Wayyaaneen TPLF Shira Saboota Walitti Buusuu Itti Fufee Jira.

Fulbaana 25,2017 Mootummaan Wayyaanee shira Oromoofi ollaa isaa walitti buusuu xaxaa turte ammas itti fufuun daangaalee Oromiyaa adda addaa keessatti rakkoon uumamaa akka jiru dhaga’ame. Yeroo dheeraadhaaf uummata nagaan waliin jiraataa ture walitti buusuudhaaf mootummaan wayyaanee adeemsa adda addaa deemaa turteetti. Uummata Oromoo oromiyaa bahaafi kibba baha Oromiyaa jiran uummata somaalee waliin walitti buusuudhaan nageenyi akka dhabamu taasisaa kan turteefi lubbuuf qabeenyi uummataa akka badu taasisaa jirti. Sababii walitti bu’insa kanaatiinis lubbuun oromoota hedduu kan darbeefi miidhaan ulfaataan uummata kanarra kan ga’e yommuu ta’u, jireenya hawaasummaanis miidhamanii rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran beekamaadha. Kana malees uummanni Oromoo baroota dheeraadhaan naannoo Somaalee keessa jiraataa ture kun qabeenyaafi qe’ee ofiirraa buqqifamuun yeroo ammaa kana maatiiraallee addaan faffaca’ee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa akka raabsamaa jiran argamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kana bakka mijataafi fooyya’aa ta’e qubsiisuudhaan isa addaan faffaca’e walitti qabuu utuu qabuu, bakkeewwan jireenya isaaniif mijataa hin taanetii guuraa jiraachuun dhaga’ameera. Bakka irraa buqqa’anitti akka deebi’an goona jechuunis uummanni kun rakkoo hamaa akkasiif irra deddeebiin akka saaxilamu taasisaaa jiraachuun ifoomeera. Uummanni Oromoo garuu bakka irraa dhufanitti deebifamuu uummata buqqaafame kanaa mormuudhaan naannoo Finfinnee qubachiifamuu akka qabaniifi haalli akka isaaniif mijatu gaafataas jiru. MNO Investeroota Wayyaanee  lafa ballaa qabachuun Oromiyaa quucarsaa jiran irraa kaasuudhaan uummata kana qubachiisuu akka qabanis gamanumaan dhaammanna. Mootummaan Wayyaanee dhimma walitti bu’insa daangaa Oromoofi ollaa isa kana kallattii adda addaan taasisaa kan jirtu yommuu ta’u, uummata Gujiifi uummata sidaamaa walitti buusuufis hojiin hojjetaa turte akka jiru yeroo gara garaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas itti fufuudhaan shira kana xaxaa akka jirtu maddeen sqbo qaqqaban ifoomsanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s