°Qaroo Qeerroo° Tokkummaan keenya kan garbummaa qancarsu utuu hintaane, kan hidda garboonfataa cicciru ta’uu qaba

Qalbeessaa Dhangi’aa tiin
Oromiyaa keessatti baalaaf raaba, qabsaa’aaf diinatu “Tokkummaa,Tokkummaa” jechaa oola. Keessattuu kanneen halagaa jala gugatanii waggoota dheeraaf uummata gurguratanii nyaachaa turan jecha kanaan utuu haloolamaa oolanii argina. Waltajjii marii kam irratti utuu hinkaafamin haftee hinbeektu jechi Tokkummaa.

Tokkummaan uummata keenya akka waan bara aangoosaaniitti dhufeetti yeroo iyyaa oolanis nii agarra. Jaallatanis jibbanis Oromoon achii as dhuftee tokkummaa jabaa qaba. Gaafa qabsaa’oonni yaada ijaarsaa kaasan “Tokkummaa uummataatu boora’a, kana hinjedhinaa nii diigamaa uummanni, alaabaa hinqabatinaa Tokkummaa keenyatu diigamaa” utuu jedhaniis argaa jirra.

Tokkummaan kun jecha sakaallaa siyyaasaa akka hinaanetti qaroon Qeerroo argu wal hubachiisuun dirqama taati. Har’a maqaa Tokkumaatiin
uummata keenya gidirsuun dhaabbachuu qaba. Jecha kana dura qabuun qabsoorraa uummata dachaasuun hindandaa’amu.

Alaabaa ABO faajjii uummataa olakaasanii qabachuun tokkummaa uummataa jabeessa malee tokkummaa uummataa diiga miti. Tokkummaa sana kan bakkatti eege, qabsaa’ota faajjii sana jalatti wareegamaa turan ta’uu marruu beekna. Waan ta’eef dubbii diinni ittiin kaayyoosaa galmaan
gahachuuf tokkummaa diiggataa lafa ka’i jedhuun gowwonfamuun hinbarnaachisu.

Tokkummaa uummataa dhiiga xuuxxuu OPDO tu qabee yoonan gahe muti. Qabsoo haqaaf qabsaa’ota muratoo kaleessa darbaniif har’as qabsootti
jirantu ijaaree jajjabeessaa yoonaan gahe. Kellaan Tokkummaa yeroo yerootti irbuu qabsaa’otaatiin jajjabeeffamaa bula. Kellaa odeessituun
afuuraan jigsituuf, kellaa halagaan dhiibee jigsuu danda’u miti.
Kanaaf Tokkummaan uummata keenyaa kaleessaa kan bifa haaraan danfee mul’ataa jiru kun qabsaa’ota dirree qabsootii itti beelaa’aa jiraniin
tikfamtee yoona geesse. Qeerroo Bilisummaa Oromoo tiinis jajjabeeffamtee jiraatti.

Gama biraan afuuffeen wayyaanee afuura TPLF’n iyyitee sagaleen hirtibaaf nagaa nama dhowwatan jechoota qabsaa’otaa fayyadamuun
uummata dogongorsuuf aggaammiin taasifamaa jiru salphaa miti. “Qabsoo itti jirru galiin ga’uuf….” Kanaan yeroo hololaa oolan argina.
Qabsoon isaan itti jiran duuchaadhumatti uummata Oromoo lafarraa kaasuu, godaansisuudha. Oromoo guutummaatti lafarraa fixanii
gooftoliisaanii gammachiisuun qabsoo isaan itti jiranidha. Kan isaan afaaniin dhaadatanis kana akka ta’e hubachuu nu gaafata. Malee qabsoo
Bilisummaa uummataa akka hintaane hubachuun barbaachisaadha.

“Gabaan nama miti fira dhaba waccati” jedha Oromoon. Oromoonis qaama hidda mormaa kaasee waan isa gammachisu dhabe miti. Qaama isa waliin qabsaa’ee kaayyoo isaa kaayyoo ABO galmaan ga’u, qaama WBO jajjabeessee diina lolee lolchiisu barbaacha diramataa dhabee gadoodaa
oola. Kanaaf ammas Tokkummaan keenya kan wayyaanee qancarsu utuu hintaane kan hidda garboonfataa kukkutu ta’uu qaba

Horaa Bulaa
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati
Injifannoon Uummata Oromoof

Mudde 2017

Finfinnee Oromiyaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s