Lixa Oromiyaa Aanaa Guutoo Giddaa Saamicha Lafaa Adeemaa Jiruuf Uummatni Ganda Lookoo Bulchaa Gandaa Kan Ture Irratti Himata Banan

Fulbaana 20,2017
Saamicha lafaa yeroo yerootti adeemamuun uummata lafa isaarraa buqqaasuun namoota halagaa qubsiisaa turuun wayyaanee yaadannoo jabaadha. Adeemsi saamicha lafaa sun har’as aanjaa’ee kan itti fufe yoo ta’u, abbootii lafaa irraa lafa saamuun maallaqatti jinniirratanuu namoota biraaf qubsuma taasusuurratti investment irratti babbal’isuurratti argamu. Uummanni Oromoo lafa abbuummaa itti qabu molqamuu mormu kaawwan hidhuu kaawwan ajjeesuunillee ture. Buqqa’iinsa Oromoo kanaaf beenyaa gahaaf qabeenyi bakka bu’umsaa utuu hinkennamiin lafa saamuun gagdadoo jireenyaa keessatti ilmaan Oromoo kufaa turuun beekamaadha. Gartuun Tigirootaa ykn Wayyaanee kun saamicha taasistu ammallee daran jabeessitee kan jirtu ta’uun beekamaadha.

Haaluma kanaan aanaa Guutoo Giddaa ganda Lookoo keessatti Bulchaa Gandaa kan ta’e Addaam Fayyisaa Gooftoliisaa Tigiroota faana walii galuun
1, waggoota 7’n dura kaampii 5ffaa uummatarraa fuudhuun Oromoo lafa irraa buqqisee lammii Tigiree nama maqaan isaa Gabra Tsisaayee jedhamuuf keennee jira.
2, Ganda Lookoo keessaa kaamphii Lookoo jedhamuu dabalataan ilmaan Tigirootaaf laachuun Harka halagaa galchee jira. Lafa Kanas Tigirtichi nama Obbo Tamasgeen Ifaa jedhamutti kiraa laatee qochisiifachaa jira. Lafti kun hektaara 150H (Hektaara Dhibbaa tokkoo shantama) akka ta’e dubbatama
3, Konkolaataa qabeenyummaan isaa kan uummataa ta’ee uummata tajaajilu konkolaataa Qotiisaarraa Maarashaa saamee gurguratee jira
4, Seeraan ala ilmaan burjaajaa’oo barnootaan alatti ergama Tigiree fudhatanii akka uummata cunqursan gochuuf seeraan alatti namoota lama kan maqaan isaanii, Abdoo Mohammad fi Tigist jedhaman ramadee uummatatti taphsiisaa tureera
Badiiwwaan olii kana cinatti uummatarraatti badii jajjabaa dalaguun konkolaataa Waraanaa uummata keessa deemsisuun uummata naannichaa haala malee reebsisuurratti bobbaa’aas tureera. Yakkoota saamicha lafaan wal qabatee uummatni himata irratti banee kan jiru yoo ta’uu amma mana adabaa magaalaa Naqamtee keessa jiraachuu Qeerroon gabase. Ta’us Bulchitoota gandaa ykn dinninnatoota inni
kawwaate hojjechiisaa ture kanneen
A, Dassaalenyii Hinkoosaa Bulchiinsa ganda 01 Ukkee
B, Asfaahu Hinkoosaa dhimma nageenyaa keessaa kan hojjetu
C, Kaffaalee Akkumaa Oduu uunnataarraa guuruun kan isaan gargaaru
D, Tacaanee Dabaalqee abbaa qabeenyaa Hoteela Globaal Ukkee
Fi Tigiroota faana wal ta’uun mana adaabaatii obbo Addaam Fayyisaa nama yakkoota hamaa kana dalagaa ture mana hidhaa baasisuuf qarshii 100,000 kuma dhibbaa tokko walitti buusuun gubboo gara magaalaa Naqamtee Qorataa yakkaaf laatanii baasuuf tattaafachaa jiraachuun himamaa jira.

One response

  1. Pingback: Lixa Oromiyaa Aanaa Guutoo Giddaa Saamicha Lafaa Adeemaa Jiruuf Uummatni Ganda Lookoo Bulchaa Gandaa Kan Ture Irratti Himata Banan – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: