Finilli Xumura Gabrummaa Godina Wallaggaa Magaalaa Dambii Dolloo Keessatti Itti Fufee Jira.Qeerroon Gootummaa Muldhisaa Jiru.

Dambi Dolloo 30/01/2010
Yeroo ammaa barattotni Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Qellem, laaftoo fi Oliiqaa Dingil guyyaa erga sa’atii 10:30 jalqabanii alaabaa A.B.O gurguddaa fi Xixxiqqaa isaa qabatanii ganda hundaa keessa karaa gurguddaa Asfaaltii irra oliif gadi fiiguun Sirbaa fi dhaaddannoo ciccimaa dhageessisaa jiru.
Poolisiin Idilees, korri Bittineessaanis karaa duraa goranii kabaja Qeerroof sirriitti godhaniiru. Baayyeen isaan emotional support keessa isaaniin gochaa akka turan fuula isaanii irraa hubachuun ni danda’ama. Qeerroon dhiichisaa tures kabaja qabu poolisiif agarsiisee jira. Poolisiin Oromiyaa keenya, Korri bittineessaa keenya jechuun poolisootni miira gammachuuf kolfaan guutamanii yeroo ija jaalalaan qeerroo geggeessan ija koon ilaalaan ture. Qabeenyaa nama dhuunfaa ta’e dhaabbilee garagaaraatti aggaamiin tokko hin godhamne hin yaadamnes kun immoo haalaan hiriirichi nagaan akka xumuramuuf gumaacha guddaa godhee jira. Dhaamsin qeerroof qabu harras ta’e bor adaraa adaraa osoo alaabaa qabatanii bahuun hafee gaariidha jedheen yaada. Sababni isaa kaayyoo keenyatti gufuu ta’uu waan danda’uuf. Yeroo kanatti alaabaa qabatanii sochii

akkanaa geggeessuun qabsoo keenyatti mudaa kaa’uun dhiibbaa guddaa geggeessitoota hojii qulqulluu fi aantummaa uummataa qabaachuun hanga lubbuu isaanii aarsaa godhanitti hojechaa jiran irratti rakkoo fiduu ni mala. Dabalataan qeerroon sodaa malee amma illee karaarra oliif gadi deemuun sirbaa jirtan yaada keessan sirriitti ibsataniittu waan ta’eef nagaan gara mana keessaniitti galaa. Dukkanoofnaan Makalakiyaan dukkanaan dahattee isin miidhuu waan dandeessuuf. Qabsoon itti fufa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: