Jalabultii Kabaja Ayyaana Irreechaa Birraa Bara 2017 Ilaalchisuun Dhaamsa Hoogana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Dabarfame!!

Uummatni Oromoo hundii baga bacaqii gannaa baatanii ifa booqa Birraatti Ceetan; Ayyaana Irreecha Birraa kan bara 2017 Dilbata dhufuu Hora Harsadee Bishooftuutti kabajamuuf jiru Jalbultii Ayyaana Irreecha Birraa baga ittin isin gahee, Kan Milkiifi nagaa uummata Oromoof haa ta’u!!
Waan Hundumaa Caalaa Ilmaan Oromoo bara darbee 2016 Hora Harsadeetti nagaadhaan Ayyaanneffachuuf Manaa ba’anii nagaan galuu dadhabanii mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneetiin akka baalaa harcafaman 750 olitti kanneen lakkaawwaman Wareegamaniif gaddaa guddaatu nutti dhagaahama, Dhimmi kun gonaaddisa sammuu uummata Oromoo hundatti kan ta’ee jirudha. Gadda Keenyaa yaadannoo Sammuufi Sirna Yaadannoo akkataa qajeelfama Gumiin Abbootii Gadaafi hoggantootni amantaa Waaqqeffannaa akeekanitti yaadannoo Ilmaan Oromoo Wareegama qaalii baasanii kan rawwatnu ta’uu gadi jabeessinee hubachiifna!! 
Ayyaanni Irreecha Uummata Oromoo miliyoonota hedduutti lakkaawamaniifi akkasumas jaalattootaafi Leellistoota Aadaa, Amantaafi duudhaa Oromoo sabootni hedduun kumootaan lakkaawwaaman kan irratti argaman Ayyaanaa biyyooleessa biyyattii Keessatti uummata baldhaan Kabajamuu Keessaa isa duraati. Uummata Oromoof Ayyaanni Irreechaa kennaa Waaqaati. Ayyaanni Oromoon Kabajatuuf Leellifannaa guddaa kennuuf keessas inni guddaan Ayyaana Irreechaati. Ummatni Oromoo Ayyaana Irreechaaf Mirga Uumamaan Waaqa Uumaa Uumama hundaa irraa argate. Mirga namaan ykn mootummaan Kennameef miti. Qabxiilee Sirna Kabajaa Ayyaana Irreechaafi Yaadannoo wareegamtoota Oromoo ilaalchisuun Gumiin Abbootii Gadaa Oromoofi Abbootiin Amantaa waaqeffannaa Oromoo dabarsan jabeessuun dhaamsa armaan gadii uummata Oromoo hundaaf dabarsina!!
1. Ayyaanni Irreecha Uummata Oromoof Kennaa Waaqaati, Kan Uummata Oromoo waliin Uumame ; Waliin jiraatee as gaheefi boruus Itti fufee hanga bara baraatti Uummata Oromoo waliin jiraatudha. Mirga uumamaan Ilmaan Oromoo hundaaf walqixa kennameedha.kanaaf garee Siyaasaa kamitti iyyuu harkisuun hin danda’amu!!
2. Ayyaanni Irreecha Mirga uumamaan Waaqni Oromoof kennee, akkaa uummatni Oromoo bilisa ta’ee Ayyaana isaa hin Waaqeffanneef gitni bittootni duraaniifi abbaan Irree Wayyaaneen mirga uummatni Oromoon uumamaan qabu kana sarbaa kan turan ta’uun beekamaadha. Oromoon garuu tolee jedhee mirga uumamaan qabu kana sarbamee hin teenyee wareegama qaalii itti baasuun bakka har’a irraa jiruu kana irraan ga’ee jira. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi mirga keenya wareegama qaalii gootota hedduun as gahe kana akka qaroo ija keenyaatti wareegama kamuu baafnee eeggachuun, kunuunsuufi kabajachuun dirqama ilmaan Oromoo hundaa ta’uu dhaamsa keenya gadi jabeessinee dabarsina!!
3. Ayyaanni Irreechaa akkuma maqaan isaa ibsutti Ayyaana kennaa uumamaan Oromoon qabuufi Kabajatudha malee dirree wal durgommii siyaasaa kan abbaan fedhee bu’aa siyaasaa (Political credit) itti argachuuf jedhee uummata Oromoo afaan faajjeessuu danda’u miti, kana hubachuun kanneen marsalee social media irraatti olola afaanfaajjii uummata gidduu oftan sirni kabaja ayyaana Irreecha akkaataa naamusaafi qajeelfama Gumiin Abbootii Gadaa Oromoofi abbootiin Amantaa Waaqeffaanaa Oromoo ibsa dabarsaniin kan kabajamuu ta’uu gadi jabeessinee hubachiifna!!
4. Sirna Kabaja Ayyaana Irreecha kanarratti angawaan Mootummaa Wayyaanee TPLF/EPRDF/OPDO uummata Ayyaana isaa kabajachuuf gadi bahee fulduratti bahee akka haasawaa kamuu hin dhageesifnee gadi jabeessinee akeekkachiifna. Mootummaan Wayyaanee kanuma bara darbee Ayyaana Irreecha 2016 irratti bakka tokkootti ilmaan Oromoo jumlaan fixee waan ta’eef , hanga yoonaa gumaan uummata Oromoo awwaalamee, warra qajeelfamaafi ajaja dabarsuun uummata keenya fixan seerratti illee utuu hin dhiyeessiin har’as dhiiga uummata irraa dhaabbatanii olola siyaasa garboomsaa ofuun yakka 2ffaa uummata Oromoo irratti rawwachuu ta’uu gadi jabeessuun akkeekkachiifna!!
5. Qeerroon dargaggootni Oromoo, barattootni qaroon uummata Oromoo, Barsiisotni fi Beektootni Oromoo hundi Sirna Kabaja Ayyaanaa irreechaa bara 2017 Kabajamuuf guyyootni muraasni hafan kanarratti argamuun bifa nagaa, tasgabbii, naamusaa,Tokkummaa, Sabboonummaa, Eenyummaa Oromoofi Oromummaa addatti calaqqisiiseen akka kabajamuuf gahee Oromummaa keenyaa akka bahatnuuf dhaamsa Oromummaa dabarsina!!
Ayyaanaa Milkii!!
Injifannoon Uummata Oromoof!!
Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Fulbaana 27/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s