Maaltu deemaa ture? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemuuf jira?

Kutaa 2ffaa
Qalbeessaa Dhangi’aa
Sadaasa,26,  2017
Finfinnee Oromiyaa
Qabxiiwwan kaleessa kaasee itti akkan deebi’u waadaa baleen ture. Akkuman isinii waadaa gale,
3, Maqaa “Foollee” jettuun ijaarsa ijaaruu, ijaarsa sanaan dargaggoota sochii biyya keessaa hogganummaan gaggeessaan hordofsiisuu,(Qeerroo
Bilisummaa Oromoo) isaanuma falmii hadhaahaa godhan Foollee jechuun muuduu, erga uummanni tasgabbbaa’eemmoo deebisanii isaanuma hidhuu
4, Humna waraanaa biyyattii keessatti faana dhoksanii tamsaasuu. Labsii komandi postii malee sagale malee uummata keessa danbaliisuun
uummata doorsisuu
5, Dhuma irratti akka baroota caasaa ABO Daraaraa Kafanii (Amboo
keessatti kan Abbaan Duulaa Ajjeesise, ABO jajjaboo durii) dabalatee
hedduu isaanii ajjeesan dargaggoota humna jabaa ta’anii uummata
sochoosan addatti namoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo ta’an, caasaawwan
jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa bakka namni hinarginetti humna waraanaan
qabanii ajjeesuu. Kanneen qabxiiwwan Har’a xuxxuquun yaalludha.

Mee sana dura, dubbii Milishaa OPDO haa kaasnu.
Hawwaasa keessa holola dharaa tokko bubbisaa jira. “OPDO’n loltoota
leenjisanii Wayyaanee dhabamsiisuufi!” Kun hedduminaan biyya keesaatti
dubbatamaa jira. Kaleessa gaafa Milishoota 5000 eebbisiisaniis
kanumaaf hedduun shakkii keessa gale.  OPDO’n dhuguma Leenjistee
Wayyaaneetti rukuchiisuuf human qabdii? Dubbiin kun utuu dhugaa ta’ee
hedduu bareedaadha.
Uummata kana daran of harka galchuuf tarsiimoon Wayyaanee guyyaa
guyyaatti haaraa’aa bula. Waan kaleessa OPDO adabsiisu har’a akka
sirna Wayyaaneetti fudhatameera. Kaleessa “garbummaa jala jirra” kan
jedhu qabsaa’ota qofaa ture. OPDO’n “bilisoomneerra” jetti. Har’ammoo
OPDO’n “garbummaa jala jirra”  jetti. Kun guyyaa guyyaatti dhiqataa
buluu isaanii mul’isa. Akeekni jechoota qabsaa’otaa hatuu kun uummanni
akka isaan amanuufidha. Haa badan uummanni kana booda hojii madaaluu
qaba. Abbaan arge arraaba dheereffatee bituu hinqabu. Arrabaan
sossobbii jalaa baafamuu qaba.

Loltoonni OPDO yeroo kamuu Qawwe maleeyyiidha. Qawween yoo laatameefis
rasaasni lakkoofsaan laatamtiif. Foolisoota Oromoo nama kamiifuu
rasaasni lakkoofsaan laatamti. Rasaasa 3-5 kan hincaalleen dhuguma
Agaazii waraanuuf humna argatanii. Milishoonni kun leenji’anii gaafa
harka qullaa uummata keessa tamsaafaman milishaamoo uummata jedhamu?
Loltoonni kaleessa leenjii fudhatanii hojiitti bobbaafaman diina
innika Wayyaanee dhaanuu dhiisii Waraana Maqaa Liyyuu ayilii jala
dhaabbataa jiruu? Yakkamtoota jedhamanii Foolisoota Federaalaa namoota
torban darban hidhamaa turan har’a waraanni Wayyaanee humnaan mana
hidhaatii baasaa utuu jiru humna ittiin Wayyaanee ginbisan ijaaraa
jira jechuun OPDO harkaa bilisummaa eeguun gowwummaadha. Kanaaf
gabaabinaan kun ga’adha.

Qabxii ijoo har’aatti ceena. Qabxiin 1 fi 2 barruu kaleessaa keessatti
kaafameera.
3, Maqaa “Foollee” jettuun ijaarsa ijaaruu, ijaarsa sanaan dargaggoota
sochii biyya keessaa hogganummaan gaggeessaan hordofsiisuu,(Qeerroo
Bilisummaa Oromoo) isaanuma falmii hadhaahaa godhan Foollee jechuun
muuduu, erga uummanni tasgabbbaa’eemmoo deebisanii isaanuma hidhuu

Wayyaaneen akkuma guyyaa guyyaatti siyyaasa luqqaafataa bultu maqaa
Dabble loot assertion “Foollee” kan nageenya ayyaana Irreecha eeguuf
abbootiin gadaa filatan cinatti Foollee haaraan muudamaniiru. Foolleen
kun sadii jira. Foollee abbaan gadaa file tokko, kan OPDO lama.
Fooleen Abbas gadaa nageenya ayyaana irreechaa kan eeguuf filaman
turan, Foolleen OPDO filte akka waan qabsoo uummataatti makamaniitti
dargaggoota reebsisaa turan, dargaggoota qabsoo barattootaa irraa
hanga qabsoo uummataatti hojiilee jajjaboo qabsoo keessatti aarsaa
ulfaataas baasaa turan qofaatti ijaarte.

Isaan kana caasaaf hojii isaanii keessa seentee baruuf dhimma itti
baate. Foollee jajjaboo  Qeerroo bilisummaa keessatti namoota qooda
fudhataa turan kan addaan baasuuf qopheefamedha. Kun akeekaaf daangaa
itti duuka deeman qabu ture. Dhumni Foollee kanaa mana hidhaa,
reebicha, kan du’us keessa jira. Adeemsa namoota sochii uummataa
jabeessanii gochaa jiran addaan baafachuu ture.

Follee 2ffaan OPDO ijaarte basaastota kaleessa waan gurguddaa yakkoota
badaa uummata Oromoo irratti raawwataa turanidha. Dirqamni Foollee
kanaa foolii qabsaa’otaa suufuun addaan baasuudha. Akkasuma mirga waan
fedhe dubbachuu qaba. Waan barbaadu dubbatee qaama Wayyaanee itti
cichee akka uummanni balaaleffatu godhu addaan baasuudha. Kana irratti
baajeta olaana baafame. Akkasuma kaayyoon “Foollee” kanaa yaada mirmii
uumu barattootaas ta’e uummata gidduutti nama uumuu danda’udha.
Yaadota nama walfalmisiisuurraa gara waldhabdeetti uummata oofan
uumuudha.  Galmi “Foollee” basaastota kaleessaa kun, ABO
balleessuudha. Wayyaaneen ABO yoo bade waggaa 100 jiraachuu akka
dandeessutilmaamti. Mallasaan waa malee karoora Waggaa 50 baase
seetuu? Garuu karoora waggaa 50 irraa waggaa tokkitti jiraate
du’uunsaammoo TPLF gufuu guddaa ture. Egaan adeemsi Foollee kanaa
Foollee kaleessa hiiriira Mormii qindeessaa turan keessa akka waan
qabsaa’otaatti seenanii akkamiin akka sicho’aa jiran baruu, kaayyoo fi
karoora fuulduraa baruun hatattamaan Wayyaaneef saaxiluunis hojii
dabalaataa dabballummaa Wayyaanee irraa kennameefidha. Dhumni Foollee
kanaa akka waadaan galameefitti aangoo gurguddaaf muudamsa aangooti.

4, Humna waraanaa biyyattii keessatti faana dhoksanii tamsaasuu.
Labsii komandi postii malee sagale malee uummata keessa danbaliisuun
uummata doorsisuu

Oromiyaa fi nuti Oromoon Waggoota 26 waraana jala jiraanne. Wayyaaneen
Waraana labsaniis bara darbe kallattiin waraanni nutti baname. Waraana
jala utuu jiruu labsii komandpost jedhuun lola waraanaa nurratti
banani. Lolli waraanaa kun uummata nagaa (sivilii) fi humna hidhannoo
guutuu qabu gidduutti gaggeeffame. Lola kanaanis lubbuun namoota nagaa
lubbuun Oromoo 4000 olii akka tuufoo gannaa caragame. Waraanni kun
naatoo dhala namaaf dhabuurra taree harmee ulfaarraa qabee hanga
daa’imman xuxiqqootti lubbuu baase. Lubbuun namoota nagaas baatee
dhiigni namoota nagaa lola’ee lafatti bade. Addatti waraana kanaan
mana tokko keessa nama 2-3 ajjeesuun maatii Oromoo kulkulfannaa hamaa
keessa madaa umurii guutuu hindaganne nu madeessan.

Har’as labsiin waraanaa kanaa dhokataan nurratti baname. Uummanni
keenya waraanaa Wayyaaneetiin dhiiga lolaasee lubbuus dhabaa jira.
Waraanni Wayyaanee karaa dhokataa uummata keessa danbali’ee jira.
Qe’een Oromoo buufata waraanaa fakkaatee jira. Mooraan barnoota
loltoota Qawween uummata doorsisaniin guutameera.

Addatti barattoota Yuunibarsiitii irraaf uummanni yaaddoo guddaa
qabaataa jira. Barattoonnis hidhamuurratti argamu. Barattoota Jimmaa
Yuunibarsiitii mooraa kitoo furdisaarraa. kamisa darbe Mentiinaatti
hidhamaniif dirmannaan dhabamuurrayyuu reebichi hamaan irra ga’aa
jira. Akkasuma barattoota bakkeewwan maraa hidhamaa jiru. Ajajoonni
Foolisii mooraa bilbilaan barattoora doorsisuun akkuma duriitti
gadjabaatee jira. Barattoota bilila harkaa irratti bilbiluun doorsisni
haala ulfaataan gaggeeffamaa jira.

Karaa biraa waan bira darbuu hinqabne, Maqaa Liyyuu Ayilii polisiitiin
uummata Oromoo miliyoona walakkaa ol waraanaa irratti banter buqqaasaa
jirti. Ardaan Oromoo diigamtee jirti. Qe’een Oromoo barbaadaa’uurra
geessee jirti. Lubbuun namoota keenyaa akka males darbaa jira.
Hayyoota biyya jijjiiruu dandaa’an barsiisotadabalatee lubbuun namoota
nagaa torbee  kana keessa Godina Gujii keessatti darbeera. Yakka kana
dhaabuurra siyyaasa isaanii lallabaa ooluun dabblloonni Wayyaanee
uummataaf aantummaa dhabuu isaanii daangaa uummata kabachiisuu
dadhabuuf Lubbuun namaa akka malee darbaa jiruuf ittisa laachuurra
maqaa ittiin maallaqa sassaabbatu taasifatee maqaa buqqaatootaan
maallaqa guurrataa oolurratti argama. Lammaan akkasuma OPDO ammas
yakka hamaa uummatarratti dalagaatuma jiru.

5, Dhuma irratti akka baroota caasaa ABO Daraaraa Kafanii (Amboo
keessatti kan Abbaan Duulaa Ajjeesise, ABO jajjaboo durii) dabalatee
hedduu isaanii ajjeesan dargaggoota humna jabaa ta’anii uummata
sochoosan addatti namoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo ta’an, caasaawwan
jaarmiyaa Qeerroo Bilisummaa bakka namni hinarginetti humna waraanaan
qabanii ajjeesuu.

Qabxiin kun galma qabsoo OPDO ammaati. Galmi isaanii kun milkoofnaan
waggaa dheeraa jiraachuu danda’u. OPDO’n jiraachuun Wayyaanee
jiraachuudha. Galma kana gaafa gahan maqaa ABO jedhu lammata uummanni
akka kaasuu hindandeenyetti adeemu.

Oromoo hubadhaa! Qabsoo godhamu keessatti uummanni kamuu dhaaba
Bilisummaa sabaaf falmu deggaree dirqama namoomaa bahatee biyyasaa
bilisoomfata. ABO utuu hindeggarin, ABO ta’ee utuu Diina keenya
Wayyaanee hin  waraaniin ABO qeequun mataansaa hubannaa keenya
gadbuuse. ABO jajjabeeffachuun ammas dirqmaa Uummata Oromooti. Utuu
ABO hinjajjabeeffatin duutiif ajjeechaan hinraawwatu. ABO uummata
qaba. Uummanni ABO qaba. Lamaan kun wal kunuunfachuun dirqama

Horaa Bulaa Deebanaa
Qalbeessaa Dhangi’aati
Sadaasa, 26, 2017
Finfinnee Oromiyaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s