaba-jamuuf malee bittoota haaressa waliin aangoo qooddatuun ummata Oromoo saamuu fi saamsisuuf, hacuucuu fi hacucsisuuf hin turre. Ejjannoon ABO kunis bittoota akeeka saaminsaa qaban mufachiise. Akeeka waliif faallaa kan ABO fi bittootaa wal faana deemuu hin dandeenye kana irraas ABOn dhiibamee, lolli ABO fi ummata Oromoo irratti labsamee bara 1992 mootummaa Cehumsaa keessaa baafame. Chaartaraa bahuu ABOfis sababni haala diinaa fi farreen hin eegneen akeekni ABO ummata Oromoo biratti fudhatama argatuun isaan baragsuu irraa, akkasumas hanga ABOn jirutti ummata Oromoo akka fedhanitti bituu fi saamuun ulfaataa tahuu hubatuu irraa ture.

ABOn Chaartara keessaa lolli itti labsamee bahuun durattis tahee erga baheen booda Wayyaanee/EPRDFn wal lolaa jiraate. Addatti ammoo lolli bakkaa bakkatti bara Chaartaraa adeemsifamaa ture Chaartara keessaa bahuu ABOn gara lola guutuutti tarkaanfachiifame. Lolli kunis ABO qofa osoo hin taane guutummaa ummata Oromoo irratti labsame. Kunis tahee ABOn furmaata nagaa argamsiisuu irratti hojjatuu irraa boodatti hin deebine. Kanaafis ragaan, yaalii rakkoo jiru mariin furuuf:

 1. Haasaan araaraa Asmaraatti Fulbaana 14,1992 bakka Mootummaan Eritrea, Ambaasaaddaroonni UK, Germany, Sweden fi USA jiranitti utuu tahuf deemuu sana hankaaksanii Hagayya 3 bara 1992-tti Naayroobiittti humna adda erguun Jaal Jaatanii Alii Tandhuu, nama bakka bu’aa ABO mootummaa cehumsaa keessa, yeroo ajeesan Jaal Lammessaa Boruu kan Gaafatamaa Hariiroo Ummataa(Public relation) ABO ture baatiima Fulbaanaa 1992 ukkaamsanii hanga har’aa waan irraa beekkamu hin jiru.
 2. Furmaata hunda hammata barbaaduuf Konfarasii paartilee siyaasaa fi mormitoota hedduun qindaa’ee bara 1993 Paarisitti adeemsifame irratti hirmaatus, hidhamuu bu’ureessitoota ABO keessaa tokko kan tahanii fi wayta Chaartaraa Ministeera Barumsaa ka turan Jaal Ibsaa Guutamaatin fashale,
 3. Haasaan Carter center Gurraandhala 7 – 8 bara 1994 utuu deemaa jiru isaanimmoo dhawaata kanatti Bitootessa 1994 Abbaa Gadaa Boruu Guyyoo haasaa araaraa kan jedhuun afeeranii fedhiin isaanii tahuu dinnaan ajjeessan. Akkasuma Fulbaana 1994 Obbo Daraaraa Kafanii beekkamaa fi jaalatamaa Dhiha Shawaa, Ambotti mana isaanii keessatti ajjeessan.
 4. Bara 1994-95 Congressional Task Force kan Congressman Harry Johstoniin gaggeeffamuun kan tattaafatame. Haasaa Congressional Task Force (CTF) Gurraandhala 6 – 9 bara 1995 Washington D.C-tti tahuuf deemu halkan tokko hankaaksuun Baha Harargee Ona Dadar ganda Surree fi Kiyyoo keessatti Gurraandhala 5 bara 1995 jumlaan gara nama 30 ajjeessanii hedduun madaawe.
 5. 1996-1997 Jarman magaalaa Boonitti Ambaasaaddara mootummaa Jarmanii kan turanii fi walgahii 1992 Asmaraa irrallee kan turan Ambaasaaddar Winkilman, ABO fi mootummaa Sadii booda mootummaan Itoophiyaa kan addaan kute
 6. Bara 1999 – 2000 karaa Mootummaa Norway kan haasaa fedhu fakkaachaa dhihaatee ABOn fedhii isaa ibsatuu keessatti Bosonaa Oromoo gubuu fi dhimma Finfinneen Ummata Oromoo hiraarsuu eegale
 7. Gama Lutheran World Federation dhaan Dr. Ismaa’el Nokon bakka buufamanii mootummaa Wayyaanee fi ABO akka mariisisan, kanas milkeessuuf Ambaasaaddar Birhaanuu Dinqaa Koree aanjessitootaa kan gama lachuu walitti fiduu irratti akka hojjatan kan murtaa’ee fi kaanis taattafatni biroo akka fakkeenyaatti kaafamu.
 8. Bara 2006 irra eegalee karaa manguddota Oromoo nan haasa’a jechaa karaa biroo Gaara Suu-fiitti Gurraandhala, 2007 ilmaan Oromoo fixe.

Tattaaffiilee kanneen hundaa irratti ABOn qooda isaa kennullee karaa mootummaa Itoophiyaa fedhiin dhabamuu irraa hundi fashalanii hin milkaa’in hafuun, mootummaan Wayyaanee mariif qophii akka hin tahin agarsiisan.Mootummaan Wayyaanee/EPRDF haasaa nagaa irraa fagaatuu dhaan gaaffii ummatootaa addatti ammoo kan ummata Oromoo karaa humnaa furuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Ummata Oromoo caalaatti tokkoomsuun mirga isaatiif akka falmatu taasise. ABO lolaan dhabamsiisuuf lolli irratti labsanis caalaatti humneessuu fi ummataan akka hammatamu godhe malee hin dhabamsiifne. Wareegama ABOn baasetti dabalee ummatni Oromoo akeeka ABO akeeka isaa godhatuun falmaa diina irratti adeemsise keessatti wareegamni baase ulfaataa dha. Kumootaan wareega lubbuu baaseera. Qaamaan itti miidhameera. Qabeenya isaa itti dhabeera. Lola waggaa dheeraa kana keessatti labsa adda addaa fi tarkaanfii hammeenyaa fi diinummaan guutame ABO fi ummata Oromoo irratti fudhatamaa turee fi jiru keessattis qoodni OPDO hanga guyyaa har’aa dabalatee ol aanaa tahuu ummatni Oromoo har’allee gaddaa fi gaabbiin ilaala.

Qabsoo Bilisummaa Oromoo sadarkaa ol aanaan gahuu keessatti qoodni Qeerroo Bilisummaa boonsaa fi seena-qabeessa. Qabsoon kun kiyya jedhee ofitti fudhatuun falmaa geggeesseen mooraa diinaa raase. Hidda kolonummaa ummata Oromoo keessatti diriirfame ciruudhaan diina muddama seensise. Hundaan olitti ammoo akka Qeerro Bilisummaatti ijaaramanii ummata ofiif qabsaa’uun ummatoota cunqurfamoon akka fakkeenyaatti fudhatamee akka Qeerroo-tti wal ijaaruun qabsoo isaanii finiinsuun jabina QBO kan mul’isu tahuutti dabalee, falmaa mirga dimokraasii Itoophiyaa boqonnaa haaraatti ceesise.

Cunqursitootni akka baranitti ummatoota of jalatti bulchuu kan hin dandeenye tahuu mirkaneesse. Har’a mooraa EPRDFn hogganamu mootummaa Itoophiyaa keessatti jechoota “Jijjirama, rakki-noota nagaan furuu, of haaromsuu, walitti haasawuu” jedhuu fi waan baayyeen haasawamaa jiraatuu hundi quba qaba. Kanaafis EPRDF Muummicha Ministeeraa haaraa filatuun labsamaa jira. Muummichi Ministeeraa kunis rakkinoota Itoophiyaa keessaa furuuf carraan hedduu nu darbuu fi ammas carraan dhufuu haasaa isaa keessatti dhagahamee jira. Haa tahu malee ammas taanaan sirna EPRDF waggaa 27 kana keessatti rakkoon ummata Oromoo hin furamne; itti hammatee malee. Saaminsii fi cunqursaan irraa hin dhaabbanne. Furmaata amansiisaa argamsi-isuuf hojjatuu irra sossobbii fi abdii hin guutamneen akeeka ofii guuttachuutu filatame. Kun ummata Oromoos tahee ABO biratti fudhatama hin qabu.

Rakkoo siyaasaa Impaayera Itoophiyaa hudhee qabeef furmaatni, rakkoo jiru sodaan alatti ifatti irratti mari’atuu fi lola labsame kaasuun gaaffii ummata Oromoof guduunfaa itti gochuun mootummaa Itoophiyaa irraa kan eegamu tahuu ABOn gadi jabeessee hubachiisa. Kana hubatuun ABOn rakkoo siyaasaa jiru nagaan xumuruuf ammayyuu qophii tahuu beeksisaa, hasaawaan ABO fi Mootummaa Itophiyaa gidduu bakka gareen sadaffaa jirutti fi haal-duree tokko malee taasifamuuf taattafatamaa turee karaa mootummaa Itoophiyaa fedhii dhabinnaa irraa fashaalaa bahe akka itti fufu mootummaa Itoophiyaa EPRDn durfamuuf waamicha isaa haaromsa. Mootummaan Wayyaanee/EPRDF gama isaan kan irraa eegamu akka guutu gadi jabeesseehubachiisa.

Deggartootni mootummaa kanaa, walumaagala mootummootni addunyaa fi hawaasni idil addunyaa rakkinni kun akka furamu qooda isaanii hanga ammaa irraa hanqate akka bahatanis ABOn gadi jabeessee waamicha godhaaf.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo
Ebla 4, 2018

 


OLF Position on the Solution to the current Political Crisis in Ethiopia

Press release (Oromo Liberation Front), April 5, 2018

Resolutions of the Oromoo Liberation Front National CouncilTo end the current political crises peacefully, OLF once again would like to show its readiness for negotiation. Such previously attempted negotiation between OLF and the Ethiopian government in the presence of third-party without any precondition has failed due to Ethiopian government failure to show commitment. OLF would like to renew its call to the Ethiopian government to initiate such negotiation in the presence of third-party without any precondition and also commit itself to the process.

It is clear to everyone that Oromo liberation front (OLF) is an organization that struggles for the freedom and self-determination of the Oromo people. This can only be realized by eliminating the system of oppression that has enslaved the Oromo people and continuously subjected them to untold miseries for more than one-and half century long.

The OLF has attempted for a long time at various occasions to find a peaceful solution to the political problem currently facing the empire. However, the intransigent beliefs of the successive Ethiopian regimes to rule the country with military power has continuously ignored our efforts to find solutions to the political crisis now the country is facing. Instead of listening to each other and finding a common ground for the problems, the ruling regimes have chosen to label the OLF as an enemy combatant. Their antidemocratic approach and culture has not only extended the political crises facing the country across generations, but also the sacrifice of lives of countless numbers of people who stand against them for their rights.

In 1991, many have hoped that the very archaic Ethiopian political culture that relies on using force and ignores the principle of equality and democracy would come to an end. As a result, many believed, including the OLF, that the solutions to the problems could be sought through a peaceful mechanism. Our willingness and that of many other political organizations who were involved in the arduous struggle that brought the ‘Dergue’ regime to its end has led the public to have a formidable hope that the country’s problem would be solved once and for all. With the understanding that those who stood for the rights of their own people will have no problem in respecting the rights of other peoples, and to make its own contribution in solving the problems peacefully, the OLF has joined the other forces in creating the so called Transitional government.

OLF’s participation in the transitional government was primarily to make sure that the rights of the Oromo people get respected. We never had the illusion of sharing power with a dictator to enable a new group to harass the Oromo people, exploit or abuse their resources, or oppress them. This position of OLF has led those forces who had such intentions to a disappointment. Given their self-contradictory objectives that never align with that of ours, a war was declared on the OLF and the Oromo people forcing us to quit the transitional government in 1992.

The main reasons that OLF was pushed out of the transition government is that the objectives of the OLF were well received by the Oromo people in a short period of time and their realization of the undeniable fact that in the presence of the OLF it would be extremely hard for them to exploit the Oromo people and their resources.

Even before it was forced out of the transitional government, the OLF has always been fighting against the EPRDF instigated battles. A full-scale war, however, was declared on us and the Oromo people by the EPRDF and once again we were forced to the leave the transitional government.
Even under such difficult circumstances, the OLF has never shied away from finding peacefully the solutions to the political crises facing the empire. The following are some of the key evidence for our effort.

 1. With the initiative of eight Ambassadors of Europe and west to Ethiopia, on September 14, 1992 attempt was made to bring the OLF and the Ethiopian government to negotiate in the presence of the Eritrean government, Ambassadors of UK, Germany, Sweden, and USA. Prior to this attempt on August 3, 1992 Mr. Jatani Ali who was OLF representative in the Transitional Charter was assassinated in Nairobi by Ethiopian hit squads and Lamesa Boru was kidnapped and his where about is unknown to this day. Lamesa Boru was OLF head of Public Relations during the Charter
 2. In 1993 the OLF participated in the Paris Conference initiated by many political parties and opposition that attempted seek all inclusive solution that ended in the impressment of Mr. Ibsa Gutama who was one of the founders of the OLF and Minster of Education during the Charter.
 3. Talk was going on February 7-8, 1994 with the initiative of the Carter Center; Aba Gada Boru was called by the government for reconciliation but was killed when he refused to agree to their proposal . Mr. Darara Kafani was also killed in Ambo, western Showa in September 1994. Mr Darara was a respected, beloved and prominent elder in the area.
 4. Aa night before the talk organized by Congressional Task Force in Washington DC., on February 6-9, 1994-95, more than 30 people were massacred and several wounded in Surree and Kiyyo villages in Dadar district, eastern Oromia.
 5. In 1996-97 talk was started in Bonn, Germany by the initiative of Ambassador Winkilman who was former Ambassador of Germany and was also in the 1992 attempted talk in Asmara, Eritrea. The Ethiopian delegation withdrew from the talk without notice after two rounds of talk.
 6. Dr. Ismael Noko was assigned by Lutheran World Federation to host talk between OLF and the Ethiopian government which was facilitated by Ambassador Berhnanu Dinka and his elders’ team. The Ethiopian government switched the effort to Elders conference in Addis and frustrated the effort.
 7. In the meantime the Ethiopian government continued its atrocities and massacred several Oromo in Sufi Mountains in Charchar area Eastern Oromia
 8. Other initiatives by Norwegian Church Aid, KdK group and others are many to list

Although OLF has shown its commitment to these and all related efforts, the Ethiopia government never committed itself to these efforts and as a result all attempts of peacefully seeking solutions to the problems failed.This clearly demonstrates that the TPLF/EPRDF leaders are not ready to solve the crises in a peaceful manner.

It is now clearer than ever that by distancing themselves from a peaceful negotiation, the TPLF/ EPRDF effort to address the Oromo question in particular through the use of force has failed.

It has, instead, led to the Oromo people to stand together in unity and fight for their rights far more than ever. TPLF’s attempts to destroy OLF by declaring war has never succeeded, and rather it strengthened and even led the OLF to be embraced by the Oromo people more than it has ever been. On top of the sacrifices that OLF has paid, by making the objectives of the OLF their own, the Oromo people have also paid heavy scarifies. Thousands of Oromo people have lost their lives, many more have lost their body part and their properties. Over the course of these long years of struggle, filled with a sense of enormity, the actions that the Oromo people would regrettably remember that the pains that have and are being inflicted upon the OLF and the Oromo people by the TPLF are taking place with the full participation of the OPDO.

The contribution of the Oromo Youth movement (Qeerroo Bilisummaa Oromo) to the longstanding struggle of the Oromo people has a historical significance. Taking the torch to their hand, and bringing the struggle to the front, the Qeerroo have shaken the enemy to its core. By destroying the roots of the colonizers, their resistance has rattled the enemy with unprecedented pace. Above all, Qeerroo has shown to others the possibility of being organized in the images of the Qeerroo and fight, among other nationalities, against tyranny. This has also shown the strength of the Oromo struggle and has opened a new chapter in the long-standing struggle of the oppressed peoples for democracy in the Ethiopian empire. The Qeerroo have clearly forced the rulers of the empire to understand that no longer will they be able to continue governing the way they were used to do.

Today everyone perfectly knows, the terms “change, finding a peaceful solution to problems, self-renewal, and negotiation” and others that are widely talked about within the campus of the EPRDF. To this end, they have appointed a new Prime Minster for the country. The new Prime Minister has also spoken about several opportunities missed in the past and those that availed themselves, particularly when it comes to solving the problems facing the country. However, it should be clearly understood that, other than their growth in depth, the problems facing the Oromo people have not found a resolution, whether now or in the past 27 years of the EPRDF rule. The oppression of the Oromo people and looting of their resources is continuing. Instead of seeking genuine solutions to the problems, the government has chosen to rather pretend or provide empty promises, which will not be accepted either by OLF or the Oromo people.

To bring a lasting solution to current political crises of that country, OLF strongly suggests that the Ethiopian government must hold an open and honest dialogue involving all stakeholders, lift the imposed state of emergency once for all, and answer all the demands of the Oromo and other peoples.

To end the current political crises peacefully, OLF once again would like to show its readiness for negotiation. Such previously attempted negotiation between OLF and the Ethiopian government in the presence of third-party without any precondition has failed due to Ethiopian government failure to show commitment. OLF would like to renew its call to the Ethiopian government to initiate such negotiation in the presence of third-party without any precondition and also commit itself to the process.

Lastly, OLF would like to call upon all supporters of the Ethiopian government and the international community in general to do your part to solve the current political, social and economic crises that the Ethiopian empire and the peoples are facing.

Victory for the Oromo people!
Oromo Liberation Front
April 4, 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s